Sut i ofalu am fochdew: ci bach, cawell, bwyd a mwy

Sut i ofalu am fochdew: ci bach, cawell, bwyd a mwy
Wesley Wilkerson

Mae gofalu am fochdew yn dasg anodd?

Gall cael Hamster fod ychydig yn ddryslyd i ddechrau. Mae hyn oherwydd nad yw'r rhain yn anifeiliaid mor gyffredin â chŵn a chathod, felly maen nhw'n codi rhai amheuon am ofal, personoliaeth, ymhlith pethau eraill.

Fodd bynnag, y gwir yw y gall gofalu am Fochdew fod yn haws na hynny. mae pobl yn meddwl. Mae'r anifeiliaid hyn yn fwy nosol, yn treulio'r rhan fwyaf o'r dydd yn cysgu neu'n ymbincio ac yn unig iawn hefyd, heb fod angen cymaint o sylw bob dydd.

Gweld hefyd: Sut i gynyddu pH dŵr acwariwm ar gyfer fy mhysgod?

Ond, yn union fel unrhyw anifail arall, mae ganddyn nhw hefyd ei nodweddion penodol, er enghraifft, yn achos bwyd a'i le gartref. Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd trwy bob un o'r pwyntiau hyn ac yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod i ofalu'n iawn am fochdew. Byddwch hefyd yn gweld y mathau gorau o fochdewion i ofalu amdanynt.

Sut i ofalu am fochdew babi

I ddechrau, mae gofalu am fochdew babi yn hynod bwysig . Mae'r cam hwn o fywyd anifeiliaid anwes yn hanfodol i sut y byddant yn datblygu trwy gydol eu hoes. Bydd y pwnc hwn yn eich helpu i ddeall mwy amdano.

Os yw'n bosibl, gadewch y babi gyda'i fam

Mae dyddiau cyntaf bywyd bochdew babi yn hynod o bwysig i'w oroesiad. Pan gaiff ei eni, mae'r bochdew yn sensitif iawn aag anghenion eich anifail anwes. Wrth i fochdew sbecian, mae'n rhaid newid y swbstrad bob dydd.

Newid dŵr a bwyd yn rheolaidd

Pan fydd y dŵr yn aros yn llonydd yn y cafn am amser hir, mae'n rhedeg y risg o ddenu mosgitos a chronni baw sy'n niweidiol i'r bochdew. Dyna pam ei bod yn bwysig newid y dŵr yn aml, unwaith y dydd o ddewis.

Yn achos bwyd, bydd yn dibynnu ar y math o fwyd yn y peiriant bwydo. Os yw'n fwyd ffres fel ffrwythau a llysiau, argymhellir peidio â'i adael yno am fwy na 12 awr. Ond os mai'r ddogn arferol ydyw, gall y newid ddigwydd y diwrnod ar ôl ei roi i mewn, rhag ofn na fydd y bochdew yn bwyta.

Sut i ofalu am fochdew: ymarferion a chymdeithasoli

<11

Nid yw'r Bochdewion yn anifeiliaid cymdeithasol iawn, felly mae gweithio ar eu cymdeithasoli yn rhan bwysig iawn o'u magu. Yn yr un modd, mae ymarfer corff yn hanfodol i iechyd yr anifeiliaid hyn. Edrychwch nawr sut i ofalu amdano.

Osgowch gyffwrdd â nhw yn y dyddiau cyntaf

Pan fyddwch chi'n caffael eich bochdew, y peth delfrydol yw rhoi gwybod iddo am yr amgylchedd yn gyntaf cyn unrhyw ryngweithio arall. Rhowch ef y tu mewn i'r cawell a gadewch iddo archwilio'r lle, siaradwch ag ef yn aml fel ei fod yn adnabod eich llais, ond peidiwch â chyffwrdd ag ef rhag ei ​​ddychryn na'i gythruddo.

Os yw'ch bochdew yn gi bach ac yn dal i fod gyda'r fam mae'r argymhelliad hwnhyd yn oed yn gryfach. Gall ei gyffwrdd wneud i'r fam fynd yn grac a bwyta'r babi yn y pen draw. Beth bynnag, yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf, y peth delfrydol yw peidio â chyffwrdd â'r bochdew.

