Sut i wybod a yw'r labrador yn bur? Côt, lliwiau a mwy!

Sut i wybod a yw'r labrador yn bur? Côt, lliwiau a mwy!
Wesley Wilkerson

A yw'n bosibl gwybod a yw'r labrador yn brid pur?

Mae'r Labrador yn gi o darddiad Canadaidd sydd wedi cael ei boblogeiddio ledled y byd. Ym Mrasil, mae'r brîd wedi goresgyn edmygwyr ers blynyddoedd, yn enwedig ers y 1990au, pan ddaeth yn bendant i safle'r deg brîd mwyaf poblogaidd yn y diriogaeth genedlaethol. Hyd yn oed, oherwydd twf esbonyddol y boblogrwydd hwn, y tueddiad yw i'r Labrador gyrraedd y mannau cyntaf!

Oherwydd y gofynnir amdano, mae'n hawdd meddwl nad yw llawer o'r sbesimenau sydd ar gael yn gyfreithlon. Mewn gwirionedd, mae arbenigwyr yn amcangyfrif mai dim ond 15% o Labradoriaid ym Mrasil sy'n rhai pur. Yn wyneb y data, mae'n naturiol i chi gwestiynu a yw'r ci bach yr ydych yn bwriadu ei gael neu a ellir dosbarthu'r ci sydd gennych eisoes yn labrador cyfreithlon.

I unioni'r amheuaeth hon, mae rhai ffactorau i'w arsylwi yn y nodweddion corfforol, fel yn y bersonoliaeth a all eich helpu. Yn ogystal, mae yna brofion dogfen penodol sy'n profi purdeb eich brîd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu, gam wrth gam, sut i adnabod Labrador cyfreithlon! Awn ni?

Sut i wybod a yw'r labrador yn bur trwy arsylwi.

Fel y crybwyllwyd, mae set benodol o nodweddion ffisegol y dylid eu nodi cyn prynu. Gellir arsylwi rhai ohonynt mewn cŵn tracŵn bach, dim ond mewn anifeiliaid llawndwf y gellir gwirio eraill. Gwiriwch, isod, fwy o fanylion ar adnabod labrador cyfreithlon trwy arsylwi:

Maint y ci bach a labrador oedolyn

Mae maint cywir ci bach labrador tua 40 cm, tra bod ei bwysau Dylai gyrraedd 6 kg. Mae'n gi bach mawr, sydd hyd yn oed yn fwy na rhai cŵn llawndwf o faint bach.

Mae'r oedolyn Labrador yn mesur, ar gyfartaledd, 56 cm ac yn pwyso tua 30 kg. Os oes gennych chi fynediad at rieni'r ci bach cyn prynu, edrychwch i weld a yw'r anifeiliaid yn gryf, gyda chefn syth a bol, gan roi cefn i'r anifail. Dylai unrhyw nodwedd sy'n ymwneud â maint a phwysau sy'n gwyro oddi wrth y safonau a roddwyd achosi amheuaeth ynghylch purdeb y brîd Labrador.

Lliwiau

Lliwiau Labrador derbyniol sy'n dynodi bod y ci yn bur brîd pur yw: du, siocled a charamel, gydag ychydig o amrywiadau o arlliwiau.

Mewn Labradorau du a siocled, mae presenoldeb smotyn gwyn yng nghanol y frest yn dderbyniol. Gall cŵn cot siocled amrywio rhwng lliw cochlyd a siocled. Gall Labradors Caramel, ar y llaw arall, gael cot sy'n amrywio rhwng arlliwiau ysgafn a charamel tywyll, bron yn fêl. Nid yw Labradoriaid gwyn yn cael eu hystyried yn fridiau pur, ac eithrio pan fo'r ci yn albino.

