Sut i wneud post crafu ar gyfer cathod gyda llinyn, PVC ac eraill

Sut i wneud post crafu ar gyfer cathod gyda llinyn, PVC ac eraill
Wesley Wilkerson

Ni fu erioed yn haws creu postyn crafu ar gyfer cathod!

Y postyn crafu yw un o'r teganau mwyaf poblogaidd o ran gwneud cath yn hapus. Yn ogystal â chadw'r anifeiliaid yn hapus a thynnu sylw, sy'n helpu i gadw'r cathod bach mewn iechyd da, gallant hefyd fod yn addurniadau hardd pan fyddant wedi'u steilio, gan adael yr amgylchedd gyda'ch wyneb.

Mae'n gwbl bosibl gwneud crafu postio allan o bren tŷ dyna'r cyfuniad o'r rhain i gyd a mwy: llawer rhatach na thegan a brynwyd mewn siop. Dysgwch sut i wneud postyn crafu cartref gyda sawl awgrym anhygoel i sicrhau hapusrwydd eich anifail anwes a dal i gadw addurniad eich tŷ heb wario llawer!

Deunyddiau gwahanol i wneud postyn crafu ar gyfer cathod

Gan grafu pyst maent yn deganau angenrheidiol ar gyfer gatification amgylcheddau, term sy'n cyfeirio at y cyfoethogi amgylcheddol sy'n gwneud cartref gwarcheidwad yn fwy dymunol ac iach i fywydau cathod. Edrychwch ar y deunyddiau gorau i wneud eich post crafu personol eich hun!

Cardbord

Mae cathod wrth eu bodd â blychau cardbord: mae unrhyw un sy'n angerddol am felines yn gwybod hyn yn dda iawn. Gallant dreulio oriau yn chwarae gyda blychau a darnau o ddeunydd y gellir eu canfod am ddim fel arfer mewn archfarchnadoedd, fferyllfeydd a mannau eraill sydd â stoc, er enghraifft.

Yn ogystal, mae cardbord yn ddeunydd gwrthiannol sy'n gallu trin y jôcscardbord wedi'i orchuddio â sisal, ffabrig cotwm neu orchudd carped yn un o'r rhannau hyn. Yn ogystal â rhoi mwy o opsiynau i'r gath, mae'n ffordd dda o atal y gath rhag difrodi'r dodrefn pan mae eisiau chwarae.

Nawr gallwch chi wneud eich post crafu eich hun!

Mae tŷ cathod, gyda'r cyfoethogiad amgylcheddol delfrydol, yn helpu i gadw cathod hyd yn oed yn hapusach ac yn iachach. Mae hyn yn achosi i'r cathod bach gael eu tynnu sylw, cael lleoedd i chwarae pryd bynnag y dymunant a darparu mwy o fannau gorffwys i'r anifail. Maen nhw hefyd yn gwneud addurniadau gwych.

Nawr eich bod chi wedi dysgu sut i wneud eich postyn crafu eich hun, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi'r cynghorion ar waith, wedi'r cyfan, mae cath fach hapus yn gyfystyr â chartref hapusach . Gadewch i'ch ochr greadigol siarad yn uwch a mwynhewch y profiad o ddarparu ansawdd bywyd uwch i'ch cath fach. Welwn ni chi yn yr erthyglau nesaf!

a phwysau cathod yn rhwydd, a phan fydd wedi treulio, gellir ei ddisodli'n hawdd. Mae gosod postyn crafu gyda'r deunydd hwn - gan ddefnyddio bocsys siopa ac esgidiau - yn hawdd a gall fod yn rhad ac am ddim.

Edefyn sisal neu gortyn

Deunydd arall a ddefnyddir yn gyffredin yw'r edefyn sisal. cynhyrchu pyst crafu ar gyfer felines, mae hynny oherwydd ei fod yn drwchus ac mae ganddo'r lint y mae cathod bach yn ei garu! Y llinell ddelfrydol i'w defnyddio ar byst crafu yw'r llinell 20mm, sydd i'w chael am $4.50 y metr ar y rhyngrwyd neu mewn siopau.

Mae'r llinyn hefyd yn ddeunydd arall sy'n swyno cathod ar unwaith, oherwydd mae anifeiliaid yn caru tannau bach gallant chwarae gyda. Fel arfer mae'n un gimig arall ar gyfer y crafwr, gan warantu mwy o hwyl iddo. Gellir dod o hyd iddo'n hawdd am $3.30 mewn siopau a marchnadoedd deunydd ysgrifennu.

