Sut i greu tylluan anwes: gweler awgrymiadau, pris a dogfennaeth!

Sut i greu tylluan anwes: gweler awgrymiadau, pris a dogfennaeth!
Wesley Wilkerson

A yw'n bosibl bridio tylluan gyfreithlon ym Mrasil?

Mae tylluanod yn adar rhyfeddol sy’n swyno llawer o bobl ledled y byd. Mae gan adar y nos a helwyr anedig, tylluanod lygaid hynod sydyn a symudiadau hynod ystwyth. Defnyddir ei wddf hyblyg, ei gallu i guddliwio ei hun a hedfan dawel yn fanwl gywir i leoli a dal ei hysglyfaeth.

Wrth feddwl am y nodweddion hynod ddiddorol hyn, mae llawer o bobl yn meddwl tybed a yw'n bosibl bridio tylluan gyfreithlon ym Mrasil, a'r yr ateb yw ac ie! Mae angen i unrhyw un sydd am fagu tylluan yn gyfreithlon ym Mrasil ddilyn ychydig o gamau i ddod yn fridiwr ardystiedig a thrwy hynny allu prynu a bridio eu hanifail anwes mwyaf newydd.

Gweler, isod, sut mae'r broses i allu magu tylluan wedi'i chyfreithloni ym Mrasil a'r holl ofal angenrheidiol i'r anifail.

Camau cychwynnol i fagu tylluan anwes

Anifeiliaid gwyllt yw tylluanod, felly mae angen cymryd rhai camau i magu un o'r anifeiliaid hynod ddiddorol hyn yn gyfreithlon. Edrychwch ar rai awgrymiadau ar gamau cychwynnol y broses hon.

Cael awdurdodiad i fridio tylluan gyfreithlon

Os ydych am ddod yn fridiwr tylluanod ardystiedig, rhaid i chi gofrestru gyda SISPASS, y System Rheoli a Monitro Gweithgaredd Bridio Adar Amatur, ar wefan Ibama.

I ddechrau y maepob 100 uned. Gall y pris hefyd fod yn is os caiff ei archebu mewn symiau mwy.

Mae tylluanod yn bwydo ar adar bach

Yn ogystal â chnofilod a phryfed, mae tylluanod hefyd yn arfer bwyta adar llai na nhw yn y gwyllt.

Mae'n gyffredin iddyn nhw i gael adar byw fel y gall y dylluan eu hela ar ei phen ei hun, ond mae hefyd yn bosibl eu rhoi yn farw, os cânt eu cynnal yn dda. Yn yr achos hwnnw, mae angen cyfnod o addasu. Gellir dod o hyd i adar bach i'w prynu gan ddechrau ar $50.

Wrth fwydo ar adar, efallai y bydd rhai tylluanod yn taflu darnau o'u pigau a'u traed i fyny, rhywbeth sy'n digwydd pan fyddant yn dewis bwyta adar yn gyfan.

Nid yw tylluanod yn bwyta ffrwythau na llysiau eraill

Anifeiliaid cigysol yw tylluanod, felly nid ydynt yn bwyta ffrwythau a llysiau eraill. Mae'r maetholion y byddai tylluanod yn eu cael o'r bwydydd hyn yn eu cael yn anuniongyrchol o'r anifeiliaid maen nhw'n eu bwyta.

Mae'n bwysig iawn felly sicrhau bod gan dylluanod cnofilod, trychfilod neu adar llai i fwydo arnynt. Efallai y bydd rhai hefyd yn bwyta ymlusgiaid a rhai amffibiaid, ond fe'ch cynghorir i wirio yn gyntaf gyda milfeddygon sy'n arbenigo mewn maetheg i sicrhau bod diet eich tylluan yn gytbwys.

