Sut i ddychryn brogaod allan o'r tŷ? Edrychwch ar yr awgrymiadau!

Sut i ddychryn brogaod allan o'r tŷ? Edrychwch ar yr awgrymiadau!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Sut i ddychryn brogaod o'r tŷ?

Amffibiaid bach yw llyffantod ac maen nhw’n helpu i leihau’r boblogaeth o bryfed, fel pryfed a mosgitos, yn y lle maen nhw’n byw. Mae tua 454 o rywogaethau yn y byd. Yn nhiriogaeth Brasil, mae brogaod i'w cael yn gyffredin yng Nghoedwig yr Iwerydd a'r Amason.

Dŵr yw'r elfen sylfaenol o oroesiad y broga o'i enedigaeth i'w oedolaeth. Hefyd, mae'n well ganddyn nhw fyw mewn amgylcheddau i ffwrdd o'r haul. Ar rai adegau o'r flwyddyn, gall yr amffibiaid hyn nesáu at gartrefi a gerddi, yn enwedig yn ystod y cyfnod pan fo cynnydd yn nifer y pryfed yng nghartrefi pobl.

Cyn dychryn y llyffant

Gall presenoldeb brogaod helpu i ddileu mosgitos sy'n trosglwyddo clefydau, ond os yw'r person yn anghyfforddus â phresenoldeb yr anifail yn ei gartref, mae rhai camau y mae'n rhaid eu dilyn cyn eu dychryn.

Adnabod y rhywogaeth

Mae'n hynod bwysig gwirio'r rhywogaeth o lyffant sy'n bresennol yn y breswylfa. Bydd y wybodaeth hon yn helpu i gael gwared ar amffibiaid a bydd hefyd yn atal y person rhag gweithredu'n anghyfreithlon i ddileu'r broga, gan fod rhai rhywogaethau wedi'u diogelu gan y gyfraith.

Yn ogystal, mae rhai mathau o lyffantod yn ymosodol iawn ac yn ymosodol iawn. mae eraill yn wenwynig , gan ddod â risgiau i iechyd y person, a dyna pam ei bod yn bwysig nodi a yw'n rhywogaeth wenwynig ai peidio.

Gwybod y cyfreithiauo'r rhanbarth cyn gwneud rhywbeth

Mae tua 30 o rywogaethau dan fygythiad o ddiflannu, ac o'r 450 o rywogaethau o amffibiaid sy'n bodoli eisoes, mae 35 eisoes wedi diflannu. Felly, mewn rhai rhanbarthau efallai y bydd deddfau amgylcheddol yn amddiffyn brogaod. Mewn rhai rhanbarthau, er enghraifft, mae'n anghyfreithlon lladd rhywogaethau brodorol.

Am y rheswm hwn, argymhellir tynnu llun o'r anifail a'i anfon at awdurdodau amgylcheddol er mwyn adnabod rhywogaethau. Yn ogystal, wrth nodi presenoldeb yr anifail yn y breswylfa, cysylltwch â sefydliad sy'n gysylltiedig ag IBAMA i wirio'r ffordd orau o ddychryn y broga.

Peidiwch â difodi rhywogaethau brodorol

Wrth nodi hynny mae'r broga yn y cartref yn amffibiad brodorol i'r lleoliad hwnnw, peidiwch â'i ddifa. Mae hyn oherwydd bod brogaod yn bwysig iawn yn eu hecosystemau ac mae eu presenoldeb yn sicrhau cydbwysedd yr amgylchedd hwnnw. Fel y soniwyd o'r blaen, nhw sy'n rheoli'r boblogaeth o bryfed lleol.

Yn ogystal, mewn rhai ardaloedd, mae'r gyfraith yn gwahardd dileu rhywogaethau brodorol.

Syniadau ar gyfer dychryn brogaod o'ch cartref <1

Mae rhai argymhellion ar sut i ddychryn brogaod allan o'ch cartref heb niweidio'r ecosystem leol ac osgoi anghydbwysedd yn yr amgylchedd. Ar ben hynny, nid y ddelfryd yw eu dileu, ond eu dychryn, ac mae hyn yn bosibl. Edrychwch arno!

