Sut i docio hoelen ci gartref: awgrymiadau, ci blin a mwy

Sut i docio hoelen ci gartref: awgrymiadau, ci blin a mwy
Wesley Wilkerson

Allwch chi dorri hoelen ci?

Mae’r arferiad o dorri ewinedd eich ci, gartref neu yn y milfeddyg, yn hanfodol i gynnal iechyd, lles a hylendid eich ci. Fel hyn, does dim rhaid i chi aros misoedd a misoedd i fynd ag ef at y milfeddyg dim ond i docio ei ewinedd.

Gyda chymorth a gwybodaeth, gallwch dorri ei ewinedd gartref yn aml, heb achosi anghysur anghyfforddus. Gyda hyn, byddwn yn darganfod, isod, y prif awgrymiadau a chanllawiau ar sut i wneud hyn gartref, yn ogystal â'r buddion a beth yw'r problemau a gewch os cymerwch ormod o amser i docio ewinedd eich ci bach. Darllen da!

Syniadau cychwynnol ar sut i dorri hoelen ci

Mae'r arfer o dorri hoelen ci gartref yn dal i fod yn bwnc newydd i lawer o deuluoedd. Y ffordd honno, rydyn ni'n mynd i roi awgrymiadau hanfodol i chi er mwyn i chi allu trimio ewinedd eich anifail anwes gartref yn ddiogel a heb anobaith. Dewch i ddarganfod y cyfan!

Dewch i arfer â chlipio gan gi bach

Gan y gall tocio ewinedd fod yn brofiad llawn pryder i lawer o gŵn, dechreuwch gyffwrdd â phawennau eich ci bach a thocio'ch ewinedd pan fyddwch maen nhw'n fach, felly maen nhw'n dod i arfer â'r broses. Mewn dim ond wythnos, efallai na fydd yn galw hyd yn oed. Ond os bydd eich ci bach yn cymryd ychydig mwy o amser i ddod i arfer ag ef, peidiwch â digalonni.

Byddwch yn amyneddgar, cadwch.agwedd garedig, gadarnhaol a pharhau i gynnig canmoliaeth a danteithion. Gallwch hefyd wneud y broses yn fwy o hwyl i'ch ci trwy adael iddo lyfu danteithion tra byddwch chi'n gweithio ar ei ewinedd.

Ceisiwch gymorth gan rywun gartref

Er ei bod yn demtasiwn i chwilio am un proffesiynol pryd bynnag y bydd angen tocio ewinedd eich ci, mae hyn yn rhywbeth y gallwch chi bendant ddysgu ei wneud gartref. Yn enwedig os yw ewinedd eich ci yn tueddu i dyfu'n gyflym.

I wneud hyn, gofynnwch bob amser am help ail berson i'ch helpu, gan dawelu'r ci, ei ddal neu gynnig danteithion. Gall hi hefyd eich helpu os oes angen i chi godi gwrthrych.

Defnyddiwch yr offer cywir

Defnyddiwch yr offer cywir bob amser i dorri ewinedd eich anifail anwes. Peidiwch byth â defnyddio gefail dynol cyffredin neu offer crai, gan fod gan ewinedd eich ci lawer o nerfau a chylchrediad. Gallai clipiwr anaddas ei anafu'n ddifrifol.

Felly, defnyddiwch glipwyr arddull gilotîn i docio ewinedd eich ci. Gosodwch y torrwr gyda'r dolenni i'r ochr, nid i lawr, gan y bydd hyn yn rhoi mwy o gefnogaeth i chi wrth dorri, gan atal yr ewinedd rhag plygu yn ei hanner.

Dewiswch foment orau'r dydd

Mae gan bob ci drefn arferol ac amseroedd penodol i chwarae, ymlacio, cerdded, cysgu, cyflawni gweithgareddau a hyfforddiant. O hynnyffordd, dewiswch yr amser gorau o'r dydd i docio ei ewinedd, fel arfer adegau pan fydd y ci wedi blino neu wedi ymlacio, oherwydd gallai'r sefyllfa hon achosi straen iddo.

Felly, mae dewis yr amser gorau yn gwneud y profiad hwn yn llai trawmatig iddo. Os yw'n ymddangos yn bryderus iawn neu'n grac, arhoswch am y funud a cheisiwch ddiwrnod arall, heb orfodi'r anifail anwes.