Mwy o ofal am y dylluan

Os ydych am gael tylluan anwes, mae ffactorau eraill hefyd.bwysig rhoi sylw iddo. Yn eu plith, glanhau'r feithrinfa, ffyrdd o ymdrochi, ymarferion i'r tylluanod, atal anafu gyda'u pig a'u crafangau a llawer mwy.

Edrychwch ar rai awgrymiadau pwysig i chi sy'n bwriadu cael y dylluan eich hun .

Glanhau adardy tylluanod

Un o'r agweddau anoddaf ar ofalu am dylluan yw glanhau. Wrth i'r dylluan ddod i ben i wneud llanast o'i bwyd, mae angen glanhau ei adardy bob dydd. Oherwydd gall diffyg hylendid yn y feithrinfa arwain at broblemau iechyd i'r anifail.

Yn ogystal, mae gan faw tylluanod gysondeb pasty ac arogl drwg, felly mae angen eu glanhau bob dydd i osgoi problemau hylendid. o'r feithrinfa. Argymhellir hefyd leinio'r feithrinfa â thywod a'i newid yn aml, gan hwyluso glanhau'r lle.

Gofalu am bigau a chrafangau tylluanod

Mae pwynt pwysig iawn arall yn ymwneud â phig a chrafangau tylluan. Gan eu bod yn gryf a miniog iawn, yn cael eu gwneud i hela ac agor eu hysglyfaeth, gall tylluanod domestig frifo breichiau eu perchnogion os na chymerir gofal priodol.

Am y rheswm hwn, mae'n bwysig bod y rhai sy'n gyfrifol am mae gan y dylluan yr offer angenrheidiol i amddiffyn eich hun rhag crafangau'r dylluan, fel menig hebog a breichledau. Yn ogystal, mae hefyd yn bwysig osgoi rhoibwyd yn uniongyrchol i geg yr anifail, gan y gallai'r dylluan frathu'ch llaw yn y pen draw.

Fel hyn, gallwch gael eiliadau o fod yn agosach at eich tylluan heb fod mewn perygl o anafiadau damweiniol, gan sicrhau eich diogelwch a diogelwch. eich un chi aderyn.

Bath i dylluanod

Nid yw tylluanod wedi arfer cymryd baddonau, gan fod dwysedd eu plu yn eu gwneud yn drwm iawn. Yn yr achos hwn, mae plu gwlyb y tylluanod yn ei gwneud hi'n anodd iddynt hedfan a symud o gwmpas.

Felly, y ffordd orau o gadw'ch tylluan yn lân yw trwy lanhau'r adardy, cael gwared ar awch a gweddillion bwyd. Yn y modd hwn, bydd y dylluan yn gallu byw mewn amgylchedd glân a hylan, gan osgoi dal clefydau posibl.

Er hynny, mae rhai tylluanod yn hoffi cymryd cawod o bryd i'w gilydd, ond dim ond pan fyddant ar a cangen neu glwyd yn ddiogel. Mae rhai hefyd yn hoffi gwlychu mewn pyllau o ddŵr o bryd i’w gilydd mewn tywydd poeth, felly mae’n syniad da gadael basn o ddŵr iddyn nhw oeri ar rai dyddiau heulog.

Cwmni tylluanod

Gan fod y dylluan yn anifail gwyllt, gall deimlo ychydig yn unig wrth ddod i arfer â'i adardy. Un opsiwn yw dod o hyd i gydymaith i'ch tylluan, ond mae angen i chi fod yn ofalus iawn gyda hyn.

Efallai na fydd rhai tylluanod yn hoffi cwmni adar eraill ac yn teimlo dan fygythiad. Dyna pam ei fod yn bwysigrhowch sylw i'r mater hwn ac, os yn bosibl, darganfyddwch sut roedd eich tylluan yn byw gydag adar eraill tra'r oedd yn yr ardal fridio.

