Sut i wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd: y canllaw cyflawn!

Sut i wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd: y canllaw cyflawn!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Sut i ddŵr acwariwm alcalïaidd?

Sut i wneud dŵr acwariwm alcalïaidd? Dyma'r cwestiwn y mae pawb sy'n codi pysgod yn ceisio ei wybod. Mewn gwirionedd, mae'n rhywbeth hynod bwysig i iechyd a gofal yr amgylchedd cyfan y gosodir y pysgod ynddo.

Fodd bynnag, nid yw pawb yn gwybod sut i wneud y driniaeth hon, a sawl gwaith nid ydynt hyd yn oed yn gwybod yn union y pwnc, gan fethu â chymhwyso'r gofal a nodir.

Mae pysgod yn anifeiliaid bregus iawn pan gânt eu gosod mewn acwariwm, gan ystyried eu bod yn cael eu tynnu o'u cynefin naturiol a'u gosod mewn gofod arall sy'n canolbwyntio'n bennaf ar atgynhyrchu hwn. amgylchedd naturiol y bu'n byw ynddo.

Mae gadael y dŵr yn fwy alcalïaidd yn ymgais i atgynhyrchu'r math hwn o amgylchedd diogel, heb yr asidedd a all beryglu, a llawer, eich iechyd.

Oherwydd y rheswm hwn, byddwn yn dod ag awgrymiadau cyflawn ar sut i gyflawni'r math hwn o reoli asidedd ac awgrymiadau eraill i ofalu'n dda am eich pysgod.

Gadewch i ni siarad am pH

Os ydym 'yn mynd i siarad am sut i adael y dŵr acwariwm alcalïaidd rhaid inni o reidrwydd yn siarad am y pH, a fydd yn diffinio asidedd neu beidio o system. Mewn termau gwyddonol, y pH yw'r potensial hydrogen y mae hydoddiant yn ei gyflwyno o'r ïonau hydroniwm gwasgaredig.

Ar gyfer beth mae pH yn cael ei ddefnyddio?

Drwy raddfa pH mae'n bosibl gwybod a yw'r amgylchedd neu'r hydoddiant yn asidig, yn sylfaenol neu'n alcalïaidd, neuGan ddefnyddio mwynau fel strategaeth ar gyfer alcalineiddio dŵr, mae sôn am newid yn yr amgylchedd. Mae'n rhesymegol y bydd y pysgod yn rhyngweithio â'r elfen newydd honno yn eu cynefin.

Mae'r math hwn o ymddygiad yn dod â manteision i'r pysgod ei hun, sy'n tueddu i binsio'r cerrig hyn, sydd mewn ffordd yn cyflymu ei weithred yn y lle

Elfen bwysig arall yw'r ffaith eu bod yn cyrchu mwynau pwysig yn uniongyrchol, fel ffurf o atchwanegiad neu rywbeth tebyg.

Mae mwynau nid yn unig yn gwneud y dŵr acwariwm yn alcalïaidd, ond hefyd fel strategaethau gofal ym mywyd yr holl bysgod sy'n meddiannu'r gofod hwnnw.

Manteision techneg naturiol

Un o brif fanteision defnyddio mwynau fel offer ar gyfer alcalineiddio dŵr yr acwariwm yw'r ffaith ei fod yn rhywbeth naturiol.

Mae mwynau'n dod yn rhan o fywyd bob dydd y pysgodyn, ac yn helpu hefyd i addurno'r amgylchedd, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy prydferth a llachar. Yn gyffredinol, mae angen ystyried rhai pwyntiau, megis y ffaith eich bod yn poeni, mewn ffordd, am asidedd yr amgylchedd lle mae'r pysgod yn byw.

Yn y math hwn o gyflwr, gan ddefnyddio dulliau cwbl naturiol yn ogystal â chydymffurfio â'r prif amcan, yn dal i allu cynnig buddion eraill, fel y rhestrwyd eisoes.

Sut i wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd gyda marmor, basalt a chreigiau eraill

Creigiau eraill mae hynny'n eithafa ddefnyddir mewn acwaria ar gyfer y dechneg hon yw basalt a marmor. Mae'n debyg mai creigiau syml ydyn nhw, ond maen nhw'n bwysig iawn wrth gydbwyso pH y system a hefyd yn llwyddo i roi golwg ardderchog.

Nid yw'r ffaith o ddefnyddio mwynau yn annilysu'r defnydd o fasalt neu farmor, a gall y cyfuniad ymhlith y manteision hyn wneud yr amgylchedd cyfan yn gytbwys ac yn ddelfrydol ar gyfer y pysgod a hefyd y planhigion sydd yno.

Mae gwybod sut i'w ddefnyddio er mwyn peidio â gorwneud hi yn strategaeth bwysig iawn ac hefyd yn y pen draw yn cael ei nodi i allu cael mynediad at yr holl fuddion.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng marmor a basalt?

