Sut i wneud terrarium ar gyfer jabuti mewn fflat? gweler awgrymiadau

Sut i wneud terrarium ar gyfer jabuti mewn fflat? gweler awgrymiadau
Wesley Wilkerson

Mae gwneud terrarium ar gyfer crwbanod mewn fflat yn syml!

Os ydych chi eisiau cael un o'r anifeiliaid anwes hyn gartref, rhaid i chi gael terrarium. Yn yr erthygl hon, fe welwch pa mor syml a hawdd yw gwneud terrarium ar gyfer crwban. Byddwch yn dysgu sut i gynllunio ei gynefin, byddwch yn gwybod pa ddeunyddiau y bydd angen i chi eu prynu, sut i fwydo, yfed a'r holl eitemau sy'n ffurfio'r cynefin delfrydol i'ch crwban fyw'n dda.

Er mwyn i grwban allu byw'n dda byw'n gwbl iach, mae angen rhywfaint o ofal, felly fe welwch isod sut y gallwch chi wneud hyn, beth yw'r eitemau sylfaenol ar gyfer terrarium da a sut, hyd yn oed mewn fflat, y gallwch chi ei gael ac yn bwyllog codwch yr ymlusgiad anhygoel a heddychlon hwn. Darllenwch yr erthygl hon yn ofalus a pheidiwch â cholli unrhyw fanylion!

Sut i wneud terrarium ar gyfer crwbanod mewn fflat

Wel, isod fe welwch pa ddeunyddiau y bydd angen i chi eu caffael , sut cynlluniwch y maint a'r lleoliad delfrydol ar gyfer adeiladu'r terrarium, yn ogystal â'r manylion eraill ar gyfer adeiladu'r cynefin delfrydol ar gyfer crwban. Gweler!

Gweld hefyd: Llwynog: nodweddion, mathau, beth mae'n ei fwyta, cynefin a mwy

Deunyddiau a chost

Yn yr achos hwn, mae sawl dewis arall. Gallwch chi adeiladu terrarium pren a all hyd yn oed fod yn symudol. Rhwng dalennau o bren, hoelion neu sgriwiau, byddwch yn gwario tua $200.00 i adeiladu terrarium cyfartalog. Os ydych chi'n bwriadu cael terrarium wedi'i wneud o wydr, gall y gwerth fynd o $1,000.00.

Bydd angen goleuadau cynhesu ystafell arnoch hefyd, sy'n costio tua $100.00 ar gyfartaledd. Bydd angen i chi hefyd gael sylfaen swbstrad, sy'n costio tua $45.00 am 6 litr. Bydd angen i chi brynu penwisg hefyd, fel y gallwch naill ai wneud eich pen eich hun neu brynu parod, gan ddechrau ar $60.00. Mae planhigion, sy'n dechrau ar $10.00, yn dibynnu ar y math, hefyd yn opsiynau gwych.

Cynllunio Lleoliad a Maint y Terrarium

Rhaid i'r Maint Delfrydol ar gyfer Terariwm Crwban fod 10 gwaith hyd y carnau anifail, ac o leiaf 6 gwaith lled ei garnau, felly mae'r mesuriadau hyn ar gyfer crwbanod llawndwf a llawn dwf. Dyma'r mesurau lleiaf fel bod gan yr anifail ddigon o le ac nad yw'n mynd dan straen nac yn isel ei ysbryd.

O ran fflatiau, rydyn ni'n gwybod nad oes digon o le bob amser. Os oes gennych chi ystafell neu falconi gyda digon o le ar gael, defnyddiwch eich creadigrwydd i ddarparu'r cynefin gorau posibl i'ch crwban. Dewiswch un wedi'i warchod, fodd bynnag, gyda golau'r haul, fel bod y planhigion yn datblygu ac yn mwynhau gwres yr haul.

Codi waliau'r terrarium

Mae'r uchder cyfartalog delfrydol ar gyfer terrarium yn ymwneud â 40 centimetr, felly mae hyn yn gwarantu digon o le i'r swbstrad angenrheidiol ac i'r crwban beidio â dianc. Os dewiswch terrarium wedi'i wneud yn gyfan gwbl ohonopren, gwybod y bydd ei oes ddefnyddiol yn fyrrach. Dros amser, mae'r waliau'n mynd yn llaith ac yn pydru, tra bod y rhai gwydr yn para am oes.

Os dewiswch terrarium o waith maen, go brin y byddwch chi'n cael problemau gyda lleithder ychwaith, yn ogystal â gwydnwch. Peidiwch â gwneud y waliau'n rhy uchel, gan fod angen amgylchedd awyrog a golau haul ar yr anifail. Gwnewch yn siŵr, waeth beth fo'r deunydd, fod y waliau tua 40 cm o uchder.

Cydosod y llawr terrarium

Defnyddiwch gynhyrchion fel pridd tarddiad, rhisgl coed a chnau coco a hyd yn oed glaswellt synthetig, os mynnwch. Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r lle ar gyfer tyfu planhigion, y tir fydd eich prif lawr, gwnewch yn siŵr bod y tir lle mae'r crwban yn mynd heibio yn gadarn ac yn gadarn. Cynigiwch arwynebau gwahanol i'ch crwban, bydd hyn yn rhoi'r teimlad o fod ym myd natur iddo.