Chwarae gemau gyda'r bwyd

Mae bochdewion yn anifeiliaid sy'n hoff iawn o chwarae, rhedeg ac archwilio'r cawell . Ac mae hynny'n rhywbeth y gallwch chi, fel tiwtor, ei ddefnyddio er mantais i chi. Gall gadael ychydig o fwyd mewn mannau strategol i wneud math o lwybr fod yn syniad da.

Yn ogystal â chael hwyl i'ch anifail anwes, mae hyn yn eich annog i wneud ymarfer corff, gan gadw'ch iechyd yn gyfoes.

Anogwch y defnydd o'r olwyn ymarfer

Mae ymarfer corff yn rhywbeth y mae angen iddo fod yn rhan o drefn eich bochdew. Ef fydd yn atal cyhyrau ac aelodau'r anifail hwnnw rhag crebachu. Felly, mae cael olwyn ymarfer corff yn y cawell yn hanfodol.

Er nad ydyn nhw'n anifeiliaid diog a hyd yn oed yn mwynhau ymarfer corff, mae'n bwysig annog bochdewion i ddefnyddio'r olwyn ymarfer corff bob dydd. I wneud hyn, gallwch chi ei ddenu gyda bwyd ac yna troi'r olwyn yn araf. Ar ôl ychydig, bydd yn rhedeg o gwmpas ar ei ben ei hun.

Darparu amser y tu allan i'r cawell

Rhan o gymdeithasu bochdew yw rhoi'r cyfle iddo ddod i gysylltiad â'i berchennog a'i deulu neu bobl sy'n byw gydag ef. Felly, mae cynllunio amser o'r dydd iddo fynd allan o'r cawell yn rhywbeth a all ei helpu'n fawr.dod i arfer ag e.

Ond cofiwch ei bod hi'n bwysig i'w ollwng o allan, neilltuo amser tawel gartref ac mewn ystafell lle na all guddio mewn mannau peryglus, fel y tu ôl i offer.

Sut i ofalu am hyfforddi bochdew

Mae rhai pobl yn meddwl nad oes angen hyfforddiant ar fochdewion, gan eu bod yn anifeiliaid llai ac yn byw mewn cewyll. Fodd bynnag, mae'r anifeiliaid hyn yn hynod ddeallus ac mae ganddynt hyfforddiant fel rhan bwysig iawn o'u datblygiad gydol oes.

Cyfarwyddwch y bochdew â'ch presenoldeb

Y peth pwysicaf wrth ddechrau hyfforddi bochdew yw ei helpu i ddod i arfer â phresenoldeb ei berchennog. Ar gyfer hyn, y ddelfryd yw dod yn nes at y cawell fesul tipyn; gadewch eich llaw i orffwys yn rhywle ar y grid er mwyn iddo allu mynd ato, ei arogli.

Cymer ychydig o amser allan o'ch diwrnod i wneud hyn yn eithaf aml nes bod y bochdew wedi dod i arfer ag ef.

Dysgwch yr enw

I ddysgu'r enw i'r bochdew mae angen i chi gael rhywfaint o fwyd y mae'n ei hoffi'n fawr, fel ffrwyth, hedyn neu fyrbryd arall i'w ddefnyddio fel gwobr yn ystod hyfforddiant. Wrth godi'r bwyd, rho ef yng nghledr dy law, a chymer ef i'r tu mewn i'r cawell.

Pan ddaw'r bochdew i nôl y bwyd o'th law, galw arno wrth ei enw. Trwy ailadrodd y broses hon sawl gwaith, bydd eich anifail anwes yn gallu cofio sain y

Dysgwch eich bochde i sefyll ar ei draed

Dysgu eich bochde i sefyll i fyny yw un o hoff driciau perchnogion anifeiliaid anwes. I wneud hyn, bydd angen i chi ddefnyddio danteithion yn eich dwylo fel gwobr, unwaith eto. Y gwahaniaeth yw y byddwch, nawr, yn dod â'ch dwylo i mewn i'r cawell ar uchder lle mae'n rhaid i'r bochdew ei chael hi'n anodd codi a gafael ynddo.