Mae gwybod y gwahaniaeth rhwng marmor a basalt yn helpu i ddeall ychydig am eu manteision a hefyd sut i archwilio'r cyfuniadau posibl.

Swm cymharol fach o garbonad sydd gan basalt yn ei gyfansoddiad, sy'n gwneud nid yw alcalineiddio dŵr yr acwariwm mor effeithiol. Mewn rhai achosion gall adael y pH yn agos iawn at 7.2, ac mae ei bŵer alcaleiddio yn treulio dros amser.

Mae gan farmor, yn ogystal â bod yn graig hardd a dangosol iawn, hefyd bŵer alkalizing gwych. <4

Gan fod ei draul yn gymharol gyflymach pan mewn cysylltiad â dŵr, mae ei weithred alcaleiddio yn para'n hirach.

Mae'r gwahaniaeth hwn yn effeithio ar ei adwaith i'r amgylchedd dyfrllyd, felly mae basalt yn helpu yn yswbstrad, mewn gofal planhigion ac yn yr adwaith o ysgogiadau gyda mewnosod cynhyrchion. Mae marmor yn adweithio'n weithredol, ac yn tueddu i storio llawer o faetholion, o ystyried ei broses gyfansoddi.

Felly, gall y cyfuniad o'r ddwy graig fod yn ddewis amgen da ar gyfer y broses alcalineiddio dŵr acwariwm.

Sebonfaen yn ddefnyddiol i leihau asidedd yr acwariwm

Mae sebonfaen hefyd yn rhan o gyfansoddiad creigiau addurniadol sydd hefyd yn gwasanaethu i alcalisio'r dŵr, ac mae hwn eisoes yn bwynt pwysig iawn. Gan ei fod hefyd yn graig galchfaen, mae ei weithred yn anelu'n fawr at leihau asidedd dŵr acwariwm, ac oherwydd hynny, gall fod yn ddewis arall rhagorol.

Mae meddwl am leihau asidedd y cyfrwng yn hynod o bwysig. pwysig. Mae Soapstone yn cynnig hyn ac yn addurno eich acwariwm, gan ei fod yn graig hardd iawn ac yn gwneud cyferbyniadau hardd â chyfuniadau da a wnaed.

Rhaid i'w ddefnydd hefyd fod wedi'i strwythuro'n dda, er mwyn creu ffurfiau o wneud yr acwariwm dŵr yn alcalïaidd tra addurno'r gofod.

Cymerwch ofal gyda threfniant y cerrig

Mae'r cerrig hyn yn hardd ac yn drawiadol iawn, yn ogystal â bod yn weithgar yn y gwaith o alcaleiddio dŵr yr acwariwm o fewn yr amgylchedd lle maent yn cael eu mewnosod. Fodd bynnag, fel unrhyw fath o elfen a ychwanegir at acwariwm, rhaid meddwl yn ofalus am faint a dosbarthiad.

Gorliwiad mewn cerrigni nodir calchfaen ar gyfer cydfodolaeth pysgod, ac am y rheswm hwn mae angen deall sut i'w ddosbarthu yn y ffordd orau.

Deall mai creigiau addurnol ydynt, mae'n naturiol bod y tri yn cael eu defnyddio ar yr un pryd , ac felly, maent hefyd yn y diwedd yn gweithredu gyda'i gilydd. Mewn siopau acwariwm mae'n bosibl cael awgrymiadau ar gyfuniadau addas sy'n darparu'r canlyniadau rydych chi'n eu disgwyl.

Cyfuno rhai mwynau

Gellir cyfuno creigiau fel basalt, marmor a hyd yn oed sebonfaen â chydrannau eraill hefyd ac mae hyn yn helpu i ofalu am yr amrywiaeth o fewn eich acwariwm.

Fel y soniwyd eisoes, mae gormodedd yn beth drwg, ar y llaw arall, pan wneir y cyfuniad cywir, rydych chi'n cael nid yn unig y strategaeth orau i adael dŵr acwariwm alcalïaidd, ond mae hefyd yn y pen draw yn ffordd o ddarparu maetholion amrywiol iawn.

I'r rhai sydd ag acwariwm gydag amrywiaeth fawr o rywogaethau o bysgod a phlanhigion, mae cyfuno cerrig, creigiau a mwynau eraill yn y pen draw yn ddiddorol iawn a hyd yn oed wedi'i nodi ar gyfer iechyd y bodau hyn ac ar gyfer addurno'r gofod.

Sut i wneud y dŵr acwariwm yn alcalïaidd gyda chalch cyflym a chalch hydradol

Mae calch hefyd elfen ddiddorol, ond yn y diwedd yn cael ei defnyddio llai na'r technegau eraill, yn cael ei ddefnyddio mwy mewn llynnoedd ac acwaria ar gyfer pysgod wedi'u torri.

Er ei bod hefyd yn strategaeth dda, mae'n beryglus, o ystyriedsydd, os caiff ei drin yn anghywir, yn gallu achosi anafiadau difrifol.

