Sut i wlychu bwyd ar gyfer cathod bach a chŵn bach? Edrychwch ar awgrymiadau!

Sut i wlychu bwyd ar gyfer cathod bach a chŵn bach? Edrychwch ar awgrymiadau!
Wesley Wilkerson

Gweld sut i wlychu bwyd cŵn bach!

Unwaith y bydd y cŵn bach yn gallu bwyta bwyd solet, mae'n bryd newid i fwyd sych. Un o'r ffyrdd mwyaf ymarferol o lyfnhau'r cyfnewid hwn yw gwlychu'r porthiant. Yn y testun hwn byddwch yn deall sut mae'r broses hon yn gweithio a byddwch yn darganfod y ffordd hawsaf o gyflwyno mathau eraill o borthiant i'r ci bach.

Mae sawl opsiwn, naill ai gyda dŵr, gyda llaeth neu gyda phaté. Mae hyd yn oed dognau mewn bagiau bach. Fodd bynnag, rhaid ystyried ffactorau megis gwerth maethol a derbyniad gan yr anifail. Felly, yma rydym yn cyflwyno nifer o opsiynau ac yn rhestru ac yn esbonio cam wrth gam sut mae pob un yn gweithio. Awn ni?

Pryd mae'n cael ei nodi i wlychu bwyd cŵn bach?

O 40 diwrnod oed mae eisoes yn bosibl cynnig bwyd sych i gŵn bach. Fodd bynnag, nes bod yr anifail anwes yn dod i arfer â'r cyfnewid, neu os oes problemau eraill yn ymwneud â llyncu bwyd sych, mae angen monitro'r ci bach yn ofalus. Felly, isod, byddwch yn deall ym mha sefyllfaoedd y mae gwir angen gwlychu'r porthiant. Edrychwch arno!

Pan nad yw cŵn bach yn gallu bwyta bwyd sych o hyd

Argymhellir, o 12 mis ymlaen, newid y bwyd cŵn bach. Fodd bynnag, yn achos bridiau bach, mae'r nifer yn gostwng i 10 mis. Mae'n arferol bod rhywfaint o ddieithrwch ar y dechrau. Permae hyn yn bwysig er mwyn cyflwyno math newydd o borthiant fesul tipyn.

Os bydd y newid yn digwydd yn sydyn, gall eich anifail anwes achosi anhwylderau gastroberfeddol, fel chwydu a dolur rhydd. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei fod yn fwyd sy'n wahanol yn ei gyfansoddiad, gan fod organeb eich anifail anwes wedi arfer â phatrwm bwyd gwahanol.

Pan fydd ganddynt broblemau deintyddol

Gall problemau deintyddol wneud yr amser o cnoi eiliad boenus i'r anifail. Felly, rhowch sylw i newidiadau archwaeth ac, os byddwch chi'n eu harsylwi, ewch â'r anifail anwes at y milfeddyg i ddeall y broblem a cheisio triniaeth briodol. Yn y cyfamser, gwlychwch y porthiant a'i roi bob yn ail â bagiau bach.

Pan nad ydynt yn yfed digon o ddŵr

Nid yw llawer o anifeiliaid yn yfed digon o ddŵr, a all arwain at broblemau iechyd. Ar yr adeg hon, gall ychwanegu hylifau at eich dogn fod o gymorth mawr i'ch anifail anwes yfed dŵr. Mae gan borthiant gwlyb, er enghraifft, gynnwys dŵr uwch, felly gwlychu'r porthiant yw'r ateb.

Pan fydd angen i chi newid y porthiant am resymau meddygol

Mae llawer o borthiant meddyginiaethol neu ddietegol yn sych. Os yw'ch anifail anwes wedi arfer â bagiau bach, gall newid fod yn her. Felly, gall gwlychu, hyd yn oed gymysgu'r bwyd sych gyda'r sachet ar y dechrau, fod yn ateb. Gall cyfnod pontio o’r fath fod ychydig yn heriol i ddechrau,felly, mae ychwanegu hylifau yn gwneud y broses yn haws, gan ei fod yn achosi llai o ddieithrwch ar ran yr anifail.

Sut i wlychu bwyd cŵn bach

Os ydych chi wedi nodi angen y ci bach i fwyta bwyd gan ychwanegu hylif mewnbynnau, fe welwch isod pa rai yw'r ffyrdd gorau o wlychu'r bwyd ci bach. Hynny yw, yn ogystal â dŵr, gellir defnyddio bwyd a diodydd, fel patés a llaeth. Yn ogystal, gall curo'r porthiant mewn cymysgydd helpu'r ci bach hefyd. Gweler:

Sut i wlychu porthiant gan ddefnyddio dŵr

Dyma'r ffordd symlaf a mwyaf cyffredin o wlychu porthiant sych. Berwch y dŵr a'i gymysgu â'r porthiant tra ei fod yn gynnes. Mae hyn yn helpu i ryddhau blas ac arogl y bwyd, yn ogystal â'i wneud yn fwy blasus i'r anifail. Cymysgwch ychydig o lwy fwrdd o ddŵr ac aros i'r porthiant feddalu. Hefyd, gallwch chi hyd yn oed stwnsio'r bwyd yn bast os ydych chi'n teimlo fel hynny.