Yn ogystal, mae angen i chi hefyd fod yn ofalus wrth gymysgu tylluanod o wahanol rywogaethau, gan fod llawer yn y pen draw yn anghydnaws â'i gilydd ac efallai na fyddant yn cyd-dynnu. Mae'n hysbys hefyd bod y Dylluan Wen Fawr, er enghraifft, yn bwyta rhywogaethau eraill o dylluanod mewn rhai sefyllfaoedd.

Ymarfer ar gyfer Tylluanod

I gynnal iechyd da, mae'n bwysig bod gan dylluanod ddigon o le i hedfan ac ymarfer corff. Fel y rhan fwyaf o anifeiliaid, gall y dylluan gael problemau iechyd a mynd yn sâl os nad yw'n ymarfer ei chorff ac yn aros yn llonydd am amser hir.

Mae rhai bridwyr adar yn hyfforddi tylluanod i hela anifeiliaid llai, sy'n gwasanaethu fel bwyd , a hedfan mewn mannau agored. Ond mae angen profiad a llawer o ofal i sicrhau diogelwch yr aderyn.

Cysylltiad corfforol â thylluanod

Mae perchnogion anifeiliaid anwes fel arfer yn gofalu, yn cofleidio a chusanu eu hanifeiliaid anwes, ond nid yw hyn bob amser yn wir gyda bridwyr tylluanod.

Oherwydd eu bod yn anifeiliaid gwyllt, nid yw llawer o dylluanod wedi arfer â chael llawer o gyswllt corfforol â bodau dynol. Felly, gall llawer gael eu synnu gan ymdrechion mynych i anwyldeb neu gofleidio, gan nad yw gweithredoedd o'r fath yn rhan o'u natur ac yn mynd yn groes i'w greddf. Yn enwedig pancawsant eu hachub o amgylcheddau gwyllt gan y bridwyr.

Mae'n rhaid felly talu sylw i'r mater hwn ac osgoi gwneud yr anifail yn anghyfforddus. Ac, fel y crybwyllwyd eisoes, rhaid i chi bob amser gofio bod yn ofalus gyda chrafangau a phig y dylluan, gan ddefnyddio'r offer angenrheidiol i'w hamddiffyn.

Gofal atgenhedlu tylluanod

Mae pawb yn gwybod bod tylluanod bach yn annwyl, ac nid yw tylluanod bach yn eithriad.

Mae rhai pobl yn penderfynu paru eu tylluanod er mwyn iddynt allu bridio a chael babanod. Yn yr achos hwn, rhaid i chi sicrhau bod iechyd y ddwy dylluan mewn trefn a bod hwn yn opsiwn da i'r ddwy.

Mae'n bwysig nodi bod tylluanod yn dod yn fwy ymosodol yn ystod y tymor bridio, oherwydd eu greddf o amddiffyniad. Felly, gallant ymosod ar anifeiliaid eraill sy'n agosáu neu hyd yn oed fodau dynol.

Hefyd, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus gyda'r cŵn bach. Bydd rhieni, wrth natur, yn gofalu am eu plant, ond mae bob amser yn dda cadw llygad am unrhyw gŵn bach sy'n cael problemau. Mae'n bosibl y cânt eu gwrthod gan eu rhieni, ac os felly bydd eu hangen arnynt ar gyfer bwyd a lle i ddatblygu.

Mae tylluanod yn adar godidog, ond mae angen llawer o gyfrifoldeb i'w codi

Cyn dechrau ar y broses o gaffael tylluan yn gyfreithlon, mae angen ystyried a oes gennych yr amodauangenrheidiol i ddod yn fridiwr yr adar rhyfeddol hyn. Mae tylluanod angen llawer o gyfrifoldeb ac ymroddiad, gan fod yn hanfodol i gael amser, adnoddau ac amynedd i ofalu amdanynt yn y ffordd orau bosibl.

Mae angen amgylchedd tawel a chysgodol arnynt, gyda lle i hedfan yn rhydd a hynny bob amser yn lân ac yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda. Yn ogystal, mae angen bwydydd penodol arnynt hefyd, fel cnofilod bach, pryfed neu adar, nad yw mor hawdd dod o hyd iddynt.