Y peth pwysig yw cofio bod hwn yn un arf arall i alcaleiddio dŵr yr acwariwm, er bod angen mwy o ofal arno a'i fod yn cael ei ddefnyddio'n dda iawn, oherwydd sydd â phŵer alcaleiddio mawr oherwydd ei gyfansoddiad.

Pam mae calch poeth yn beryglus?

Nid yw calch cyflym yn ddim mwy na chalsiwm ocsid, CaO. Alcalizer pwerus, ond hefyd cyfansoddyn sydd â photensial cyrydol gwych.

Ychydig o bobl sy'n defnyddio calch poeth i ddileu asidedd acwaria yn union oherwydd y risg y mae'n ei achosi, ac mae ei drin bob amser yn rhywbeth cymhleth iawn ac yn dod â llawer o gystudd i'r rhai dan sylw.

Gan ei fod yn gyfansawdd costig, mae angen meddwl hefyd am strategaethau i'w gadw, methu ag aros mewn unrhyw amgylchedd, llawer llai mewn man hygyrch .

A Mae defnyddio calch poeth fel ffordd o alcaleiddio dŵr acwariwm yn brin iawn, a dim ond gweithwyr proffesiynol profiadol iawn sy'n ei ddefnyddio.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng calch hydradol a Kalwasser?

Dim!

Mae rhai pobl yn meddwl bod Kalkwasser yn gynnyrch o bwysigrwydd mawr oherwydd bod yr enw ac, yn bennaf, o ble mae'n dod, i'w gael y tu allan i'r wlad yn unig.

>Fodd bynnag, dyma’r un calch hydradol, neu galsiwm hydrocsid, sydd, fel calch poeth, â phŵer alkalizing gwych, ond heb gynnigcymaint o risgiau iechyd gan ei fod yn cael ei wanhau mewn dŵr.

Mewn gwirionedd, yr unig wahaniaeth rhwng Kalkwasser a hydradau calch yw'r tarddiad a'r pris, fel y gallwch chi yma ym Mrasil ddod o hyd i brisiau mwy hygyrch ac mewn dull symlach ffordd, a thrwy hynny gael opsiwn i adael y dŵr acwariwm alcalïaidd.

Chwiliwch am gyfeiriadau cyn ei ddefnyddio

Mae delio â chalch, er ei fod yn hydradu, yn rhywbeth bregus oherwydd ei effaith fawr, a am y rheswm hwn, mae dilyniant proffesiynol yn angenrheidiol ac yn cael ei argymell.

Cynnig arall yw ceisio geirda gan bobl sy'n defnyddio'r offeryn hwn, gan ddeall maint, crynodiad a hyd yn oed cyfnodoldeb y defnydd.

Pobl sy'n tyfu acwaria proffesiynol, neu sydd wedi bod yn gofalu am bysgod ers amser maith, fel arfer â gwybodaeth am sut i'w defnyddio a gallant fod yn gynulleidfa sydd wedi bod yn gweithio gyda'r math hwn o gynnyrch ers peth amser.

Rhagofalon yn mae'r cymhwysiad

Calch yn cael effaith ganfyddedig gyflym ar yr amgylchedd, ac am y rheswm hwn rhaid bod yn ofalus wrth ei gymhwyso bob amser. Yn aml, mewn ymgais i alcalineiddio'r dŵr, defnyddir llawer iawn o galch, naill ai crai neu hydradol.

Mae'r effaith uniongyrchol ar oroesiad rhai pysgod, nad ydynt yn delio'n dda â chyfryngau alcalïaidd iawn, a felly, mae bob amser yn dda dosio'r swm.

Ffactor pwysig arall yw bod yn ofalus prydtrin y cynnyrch, gan osgoi llosgiadau a digwyddiadau eraill. Felly, ceisiwch gymaint o wybodaeth â phosibl cyn ei ddefnyddio.

Sut i wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd â sodiwm bicarbonad

Defnyddir bicarbonad yn eang, er nad yw'n hysbys iawn am hyn techneg. Fodd bynnag, nid yw mor effeithiol â'r lleill.

Tra bod y dulliau eraill yn gweithredu'n uniongyrchol ac yn gyflym, ni all bicarbonad atgynhyrchu'r un effaith, nad yw o reidrwydd yn beth drwg. Y ffaith yw ei fod yn llai effeithiol, ond eto mae galw mawr amdano oherwydd ei enwogrwydd wrth reoli cyfryngau asidig mewn ffordd reoledig.

Pam fod codi'r pH gyda soda pobi yn gyffredin?

Bcarbonad yw'r dull mwyaf adnabyddus o reoli asidedd. Cofiwch pan fyddwch chi'n teimlo'n sâl ac angen rheoleiddio pH y stumog, gan ddefnyddio hydoddiant â bicarbonad.