Côt

Mae cot Labrador brîd pur yn drwchus, yn cynnwys gwallt byr,ychydig yn arw i'r cyffwrdd ar ran uchaf ei gorff ac yn feddal ar y rhan isaf. Maen nhw'n anifeiliaid â gorchudd llyfn, heb unrhyw arwydd o donnau na phlu, ac mae ganddyn nhw iscot gref. Os dewch chi ar draws Labrador tybiedig gyda gwallt cyrliog neu donnog, byddwch yn amau ​​purdeb y brid.

Ymhellach, mae Labrador yn nofwyr rhagorol ac un o'r ffactorau sy'n gysylltiedig â'r gallu hwn yw eu cot yn union, sydd wedi ymddangosiad unigryw, gwrth-ddŵr. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu i'r anifeiliaid hyn nofio a sychu eu hunain yn haws.

Pen a llygaid Labrador

Mae gan Labradoriaid Pure ben llydan, ond nid i'r pwynt o fod yn chubby. Mae gan yr anifeiliaid hyn hefyd ben onglog gyda phroboscis (rhan hir o'r trwyn) wedi'i gysylltu â'r talcen gan lethr bychan. Fodd bynnag, nid yw nodweddion o'r fath yn hawdd i'w gweld mewn cŵn bach.

O ran y llygaid, y dyddiau hyn dim ond anifeiliaid â llygaid brown sy'n cael eu hystyried yn labradorau pur, yn achos labradorau du, a labradorau brown, brown golau a chyll ar gyfer Labradors caramel. Mae llygaid gwyrdd neu felyn yn dynodi bridiau cymysg.

Clust a chynffon

Mae clustiau Labrador brîd pur wedi'u gosod ychydig uwchben arwynebedd y llygad, gyda'u hyd yn cyrraedd yr ên pan fydd yr anifail anwes yn gorffwys. Gallwch wirio'r maint cywir trwy orchuddio'ch llygaid.yr anifail gyda'r clustiau, a ddylai gyrraedd y gornel fewnol.

Gwyddom fod cynffon y Labrador yr un siâp â chynffon y dyfrgwn, gan fod ganddi waelod trwchus a blaen tenau, gyda gwallt byr a heb ymylon. Ni ddylai eu hyd fod yn fwy na sawdl yr anifail.

Coesau Labrador brîd pur

Mae gan Labradoriaid Pure goesau hirach na rhai dachshund ac yn fyrrach na rhai hysgi. Mae eu pawennau'n grwn ac yn gryno, felly mae ganddyn nhw ddigidau bwaog, yn ogystal â phadiau sydd wedi'u datblygu'n dda.

Mae hefyd yn bwysig nodi bodolaeth webin rhwng bysedd y traed. Mae'r bilen hon yn un nodwedd arall sy'n helpu Labradwyr brîd pur i nofio, gan hwyluso eu hymsymudiad o dan ddŵr. Fel arfer nid oes gan Labradoriaid anghyfreithlon y nodwedd hon na'r un gallu.

Gwarediad Labrador pur

Agwedd drawiadol ar Labradoriaid cyfreithlon yw eu hymddygiad. Mae gan yr anifeiliaid hyn warediad gwych ac maent yn mynd gyda'u gwarcheidwaid mewn unrhyw fath o weithgaredd. Yn ogystal â bod yn anifeiliaid dof, nid ydynt yn cyfarth fawr ddim, maent yn ufudd a chyfeillgar.

Gall anifeiliaid gwaed cymysg, ar y llaw arall, gyflwyno rhai newidiadau ymddygiad, megis diffyg parodrwydd i fynd gyda'r tiwtor, cyfarth gorliwiedig, anufudd-dod, ymddygiad ymosodol a hyd yn oed tuedd i ddinistrio gwrthrychau. Wrth gwrsmae addysgu'r Labrador yn hollbwysig iddo gael ei addysgu, ond mae gan Labradoriaid cyfreithlon fwy o ragdueddiad genetig i osgoi ymddygiadau o'r fath, sy'n bwynt i'w nodi.