Torrwch yr ewinedd ar yr amlder cywir

Problem sy'n codi dro ar ôl tro yw pan fydd y perchennog yn gadael y mae ewinedd y ci yn tyfu i hyd hir iawn, gan achosi anghysur i'r anifail anwes a hefyd ei gwneud hi'n anodd torri ewinedd gartref. Y dewis gorau yw eu torri ar yr amlder priodol, yn ôl twf y brîd.

O leiaf unwaith y mis, gwerthuswch eich ewinedd a gweld a oes angen eu torri ai peidio. Sylwch hefyd ar symptomau'r ci pan fydd yn cerdded, yn rhedeg, ac yn sylwi ar synau ar y llawr. Gellir sylwi, drwyddo, os ydynt yn rhy fawr neu os ydynt yn dal mewn maint digonol, yn parchu'r aros.

Sut i dorri hoelen ci gartref

Nawr eich bod chi Os ydych chi eisoes yn deall y prif awgrymiadau ar glipwyr, offer ac amseroedd i dorri ewinedd eich anifail anwes, gadewch i ni ddarganfod yn union sut i wneud hyn, gan archwilio'r cam wrth gam a'r canllawiau ar gyfer arferion diogel. Dilynwch!

Cwstiwch eich ffrind

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig adeiladu perthynas oymddiried gyda'ch ci. Dechreuwch trwy fwytho'ch anifail anwes, gan agosáu fesul tipyn a dangos y torrwr gilotîn iddo. Dangoswch na fydd y gwrthrych yn ei niweidio trwy ei gysylltu â byrbrydau neu rywbeth y mae'n ei hoffi.

Felly, strôc ei gefn, ei ben, ei glustiau ac yn olaf ei bawennau. Pan gyrhaeddwch y pwynt hwn, dewch â'r gwrthrych yn nes a thawelwch y ci nes ei fod yn teimlo'n ddiogel, pan allwch ddechrau torri ei ewinedd.

Daliwch y pawennau'n gywir

Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod sut i ddal pawennau eich ci yn iawn, rhag niweidio'ch ffrind a hefyd peidio â'i wneud yn anghyfforddus, gan ymhelaethu ar yr eiliad honno o bryder. Felly eisteddwch wrth ei ymyl ar y llawr, cymerwch un o'i bawennau a'u gosod ar ben ei goesau.

Gydag un llaw, daliwch y bawen yn gadarn, a chyda'r llall dechreuwch docio'r ewinedd. Peidiwch â gadael iddo symud ei bawen fel nad ydych chi'n torri'r hoelen yn y ffordd anghywir, a all niweidio cylchrediad eich gwaed.

Torrwch ewinedd y ci yn ofalus

Talwch sylw manwl bob amser wrth dorri ewinedd eich ci. Dechreuwch yn ofalus ac yn araf, gan ddadansoddi'r hyd a gwahanu'r gwallt oddi wrth yr ewinedd os oes gan eich ci wallt hir.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am neidr gribellen? Ymosod, ysgyfaint a mwy!

Peidiwch â pherfformio'r toriad yn ddisylw neu siarad â rhywun, i'r gwrthwyneb, gofynnwch am help i ail berson i ddal y bawen neu'r blew tra byddwch yn cysegru eich huni'r toriad.

Dysgwch sut i dorri hoelen ci du

Os ydych chi'n dal yn amau ​​sut i dorri hoelen ci gartref, neu os mai dyma'r tro cyntaf i chi wneud y gweithgaredd hwn, ceisiwch ddarganfod mwy siaradwch â milfeddyg eich anifail anwes yn gyntaf neu siaradwch â rhywun sydd eisoes â rhywfaint o brofiad a gwybodaeth am y pwnc.

Mae llawer o nerfau ar ewinedd cŵn, a gall eu torri'n rhy fyr achosi problemau difrifol i nhw. Mae canlyniadau'r gwrthwyneb hefyd yn ddilys, oherwydd gall gadael yr hoelion yn rhy hir ymyrryd wrth gerdded ac yn enwedig wrth redeg, gwneud y ci yn llipa a hyd yn oed achosi rhywfaint o anaf.