Felly, yr un camau y mae'n eu cymryd ar y stumog, mae'n ei wneud ar acwariwm: nid oes gostyngiad sydyn mewn asidedd, ac mae'n bwysig gwybod hynny. Serch hynny, mae'n arf ardderchog, cyn belled â'i fod yn cael ei gyfuno â dulliau eraill sy'n cyflymu'r gostyngiad hwn mewn ffordd reoledig.

Yn dibynnu ar yr acwariwm a'r math o bysgod sydd gennych, gall gostyngiad mwy amlwg fod yn angenrheidiol.

Pryd nad yw sodiwm bicarbonad yn glustog?

Os nad yw sodiwm bicarbonad yn glustog, rhaid i chi arosbob amser yn talu sylw i faint ac adwaith y dŵr, gan ddechrau o fewnosod a gwanhau'r cynnyrch yn y dŵr acwariwm.

Mae'r byffer yn cadw'r pH mor sefydlog â phosib, sy'n bwysig i bwy sydd eisiau gwybod sut i wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd.

Mae'r cyfuniad â chynhyrchion eraill hefyd yn strategaeth ddiddorol i reoli cynnal pH mwy sefydlog, heb golli'r alcalinedd yn gyflym. Ar gyfer hyn, mae angen gwerthuso'n ofalus iawn pa strategaethau fydd yn cael eu defnyddio, a sut mae hefyd yn bosibl dod o hyd i ddulliau eraill yn ogystal â sodiwm bicarbonad.

Gwneud y dŵr yn llai alcalïaidd

Mae llawer wedi'i ddweud am sut i wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, ond beth os oes angen ei wneud yn llai alcalïaidd?

Gall y math hwn o weithredu fod yn bosibl am sawl rheswm, megis y defnydd gormodol o cynhyrchion alkalizing, neu hyd yn oed y ffaith bod angen gan y rhywogaethau sydd yn yr acwariwm.

Beth bynnag, os yw'n bosibl ymyrryd a chynyddu pH y dŵr, yn yr un modd mae'n bosibl ymyrryd a gweithredu i leihau pH y dŵr, ac mae modd gwneud hyn yn ddiogel.

Mae'r canlynol yn rhai awgrymiadau ar sut i wneud y broses hon.

Pam mae A oes angen gostwng pH y dŵr?

Mae pysgod yn byw mewn amgylcheddau sydd wedi’u diffinio’n dda, a gall rhai ohonyn nhw ymdopi’n well â chyfryngau alcalïaidd mwy neu lai. Felly, rhoi ar waith yawgrymiadau ar sut i alcalineiddio'r dŵr, gall ddigwydd bod y dŵr yn dod yn rhy alcalïaidd yn y pen draw, a all fod yn niweidiol i rai pysgod.

Gall newidiadau yn nhrefn bwydo'r pysgod fod yn gyffredin, er enghraifft, fel yn ogystal â llawer o sefyllfaoedd eraill a achosir gan gynnydd mewn pH gormodol.

O hyn, mae angen meddwl yn ofalus sut i gynyddu asidedd yr acwariwm mewn ffordd ofalus, heb roi pawb sy'n byw yno mewn perygl.<4

Sut i wneud yr acwariwm yn fwy asidig, llai o ddŵr alcalïaidd?

I wneud y dŵr yn llai alcalïaidd, nid yw'n ddigon gwneud popeth i'r gwrthwyneb pan ddefnyddiwyd strategaethau i wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd.

Yn wir, mae gwybod am hyn eisoes yn helpu i meddwl am strategaethau a all fod yn fwy effeithiol ac sy'n llwyddo'n bennaf i gyflawni'r broses o leihau'r pH.

Fel yn y sefyllfa a ddisgrifiwyd eisoes yma, mae yna gynhyrchion y gellir eu defnyddio a all fod yn effeithiol iawn yn y math hwn o waith i'w wneud. Mae yna hefyd lawer o strategaethau naturiol a all helpu gyda'r newid pH angenrheidiol hwn a all helpu iechyd eich pysgod.

Defnyddio CO2 i ostwng pH yr Acwariwm

Defnyddio CO2 yw'r mwyaf cyffredin ar gyfer y rhai sydd am wneud y dŵr yn fwy asidig, gan ystyried bod carbon deuocsid, mewn cysylltiad â dŵr, yn cynhyrchu asid carbonig. Gallwch chi wneud hyn gyda chynhyrchion syml iawn y gellir eu prynuyn hawdd, o ystyried nad yw prynu silindrau yn ymarferol am y pris a godir.

Gall defnyddio CO2 yn aml greu effaith byffro, ac mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar ei weithred yn yr acwariwm, gan lwyddo i leihau'r pH a chynnal a chadw yr un lefel.

Awgrym syml arall yw defnyddio dŵr pefriog, sydd â chrynodiad da o garbon deuocsid a gall hyn helpu yn eich gwaith o leihau alcalinedd y dŵr.