Pibell PVC

Mae'r bibell PVC yn gweithio, yn yr achos hwn, fel cymorth ar gyfer y rhaff sisal. Mae hyn oherwydd y bydd yn gwasanaethu fel cynhaliaeth rhwng yr arwynebau cardbord fel bod y sisal yn cael ei lapio a'i gludo, fel bod gan y gath fach bolyn i hogi ei ewinedd. Defnyddir y dechneg hon yn aml ar byst crafu proffesiynol.

Yn ogystal, fel y lleill ar y rhestr hon, mae'n ddeunydd rhad: gellir ei ddarganfod mewn cartrefi adeiladu gan ddechrau ar $5.19. Y trwch delfrydol at y diben hwn yw 40mm, gan nad yw'n rhy drwchus nac yn rhytenau.

Sgrapiau o bren

Gellir defnyddio sgrapiau o bren neu MDF fel sylfaen ar gyfer strwythur y postyn crafu, yn enwedig os ydych yn bwriadu gwneud strwythur mwy. Gallant gynnal pennau pyst crafu, yn ogystal â gwasanaethu fel lefelau, gan fod cathod wrth eu bodd â mannau uchel i hongian.

Defnydd arall ar gyfer y darnau o bren, y gellir eu hailbwrpasu neu eu prynu am tua $7.00 y plât , yw y gall wasanaethu fel strwythur i osod grisiau a blychau cysgu wedi'u hintegreiddio i'r pyst crafu, sy'n darparu gatification cyflawn.

Cone

Ffynhonnell: //br.pinterest .com

Fel y bibell PVC, mae'r côn yn gweithredu fel sylfaen gynhaliol y post crafu, ond mewn fformat gwahanol nad oes angen cefnogaeth uwch arno. Gall ymddangos mewn gwahanol ddeunyddiau, megis y côn llinell gor-gloi, y côn PVC clasurol a hyd yn oed côn styrofoam.

Mae siâp anatomegol y conau yn ddewis da ar gyfer crafwyr unigol, nad ydynt o reidrwydd wedi'u hintegreiddio. i mewn i system gatification. Yn ogystal, gellir eu prynu am gyfartaledd yn amrywio o $3.99 i $15.50, yn dibynnu ar y deunydd a ddewiswyd ar gyfer y post crafu.

Carped

Mae rhai ffabrigau hefyd yn cael eu ffafrio gan gathod, fel microfiber a charped. Gellir integreiddio'r deunyddiau hyn i byst crafu fel bod cathodgorwedd ar ei ben a gallu cymryd eich naps hir yn heddychlon. Hefyd, gallant wasanaethu fel pyst crafu symlach, a ddefnyddir i leinio MDF.

Anifeiliaid syml yw cathod, sy'n hoffi gwahanol weadau a deunyddiau i'w harchwilio. Os bydd dau fath neu fwy o ddeunyddiau yn cael eu hasio gyda'i gilydd mewn un tegan, byddant yn siŵr o dreulio oriau o'u dyddiau yn archwilio. Mae carpedi yn costio $14.25 y medr ar gyfartaledd.

Ffabwaith felcro neu dywel bath

Fel carpedi, hen ffabrigau tyweli fel cotwm, gallant ddifyrru cathod gan eu bod yn ddeunyddiau addas ar gyfer cael ei grafu a gwasanaethu fel man gorffwys. Yn ogystal, gellir defnyddio hen dywelion i lapio deunyddiau eraill.

Mae Velcro yn helpu i newid ffabrigau, a all fynd yn fudr neu eu difrodi dros amser. Ychwanegwch nhw yn y fath fodd fel eu bod yn gadael y strwythur yn sefydlog, ond sy'n caniatáu newid ffabrigau yn hawdd pan fo angen. Mae'n gyngor cynnal a chadw tegan da. Mae'r gwerth oddeutu $ 3.50.

Syniadau gorau ar sut i wneud post crafu ar gyfer cathod

Mae gwneud postyn crafu cartref yn llawer symlach nag y mae'n ymddangos a'r gorau: Nid yw'n costio'n ddrud fel prynu tegan parod. Y prif awgrym bob amser yw dilyn eich creadigrwydd, felly gall y tegan fod yn ymarferol ac yn hardd. Edrychwch ar rai awgrymiadau isod!

Post crafu cartref ar ffurf aCastelo

Mae cathod yn hoffi amgylcheddau â chyfoethogi fertigol, oherwydd, o ran eu natur, mae felines yn dueddol o gael arferion coediog, felly mae dringo coed a mannau uchel eraill yn rhan o reddf yr anifeiliaid hyn. Felly, efallai y byddai postyn crafu siâp castell yn ddelfrydol ar gyfer eich anifail anwes.

