Sut i wneud teganau ar gyfer cathod: gweler 32 o syniadau cartref!

Sut i wneud teganau ar gyfer cathod: gweler 32 o syniadau cartref!
Wesley Wilkerson

Y teganau cartref gorau ar gyfer cathod!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni wedi dod â sawl syniad i chi i wneud eich cathod yn fwy actif a hapus. Yma, byddwn yn dysgu 32 o syniadau cartref i chi yn amrywio o sut i wneud teganau ar gyfer cathod gyda deunyddiau y gellir eu hailgylchu a'u hailddefnyddio, i gynhyrchion naturiol. Yn ogystal, fe welwch pa mor hawdd yw hi i greu teganau gwahanol a phersonol eich hun. Rydym wedi casglu yma lawer o opsiynau, megis crafu pyst, crafwyr brwsh, tylino'r corff, ac ati.

Yn ogystal, wrth i'r erthygl fynd yn ei blaen, byddwch yn sylweddoli mai mantais fawr gwneud teganau eich hun yw arbed arian. siop siopau anifeiliaid anwes. Ar y dechrau, gall ymddangos yn anodd, ond byddwch yn bendant yn synnu. Edrychwch arno!

Sut i wneud teganau i gathod gyda deunyddiau wedi'u hailgylchu

Nid oes angen teganau ffansi ar gathod. Hynny yw, mae'n well gan y mwyafrif wrthrychau llonydd nad ydym yn eu defnyddio mwyach. Gyda hynny mewn golwg, dyma sut y gallwch chi wneud teganau i gathod gyda deunyddiau ailgylchadwy!

Sut i wneud postyn crafu ar gyfer cathod

Mae gwneud postyn crafu ar gyfer cathod yn hynod ymarferol. Fe fydd arnoch chi angen darn o bren, rhaff sisal, glud pren, tâp dwy ochr, a band rwber i glymu’r cyfan at ei gilydd. Wrth gydosod, gwahanwch ddarn o dâp 30 cm, gan y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i hongian y gwrthrych. Yna dechreuwch gludo'r rhaff i ddiwedd y pren a defnyddiwch y band rwber i'w osod ar yplu, cortyn a hyd yn oed catnip, perlysieuyn y gath enwog.

Fodd bynnag, os nad ydych am wario arian ar y modelau amrywiol hyn o beli, peidiwch â phoeni, gan fod posibilrwydd o wneud peli yn cartref. Gellir eu gwneud o bapur crychlyd, crosio neu hyd yn oed o hen hosan.

Gwydr awr gyda phêl gam wrth gam

Gall hyd yn oed sbectol awr ddod yn deganau i gathod bach. Mae'n hawdd iawn ei wneud, os oes gennych wydr awr gartref, tynnwch y rhan o'r gwydr â thywod a gosodwch bêl ganolig fel nad yw'n mynd trwy'r bwlch yn y pren. Fel hyn, bydd y bêl yn symud o un ochr i'r llall a bydd eich anifail anwes yn sicr wrth ei bodd.

Fel hyn, bydd eich cath fach yn cael ei diddanu, gan geisio dal y bêl. Mewn geiriau eraill, gydag ychydig iawn, byddwch chi'n gwneud hwyl i'ch anifail anwes!

Rhôl cardbord

Mae hwn yn opsiwn hawdd iawn arall a hynod hwyliog. Iddi hi, dim ond rholyn cardbord o bapur toiled, siswrn fydd ei angen arnoch chi. Hawdd iawn, onid yw?

I roi'r tegan at ei gilydd, gwnewch doriadau bach ar ddau ben y rholyn yn fras tua 2 cm. Ailadroddwch hyn nes bod yr agoriadau bach hyn ar yr ymyl gyfan. Yna, plygwch y trydylliadau hyn fel eu bod ar ongl 90° i weddill y rholyn. Gwnewch yr un peth ar yr ochr arall, gan wneud twll yng nghanol y rholyn, mewn un rhan yn unig, a phasio'r tâp neullinyn drwy'r twll. Yn olaf, clymwch gwlwm a defnyddiwch yr hyn sy'n weddill o'r llinyn i'w glymu yn rhywle uchel, ac rydych chi wedi gorffen.