Gweld hefyd: Ydy pysgod nodwydd yn beryglus? Dysgwch fwy am y pysgodyn diddorol hwn

Gorffen gyda'r papur tywod

Nid oes gan lawer o bobl yr arferiad o ffeilio ewinedd y ci. Mae hyn yn digwydd am resymau nad yw'r anifail yn eu hoffi, ddim eisiau, neu'n syml nad oes ganddo'r arferiad, oherwydd mae cerdded a rhedeg yr anifail ei hun eisoes yn arferiad o "ffeilio'r ewinedd".

Fodd bynnag, gall gorffen ffeilio ewinedd eich anifail anwes ddod â manteision mawr, gan fod hyn yn helpu i'w hatal rhag mynd yn sownd mewn dodrefn, rhwygo dodrefn, crafu lloriau a hefyd osgoi achosi poen i'r anifail anwes, os bydd sefyllfaoedd o'r fath yn digwydd.

Cynnig gwobr

3>Y dewis gorau i gael eich ci i arfer â thocio ewinedd yn aml yw cynnig gwobr gadarnhaol iddo. Gall hwn fod yn fyrbryd y mae'n ei hoffi gyda gwahanol flasau,darn o ffrwyth, darnau o gig heb lawer o fraster, chwarae gyda pheli a gwrthrychau fflachlyd. Bydd cerdded gyda'r anifail anwes hefyd yn ei blesio'n fawr.

Mae'r mwyafrif helaeth o gŵn yn teimlo'n fodlon wrth blesio'r perchennog, ac mae hyn yn creu teimlad cadarnhaol iawn am les yr anifeiliaid anwes. Pan fyddant yn sylwi bod y weithred o dorri'r ewinedd yn gwneud y perchnogion yn hapus, byddant yn sicr yn derbyn yr arfer yn well.

Problemau cyffredin wrth dorri hoelen ci gartref

Gan fod ochr dda ac ochr ddrwg i bob practis, byddwn yn darganfod isod beth yw'r prif broblemau wrth dorri a. ci hoelen eich ci gartref. Gadewch i ni ddeall yr eiliadau pan fydd yn gwylltio, sefyllfaoedd lle mae'r ewinedd yn rhy fyr neu anafiadau ac afiechydon yn y pawennau. Darllenwch!

Mae'r ci yn gwylltio ac eisiau brathu

Gan y gall yr arferiad hwn greu straen, pryder ac anghysur iddynt. Gall hyd yn oed cŵn sy'n ddof ac yn eithaf neis fynd yn ddig ac eisiau eich brathu. Os bydd hyn yn digwydd, parchwch ei amser a stopiwch am eiliad.

Yna ewch yn nes eto fesul tipyn pan fydd yn tawelu. Peidiwch byth â mynd yn fwy blin neu bryderus nag ef, oherwydd mae'n teimlo'ch egni, gan greu anhrefn yn y foment honno. Byddwch yn gadarn a hyfforddwch eich ci fel nad yw'n ymosodol.

Torri'r hoelen yn rhy ddwfn

Mae llawer o bobl yn drysu ynghylch hyd cywir hoelen yr anifail anwes, gan ei thorrigormod ac anafu'r anifail. Wedi'r cyfan, mae'r hyd cywir yn un sy'n ddigon byr i beidio â tharo'r ddaear. Cyn gynted ag y bydd yr hoelion yn cyffwrdd â'r ddaear ac yn tyfu y tu hwnt i badiau paw eich ci, mae hyn yn arwydd eu bod yn rhy hir a dylech eu torri.

Hyd yn oed mewn cŵn blewog iawn, yr hoelen y dylai ei dangos o leiaf ychydig yn fyr o'r gwallt, gan fod hyn yn dangos hyd diogel yr ewinedd.

Amheuon ynghylch a ddylid torri'r hoelen ai peidio

Os byddwch, am unrhyw eiliad, yn sylwi bod gan hoelen eich ci anaf, afiechyd, haint neu unrhyw symptom arall sy'n dangos ei fod yn teimlo'n brifo, peidiwch â'i dorri gartref. Y dewis gorau yw mynd ag ef at y milfeddyg i wneud profion a gwirio'r sefyllfa.