Defnyddiwch y swm cywir

Nid yw’r ymateb i ddefnyddio carbon deuocsid mewn dŵr bob amser yn syth, ac mae hyn hefyd yn dibynnu llawer ar y system rydych yn ei defnyddio a pha mor alcalïaidd yw’r dŵr. Cofiwch fod maint bob amser yn bwysig, a gall ddiffinio llawer.

Mae gormodedd bob amser yn ddrwg, ac os gwnewch hyn mewn acwariwm, bydd yn cael canlyniadau difrifol o ran iechyd y pysgod, gan ystyried bod y bydd y cyfrwng yn rhy asidig.

Y peth a argymhellir hefyd yw archwilio'r dechneg byffro fel y gallwch weld yn dawelach sut bydd y system yn cydbwyso.

Ychwanegu planhigion i helpu'r broses

Mae planhigion yn elfennau sy'n helpu i gydbwyso, yn enwedig wrth ddefnyddio carbon deuocsid, gan eu bod yn defnyddio'r elfen hon ar gyfer eu datblygiad. Mewn ffordd, pan mai dim ond CO2 sy'n cael ei ddefnyddio, mae'r planhigion yn cydbwyso ac mae'r amgylchedd yn newid yn raddol.

Gallant hefyd helpu gyda byffro,niwtral, o'r union hydroniwmau sy'n bresennol yn y lle hwnnw.

Felly, mae gwybod am y pH yn hanfodol er mwyn i chi chwilio am atebion i wneud y dŵr yn fwy alcalïaidd ai peidio. Gallwch gyrchu'r wybodaeth hon drwy ddarllen graddfa a wnaed gan gemegwyr amser maith yn ôl, ac sy'n adnabyddus i lawer o bobl

Beth yw'r raddfa pH?

Fel y crybwyllwyd eisoes, bydd y pH yn diffinio a yw system yn asidig neu'n sylfaenol, yn cael ei bennu gan y crynodiad o ïonau hydroniwm, yr enw a roddir gan wyddonydd, neu'n syml hydrogen ïoneiddiedig, yr H+, sydd yn y dadansoddiad hwnnw gwneud .

Mae'r raddfa pH yn cynnwys rhif o 1 i 14, sef y rhifau a fydd yn nodi asidedd neu beidio yr hyn a gaiff ei werthuso. Os yw'r crynodiad H+ yn fwy na'r crynodiad OH-, bydd y raddfa pH yn dangos gwerth sy'n is na 7, sy'n pennu system asidig.

Ar y llaw arall, mae'r system yn sylfaenol neu'n alcalïaidd os yw'n cyflwyno crynodiad o H+ yn is na chrynodiad OH-, ac o ganlyniad gwerth mwy na 7.

Mae yna hefyd hydoddiannau sy'n cyflwyno crynodiadau cyfartal rhwng H+ ac OH-, sef system niwtral, gyda'r canlyniad yn hafal i 7 ymlaen y raddfa.

Sut i gyfrifo pH dŵr acwariwm?

I wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, y cam cyntaf yw cyfrifo pH yr acwariwm, fel arall ni fydd eich gwaith yn dod ag unrhyw ganlyniadauymdeimlad o reoli'r pH ar lefel sydd fwyaf addas ar gyfer ei oroesiad.

Mae'r dulliau mwy naturiol hyn o sut i ostwng pH y dŵr yn hanfodol ar gyfer diogelwch yn y math hwn o drawsnewidiad.

Defnyddio deunyddiau o darddiad llysiau i ostwng y pH

Ffordd arall o ostwng pH y dŵr yw trwy fewnosod rhai cydrannau organig, sydd yn naturiol yn gwneud yr holl waith o gynyddu asidedd y cyfrwng. Nid oes angen trin na gwahanu dim byd, ond gellir defnyddio darnau o blanhigion, ffrwythau oherwydd yr adwaith y byddant yn ei gynhyrchu yn y cyfrwng dyfrllyd.

Mae'n ffordd arall o ostwng pH y dŵr trwy ddull syml , effeithiol a naturiol yn bennaf, sydd mewn gwirionedd yn bwysig i'r hyn yr ydym yn sôn amdano.

Bydd y canlynol yn sôn am sut y gellir gwneud pob un o'r prosesau.

Planhigion yn gadael

>Mae dail y planhigyn, o'i roi mewn dŵr, yn dechrau adweithio â'r cyfrwng, ac mae cyfnewid nwyon sy'n cael ei wneud yn naturiol yn achosi i'r cyfrwng leihau ei pH yn raddol, ond i ddechrau, mewn ffordd gynnil iawn.

Gweld hefyd: Chameleon: pris a chostau bridio eraill

Yn yr ystyr hwn, gellir gosod rhai dail fesul tipyn, a gall rhai hyd yn oed fod yn fwyd i rai pysgod.