Gwennol fel tegan i gathod

Fel y soniwyd eisoes , cathod caru golau a gwrthrychau hedfan, fel plu! Gyda hynny mewn golwg, beth am roi coc gwennol iddynt chwarae ag ef? Oeddech chi'n gwybod bod rhai modelau penodol ar eu cyfer yn barod?

Yn ogystal â'r syniad cyntaf hwn, gallwn fynd ymhellach, gan ei fod hefyd yn berthnasol i unrhyw degan arall sydd â llawer o blu. Hynny yw, yr hyn sy'n werth yw cael sylw eich anifail anwes. Dewch â'ch creadigrwydd allan a gwnewch ddiwrnod eich cathod yn hapusach!

Potel PET

Y syniad yma yw defnyddio'r botel PET yn unig i'ch cath chwarae â hi. Mae hynny oherwydd, gyda hi, bydd yn gallu chwarae trwy ei dolennu o ochr i ochr, fel pe bai'n bêl, dim ond yn llawer mwy ac yn rhatach. Hefyd, os ydych chi eisiau ychwanegu unrhyw bropiau, mae croeso i chi, oherwydd yr awyr yw'r terfyn yma!

Gyda hyn, bydd eich cath yn chwarae'n frwd nes iddi flino. Gallwch hyd yn oed roi tegan y tu mewn i'r botel fel ei fod yn gwneud sŵn pan fydd yr anifail anwes yn chwarae.

Careiau esgidiau tennis

Mae'r careiau esgidiau yn ffrind arall i gathod bach, gan eu bod yn werthfawrogol iawn o ran tynnu. a chwarae gyda'r affeithiwr yn esgidiau'r tiwtoriaid. Felly beth am wneud tegan allan o'r deunydd hwn? Archebwch rai ar eu cyfer nhw yn unig, ac ni fyddwch chi'n mentro hynnyy maent yn difetha eich esgidiau.

Gyda hynny mewn golwg, gallwn gymryd y careiau esgid, ei hongian ar ben ffon, fel gwellt, ac ychwanegu ychydig o addurniadau at ddiwedd y careiau esgidiau. Felly, gallwch chi ddyfeisio “dal i fyny” feline. Ni all cathod wrthsefyll hynny. Hefyd, awgrym cŵl yw clymu un lace esgid i'r llall, gan wneud brêd. Os yw pob un yn lliw gwahanol, mae hyd yn oed yn harddach.

Anifail wedi'i stwffio

Wel, mae'r enw eisoes yn glir. Yn yr opsiwn tegan hwn, does ond angen i chi fynd ag anifail wedi'i stwffio sydd wedi'i storio yn eich cwpwrdd, heb ei ddefnyddio, rhoi golchiad da iddo i gael gwared ar yr holl lwch ac, ar ôl hynny, ei gynnig i'ch anifail anwes i chwarae, brathu, crafu a chael hwyl.

Mae hwn yn syniad syml a swyddogaethol iawn, onid ydych chi'n meddwl? Felly, os oes gennych chi anifail wedi'i stwffio nad ydych chi'n ei ddefnyddio, ceisiwch ddifyrru'ch cath ag ef!

Snaps fel tegan i gathod

Mae snaps hefyd yn deganau deniadol iawn ar gyfer cathod , gan eu bod yn caru pethau sy'n symud ac yn neidio. Mae sawl model mewn siopau anifeiliaid anwes, ond gallwch chi hefyd wneud eich mola gartref.

Gallwch ddefnyddio'ch llyfr nodiadau eich hun ar gyfer hyn, ond byddwch yn ofalus gyda'r pennau. Gyda hynny mewn golwg, gorchuddiwch eich tegan â llinyn i osgoi damweiniau. Os dymunwch, dewiswch gareiau neu linynnau lliw. Fel hyn, bydd yr affeithiwr hyd yn oed yn fwy deniadol.