Sut i wlychu bwyd ci bach gyda phaté

Mae paté i gŵn a chathod yn fath o fwyd sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr gan anifeiliaid anwes. Serch hynny, gall arwain at ennill pwysau, yn ogystal â chael pris uwch. Felly, mae llawer o bobl yn dewis disodli bwyd o'r fath â bwyd sych. Yn ystod y broses hon, gallwch chi gymysgu ychydig o'r ddau fel bod yr anifail yn dod i arfer â'r blas newydd. Ceisiwch newid pate rhwng prydau confensiynol a dewiswch flasaugydnaws.

Sut i wlychu'r porthiant gan ddefnyddio llaeth

Gall llaeth fod yn opsiwn gwych i gŵn bach. Cynheswch ef a'i gymysgu â'r porthiant. Fodd bynnag, yn wahanol i ddŵr, argymhellir eich bod yn aros am ychydig i'r bwyd amsugno'r holl hylif a'i faetholion. Mae'n bwysig iawn bod y llaeth yn cael ei brynu o siopau anifeiliaid anwes a'i fod yn addas ar gyfer rhywogaeth yr anifail, neu fel arall gallai effeithio ar iechyd eich anifail anwes. Felly, cadwch draw.

Sut i wlychu'r porthiant yn y cymysgydd

Os, hyd yn oed gyda'r cymysgedd o hylifau, mae eich anifail anwes yn dal i wrthod y porthiant sych, gallwch geisio ei gymysgu yn y cymysgydd . Ychwanegwch yr holl gynhwysion a'u curo nes bod past wedi'i ffurfio. Dylai'r cysondeb fod yn debyg i pate. Mae'r rysáit hwn yn fwy deniadol i'r anifail a gall wneud cnoi yn haws, os yw hyn yn broblem.

Manteision gwlychu bwyd cŵn bach

Y fantais fawr o wlychu'r bwyd yn y cas o gŵn bach, mae'n rhwyddineb pontio rhwng un math o fwyd a'r llall. Ar ben hynny, yn ogystal â'r agwedd hon sy'n cyfrannu at dreuliad yr anifail, mae hefyd yn helpu yn ei hydradiad, yn y cydbwysedd bwyd ac yn blasusrwydd y bwyd. Felly edrychwch ar yr holl fanteision hyn isod:

Hwyluso cnoi a threulio

Pan gaiff ei wlychu, mae bwyd yn dod yn fwy dymunol i'w gnoi, sy'n wych,yn enwedig ar gyfer cŵn bach, sydd â dannedd sydd wedi datblygu'n wael. Yn ogystal, mae'r math hwn o fwyd hefyd yn hyrwyddo treuliad da, oherwydd gellir amsugno maetholion yn haws. Felly, mae'r anifail yn amsugno'r gwerth maethol sy'n angenrheidiol ar gyfer diet iach ac yn dal i gael pryd sy'n ddymunol i'r blas!

Bwyd cytbwys

Mae'r ffaith bod y bwyd yn llaith yn gwneud i'r anifail fwyta yn dawel ac yn amsugno maetholion yn gyflymach. Mae'r nodweddion hyn yn sicrhau maeth mwy cytbwys, wedi'r cyfan, mae'r anifail wedi'i hydradu'n dda ac yn bwyta popeth sydd ei angen arno i gael diet maethlon. Felly, cynlluniwch pa hylif fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cymysgedd, oherwydd trwy ei gymysgu â'r porthiant, gallwch chi felly ddiwallu anghenion yr anifail anwes.

Yn ogystal, mae dewis porthiant da i'ch ci bach yn bwysig iawn. sicrhau ei fod yn bwyta'r holl faetholion sydd eu hangen ar yr anifail anwes i ddatblygu mewn ffordd iach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y bwydydd gorau ar gyfer bridiau bach i ddarganfod pa un sy'n ddelfrydol ar gyfer eich anifail!

Gweld hefyd: Crwban teigr dŵr: pris, ble i brynu, costau a mwy!

Yn cynnwys mwy o flas

Mae lleithder yn gwneud i'r arogl a'r blas gynyddu! Hynny yw, mae'n gallu cynyddu blasusrwydd y bwyd. Felly, mae'n well gan lawer o anifeiliaid fwyd gwlyb. Os nad ydych chi eisiau neu os na allwch ddarparu'r math hwn o borthiant, am resymau iechyd, er enghraifft, y dewis arall gorau ywgwlychu'r porthiant sych.

Gweld hefyd: Corryn gwenwynig! Gwybod y mwyaf peryglus a'r diniwed

Mae bwyd gwlyb yn ddewis iachus i'ch ci bach!

Mae lleithio’r porthiant yn ffordd gyflym ac ymarferol o fwydo ci bach. Wrth ddefnyddio unrhyw un o'r dulliau a restrir uchod, arhoswch tua 20 munud i'r cymysgedd feddalu a'r hylif i amsugno. Gyda'r paratoad syml hwn, gallwch chi gyfarwyddo'ch anifail anwes â blas ac arogl y bwyd a ddewiswyd.

Dyma hefyd sut rydych chi'n sicrhau bod eich cath neu'ch ci yn yfed cyfaint digonol o ddŵr. Mae hefyd yn dda cofio bod yr anifail yn y cyfnod twf a bod angen diet cytbwys arno. Byddwch yn amyneddgar os yw'n anodd ar y dechrau, a chofiwch wneud y trawsnewid yn araf. Gyda'r holl ofal a sylw hwn, bydd gan yr anifail anwes bopeth i dyfu i fyny yn hapus ac yn iach!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.