Gweld hefyd: Edrychwch ar yr enwau cyfriniol ar gyfer cathod: gwryw, benyw a mwy!

Torri'r planhigion lleol

Ygall planhigion ddenu brogaod i'ch cartref. Felly, gall glaswellt tal, planhigion deiliog a llwyni ddod yn guddfannau i lyffantod. Wrth docio'r planhigion, mae'r amffibiaid yn agored ac yn ffoi o'r ardal, gan fod hon yn sefyllfa annymunol iddynt.

Ar ben hynny, dylech osgoi plannu ger ffynonellau dŵr, gan fod llyffantod hefyd yn cael eu denu gan leithder. Wrth gadw planhigion tal a thrwchus gartref, peidiwch â'u gosod mewn mannau ger unrhyw ffynhonnell ddŵr.

Gwaredwch falurion a sbwriel

Gall malurion a sothach fod yn guddfan i lyffantod. Mae cael gwared ar y lleoedd hyn yn un o'r ffyrdd o ddychryn brogaod allan o'ch cartref. Felly, dilëwch flychau pren, potiau gwag, teiars neu unrhyw wrthrych a all ddod yn amgylchedd llaith a thywyll, sy'n ddelfrydol ar gyfer llyffantod.

Diffodd goleuadau allanol

Diffodd goleuadau allanol ffordd i ddychryn brogaod o'ch cartref. Mae pryfed yn cael eu denu'n fawr at olau, ac mae pryfed a mosgitos yn un o hoff fwydydd y brogaod. Felly, mae lleoedd gyda llawer o bryfed yn ddeniadol i amffibiaid.

Am y rheswm hwn, argymhellir diffodd y lampau allanol ac atal golau mewnol y tŷ rhag bod yn weladwy, trwy lenni, er enghraifft. O ganlyniad, bydd y boblogaeth o bryfed yn yr awyr agored yn cael ei lleihau, ac felly, bydd brogaod heb eu hoff fwyd.O ganlyniad, bydd yr amffibiaid hyn yn chwilio am lefydd eraill i fyw.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am blaidd-ddyn? Trawsnewid, marw ac eraill

Adeiladu ffens o amgylch eich eiddo

Argymhelliad arall i ddychryn brogaod o'ch cartref yw defnyddio ffensys o amgylch eich eiddo neu ffynhonnell ddŵr . Gellir adeiladu'r ffens gyda sgrin rwyll cain. Yn ogystal, argymhellir adeiladu'r ffens gyda deunydd plastig, gan fod ffensys gwifren yn ei gwneud hi'n haws i lyffantod fynd i mewn i'r tŷ.

Mae hefyd yn bwysig adeiladu'r ffens yn uchel iawn a dechrau ar lefel y ddaear, fel gall y Llyffantod neidio i uchder mawr. Ac mae'n rhaid i'r ffens aros yn sefydlog fel ei fod yn aros yn unionsyth, felly rhaid claddu ei physt ar ddyfnder o 30 cm o leiaf.

Mae'n bosibl dychryn llyffantod o'r tŷ

Mae'n gwbl bosibl cael gwared ar bresenoldeb annifyr llyffantod o'ch cartref, cyn belled â'i fod yn cael ei wneud yn ofalus ac yn unol â deddfwriaeth amgylcheddol Brasil. Felly, y prif argymhelliad ar gyfer dychryn llyffantod o'ch cartref yw gwirio gyda'r cyrff cyfrifol am y drefn orau i ymdrin â'r amffibiaid.

Yn ogystal, argymhelliad arall yw, os oes gan unrhyw breswylydd gysylltiad â'r llyffantod, Rhaid i ti olchi dy ddwylo ar unwaith, fel y mae llawer o lyffantod yn ysgarthu sylweddau gwenwynig trwy eu croen. Nid yw'r rhan fwyaf o'r sylweddau hyn yn angheuol, ond gallant achosi gofid stumog, llid y croen, a mwy.symptomau.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.