Clustog fel tegan

Gall hyd yn oed gobenyddion fod yn deganau i gathod, gan eu bod yn blewog ac yn feddal. Gallwch hyd yn oed eu llenwi â catnip, chwilio am rywbeth sy'n fwy lliwgar i gael sylw eich cathod, ac yna ei roi iddo i barti ag ef. Bydd yn sicr o gael ei swyno gan y tegan newydd hwn sydd, weithiau, yn gallu gorwedd heb ei ddefnyddio ar ei soffa.

Pompom

Mae'r pompom hefyd yn degan arall sy'n swyno cathod. Y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud pompoms yw gwlân cotwm a phâr o siswrn, mae mor syml â hynny!

Unwaith y bydd gennych yr holl ddeunyddiau, dechreuwch drwy ddal pen y gwlân cotwm yng nghledr eich llaw. Yna lapiwch ef o gwmpas eich llaw o leiaf 50 gwaith. Yna llithro'r edafedd wedi'i rolio allan o'ch llaw a chlymu'r canol gyda darn o edafedd. Yn olaf, torrwch yr ochrau mewn siâp crwn i greu eich pompom. Dyna ni, tegan wedi'i wneud a chath yn hapus!

Teganau i gathod gyda hosan

I droi eich hen sanau yn hwyl, rhowch belen o bapur y tu mewn iddo a'i blygu i fyny mewn ffordd nad yw'r bêl yn dod allan.

Felly, bydd gennych anrheg arall i'w roi i'ch cath fach i garu. Byddwch yn greadigol a gwnewch nifer o'r tegan hwn, buddsoddwch mewn lliwiau!

Rug

Mae'r mat gweithgaredd hefyd yn opsiwn cŵl iawn i'ch cath chwarae ag ef. Felly, mae'n cael hwyl ac yn dal i ysgogi'r cymalau wrth geisio dal yteganau sy'n hongian. Ar ben hynny, os ydych chi'n rhyngweithio â'ch feline, bydd y gêm yn dod yn chwareus, gan annog cwmpas meddyliol y gath. Yn ogystal â'i ysgogi, byddwch yn ymarfer corff a meddwl eich anifail anwes.

I wneud y mat hwn, rhowch wely gwifren gyda bwndeli i hongian gwrthrychau ar ei ben, yna gosodwch badin ewyn i adael popeth yn feddalach. Wedi hynny, gorchuddiwch ef gyda'r ffabrig i hongian y peli, pompoms, llygod, neu beth bynnag arall rydych chi ei eisiau.

Graminha ar gyfer cathod

Yn gyffredinol, mae cathod yn caru glaswellt, yn mwynhau ei fwyta! Mae gan yr ymddygiad anifail anwes hwn ddau nod: cymell chwydu neu chwilio am ffibrau. Felly, i sefydlu'r glaswellt bach hwn yn eich cartref, bydd angen pridd wedi'i ffrwythloni, popcorn, ffiol a dŵr.

Nawr bod gennych bopeth, leiniwch waelod y fâs â haen drwchus o bridd , dosbarthwch rai grawn corn, rhowch haen arall o bridd ar ei ben a dŵr gydag ychydig o ddŵr bob dydd. Mewn tua 15 diwrnod, bydd y glaswellt yn barod i'ch anifeiliaid ei fwyta.

Catnip

Yn olaf, rydyn ni'n dod at y berlysieuyn cath enwog, catnip. I wneud eich un eich hun, plannwch y perlysiau mewn man awyrog fel y gall gael digon o olau haul. Rhowch ddwr i'r planhigyn yn aml, a dyna ni! Fodd bynnag, ataliwch eich cath fach rhag dod yn agos ati pan fydd hi'n dal yn fach, fel y bydd hibydd yn datblygu'n gyflymach.

Gyda'r awgrym hwn, byddwch bob amser yn gallu cael y catnip enwog o fewn cyrraedd hawdd. Fel hyn, bydd yn llawer haws rhoi ychydig ohono yn y teganau a grybwyllwyd uchod.