Mwy o ffyrdd o wybod a yw'r Labrador yn bur

Er bod nifer o nodweddion corfforol ac ymddygiadol i helpu i adnabod anifail brîd pur, nid yw arsylwi syml yn gwarantu nad oes gan eich Labrador gymysgedd o fridiau. I fod yn sicr, defnyddiwch y dulliau isod.

Pedigri’r brîd

Y ffordd gyntaf i gadarnhau a yw’r anifail yr ydych yn bwriadu ei brynu yn frîd pur neu’n frid cymysg yw trwy ofyn am bedigri’r brid. anifail. Mae'r ddogfen swyddogol yn cynnwys llinach yr anifail, sy'n tystio i'w burdeb. Mae'n debyg bod anifeiliaid heb Bedigri yn ganlyniad cymysgeddau.

Fodd bynnag, gellir ffugio'r ddogfen hon: er bod adroddiadau'n brin, gall bridiwr maleisus ddefnyddio'r artifice hwn i godi pris uchel am yr anifail y mae'n ei gynnig. Felly, byddwch yn ymwybodol o gofrestriad y dystysgrif yng Nghydffederasiwn Cinophilia Brasil (CBKC).

prawf DNA

Os ydych yn ansicr o darddiad yr anifail a'r dogfennau a gynigir gan yr anifail. bridiwr, gallwch hefyd droi at brofion DNA. Yn y weithdrefn, cesglir sampl poer o'r sbesimen y mae rhywun am ei dystio i gyfreithlondeb gyda swab cotwm, sy'n cael ei rwbio ar y tu mewn iei geg.

Ar ôl casglu'r defnydd, rhaid ei anfon i labordy er mwyn cymhwyso rhai profion ac i'r cod genetig gael ei ddadansoddi'n gywir, gan adael dim amheuaeth am darddiad yr anifail.

Gweld hefyd: Sut i gyfrifo faint o fwyd ci? Gweler awgrymiadau!

Mae rhieni hefyd yn gliw

Ffordd arall o wirio tarddiad adalwr Labrador yw trwy ofyn am gael cyfarfod â'i rieni. Gan mai dim ond mewn cŵn bach sy'n hŷn na phedwar mis y gellir gweld llawer o'r nodweddion a ddisgrifir uchod, gall adnabod y rhieni yn aml eich helpu i adnabod tarddiad y ci yn well.

Yn ogystal, efallai y bydd angen cyflwyno achau'r rhieni , yn ogystal â chymhwyso'r prawf DNA i'r rhieni hefyd. Gall yr holl fesurau hyn roi mwy o sicrwydd wrth brynu anifail o'r brîd.

Ydych chi'n chwilio am labrador brîd pur?

Nawr rydych chi'n gwybod pa nodweddion y dylid eu dilyn mewn cŵn bach a Labradoriaid llawndwf, yn ogystal â pha brofion ac ardystiadau y gallai fod eu hangen gan y bridiwr i sicrhau eich bod yn prynu anifail cyfreithlon mewn gwirionedd.

Hefyd, cofiwch: Mae Labradors yn anifeiliaid mawr hyd yn oed os ydyn nhw'n dal i fod yn gŵn bach. Rhaid i'w gôt fod yn un o dri lliw nodweddiadol y brîd: du, brown neu garamel. Mae eu ffwr yn fyr, yn arw a heb donnau.

Mae adnabod cyfreithlondeb trwy liw llygaid hefyd yn hawdd i'w weld, felly maen nhwrhaid ei frownio bob amser. Dylai'r gynffon fod fel dyfrgi. Mae nodweddion nofwyr da, megis gwallt gwrth-ddŵr a webin rhwng y bysedd, hefyd yn arwyddion da.

Mae hyn i gyd, ynghyd ag anian ddofn a llawer o natur, yn gyfystyr ag anifail â siawns wych o fod yn gyfreithlon! Fodd bynnag, os oes gennych amheuon o hyd, edrychwch am y dystysgrif Pedigri neu cymerwch brawf DNA.

Gweld hefyd: Cath nad yw'n tyfu: gweler 12 math o fridiau bach!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.