Y syniad yma yw adeiladu strwythurau sy'n cynnwys cynhaliaeth piler gyda physt crafu wedi'u gwneud o sisal a phibell PVC, yn ogystal â chynhalwyr MDF i ddal hyn. strwythur. Ar ben y castell gallwch ddewis gosod blwch cardbord i'r gath ei guddio, fel pe bai'n ffau. Mae'r cathod wrth eu bodd!

Scratcher ar do'r tŷ

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Wrth gadw syniad y castell gyda blwch cuddio, syniad i'w groesawu yw i roi to wedi'i wneud â chôn a hefyd wedi'i orchuddio â rhaffau sisal. Mae'r defnydd yn wrthiannol ac fel arfer mae'n ffefryn gan gathod o ran crafu, felly mae'r gwead yn ddeniadol ac yn denu'r anifail hyd yn oed yn fwy.

Mae posibilrwydd hefyd o osod pibell PVC arall uwchben strwythur y tyllu gyda'r côn yn sisal, fel ei fod yn edrych fel tŵr o gastell bach. Mae cam-drin creadigrwydd i wneud i'r postyn crafu edrych fel castell hefyd yn ddilys, felly mae'n edrych yn debycach i addurn.

Tŵr cardbord

Mae cardbord yn ddeunydd arall sy'n denu sylw cwsmeriaid cathod. Syniad dilysnid oes angen ychwanegu sisal a phibell yw'r twr cardbord, sy'n cael ei wneud gyda sawl stribedi o gardbord trwchus ynghyd â strwythur cadarn. Cofiwch fod cathod yn caru popeth sy'n fertigol!

Mae'r tŵr cardbord yn syniad syml a rhad sy'n helpu i leddfu straen i gathod yr un mor effeithiol â'r lleill. Y peth pwysig yw gosod sawl haen o gardbord wedi'u gludo gyda'i gilydd fel eu bod yn cynnal pwysau'r gath ac nad ydynt yn torri'n hawdd.

Miriwr ewinedd gyda sisal a chôn

Ffynhonnell: //br.pinterest .com

Dyma'r fformat post crafu clasurol, ond wedi'i addasu mewn ffordd wahanol i'r bibell PVC arferol: mae gan y côn siâp sy'n lleihau'n raddol mewn trwch ac mae ganddo agoriad ar y brig yn ddelfrydol ar gyfer gosod teganau eraill â llinyn.

Er ei bod yn ymddangos yn anodd dod o hyd i gôn a ddefnyddir ar ffyrdd, mae'n bosibl prynu un o'r rhain ar y rhyngrwyd neu fersiwn lai mewn mannau gwerthu gwaith llaw. Maen nhw'n opsiwn rhad a hynod wahanol i amlygu'r amgylchedd, yn ogystal â sefyll i fyny ar eu pen eu hunain, heb fod angen cymorth byrddau MDF.

Post crafu siâp cactus ar gyfer cathod

Ffynhonnell : //br.pinterest.com

Ydych chi eisiau gwneud post crafu amlbwrpas sy'n gwasanaethu eich cath ac yn cyfoethogi'r amgylchedd yn weledol? Beth am fetio ar greadigrwydd i'w droi'n gactws sisal hardd? Digondefnyddio pibell PVC sydd ynghlwm wrth fwrdd MDF i ddarparu cymorth.

Gweld hefyd: Ci tarw: gweler nodweddion, mathau, pris a gofal

Gellir gwerthu'r sisal sydd eisoes wedi'i liwio mewn arlliwiau o wyrdd, ond gellir ei liwio â phaent nad yw'n wenwynig gartref hefyd, fel anilin bwytadwy. Yn olaf, gwnewch rai blodau bach allan o bapur neu prynwch nhw'n barod mewn storfeydd addurno a gludwch nhw gyda glud poeth i fanylder.

Llinyn siâp cylch

Mae'r awgrym hwn yn yn hawdd ac yn dal i fod yn wely ychwanegol ar gyfer y cathod bach: gludwch y llinyn neu'r llinell sisal mewn siâp cylch gyda glud poeth, ychydig yn fwy na maint y gath. Gallwch ei ategu gyda dau driongl sy'n ffurfio clustiau i'w wneud yn hyd yn oed yn dortach.

Yn ogystal â'r llinynnau, gallwch hefyd atgynhyrchu'r syniad hwn gyda chardbord, dim ond torri stribedi tenau y gellir eu rholio i'r siâp a ddymunir. Mae'n syniad syml, ond bydd yn gwneud eich cath yn hapus iawn!