Gall y dechneg hon gymryd ychydig o amser cyn i'r bochdew wneud yn iawn. . , felly byddwch yn amyneddgar.

Dysgwch ef i ddawnsio

Mae dysgu eich bochde i ddawnsio yn broses sy'n dod yn syth ar ôl iddo allu sefyll. Pan sylweddolwch fod yr anifail anwes eisoes yn gallu sefyll i fyny, ceisiwch droi ychydig o gerddoriaeth ymlaen a symud eich llaw gyda danteithion y tu mewn, o ochr i ochr, yn rhythm y sain.

Gweld hefyd: 10 math o drin cŵn: babi, meithrin perthynas amhriodol, siswrn a mwy

Mae'n bwysig cofio bod yn rhaid i'r gerddoriaeth fod yr un fath bob amser a rhaid ei chwarae yn yr un ffordd. Felly, daw'r bochdew i ddeall bod sŵn y gerddoriaeth yn arwydd y dylai symud, fel mewn dawns.

Mathau gorau o fochdew i ofalu amdanyn nhw

Mae yna 5 bochdew bridiau sy'n hysbys ledled y byd. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ofalu amdanyn nhw, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r rhywogaethau gorau i chi ofalu amdanyn nhw a'u cadw gartref.

Corrach Rwsiaidd

Fel mae'r enw'n awgrymu eisoes, y math hwn o fochdew yw un o'r rhai lleiaf. Gyda maint o 10 cm, mae'r anifeiliaid hyn yn un o'r rhai mwyaf ciwt a chariadus, yn ogystal â bod y ffefryn i fyw yn eu plith.

Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus gan fod y bochdew hwn yn hawdd ei ddychryn. Felly, cyn gwneud unrhyw symudiad sydyn, mae angen i chi wneud iddo ddeall, fel nad yw'n mynd yn ofnus ac yn brathu yn y pen draw.

Bochdew Tsieineaidd

Hoff rywogaeth arall o fridwyr yw'r Tsieineaid bochdew. Maent yn mesur cyfartaledd o 10 i 12 cm ac maent yn hynod ryngweithiol gyda'r teulu. Hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r rhywogaethau lleiaf o fochdew, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus wrth eu trin, gan eu bod yn anifeiliaid bregus iawn a gallant gael eu hanafu'n hawdd.

Er ei fod yn gymdeithasol gyda phobl eraill, nid yw'r bochdew Tsieineaidd yn hoffi i gydfodoli ag eraill o'u math. Felly, os oes gennych fwy nag un, y ddelfryd yw eu bod yn cael eu codi mewn cewyll ar wahân.

Bochdew Syria

Yn cael ei ystyried yn un o'r mathau mwyaf o fochdew, mae'r Syriad yn gorchfygu'r cyfan am fod yn giwt iawn a bod â phersonoliaeth hynod. Oherwydd ei liw caramel, fe'i gelwir hefyd yn bochdew euraidd ac mae'n mesur 15 cm ar gyfartaledd.

Mae'r bochdew hwn yn weithgar iawn ac wrth ei fodd yn gwneud ymarfer corff. Felly, mae cael cawell â chyfarpar da gydag olwyn ac ategolion eraill yn hanfodol ar gyfer ei greadigaeth. Fel y Tsieineaid, nid yw'r bochdew o Syria yn hoffi eraill o'i fath, felly os oes gennych fwy nag un, mae gennych fwy nag un cawell.

Bochdew Roborovski

Y lleiaf o y rhestr hon, dim ond 8 cm y mae'r Hamster Roborovski yn ei fesur. Mae'n ddofn iawn,ond yn eithaf cynhyrfus a phrin yn eistedd yn llonydd ar lin rhywun. Gall fod yn her ei dynnu allan o'r cawell yn dawel, gan fod yr anifail hwn yn rhedeg i ffwrdd pryd bynnag y caiff gyfle ac yn cuddio o amgylch y tŷ.