Felly, os dewiswch gaffael tylluan, rhaid i chi ddilyn yr holl gamau cyfreithiol a darparu amgylchedd addas a chroesawgar. Yn ogystal â bod yn bwysig mynd â hi i ymgynghoriadau cyson â milfeddyg arbenigol.

Drwy ddilyn yr holl gamau a bod yn gyfrifol iawn ar bob cam o'r broses, bydd eich tylluan yn gallu tyfu i fyny mewn cartref gwych. , gyda llawer o gariad ac iechyd .

Rhaid i chi fod dros 18 oed a chofrestru fel unigolyn yn y Gofrestr Dechnegol Ffederal (CTF). Wedi hynny, mae angen trefnu archwiliad wyneb yn wyneb gydag asiantaeth amgylcheddol y wladwriaeth yn eich gwladwriaeth, gan gymryd eich RG, CPF a phrawf o breswylfa.

Mae'n bwysig deall bod yr asiantaeth ym mhob talaith efallai y byddwch yn gofyn am wahanol ddogfennau neu gamau gwybodaeth ychwanegol yn ystod y broses hon.

Ar ôl hynny, bydd SISPASS ac asiantaeth amgylcheddol y wladwriaeth yn eich gwladwriaeth yn gwerthuso'r wybodaeth ac yn diffinio a fydd yr awdurdodiad yn cael ei roi. Ar ôl i'r cofrestriad gael ei gwblhau a'i ganiatáu, bydd SISPASS yn darparu trwydded bridiwr tylluanod cyfreithlon fel y gallwch barhau â'r broses o gaffael yr anifail.

Gweld pris tylluan anwes

Gall tylluan a werthir yn gyfreithlon ym Mrasil fod ag ystod eang o brisiau. Yr isafswm i gaffael tylluan yn gyfreithlon heddiw yw tua $1,200, a gall hyd yn oed fod yn fwy na $10,000. Mae'r pris yn cael ei ddiffinio gan gymryd i ystyriaeth nifer o ffactorau, megis rhywogaeth, oedran, prinder a maint, er enghraifft.

Yn ogystal, mae hefyd yn bwysig cofio bod y broses gyfan o gaffael tylluanod yn gyfreithiol yn golygu ychwanegol. costau, megis ffioedd ar gyfer dogfennaeth, archwiliad meddygol, tystysgrifau, ymhlith eraill.

Gwybod ble i brynu tylluan anwes

I brynu tylluan anwes, mae angen i chicysylltwch â bridwyr a gyfreithlonwyd gan asiantaethau amgylcheddol, gan gofio ei bod yn hanfodol cael trwydded i brynu tylluan. Mae yna rai ffermydd sy'n caniatáu i chi brynu'n rhithwir, gan anfon yr anifail i'ch cartref.

Pan fyddwch chi'n prynu tylluan o un o'r ffermydd cyfreithlon, fe'i hanfonir atoch gyda modrwy ar ei bawen (sengl). dogfen adnabod y gol), anfoneb, Canllaw Cludo Anifeiliaid, cofrestriad IEF ac adroddiad milfeddygol.

Ym Mrasil, ar hyn o bryd, mae saith safle bridio cyfreithlon ar gyfer adar ysglyfaethus, ac yn eu plith, mae dau ar hyn o bryd yn gwerthu tylluanod. Y rhain yw Paradijs Vogel, a leolir yn Paraná, a Cerefalco, ym Minas Gerais.

Offer a chyflenwadau ar gyfer magu tylluan

Os ydych am fagu tylluan, nid yw'n ddigon i gael y tylluan yn unig. trwyddedwch a phrynwch yr aderyn, gan ei bod hefyd yn bwysig iawn cadw mewn cof yr offer a'r cyflenwadau eraill sydd eu hangen ar gyfer y broses.