Mae gwneud teganau i gathod yn haws nag yr ydych chi'n meddwl!

Ar ôl darllen yr erthygl hon, sylweddoloch fod yna lawer o deganau hawdd ac ymarferol y gallwch eu hadeiladu ar gyfer eich anifail anwes. Gwelsom yma ei bod yn bosibl gwneud peli, tyrau, gobenyddion, llygod hosanau, ymhlith eraill.

Mewn geiriau eraill, yma, yr hyn sy'n cyfrif yw gwneud i'ch cath fach gael hwyl. Felly, gadewch i'ch creadigrwydd lifo, ysgrifennwch rai awgrymiadau a ddarperir yn y swydd hon, a rhowch eich llaw yn y toes. Fel hyn, bydd eich tegan hyd yn oed yn fwy personol a hwyliog.

Wel, nawr eich bod chi'n gwybod bod yna deganau ymarferol di-ri ar gyfer eich feline, does dim mwy o esgusodion i adael i'ch anifail anwes ddiflasu! Rhowch yr awgrymiadau a roddir yma ar waith a chael hwyl gyda'ch feline heb wario llawer, neu heb orfod buddsoddi dim, wedi'r cyfan, gellir gwneud llawer o'r teganau a grybwyllir yma gyda chynhyrchion wedi'u hailgylchu neu gynhyrchion naturiol!

glud.

Gludwch y stribedi rhaff ochr yn ochr fel ei fod yn gyfwyneb â'r stribed blaenorol a gosod handlen y postyn crafu ar ochrau'r pren. Yna gorffen gludo popeth a defnyddio bandiau rwber i ddiogelu. Yn olaf, gorffennwch y pennau gyda thâp a dyna ni, post crafu wedi'i wneud!

Scratcher gyda brwsh

Mae'r crafwr hefyd yn opsiwn tegan ardderchog. I'w wneud, bydd angen dau frwsh esgidiau, dwy golfach, wyth sgriw, marciwr, sgriwdreifer, a phedwar darn o dâp dwy ochr. I gydosod, bydd yn rhaid i chi, ar un o ochrau'r brwsh, osod y ddau golfach a marcio eu safle.

Yna, taro'r marciau gyda sgriw. Nawr, sgriwiwch y colfachau, cymerwch y brwsh arall a sgriwiwch y colfach hefyd, gan ymuno â'r ddau wrthrych. Yn dilyn hynny, atodwch y darnau o dâp i ochr y colfachau a gosodwch y brwsys ar ochrau'r goes bwrdd a'u tynhau i'w diogelu. Dyna ni!

Gweld hefyd: Cath Sphynx: cwrdd â'r gath ddi-flew enwocaf yn y byd!

Tylinwr gyda brwsh

Ar gyfer y tegan hwn, bydd angen dau frwsh glanhau a deunydd i wneud y gwaelod. Yna, gadewch i ni faeddu ein dwylo! I gydosod y tegan hwn, plygwch flaen blew'r ddau frws. Fel hyn, byddant yn cael eu talgrynnu a phan gânt eu huno maent yn ffurfio bwa.

Yn ddiweddarach, mesurwch y gofod, gan adael digon o bellter i'r gath basio rhwng y ddau frws a'u gosod yn yr wyneb. Yn olaf,gorffen gyda glud poeth o amgylch gwaelod rhodenni metelaidd y brwshys a dyna ni!

Tŵr cardbord

Tegan arall hynod hawdd yw'r tŵr cardbord i'w wneud y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw tri blwch cardbord. Ar ôl hynny, dechreuwch bentyrru'r blychau a, gyda beiro, marciwch y pwyntiau lle bydd y blychau'n cael eu huno. Yna, gwnewch dwll lle mae'r ddau flwch yn cyfarfod, gan fod angen eu cysylltu i gyd i greu llwybr hwyliog.