Felly, mae rhai arbenigwyr yn argymell gadael yr anifail anwes hwn mewn amgylchedd mwy heddychlon, lle mae Nid oes llawer o bobl yn chwarae ag ef. Felly, mae'n tawelu ac yn osgoi rhedeg i ffwrdd. Yn ogystal, maent hefyd yn byw'n dda gydag eraill o'u bath yn yr un cawell.

Gyda sylw ac anwyldeb, mae bochdewion yn tyfu i fyny yn hapus ac yn iach

Yn yr erthygl hon gwelsom fod bochdewion yn anifeiliaid sydd â nifer o nodweddion arbennig yn eu trefn. Er eu bod yn hynod giwt, nid ydyn nhw'n anifeiliaid sy'n hoffi llawer o gyswllt, fel anifeiliaid anwes eraill. Maent yn fwy actif yn y nos ac yn hoffi bod ar eu pen eu hunain, yn chwarae gyda'u ategolion yn eu cawell.

Ond nid yw hynny'n golygu na ddylech ryngweithio â'ch bochdew. I'r gwrthwyneb, mae siarad a'i helpu i gymdeithasu â chi a phobl eraill yn bwysig iawn hefyd, parchwch ei ofod a'i amser.

Er ei bod yn ymddangos fel tasg gymhleth, nid yw gofalu am fochdew mor anodd â hynny. . Mae'n ddigon i ddeall anghenion a nodweddion penodol y rhywogaeth ac, felly, gyda llawer o amynedd a chariad, byddwch yn gallu cynnig llawer o ansawdd bywyd i'ch anifail anwes.

agored i niwed oherwydd nad oes ganddynt synhwyrau fel golwg a chlyw o hyd.

Am y rheswm hwn, argymhellir eu bod yn aros gyda'u mam, o leiaf yn ystod 15 diwrnod cyntaf bywyd yr anifail. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd mam y cŵn bach yn gofalu amdanyn nhw ac yn gwneud yr holl waith fel bod eu proses ddatblygu yn mynd mor llyfn â phosib.

Gorchuddiwch y cawell gyda chynfas

Y bochdew yn anifeiliaid mwy nosol ac unig; nid ydynt yn hoffi cael eu poeni. Fel cŵn bach, mae angen iddynt fod yn hynod ofalus. Mae hynny oherwydd nad yw mam y cŵn bach yn hoffi cael ei aflonyddu gan olau dydd, er enghraifft. Felly bydd gorchuddio'r cawell gyda chynfas yn opsiwn gwych i atal y fam rhag mynd o dan straen a pheidio â gallu gorffwys yn ystod y dydd.

Cynigiwch fwyd penodol i'r ci bach

Ar ôl tua 7 neu 10 diwrnod bydd y bochdew babi yn barod i fwydo ar ei ben ei hun. Ar y cam hwn bydd angen i chi gynnig bwyd solet iddo, yn benodol ar gyfer bochdewion. Opsiwn arall hefyd yw rhoi bwyd ffres, fel moron neu laswellt o'r dolydd.

Pan fydd y cŵn bach yn dechrau bwyta, bydd yn bwysig gwahanu eu powlen fwyd o bowlen y fam. Fel arall, efallai y bydd y cŵn bach yn dechrau bwyta ei bwyd, gan achosi problemau yn eu cydfodolaeth.

Osgoi sŵn, cyffwrdd a niwsans arall

Fel y dywedasom eisoes yma, mae bochdewion yn anifeiliaid nosol ac yn eithaf unig . Ac nidErbyn i’r morloi bach gael eu geni, mae mamau’n dueddol o dan straen yn hawdd a phan fyddant yn colli rheolaeth, maent yn y pen draw yn ymosod ar eu morloi bach eu hunain. Felly, mae'n hollbwysig bod y cawell gyda'r fam a'r cŵn bach mewn lle tawel a thawel.

Mae'n bwysig iawn hefyd bod y tiwtor yn deall bod y fam yn gwbl abl i ofalu am y cŵn bach. Felly, osgoi cyffwrdd â'r cawell neu ymyrryd ag unrhyw beth. Ac o dan ddim amgylchiadau, cymerwch y cŵn bach yn eich glin.