I ofalu am dylluan, mae angen rhywfaint o offer, fel menig hebog, fel y crafangau tylluanod yn eithaf miniog; citiau harnais i sicrhau mwy o ddiogelwch adar; meithrinfa ar gyfer eich cartref; bocs pren i gysgu arno a chlwydi i glwydo arno.

Gellir dod o hyd i fenig hebogyddiaeth am bris yn dechrau ar $140, tra bod citiau harnais yn amrywio o $120 i $750, yn dibynnu ar symlrwydd.

Rhai bridwyrgallant argymell mwy o offer na'r rhain, felly mae angen i chi fod yn wybodus am arferion ac anghenion penodol eich tylluan ar adeg prynu.

Rhywogaethau tylluanod i fridio'n gyfreithlon

Mae mwy na 200 o rywogaethau o dylluanod ledled y byd, ond ym Mrasil dim ond pedair rhywogaeth y gellir eu dof. A nhw yw'r dylluan wen, y dylluan glust hir, y dylluan turio a'r dylluan Virginia.

Ceir rhai manylion am bob un o'r tylluanod hyn isod.

Tylluan wen

Mae'r dylluan wen hefyd yn cael ei hadnabod fel y dylluan wen a'r dylluan wen. Mae tua 36 centimetr o hyd, ei adenydd yn cyrraedd lled adenydd o 75 i 110 centimetr, ac mae ei benywod a'i gwrywod yn pwyso 470 a 570 gram ar gyfartaledd, yn y drefn honno.

Ei nodwedd fwyaf trawiadol yw'r wyneb gwyn sy'n ymddangos yn debyg siâp calon. Gellir dod o hyd i'r dylluan wen mewn bridwyr am bris cyfartalog o $1500. Prif brydau'r tylluanod hyn yw llygod a llygod bach.

Tylluan glustiog

Mae’r dylluan glustiog, a elwir hefyd yn dylluan goch a’r dylluan streipiog, yn cael ei henw oherwydd ymddengys fod ganddi glustiau pigfain mawr, sydd hefyd yn debyg i gath. . Eu hyd cyfartalog yw 36 centimetr ac maent yn pwyso rhwng 340 a 550 gram, gyda lled adenydd o 22 i 30 centimetr.

Mae'r tylluanod hyn fel arfer yn frown, llwydfelyn a lliw haul, gyda streipiau dua manylion gwyn ar yr wyneb a'r frest. Mae tylluanod hirglust yn bwydo'n bennaf ar gnofilod bach, amffibiaid, ymlusgiaid, pryfed, ystlumod ac adar llai. Gellir eu prynu gan fridwyr am tua $3,500.

Tylluanod llosgi

Tylluanod llosgi, a elwir hefyd yn dylluanod maes a thylluanod mwyngloddio, yw'r rhai mwyaf cyffredin ym Mrasil. Maent yn cael yr enw hwnnw oherwydd eu bod yn byw oherwydd eu bod yn byw mewn tyllau a thyllau yn y ddaear. Mae'n bwydo ar nadroedd bychain a chnofilod, sgorpionau a phryfed.

Hyd cyfartalog y dylluan glo yw 21 i 28 centimetr, yn pwyso rhwng 120 a 280 gram ac mae lled ei hadenydd rhwng 50 a 60 centimetr. Mae'r tylluanod hyn yn dueddol o fod yn doreithiog ac yn frown, gyda phennau crwn, llygaid melyn ac aeliau gwyn. Mae i'w gael mewn bridwyr am tua $2500.

Tylluan Firginia

Y Dylluan Virginia, a elwir hefyd yn y jacurutu a'r dylluan glustiog, yw'r dylluan fwyaf sy'n bresennol ym Mrasil. tiriogaeth, yn ogystal â'r aderyn ysglyfaethus nosol mwyaf yn y wlad. Mae eu lliwiau'n amrywio o lwyd i frown, gyda'r ardal gwddf fel arfer yn wyn. Mae ganddi grafangau pwerus ac mae ei blu yn gwneud iddi ymddangos fod ganddo glustiau hir.