Gallwch ddewis lleoedd â phridd, glaswellt synthetig a cherrig mwy fyth. Hefyd yn cynnig eich crwban lefelau arwyneb gwahanol, bydd hyn yn ei gwneud yn fwy deinamig a gweithredol. Gofalwch hefyd i gynnig lleoedd dan orchudd heb eu gorchuddio i'ch crwban, gorau po fwyaf o brofiadau a lleoedd gwahanol sydd ganddo.

Gwneud rhan fewnol y terrarium ar gyfer crwban mewn fflat

Chi Rydych chi'n mynd i weld yn fanwl, nawr, beth yw'r opsiynau gorau y gallwch chi eu cynnig i'ch crwban, yn ogystal â phwyntiau y dylech chi dalu sylw iddyn nhw, oherwydd chibyddant yn helpu i gynnal a chadw'r terrarium, lles eich crwban a phopeth sydd ei angen i wneud terrarium addas ar gyfer eich cascudo anifail anwes.

Gosod drws y terrarium ar gyfer eich crwban

Y lle iawn ar gyfer drws mewn terrarium mae'n sylfaenol, ac os gwnewch terrarium sydd â lle o'i gwmpas, bydd gwneud y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn dod yn haws fyth. Fodd bynnag, os na, yn sicr bydd angen i chi wneud drws yn y lleoliad mynediad gorau, yn ddelfrydol dylai fod yr un uchder â'r waliau terrarium, tua 40 cm.

Posibilrwydd gwych hefyd yw gwneud y terrarium gyda lefel uwch na'r ddaear ac adeiladu drws sy'n agor tuag at y blaen, gan fynd i lawr i'r llawr, gan wneud ramp. Os dymunwch, gallwch ei adael ar agor weithiau a chaniatáu i'ch crwban grwydro o amgylch eich tŷ, bydd hyn hefyd yn eich helpu i drin y terrarium yn well a'i lanhau.

Pwll bach ar gyfer y crwban

Gallwch brynu pyllau bach i'w rhoi yn y terrarium neu hyd yn oed adeiladu un. Wrth ddewis prynu pyllau symudol, byddwch yn ymwybodol bod hyn yn hwyluso glanhau, yn ogystal â gallu cael gwared arno yn ystod y gaeaf a chynnig mwy o le sych i'ch crwban. Fodd bynnag, os dewiswch adeiladu pwll, gallwch ei wneud yn y siâp a'r maint rydych ei eisiau.

Byddwch yn ymwybodol o dymheredd y dŵr a pheidiwch â gadael iddo ymdrochi yn ystod y gaeaf. Os yw'n fudr iawn, gallwch chiglanhewch ef â lliain llaith a dŵr cynnes. Os yw'n ymdrochi mewn dŵr oer a/neu yn y gaeaf, gall fynd yn sâl, felly gall thermomedr yn y llyn fod yn ddewis arall da.

Twyn Crwban

Yn debyg i'r llyn, y twll gellir ei adeiladu neu ei brynu'n syml hefyd. Gallwch ddewis tyllau symudol neu hyd yn oed ei adeiladu â cherrig a sment. Y peth diddorol am ddefnyddio tyllau symudol yw y gallwch, o bryd i'w gilydd, newid lleoliad eich terrarium a'r eitemau y tu mewn iddo.

Bydd hyn yn dod â synnwyr o newydd-deb i'r crwban, a all fod yn wych . Gellir gwneud y tyllau symudol gyda boncyffion coed, plastig sy'n dynwared cerrig a phren, a hyd yn oed gyda deunyddiau ailgylchadwy. Gwnewch yn siŵr nad yw maint y twll yn rhy fawr nac yn rhy fach, a rhowch ef ymhell o'r yfwr a'r porthwr i'w annog i ddod allan.

Planhigion, cerrig, graean a boncyffion

Ym myd natur, nid oes gan grwbanod fywyd hawdd. Gallwch efelychu'r amgylchedd heriol hwn y mae natur go iawn yn ei ddarparu trwy osod rhai rhwystrau iddo eu goresgyn. Plannwch lysiau, gosodwch gerrig a gwahanol fathau o bridd fel ei fod yn teimlo mewn amgylchedd sy'n debycach i natur go iawn.

Gallwch hyd yn oed gynnig mwy nag un twll iddo, fel un wedi'i wneud o garreg ac un arall wedi'i wneud o pren, er enghraifft. Boncyffion coed a graean hefydGall fod yn rhan o'r senario hwn, yn ychwanegol at, wrth gwrs, rampiau, grisiau a mannau afreolaidd. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn darparu lle i orffwys a chysur i'r anifail.

Porthwr ac yfwr

Os dewiswch borthwyr ac yfwyr symudol, bydd yn rhoi mwy o ymdeimlad o her a diogelwch. newidiadau ar gyfer eich crwban. Mae yna borthwyr ac yfwyr plastig sy'n edrych yn union fel y creigiau, sy'n costio tua $30.00. Yn ogystal â gwneud y terrarium yn fwy prydferth, mae'r rhain yn opsiynau gwych i'w newid o bryd i'w gilydd.