Ar ôl hynny, tapiwch nhw at ei gilydd i ddarparu strwythur cadarn a diogel. Yn olaf, cwblhewch y tŵr gyda blwch cardbord wedi'i dorri ar siâp tŵr a gwnewch addurniad hardd.

Castell gyda blychau cardbord

Yn ogystal â'r tŵr, yr opsiwn o gall adeiladu castell hefyd fod yn ffordd wych o ddifyrru'ch anifail anwes. I wneud hyn, bydd angen bocs cardbord glân, sych, siswrn, cyllell grefft, tâp a beiro.

Gan ddefnyddio'r siswrn, gwnewch rai tyllau crwn ar ochrau'r bocs. Dylai'r tyllau fod rhwng pedair a chwe centimetr. Yn olaf, rhowch y tegan y tu mewn i'r bocs a'i gau gyda thâp dwythell i orffen castell eich cath. Dyna ni, wedi'i wneud o gastell!

Twnnel cartref i gathod

Mae dewis creu twneli hefyd yn opsiwn gwych, gan eu bod yn hwyl ac yn ysgogol iawn. I wneud y tegan mae angen tua tri bocs cardbord, tâp asiswrn. Pan fydd gennych yr holl ddeunyddiau wrth law yn barod, cymerwch y tri blwch, torrwch a thynnu eu hochrau gan ffurfio twnnel bach.

Yna, ymunwch â nhw wrth yr ochrau y gwnaethoch chi eu cofio yn gynharach a'u gosod gyda'r glud. tâp. Hefyd, gallwch chi wneud un agoriad arall ym mhen uchaf y blwch i wasanaethu fel allanfa arall i'r twnnel. Eithaf hawdd, iawn?!

Lleoedd cudd gyda theiar neu fasged

Does dim byd newydd bod cathod wrth eu bodd yn cuddio, iawn?! Wel, beth pe bawn i'n dweud wrthych chi ei bod hi'n hawdd iawn gwneud cuddfan gyda theiar neu fasged! Dim ond teiar neu fasged, siswrn a lliain fydd ei angen arnoch.

I gydosod y "maes chwarae" hwn, torrwch ddarn o ffabrig, yn dibynnu ar faint yr agoriad yn y fasged neu'r teiar, ac ar ôl hynny byddwch chi Rhaid Gludo'r ffabrig sy'n cael ei gofio, yn rhannol, i'r fasged neu'r teiar er mwyn creu drws symudol, fel y gall eich cath fach fynd i mewn ac allan heb unrhyw broblemau.

Triniwch â rhaff a thywel

Gêm hen blentyn yw tag, felly mae cathod yn gwerthfawrogi gemau chwareus sy'n atgoffa rhywun o blant. Mae angen llinyn neu dywel a rhywfaint o lud fel y gallwch chi glymu rhywbeth i'r diwedd er mwyn cael sylw eich cath.ceisio codi'r gwrthrych tip. Fel hyn, bydd gennych chi degan ysgafn, bach a blewog.

Cam wrth gam i wneud drysfa

Dyma brop arall hawdd iawn i'ch car gael hwyl ag ef. . Er mwyn ei roi ar waith, dim ond blychau cardbord a sisyrnau fydd eu hangen arnoch chi. I gydosod, torrwch ben yr holl flychau cardbord i ffwrdd i'w huno! Yn y modd hwn, bydd llwybr yn cael ei greu ac, yn ei ganol, gallwch ychwanegu rhwystrau, fel peli bach wedi'u gosod ar gardbord, catnip, ymhlith eraill. Fel hyn, bydd eich cath fach yn tynnu sylw mwy fyth.

Yn ogystal, os dymunwch, gallwch hefyd lynu'r blychau ynghyd â glud neu dâp gludiog, i wneud y strwythur yn fwy sefydlog.

Hudla i gathod

Mae'r opsiwn hwn ar eich cyfer chi, sydd â chath fach sydd wrth ei bodd yn mynd ar drywydd gwrthrychau ac sy'n chwilio am degan rhad ac ymarferol.