Mae gwrywod y tylluanod hyn yn pwyso rhwng 900 gram a 1.5 cilogram, tra bod y benywod yn pwyso rhwng 1.3 a 2.5 cilogram. Gall y Dylluan Wen Fawr gyrraeddi 64 centimetr o uchder ac mae ganddo led adenydd hyd at 40 centimetr. Maen nhw'n bwydo ar famaliaid bach, llygod mawr a phossums, a gallan nhw hefyd fwyta rhai ymlusgiaid, brogaod, trychfilod ac adar bach a chanolig.

Gellir dod o hyd i jacurutus am rhwng $5,000 a $8,000.

Paratoi'r cyfleusterau i fagu tylluan

Os ydych chi eisiau tylluan fel anifail anwes, mae angen i chi baratoi'r cyfleusterau'n dda iawn. Mae meithrinfeydd, er enghraifft, yn hanfodol ar gyfer lles tylluanod domestig.

Edrychwch ar rai awgrymiadau ar y cyfleusterau sydd eu hangen i fagu tylluan isod.

Maint tŷ ar gyfer magu tylluan anwes

Mae angen llawer o le ar dylluanod i allu hedfan yn heddychlon. Mae'n angenrheidiol bod adardai'r tylluanod yn llydan a chaniatáu iddynt wasgaru eu hadenydd godidog fel y mynnant, gan eu hatal rhag cael eu brifo yn ystod eu munudau hedfan.

Argymhellir felly fod adardy tylluanod domestig wedi 6 metr sgwâr o leiaf. Fel hyn, bydd eich tylluan yn gallu lledaenu ei hadenydd a hedfan o un ochr i'r llall heb y risg o gael ei brifo, gwneud ei hymarferion a chael hwyl bob dydd.

Gan fod angen i adardai tylluanod fod yn fawr. , mae'n bosibl eu hadeiladu neu eu prynu am brisiau sy'n dechrau ar $4,000.

Clwydi a chuddfannau i adardai tylluanod

Thepolion llorweddol yw clwydi lle gall adar glwydo a gorffwys. Mae'r rhain yn ffactorau pwysig iawn yn adardai tylluanod fel y gallant orffwys pryd bynnag y dymunant, gan wasanaethu fel pe baent yn ganghennau coed eu natur.

Yn ogystal, mae'n bwysig iawn ei fod yn cael ei osod mewn man tawel, gyda thymheredd rhwng 20º a 25ºC.

Gan eu bod yn adar nosol, mae hefyd yn bwysig bod gan y meithrinfeydd fannau cuddio fel y gallant orffwys a pheidio â chael eu haflonyddu gan heulwen. Mae'r cuddfannau hyn fel arfer wedi'u gwneud o focs pren sy'n hongian y tu mewn i'r adardy, sy'n caniatáu i'r dylluan fynd a dod fel y myn.

Gellir dod o hyd i glwydi ar gyfer adar ysglyfaethus, fel tylluanod, o $150. Mae cuddfannau fel arfer yn dod gyda'r adardai, ond gellir eu hadeiladu gyda phren hefyd, sydd hefyd yn costio $150 ar gyfartaledd.

Gweld hefyd: Alligator Pantanal: taflen dechnegol, nodweddion a mwy

Addurn adardy ar gyfer magu tylluanod

Yn ogystal â chlwydi cuddfan, mae rhai eraill gwrthrychau ac addurniadau posibl ar gyfer adardy eich tylluan.

Gweld hefyd: Cyfarfod merlen: nodweddion, sut i ofalu, pris a mwy

Mae'n bwysig gadael pot neu ffynhonnell o ddŵr o fewn cyrraedd i'r dylluan fel y gall hydradu pryd bynnag y mae'n dymuno. Gellir dod o hyd iddynt am gyn lleied â $120, ond gallant gostio llawer mwy yn dibynnu ar y maint a ddymunir.