Sicrhewch fod cafn eich crwban yn ddigon bas iddo yfed dŵr. Gan ei fod yn anifail hynod dawel, mae angen i chi arsylwi a gwirio ei fod yn hydradol ac yn bwyta mewn gwirionedd.

Mae terrarium yn gofalu am grwbanod mewn fflat

Mae codi crwban mewn fflat yn dasg hawdd iawn. Mae angen i chi dalu sylw i'r goleuadau sy'n bresennol yn eich gofod, hylendid, bwyd a gofal arall sydd ei angen ar yr anifeiliaid hyn. Dilynwch.

Dylai'r lle fod wedi'i oleuo'n dda

Gwnewch yn siŵr bod gan eich crwban oriau a lleoedd ar gael i aros yn yr haul. Mae yna hefyd lampau a all helpu, fel y crybwyllwyd o'r blaen, felly maent yn bennaf angenrheidiol i ddarparu'r gwres angenrheidiol, gan fod angen gwres ar grwbanod i fyw'n dda ac yn iach. rydych chi'n newidrhwng lampau disgleiriach a gwannach.

Mae yna lampau ceramig sydd prin yn goleuo, fodd bynnag, sydd â chynhwysedd gwresogi uchel. Peidiwch â defnyddio lampau cyffredin, oherwydd gallant wneud y lle yn rhy llachar, heb hyrwyddo gwresogi cytbwys a sefydlog ar gyfer eich crwban. Felly, defnyddiwch y lampau penodol bob amser, fel eu bod yn costio o $40.00 i fwy na $300.00.

Cadwch hylendid y terrarium yn gyfredol

Cadwch hylendid terrarium crwban yn tasg dawel iawn. Casglwch feces a sbarion bwyd yr anifail bob dydd, bydd hyn yn cadw'r lle bob amser yn lân ac yn rhydd o'r toreth o facteria, ffyngau a mwydod a all beryglu iechyd eich crwban. O bryd i'w gilydd, bydd angen i chi newid y deunydd isbridd.

Hefyd rhowch sylw i'r dŵr sy'n bresennol yn y terrarium, o'r hyn sy'n bresennol mewn pwll bach yn yr amgylchedd, i ddŵr eich ffynnon ddŵr. Newidiwch y dŵr yn y ffynnon bob dydd, peidiwch â gadael i larfa slwtsh a phryfed ymddangos. Mae'r crwban yn anifail ymwrthol iawn, a gyda'r gofal hwn byddwch yn ei gadw am flynyddoedd lawer.

Cofiwch sut i ofalu am eich anifail anwes

Mae crwbanod yn anifeiliaid cadarn a chryf, felly cynnig diet sy'n gyfoethog mewn ffibr i'ch ymlusgiaid ac yn eithaf amrywiol gyda llysiau gwyrdd, llysiau a ffrwythau, fel bresych, sbigoglys, moron, beets, bananas, papaia, ac ati. Mae yna ddognau hefyda hyd yn oed pryfed a grëwyd yn benodol at y diben hwn. Hefyd, peidiwch â chynnig gormod o brotein, gan fod hyn yn niweidio iechyd y rhywogaeth.

Gweld hefyd: Cath newydd-anedig ddim yn nyrsio? Gofalu am gŵn bach wrth fwydo

Yn y bôn, y gofal yw'r hyn a grybwyllwyd hyd yn hyn. Ar ben hynny, rhowch sylw i'r tymheredd, diet cytbwys gyda ffibr, calsiwm a fitamin D, dŵr sydd bob amser yn lân ac ar y tymheredd cywir, a'r terrarium, y mae'n rhaid iddo fod yn eang ac yn amrywiol. Felly, yn sicr, bydd eich crwban bob amser yn iach. Yn ogystal, ewch ag ef at y milfeddyg unwaith y flwyddyn i asesu ei iechyd.

Cael hwyl gyda'ch crwban yn y terrarium mewn fflat!

Mae'r crwban yn anifail anwes hynod dawel, ond nid yw hyn yn golygu y bydd yn undonog. Fel y soniwyd eisoes, os ydych chi bob amser yn arloesi yn neinameg terrarium eich crwban, bydd bob amser yn chwilfrydig ac yn chwilio am fwyd, dŵr a hwyl. Hyd yn oed os ydych chi'n byw mewn fflat, mae cael crwban yn gallu bod yn llawer o hwyl.

Hefyd, nid y math o anifail anwes sy'n gwneud sŵn, yn gwneud y tŷ cyfan yn fudr ac angen teithiau cerdded dyddiol. Os ydych chi'n berson mwy heddychlon sy'n hoffi tawelwch, efallai mai hwn yw'r anifail anwes delfrydol i chi. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i wneud y terrarium delfrydol a sut i gadw'ch crwban yn iach, defnyddiwch eich dychymyg a chael hwyl gyda'ch crwban!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.