Yn wyneb y manteision hyn, mae'n weithred ddwbl, sy'n dod â'r prif fuddiant gostyngiad yn pH y dŵr, gan ei wneud yn is ac felly'n fwy asidig.

Coed

Gellir nodi'r defnydd o bren neu foncyffion, ondyn y sefyllfaoedd hyn mae angen egluro pwynt pwysig iawn nad oes llawer o bobl yn ei wybod. Mae'n annhebygol y bydd boncyff wedi'i drin yn cael ei ddefnyddio'n dda, gan y bydd y cyfansoddion organig sy'n bresennol eisoes, ar y cyfan, wedi'u colli.

Felly, nodir defnyddio boncyffion heb eu trin, sy'n cario'r nifer fawr ohonynt gyda nhw. cyfansoddion sy'n adweithio â dŵr, gan ei wneud yn llai alcalïaidd. Mae cellwlos, er enghraifft, yn un o'r cyfansoddion hynny sydd fwyaf diddorol ar gyfer gostwng pH dŵr, nid pren yn unig.

Yn barod i wneud eich dŵr acwariwm yn alcalïaidd?

Yn yr erthygl hon byddwch yn gallu dysgu sut i wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd a hefyd yn asidig, yn ôl yr angen a allai fod gennych a'r ymyriad sydd i'w wneud.

Yn ogystal, rydym wedi dod â nifer o awgrymiadau ar dechnegau pwysig a ddefnyddir a sut y dylid eu gwneud, gan feddwl am eich diogelwch a hefyd diogelwch y pysgod sy'n bresennol yn yr acwariwm. Gyda'r wybodaeth hon gallwch ofalu am eich acwariwm mewn ffordd fwy sylwgar a chyda'r holl brotocolau a nodir.

effeithiol. Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw ffordd i wneud alcalïaidd yn gyfrwng sydd eisoes yn alcalïaidd, a gall hyn hyd yn oed achosi anghydbwysedd yn y system.

Mae'r Llain pH Cyffredinol yn un o'r offerynnau y gellir eu defnyddio mewn acwariwm . Ceir ei ganlyniad trwy gyswllt uniongyrchol a fydd yn allyrru lliw penodol. O dabl o liwiau a'u dwyster, mae'n bosibl gwybod union pH yr hydoddiant hwnnw.

Gweld hefyd: Ci tarw: gweler nodweddion, mathau, pris a gofal

Mae'r mesurydd pH hefyd yn ffordd o wybod pH yr acwariwm. Mae'n darparu nifer yn amrywio o 0 i 14, o fewn y raddfa a gyflwynwyd eisoes. At y math hwn o bwrpas, mae yna lawer o ddyfeisiadau eraill sydd wedi'u hanelu at fesur pH gyda chanlyniadau effeithiol iawn.

Beth yw canlyniad dŵr asidig yn yr acwariwm?

Os oes angen i chi ddod o hyd i ffyrdd o wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, deellir nad yw'r cyfrwng asidig yn ddelfrydol.

Yn sicr mae angen cyfrwng alcalïaidd ar rai rhywogaethau o bysgod. gallu goroesi'n hirach mewn ffordd iach. Er bod rhywogaethau eraill sy'n delio'n dda ag asidedd, mae'r rhan fwyaf o bysgod yn tueddu i fyw mewn amgylcheddau alcalïaidd.

Ond beth yw'r risgiau y mae pysgod yn agored iddynt os oes gan yr acwariwm pH asidig?

Mae'r rhain yn sefyllfaoedd a all beryglu eu datblygiad a'u hiechyd, o gysylltiad uniongyrchol â'r amgylchedd asidig, neu'n anuniongyrchol, o newidiadau yn y

Iechyd pysgod

Mae pysgod yn byw mewn amgylcheddau alcalïaidd yn bennaf, ac felly, gall cyswllt ag amgylcheddau asidig beryglu eu hiechyd i raddau amrywiol. Pan nad yw'r asidedd wedi'i grynhoi cymaint, mae'n bosibl dod o hyd i rai staeniau a hyd yn oed clwyfau ar y glorian pysgod, sy'n adlewyrchu'n uniongyrchol ar eu hymddygiad.

Ar lefelau uwch, gall y cyfrwng asid ymosod arno hyd yn oed yn fwy, a hyd yn oed arwain at farwolaeth oherwydd breuder y corff ar y safle. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawn monitro pH yr acwariwm bob amser er mwyn osgoi twf asidedd.

Maethiad priodol

Mae bwydo pysgod acwariwm yn hanfodol ar gyfer eu cynnal a'u cadw ac iddynt eu cadw. eich iechyd yn gyfredol.

Fodd bynnag, mewn amgylchedd asidig, mae rhai bwydydd yn colli eu gwerth maethol yn y pen draw ac, lawer gwaith, nid ydynt yn darparu'r cydrannau angenrheidiol ar gyfer iechyd.