Mae croeso hefyd i blanhigion a choed mewn meithrinfa i wneud cartref eich tylluanod yn fwy naturiol, gan adael -mwyyn agos at eu cynefin. Mae yna hefyd rai sy'n rhoi papurau newydd neu dywod i gynnal hylendid y feithrinfa, ond ymdrinnir â'r pwnc hwn yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.

Amodau amgylcheddol ar gyfer magu tylluanod

Mae angen i'r amgylchedd ar gyfer magu tylluanod fod yn heddychlon, gyda chyn lleied o symudiadau pobl a cherbydau â phosibl. Gall lleoedd gyda llawer o sŵn darfu ar y dylluan a niweidio ei lles, yn bennaf oherwydd ei fod yn anifail gwyllt.

Yn ogystal, gan fod tylluanod yn anifeiliaid nosol, argymhellir hefyd gosod yr adardy yn lle gyda digon o gysgod, a thrwy hynny atal y tylluanod rhag bod yn rhy agored i'r haul a gorboethi.

Sut i fwydo tylluanod

Rydym eisoes wedi gweld y camau cychwynnol i gael trwydded magu tylluanod, y mathau o dylluanod sy’n bresennol ym Mrasil a’r amodau angenrheidiol i adeiladu meithrinfa . Ond beth yw'r ffordd orau o fwydo'r adar godidog hyn? Darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Tylluanod fel cnofilod

Mae bron pob tylluan fel cnofilod, gyda llygod fel eu hoff fwyd. Gall llawer o rywogaethau o dylluanod fwyta hyd at fil o gnofilod y flwyddyn, felly mae angen i chi feddwl yn ofalus iawn am hyn cyn penderfynu cael tylluan anwes.

Gan fod tylluanod yn anifeiliaid sy'n hoffi hela, mae llawer o bobl yn mabwysiadu'r dull o roi cnofilod byw iddi.Ond os dewisir cnofilod marw, mae angen peth amser arnynt i addasu a'u bod mewn cyflwr da er mwyn peidio â niweidio iechyd yr aderyn.

Mae'n bosibl dod o hyd i'r anifeiliaid rhew hyn mewn siopau anifeiliaid anwes arbenigol ac ymlaen y rhyngrwyd, ond mae'n bwysig gwirio tarddiad y pryniant ac a yw'r wefan dan sylw yn ddibynadwy. Mae pris yr anifeiliaid rhewedig hyn yn amrywio o $12 i $30 reais, yn dibynnu ar faint ac oedran y llygoden.

Yn ogystal, mae opsiwn hefyd o gynnig cig mâl yn achlysurol i'r tylluanod. Ond mae'n ddewis arall llai cyffredin, ac mae angen ymgynghori â milfeddyg arbenigol cyn dewis yr opsiwn hwn.

Mae pryfed bach yn fwyd da i dylluanod

Mae anifeiliaid eraill sy'n cynrychioli pryd gwych i dylluanod yn bryfed. Rhai pryfed sy'n bresennol iawn ar y fwydlen yw cricedwyr a cheiliogod rhedyn. Maent yn llawn maetholion y mae tylluanod eu hangen a gellir eu bwyta'n fyw neu'n farw, ond yn yr achos hwn mae angen eu cadw'n dda hefyd.

Gallwch ddod o hyd i bryfed i'w gwerthu ar-lein ac mewn siopau arbenigol. Gellir dod o hyd i gricedi i werthu am $45 fesul 100 uned, ond gall y pris fynd i lawr os prynir symiau mwy ohonynt.

Yn ogystal â phryfed, mae rhai tylluanod hefyd yn hoffi bwydo ar larfa llyngyr, sydd i'w gweld yn siopau arbenigol am $35 a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.