Sut i ofalu am gartref y bochdew

I fochdew gael bywyd da a datblygu'n iach, un o'r y pethau mwyaf hanfodol yw darparu cartref da iddo. Yn y testun hwn byddwn yn esbonio'n well sut i baratoi a gofalu am yr amgylchedd y bydd y bochdew yn byw ynddo.

Dewiswch gawell addas

Wrth ddewis cawell rhaid cofio bod hyn yn digwydd. fydd cartref y bochdew bochdew, felly dylai fod yn ddigon clyd a chyfforddus. Ar y farchnad heddiw, mae yna nifer o opsiynau ar gyfer cewyll ar gael i'w prynu: gwifren, plastig neu wydr a all gostio o $40.00 ar gyfer y lleiaf a'r symlaf, i $180.00 ar gyfer y mwyaf cywrain a mwyaf.

Y prif blaenoriaeth wrth ddewis yw gofod. Bydd cawell digon eang yn rhoi ansawdd bywyd i'ch anifail anwes, gan ddarparu lle i chi osod teganau, yfwyr ac ategolion eraill. Nid yw cewyll bach iawnArgymhellir oherwydd eu bod yn cyfyngu llawer ar le'r bochdew ac yn gallu ei wneud yn bigog.

Paratoi'r swbstrad

Y swbstrad hylan yw'r hyn a fydd yn amsugno anghenion eich anifail anwes fel pee ac yn dal i wasanaethu fel gofod meddal ar gyfer iddo gysgu a chwarae. Wedi'r cyfan, nid yw bochdewion yn gwahaniaethu rhwng lle maen nhw'n cysgu a lle maen nhw'n lleddfu eu hunain.

Fel arfer mae'r swbstrad wedi'i wneud o flawd llif neu belenni pren, mae'n cael ei osod ar lawr y cawell ac mae'n costio $6 ar gyfartaledd .00 neu kg. Mae'n bwysig gadael cryn dipyn y tu mewn i'r cawell, fel bod y bochdew yn teimlo'n fwy cyfforddus. Pwynt pwysig arall hefyd yw glanhau a newid y swbstrad o leiaf unwaith y dydd.

Gadewch y cawell mewn lle addas

Mae'r man lle bydd cawell eich bochdew yn hollbwysig . Gan eu bod yn anifeiliaid mwy unig ac nad ydynt yn hoffi cymaint o ryngweithio yn ystod y dydd, mae'n bwysig gadael eu cawell mewn lle tawelach, lle nad oes cymaint o sŵn a lle nad oes cymaint o bobl eisiau cyffwrdd â nhw.

Dyna pam yr argymhellir eu gadael mewn lleoedd fel yr ystafell wely neu gorneli strategol y tŷ.

Gosod bwydwyr ac yfwyr

Mae'r porthwyr a'r yfwyr yn bwysig i'ch bochdew fod yn faethlon, yn hydradol ac yn iachus, canys trwyddynt hwy y bydd efe yn porthi ac yn yfed dwfr. Mae'r eitemau hyn fel arfer yn costio rhwng $6.00 a $10.00 yr un. Oy peth delfrydol yw prynu ategolion sy'n addas ar gyfer cnofilod, gan y bydd y rhain wedi'u gwneud o ddeunyddiau a fformatau penodol er mwyn peidio â niweidio eu hiechyd na'u bwyd.

Fel arfer gwneir yfwyr i'w cysylltu â waliau'r cawell a bydd y dwfr yn disgyn yn ol y swm y mae yr anifail yn ei yfed. Mae'r porthwyr ar ffurf potiau bach, fel y mwyafrif.

Rhowch deganau ac olwyn ymarfer corff

Fel gyda'r rhan fwyaf o anifeiliaid, mae teganau yn rhan o fywydau bochdewion ac nid yn unig yn fodd i dynnu eu sylw ond hefyd i'w cadw'n iach. Mae'r brathwr, er enghraifft, yn un o ffefrynnau'r anifeiliaid hyn ac mae hyd yn oed yn helpu i wisgo eu dannedd a'u hatal rhag tyfu gormod. Mae yna hefyd diwbiau, grisiau a drysfeydd bach y gall y bochdew redeg a chwarae drwy'r dydd.