Felly , mae'r strategaethau o adael dŵr alcalïaidd yr acwariwm yn gwasanaethu nid yn unig i gynnal iechyd y pysgod, ond hefyd i gynnal gwerth maethol ei fwyd, gan fod peryglu gwerth maethol bwyd hefyd yn peryglu iechyd a datblygiad y pysgod a phawb y system sy'n gweithio yno.

Difa planhigion sy'n byw yno

Mewn acwariwm nid yn unig y mae pysgod yn byw. Mae rhai pobl hefyd yn rhoi planhigion sy'n helpu i addurno'r acwariwm a gwasanaethu fel lloches.a hyd yn oed bwyd i'r pysgod. Felly, wrth chwilio am ffyrdd o wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, mae rhywun hefyd yn meddwl am strategaethau ar gyfer goroesiad y planhigion hyn.

Maent yn hanfodol ar gyfer cydfodolaeth rhwng y rhywogaethau sy'n byw yno, ac sydd â swyddogaethau eraill, gan gynnwys ansawdd dŵr acwariwm.

Pan fyddant yn cael eu trochi mewn amgylchedd asidig, maent yn colli'r swyddogaethau hyn ac yn dirywio dros amser, gan newid y rhan weledol yn bennaf.

Sut i wneud yr acwariwm yn alcalineiddio dŵr

Os yw mor bwysig gofalu am asidedd yr amgylchedd, yna sut i wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd?

Mae yna lawer o dechnegau sy'n cael eu defnyddio, ac maen nhw mae pob un yn mynd trwy ymyriad uniongyrchol ac iach ar gyfer bywyd ac iechyd y pysgod.

Mae rhai pobl yn defnyddio cynhyrchion, eraill yn blaenoriaethu'r defnydd o offer naturiol, ac mae llawer o'r gweithdrefnau hyn yn effeithiol a diogel.

Y mwyaf Mae'n bwysig dyfeisio strategaethau i leihau graddau asidedd mewn ffordd nad yw'n newid yr amgylchedd yn sydyn, felly mae sefydlu'r pH alcalïaidd yn ddelfrydol, ond o fewn y raddfa, mae'n hanfodol gwybod sut i wneud hynny mewn ffordd ddiogel .

Pam fod angen i mi ddysgu sut i wneud y dŵr acwariwm yn alcalïaidd?

Gallech eisoes weld pwysigrwydd alcalineiddio dŵr yr acwariwm, gan ei fod yn ymyrryd yn uniongyrchol â'r bywyd sydd yno.

Gofalu am y pysgod,o’u bwyd, eu goroesiad a’r amgylchedd cyfan fel planhigion yn hanfodol er mwyn i bopeth weithio yn ôl y disgwyl, ac mae hyn yn rhan o reoli pH yr acwariwm.

Dyna pam mae’n bwysig iawn deall beth maen nhw yw'r strategaethau mwyaf effeithiol a diogel i wneud y dŵr acwariwm yn alcalïaidd, gan ei wneud yn amgylchedd diogel a chyfforddus i'ch pysgod.

Y technegau a'r offer a ddefnyddir fydd y prif offer i gyflawni'r nod hwn.

Ffyrdd o leihau asidedd y dŵr acwariwm

Er mwyn lleihau'r asidedd a chyrraedd y pH sylfaenol, mae yna lawer o gynhyrchion, boed yn synthetig neu'n naturiol, a fydd yn helpu yn y newid hwn yn yr amgylchedd.

Mae llawer o bobl yn defnyddio CO2 fel eu prif declyn, ond nid dyma’r unig un.

Yr hyn all helpu i ddewis y dull yw’r dadansoddiad a wneir, y gwerthusiad o’r rhywogaethau sy’n byw yno, ac yna, yn olaf, y dechneg i'w defnyddio. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi na ddylid gwneud hyn yn fwriadol, ond gyda'r diogelwch mwyaf posibl i bawb dan sylw.

Sut ydych chi'n gwybod a yw'r pH wedi codi?

Rheoli'r pH yw'r ffordd orau o wneud y dŵr acwariwm yn alcalïaidd, ac ar gyfer hynny, mae angen gwybod sut i fonitro'r lefelau asidedd ai peidio.

Mae yna lawer o offer penodol ar gyfer adnabod ac i fonitro asidedd acwariwm.

Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gwneud y math hwn orheolaeth o system electronig sy'n allyrru signal neu wybodaeth trwy gyswllt uniongyrchol. Mae eraill yn symlach, megis papur neu ddeunyddiau sy'n adweithio â'r cyfrwng, gan ddangos pH y system.

Fel arfer mae'r offer a ddefnyddir yn ddigonol ac, yn anad dim, yn effeithiol yn y math hwn o ddarllen, gan ddarparu cywirdeb sy'n caniatáu'r ymyriadau y mae'n rhaid eu gwneud.