Yn ddiweddarach, bydd y milfeddyg yn gwirio a yw'r ewinedd yn normal ac yn iach, a gall eu tocio yn y swyddfa, neu ddychwelyd y ci i chi dorri ei ewinedd gartref, yn ddiogel.

Manteision torri ewinedd ci

Yn ogystal ag i ni fodau dynol, mae sawl mantais i dorri ewinedd ci, gan gadw - nhw mewn hyd addas fel eu bod yn teimlo'n dda ac yn gallu cerdded, rhedeg a symud o gwmpas heb deimlo'n anghyfforddus. Isod, byddwn yn darganfod prif fanteision yr arfer hwn.

Mae'n atal damweiniau

Prif fantais torri ewinedd eich anifail anwes fydd osgoi damweiniau abrifo. Gall hoelion mawr fynd yn sownd mewn gwrthrychau a dodrefn, a all achosi anaf, gwaedu neu hyd yn oed mewn sefyllfaoedd mwy difrifol, rwygo hoelen eich ci.

Yn ogystal, mae'n hanfodol i'ch hylendid eu cadw'n lân ac yn docio . Mae ewinedd hir yn cronni mwy o facteria a ffyngau, sy'n gallu amlhau clefydau mwy difrifol, sy'n gofyn am brofion, meddyginiaethau a niweidio'ch iechyd.

Rhwystro ewinedd sydd wedi tyfu'n wyllt

Nid problem gyda ni fel bodau dynol yn unig yw ewinedd traed sydd wedi mewngroen. Gall anifeiliaid hefyd sbarduno ewinedd sydd wedi tyfu'n wyllt, ac mae'r sefyllfa hon yn achosi anghysur enfawr iddynt. Wrth i ewinedd eich anifail anwes dyfu, maen nhw'n troi'n grwn ac yn grwn, mewn arddull cylch, gan achosi i'r domen brocio'r bawen wrth gamu arno.

Felly, gall yr hoelen hon, sydd wedi tyfu'n llawn, arwain at heintiau a chleisiau, gan wneud eich ci llipa ac achosi problemau eraill, megis poen, llid, ffordd o fyw eisteddog a chlefydau.

Ewinedd yn llai sensitif i dorri

Wrth i'r arferiad o dorri gael ei wneud yn amlach, mae'r ci yn dechrau poeni llai ac yn dod yn fwy cyfarwydd â'r profiad.

Mae hyn hefyd yn digwydd oherwydd bod eu hewinedd yn llai sensitif i dorri ag yr oeddent ar y dechrau. Mae ei bibellau gwaed yn fwy tynnu'n ôl, gan achosi unrhyw anghysur wrth dorri'r hoelen a gwneud iddo deimlo'n dda am y sefyllfa hon.

Dyna nibarod i docio ewinedd eich ci gartref?

Fel y gwelsom yn yr erthygl hon, mae'r arfer o dorri ewinedd eich anifail anwes yn hanfodol nid yn unig ar gyfer ei iechyd a'i hylendid, ond hefyd i osgoi damweiniau, i atal yr anifail anwes rhag crafu lloriau a dodrefn, a , yn anad dim, er mwyn cynnal lles y cŵn.

Fel hyn, os nad oes gennych brofiad o wneud hyn a’ch bod am wneud yr ymarfer hwn gartref, siaradwch â’ch milfeddyg ymlaen llaw neu gyda person sydd eisoes wedi arfer ag ef. Mae angen hyd digonol ar ewinedd eich anifail anwes, ac ni allant fod yn rhy fyr er mwyn peidio ag amharu ar gylchrediad. Felly, dewiswch dorwyr gilotîn, y rhai mwyaf addas ar gyfer ewinedd cwn.

Sefydlwch berthynas o ymddiriedaeth gyda'ch anifail anwes bob amser fel ei fod yn teimlo'n gyfforddus â chi, a rhag ofn ei fod yn gi gwallgof neu'n ymddwyn yn ymosodol ar yr adeg honno. , parchu ei amser a'i hyfforddi fesul tipyn. Yn raddol, ni fydd yr arferiad hwn yn achosi pryder na straen, ond rhyddhad iddo.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.