I wneud y ffon, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw unrhyw wrthrych silindrog sy'n cyfeirio at ffigwr hudlath, fel pensiliau, beiros, gwellt, ac ati. Gyda hyn, i adeiladu'ch ffon, gallwch chi dywodio ymylon torri'r gwrthrychau hyn, os o gwbl, er mwyn osgoi damweiniau a gwneud popeth yn fwy lliwgar. Yn ogystal, os ydych chi eisiau, mae opsiwn hefyd i osod propiau i'r tegan hwn, felly bydd hyd yn oed yn fwy o hwyl.

Tegan syml gyda gwelltyn

Mae Felines wrth eu bodd yn chwarae, a gwnânt hyn gydol oes. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawnbod ganddynt lawer o deganau ar gyfer cathod sy'n annog yr ymddygiad naturiol hwn, felly gall y gwellt hefyd fod yn ffynhonnell wych o hwyl.

Felly, i wneud y tegan hwn, does ond angen i chi gysylltu rhai gwellt â thâp neu linyn seloffen i'w clymu nhw a, gyda hynny, i wneud tegan neis.

Sut i wneud llygoden tegan

Mae'r prosiect tegan bach yma ar gyfer y rhai sydd ddim yn ofni a ychydig o wnio. Bydd hyd yn oed y rhai nad ydynt mor gyfarwydd â gwnïo, wrth fentro i wneud y llygoden annwyl, yn sicr o gael hwyl.

Gweld hefyd: Bugail Almaeneg: pris clogyn du, gwyn, du a phanda

I wneud y llygoden, cymerwch ffabrig o'ch dewis a defnyddiwch siswrn i dorri'r patrwm yn y ffabrig. Ar ôl hynny, mae angen i chi wnïo ac ychwanegu rhywfaint o ewyn y tu mewn i'r mowld i'w wneud yn fwy llyfn. Hefyd, gan fod y tegan wedi'i wneud gennych chi ac y gellir ei addasu sut bynnag y dymunwch, gallwch ychwanegu ychydig o 'catnip' y tu mewn i wneud i'ch cath gael hyd yn oed mwy o hwyl.

Cam wrth gam i wneud teganau gyda chorc

Yn ogystal â bod yn gofroddion amser da, gellir troi cyrc hefyd yn addurniadau neu hyd yn oed yn deganau, fel y byddwn yn dangos isod.

Yn sicr, i wneud y tegan hwn, mae angen i chi feddalu'r cyrc , a gellir gwneyd hyn trwy eu berwi. Mewn dilyniant, drilio twll ym mhob un, gan ddefnyddio epocsii wneud yn siŵr nad oes unrhyw beth yn mynd yn rhydd. Mewnosodwch a gosodwch rai plu, glanhawyr pibellau, rhuban neu unrhyw beth arall deniadol i ddifyrru'ch cath fach. Wedi hynny, gadewch i'r tegan sychu a 'gwneud!

Silffoedd i'w rhoi ar y wal

Mae cylchedau yn opsiwn gwych hefyd, a gellir eu cydosod fesul tipyn. Felly, mae'n bosibl creu parc difyrion go iawn gydag ychydig o offer.

Y silffoedd yw sêr mawr y tegan hwn, oherwydd i'w wneud, rhowch rai silffoedd ar eich wal. Gyda chymorth rhai ewinedd, morthwyl a phropiau ychwanegol i'w haddurno yn ôl eich dewis er mwyn ffurfio cylched, bydd yn bosibl dod o hyd i brosiect da. Yn y modd hwn, gall eich cath fach orffwys, chwarae neu hyd yn oed ddringo arnynt.

Yn ogystal, os ydych chi am droi'r silff hon yn ffynhonnell addurno, does ond angen i chi chwarae gyda'r lliwiau i wneud popeth yn fwy. hwyl a chic.

Pabell gyda chynfas neu ddillad

Mae'r amser wedi dod i'r babell gyda chynfas neu ddillad, gêm oedd yn gyffredin iawn yn ein plentyndod. I'w wneud, bydd angen darn o gardbord, crys-T, dwy hongiwr gwifren, tâp masgio, pinnau, gefail trwyn nodwydd a darn o ffabrig.