Technegau i fonitro a rheoli'r pH

Er mwyn gallu monitro pH yr acwariwm a bod yn ofalus wrth adael dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, mae yna llawer o dechnegau a gweithdrefnau y gellir eu mabwysiadu.

Un arwydd yw monitro unwaith yr wythnos.

Mae'r cyfnod hwn yn ddigon i ddarparu gwybodaeth gywir am asidedd y dŵr. Pan wneir hyn mewn cyfnod byrrach o amser, mae risg o beidio â chael defnydd da, yn gofyn llawer o amser a deunydd, yn dibynnu ar ba un a ddefnyddir.

Gyda'r gwerthusiad yn cael ei wneud unwaith yr wythnos eisoes mae'n mae'n bosibl cael syniad o sut i ddelio â'r sefyllfaoedd hyn ac, yn bennaf, sut i gael rheolaeth effeithiol ar lefelau pH.

Sut i wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd ag aragonit, calsit a dolomit

Mae aragonit, calsit a dolomit yn fwynau calchaidd sy'n cael eu defnyddio'n helaeth mewn acwariwm, ac rydych chi'n sicr wedi eu gweld yn rhywle.

Rydych chi'n gwybod y cerrig mân hynny sy'n bresennol ar waelod yr acwariwm?Maent yn gerrig sy'n helpu yn y broses o wneud dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd ac mae eu swyddogaeth yn bwysig iawn y tu hwnt i addurniadau, fel y mae llawer yn credu.

Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod bod y mwynau hyn yn ddefnyddiol iawn ac yn helpu llawer. drwy gydol y broses alcalineiddio dŵr.

Fodd bynnag, er ei fod yn gynnyrch naturiol ac o ddefnydd mawr, mae angen, yn gyntaf oll, gwybod ychydig er mwyn gallu eu defnyddio yn y ffordd gywir ac i gyflawni'r canlyniad dymunol, prif amcan rheoli pH y dŵr.

Beth yw'r mwynau hyn?

Fel y soniwyd eisoes, maent yn fwynau calchaidd a ddefnyddir yn helaeth mewn acwariwm, gyda'r prif bwrpas o reoli'r pH gydag ymyriad mwy naturiol.

Mae gan Aragonite gyfansoddiad carbonad, sydd mewn adwaith gyda dŵr mae fel arfer yn colli llawer o'r cydrannau mwynol hyn, ac felly, gall ddylanwadu ar pH y dŵr. Yn ogystal, mae hefyd yn cynnwys haearn, strontiwm a manganîs yn ei gyfansoddiad, a all hyd yn oed roi ymddangosiad fflwroleuol iddo.

Dim ond o darddiad mwynol a biolegol y gall fod, pan fo cymysgedd o gydrannau i'w caffael. o'r defnydd, ac, yn y ddau achos, mae ei effeithiolrwydd yr un peth, yn cynhyrchu ac yn cynhyrchu'r un manteision.

Mae gan Dolomit hefyd sylfaen o gyfansoddiad tebyg, ac mae hyn yn dod â'r ddau yn agos iawn, yn enwedig o ran gyda golwg ar garbonad, pa fodd bynag, y mae ei gyfansoddiad yn ei hanfodmwynau, gan ddechrau o echdynnu a thrin fel y gellir ei werthu wedyn ar y farchnad dramor.

Mae calsit hefyd yn dilyn yr un syniad, y gwahaniaeth yw'r ffaith ei fod yn dod o hyd yn haws mewn natur, heb yr echdyniadau cael ei gyfyngu i'r fath raddau fel gyda mwynau eraill.

Ffactor arall sy'n gwahaniaethu calsit oddi wrth eraill yw y gall ei ddefnydd i alcalineiddio dŵr dywyllu'r defnydd dros amser, gan roi golwg fudr iddo, hyd yn oed os nad ydyw.<4

Dyma'r mwynau a ddefnyddir fwyaf i gael ffyrdd o wneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd yn naturiol.

Sut maen nhw'n gwneud dŵr acwariwm yn alcalïaidd?

Mae unrhyw fwyn sydd mewn cysylltiad â dŵr yn adweithio. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod gan y dŵr rai cydrannau cemegol sy'n cyfuno â chydrannau eraill o'r cerrig, gan ffurfio strwythurau newydd a newid eu nodweddion.

Yn achos mwynau a ddefnyddir fel technegau i adael dŵr yr acwariwm yn alcalïaidd, maent colli rhai o'r cydrannau hyn i'r dŵr, neu i'r hydroniumau sydd mewn gormodedd.

Felly, y canlyniad uniongyrchol yw alcalineiddio'r dŵr, gan fod llawer o'r hydrogenau ïoneiddiedig hyn yn cyfuno ag elfennau eraill ac yn ffurfio adeileddau eraill . Yn gyffredinol, dyma sut mae mwynau'n gweithredu mewn acwariwm.

Effaith mwynau ar drefn pysgod acwariwm

Pan fyddwch chi'n meddwl am
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.