Gwely cardbord cartref fel postyn crafu

Mae cathod wrth eu bodd yn chwarae a chysgu, mae pawb yn gwybod hynny. Beth am gyfuno'r defnyddiol gyda'r dymunol? Gellir gwneud y gwely gyda sawl stribed o gardbord trwchus wedi'i gludo ochr yn ochr i fod yn gadarn iawn ac, yn ogystal, yn dal i wasanaethu fel postyn crafu pan fydd y feline eisiau chwarae ac ymestyn.

Gellir ei wneud yn fformat hirsgwar neu geugrwm, gyda stribedi sy'n cynyddu mewn maint ar y tu allan ac yn lleihau mewn maint ar y tu mewn. Ar y tu allan mae'n dal yn bosibl gorchuddio ag atywel cotwm neu microfiber i ychwanegu swyn.

Post crafu i'r gath ei ddringo

Mae'r postyn crafu traddodiadol yn opsiwn gwych oherwydd ei fod yn amlbwrpas iawn: yn ogystal â chrafu, mae'r gall cath hefyd gael y dewis i ddringo os oes ganddo daldra da a'i fod yn barod yn y ffordd iawn. Gellir cefnogi pedwar bwrdd MDF hirsgwar wedi'u hatodi a'u gorchuddio â sisal ar ddau fwrdd sgwâr arall ar y llawr ac ar y brig.

Gweld hefyd: Gwaith gwirfoddol gydag anifeiliaid: beth ydyw, ble a sut i actio

Yn ogystal, gellir gorchuddio'r byrddau cynnal â microfiber neu ffabrig cotwm, fel eu bod yn aros yn weledol prydferthion. Gall hyd yn oed fod â leinin sbwng ar y plât uchaf, sy'n gwneud iddo edrych fel stôl lle gall y gath orwedd.

Fâs gyda physt crafu ar yr ochrau

Ffynhonnell: //br.pinterest .com

Ar gyfer tiwtoriaid sy'n caru amgylchedd addurnedig ac sy'n dal i fod eisiau eu cathod yn hapus, mae hwn yn gyngor gwych: wyddoch chi am y fasys llawr mawr hynny nad ydyn nhw'n symud yn hawdd? Gellir eu haddasu hefyd a gwneud crafwyr gwych! Gludwch y llinell sisal neu linyn trwchus o'i amgylch â glud poeth.

Mae'n ffordd o wneud i'r amgylchedd edrych yn braf, ond mae olion gatification o hyd lle bynnag mae'r gath fach yn mynd. Byddwch yn ofalus i beidio â bod yn blanhigion y gall y gath eu llyncu'n ddamweiniol, fel cleddyf San Siôr, anthuriwm a gwydraid o laeth.

Dwyd cartref gyda phostyn crafu ar gyfer cathod

Y glwyd gyda post crafu yn combo ohwyl i'r cathod bach. Mae hynny oherwydd ei fod yn cynnwys y post crafu gyda sisal, yn ogystal â chael lle i'r gath neidio'n uwch ac yn uwch. Y syniad yma yw gwneud sawl cilfach lle gall y gath ddringo, pob un wedi'i gynnal gan PVC neu bibellau pren wedi'u gorchuddio â sisal neu gortyn.

Gellir gwneud y clwyd hwn ar ffurf ysgol, gan ddefnyddio MDF neu gardbord yn yn gymysg o'r chwith i'r dde. Fel hyn mae'r gath fach yn cael ei diddanu'n fertigol, gall orwedd i orffwys a manteisio ar y cyfle i hogi ei chrafangau.

Hog postyn crafu pren

Syniad y crafu pren mae post yn syml iawn: bwrdd MDF neu fyrddau cardbord wedi'u cysylltu â'i gilydd a'u gorchuddio â sisal, llinyn a ffabrig. Gwnewch ddau dwll yn y pennau uchaf a rhowch linyn i hongian y tegan ar y wal.

Fel hyn mae'n edrych fel addurn a hyd yn oed yn annog y gath fach i wneud ymarfer corff, gan fod angen iddi ymestyn i gyrraedd y tegan . Yr unig ofal yw peidio â'i osod mewn lle uchel iawn, fel arall bydd y feline yn cael anhawster i'w gyrraedd.

Post crafu cath yn gorffwys ar ddarn o ddodrefn

Ffynhonnell: //br. pinterest.com

Ar wahân i'r crafwyr llawr traddodiadol a chlwydi, gallwch ddal i osod crafwyr bach wedi'u cynnal ar ddodrefn, megis ar gynhaliaeth y soffa, ar ochr y gwelyau ac ar waelod y canllawiau ar y grisiau.

I wneud hyn, rhowch ychydig o blac
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.