Mae'r olwyn ymarfer corff yn hanfodol ar gyfer cawell bochdew ac mae'n costio tua $15.00 yn llai a $50.00 am fwy. Mae nid yn unig yn ddifyrru'r anifail anwes ond hefyd yn gwneud iddo gynnal ei ymarferion dyddiol, gan osgoi parlys ei goesau.

Darparu cenel

Mae cenelau o bob math, maint, fformat a defnyddiau. Y ddelfryd yw dewis tŷ sy'n ddigon mawr i ffitio'r bochdew, oherwydd dyna lle bydd yn cysgu neu'n gorffwys am ychydig. Ar y farchnad gellir eu canfod o $20.00 yn dibynnu ar y maint.

Wrth drefnu'r cawell, ceisiwch osgoi gosod y cwt ger yr yfwr a'r porthwr. Os gosodir y ddau gyfwisg yma yn agos i'w gilydd, fe allai'r bochdew ddrysu a bwyta'r tŷ, gan feddwl mai bwyd ydyw.

Osgoi dianc gan fochdew

Trwy brynu a threfnu'r tŷ cawell gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i gau'n iawn ac nad yw'n rhoi agoriad i'r bochdew ddianc, gan y gallai hyn achosi risg i'w fywyd. Mae'n bwysig gwirio a yw maint y bylchau rhwng un wialen a'r llall yn y cawell yn gydnaws â maint y bochdew.

Pan yn ifanc, gallant fynd trwy unrhyw ofod yn hawdd, os byddant yn dianc, mae'r anifeiliaid hyn yn arfer cael cuddio y tu ôl i'r oergell neu offer eraill, a all fod yn eithaf peryglus.

Sut i ofalu am ddiet bochdew

Fel anifeiliaid anwes eraill, mae bochdew hefyd angen diet rheoledig sy'n cael ei ddiffinio yn ôl nodweddion dietegol yr anifeiliaid hyn. Gweld nawr beth ydyn nhw a sut i ddarparu bwyd digonol.

Bwydo ar yr amlder cywir

Nid yw bochdew yn bwyta llawer yn ystod y dydd fel arfer. Yn gyffredinol, mae 7 i 12 gram o fwyd y dydd yn ddigon i'ch bodloni. Ond yn wahanol i anifeiliaid eraill, mae'r bochdew yn llwyddo i reoli ei hun ac yn rhoi'r gorau i fwyta pan fydd yn teimlo ei fod wedi'i wneud.bwyta digon. Felly, nid yw'n debygol y bydd yn dioddef o ordewdra.

Fel hyn, gallwch gadw porthwyr eich anifail anwes bob amser wedi'u stocio ag ychydig o fwyd, heb boeni y bydd yn bwyta mwy nag y dylai. Y ddelfryd yw eu gwirio gyda'r nos bob amser, oherwydd mae gan fochdewion arferion nosol a gallant fwyta mwy o fwyd yn ystod y cyfnod hwn.

Darparu bwyd

Fel gyda llawer o anifeiliaid eraill, gwaelod bwyd bochdew yw ei fwyd ei hun. Hi yn unig all ddiwallu holl anghenion maethol yr anifail, gan gynnwys fitaminau, mwynau a'r holl faetholion eraill sy'n hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad a'i les.

Mae pecyn o fwyd bochdew gyda 500 g, yn costio, ar gyfartaledd, $ 20.00.Wrth gwrs, gallwch ychwanegu at ei ddeiet gyda bwydydd eraill, ond mae'n bwysig bod y diet yn seiliedig ar fwyd.