Unwaith y bydd gennych y deunyddiau, bydd gennych i dorri bachau'r crogfachau, tyllu un o gorneli'r cardbord gyda diwedd y crogwr,plygu'r wifren 90º i ddiogelu'r gwaelod a'i gysylltu â thâp. Gwnewch yr un peth gyda'r tair cornel arall a thâp i gysylltu'r ddau ddarn uchaf o wifren gyda'i gilydd. Yn olaf, gwisgwch grys-T ar y gwaelod a rhowch y pinnau yn sownd yn y corneli.

Rhwydwch i'r gath orffwys a chwarae

Mae'r hamogau hefyd yn llwyddiannus, oherwydd weithiau mae popeth mae eich pussy eisiau cymryd nap da. Fodd bynnag, mae'n anodd dod o hyd i'r affeithiwr, felly gall ei wneud fod yn syniad gwych!

I wneud hyn, defnyddiwch ffabrig gwrthiannol iawn, rhuban neilon a siswrn. Ar gyfer y melysion, yn gyntaf, mae'n bwysig bod y ffabrig a ddewiswyd yn cael ei dorri ar siâp sgwâr. Yna mae'n rhaid i chi wneud twll ger pennau'r ffabrig. Yna torrwch bedwar darn o rhuban neilon a'u clymu drwy bob un o'r tyllau i glymu'r rhuban i goesau'r gadair.

Swigod sebon i chwarae gyda'r gath

Cathod fel arfer yn hoffi'r gêm hon yn fawr iawn. Hefyd, mae hwn yn opsiwn tegan rhad a hawdd ei wneud, felly mae'n werth ei brofi i weld a fydd eich cath fach yn ei hoffi. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â rhyddhau'r swigod yn rhy agos at yr wyneb, fel nad yw sebon yn mynd i mewn. Yn yr opsiwn hwn, gallwch naill ai brynu'r tegan parod, neu ei wneud eich hun.

I'w wneud, gwnewch gymysgedd o ddŵr a sebon a'u chwythu trwy welltyn. Ti hefydgallwch brynu'r hylif mewn unrhyw siop anifeiliaid anwes neu siop deganau plant. Gyda hyn, yn ogystal â difyrru'ch anifail anwes, byddwch chi'n cofio gemau eich plentyndod.

Sut i wneud pont i gathod

Opsiwn hwyliog arall yw'r pontydd sy'n hawdd eu hadeiladu gyda nhw. cymorth silffoedd. Mewn geiriau eraill, gellir eu gosod ar ben y wal i'w gosod trwy wahanol ystafelloedd y tŷ.

Fel hyn, bydd gan eich anifail anwes lwybr cyfan i chwarae ag ef. Yn ogystal â'r silffoedd, gallwch hefyd ategu'r pontydd â chilfachau a physt crafu, gan y bydd hyn yn trawsnewid eich wal yn barc difyrrwch cyflawn ar gyfer felines.

Teganau i gathod â deunyddiau naturiol a ailddefnyddir

Ar ôl darganfod nifer o deganau, mae'r amser wedi dod i ddarganfod gwrthrychau y gellir eu hailddefnyddio. Mae'n bosibl gwneud teganau gyda chynhyrchion naturiol a dal i gael hwyl llwyr i'ch feline. Dyma'r peli enwog, sbectol awr, catnips, rholiau cardbord, ymhlith eraill. Gwiriwch!

Pêl wedi'i hailddefnyddio

Ar y dechrau, fe wnaethom ddelweddu'r peli fel tegan i gŵn, fodd bynnag, maen nhw hefyd yn gwneud cathod yn hapus. Mae hynny oherwydd bod yna sawl math, megis y rhai bach sy'n neidio'n uchel, y rhai rwber, sy'n wych ar gyfer brathu a chrafu, ac, yn ogystal, modelau mwy modern sy'n dod gyda chlychau,
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.