Rhowch ffrwythau

Ffrwythau yw'r opsiynau gorau gorau ar gyfer byrbrydau bochdew. Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus gyda ffrwythau sy'n gyfoethog iawn mewn dŵr, fel watermelon, gan fod y math hwn o fwyd yn achosi dolur rhydd yn yr anifail yn y pen draw. Y goreuon yw afalau a gellyg heb hadau, mefus a bananas, sef ei hoff ffrwythau yn ogystal â bod yn wych i organeb y bochdew.

Os nad yw'r bochdew yn bwyta'r holl ffrwythau yn y porthwr, y mae bwysig peidio â'u gadael yno am fwy na 12 awr, felgallant yn y pen draw ddifetha ac achosi niwed iddo, rhag ofn iddo feddwl am fwyta'n ddiweddarach.

Mae Hamster yn hoffi hadau

Hadau yw ffefryn yr anifeiliaid hyn. Rhai opsiynau y gallwch chi eu cynnig iddo yw had adar, cnau daear, cnau, pys a hadau pwmpen. Ymhlith hoff hadau bochdew mae hadau blodyn yr haul, gan fod eu blas yn ddymunol iawn i daflod yr anifeiliaid hyn.

Mae pecyn gyda chymysgedd o hadau yn costio, ar gyfartaledd, $ 6.00 gyda 500 g. Fodd bynnag, ni ddylid cynnig y bwyd hwn yn ormodol iddynt, oherwydd y cynnwys braster uchel y mae hadau blodyn yr haul yn ei gario. Gall hyn fod yn niweidiol i iechyd yr anifail anwes ac arwain at ordewdra.

Osgoi bwyd dynol

Mae'n bwysig deall nad yw corff bochdew yr un peth â chorff dynol, felly, mae yna lawer pethau sy'n dda i bobl a all fod yn hynod wenwynig i'r anifeiliaid hyn.

Felly, peidiwch â chynnig bwyd dynol i'ch bochdew. Mae gan lawer o'r hyn y mae pobl yn ei fwyta ganrannau uchel o siwgr, halen a braster, a all fod yn niweidiol iawn i iechyd bochdew, gan achosi cyflyrau meddygol difrifol.

Sut i ofalu am hylendid bochdew

Gall hylendid bochdew fod yn rhywbeth sy'n gofyn am ychydig o waith, gan ei fod yn cynnwys prosesau fel glanhau'r cawell, ategolion a newid cyson mewn dŵr a bwyd. Ond pethau yw y rhai hynbwysig iawn i gadw'r bochdew yn iach ac yn iach.

Cadwch y cawell yn lân

Mae cynnal glendid y cawell yn rhan hanfodol o'r drefn hylendid wrth godi bochdew. I wneud hyn, bydd angen i chi wirio bob dydd nad oes gennych feces na phis mewn mannau amhriodol ac, os oes gennych chi, mae angen i chi eu glanhau'n gyflym fel nad yw'ch anifail anwes yn mynd yn y baw.<4

Mae'n bwysig gosod amser ar gyfer hyn glanhau'r cawell. Gan fod bochdewion yn fwy gweithgar yn y nos, mae glanhau'r cawell yn gynnar gyda'r nos yn opsiwn da. Gall aflonyddu arnynt yn ystod y dydd neu beidio â chael amserlen lanhau achosi straen iddynt.

Diheintio teganau ac ategolion

O leiaf 2 neu 3 gwaith yr wythnos mae angen tynnu teganau a chawell ategolion a'u glanhau'n iawn o dan ddŵr rhedeg. Mae hyn oherwydd y gall y diffyg glanhau gronni baw neu ffyngau sy'n niweidiol i'ch anifail anwes.

Ond yn union fel yn achos glanhau'r cawell, mae angen i chi ddewis amser da i'w wneud ac nid yn y pen draw yn cythruddo'r bochdew.

Amnewid y swbstrad

Pwynt pwysig iawn i gadw'ch bochdew yn hylan yw gosod y swbstrad newydd. Gan nad yw yn gwahaniaethu, y mae y man y gwna efe ei angenion, megys peeing, ac, ar yr un pryd, y bydd yn myned i gysgu.

Felly, y mae yn ofynol gwirio y swbstrad yn o leiaf 1 amser y dydd a'i newid yn unol â hynny
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.