Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wrywaidd? Darganfyddwch y rhyw!

Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wrywaidd? Darganfyddwch y rhyw!
Wesley Wilkerson

A yw'n bosibl gwybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wryw?

Ydy, er nad yw organau cenhedlu'r adar hyn yn weladwy, mae sawl ffordd o adnabod rhyw parakeet a darganfod a yw'n wrywaidd neu'n fenyw. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio lliw'r cwyr a gynhyrchir gan yr anifail, ei nodweddion ffisegol - megis plu, siâp y corff a'r pen, ymddygiadau - a hyd yn oed y synau a wneir gan yr aderyn.

Yn ogystal, mae yna hefyd ffyrdd mwy technegol - y mae'n rhaid i weithwyr proffesiynol eu perfformio - i wybod a yw'r parakeet yn wryw neu'n fenyw, sef: arsylwi milfeddygol, prawf DNA a rhyw endosgopig. Byddwn yn esbonio mwy am bob un ohonynt trwy gydol yr erthygl hon.

Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw o ran ymddangosiad

Ymddangosiad yw un o'r pethau a fydd yn gwahaniaethu parakeet gwrywaidd a benywaidd. Felly, gall rhai nodweddion corfforol yr anifail fod yn ddefnyddiol i adnabod rhyw yr anifail, megis lliw y cwyr a'r traed, plu a siâp y pen a'r corff. Gwiriwch!

Lliw Cwyr

Cwyr yw'r stribed o groen a geir ar ben pig parakeet. Mae ganddo liw melynaidd, fodd bynnag, mae'r naws benodol yn amrywio yn ôl rhyw yr anifail. Er mwyn dod o hyd i'r cwyr clust yn hawdd, cofiwch mai dyma lle mae ffroenau'r parakeet wedi'u lleoli.

Bydd parakeet benywaidd, unwaith yn oedolyn, â lliw cwyr y glust.gwyn neu frown golau. Bydd gan y parakeet gwrywaidd gwyr glas gwyn. Yn ystod y cyfnod paru, bydd y gwryw yn las llachar a bydd cwyr y fenyw yn dod yn fwy trwchus ac yn cronni secretiadau.

Mae plu yn gliw i ryw

Mae plu yn nodwedd arall a all fod yn gliw i ryw parakeet. Er bod gan wrywod blu mwy trwchus a mwy garw, mae gan y benywod blu manach a gwead mwy dymunol. Mae hyn yn cyd-fynd ag ymddangosiad cyffredinol y parakeets, lle mae'r gwrywod yn gryfach a'r benywod yn fwy cain.

Fodd bynnag, ni fydd lliwiau plu'r parakeets yn ddefnyddiol iawn ar gyfer adnabod rhyw, gan nad ydynt yn newid rhwng gwrywod a benywod. Gall parakeets, o'r ddau ryw, fod â lliwiau gwahanol, ond y rhai mwyaf cyffredin yw glas a gwyn a gwyrdd a melyn.

Siâp y pen a'r corff

Mae siâp y pen a'r corff hefyd yn ffordd o ganfod a yw'r parakeet yn wrywaidd neu'n fenyw. Pan yn iach, mae gwrywod yn fwy ac yn gryfach na'r benywod, hynny yw, maent yn fwy o ran pwysau a hyd.

Yn ogystal, bydd pen y parakeet gwrywaidd hefyd yn fwy o'i gymharu â phen benywaidd y rhywogaeth. Yr unig sefyllfa lle bydd gwrywod yn llai na merched yw achosion o glefydau megis diffyg maeth ac atroffi.

Lliw traed

Yn ogystal â'rlliw cwyr, mae lliw traed y parakeets hefyd yn amrywio yn ôl rhyw yr anifail. O ddeuddeng mis oed ymlaen, bydd y lliwiau hyn yn rhagdybio eu hymddangosiad diffiniol, hefyd yn cyd-fynd â'r lliw a ddangosir yng nghwyr y parakeets.

Felly, bydd y paracedi gwrywaidd, pan yn oedolion, â'u traed mewn glas llachar lliw. Bydd gan fenywod y rhywogaeth liw eu traed yn amrywio rhwng pinc a brown, gan ddilyn y lliw sydd hefyd yn bresennol yng nghwyr y parakeet.

Sut i wybod a yw ymddygiad y parakeet yn fenywaidd

Yn ogystal â’i olwg, gellir defnyddio ymddygiad yr anifeiliaid hefyd i ganfod a yw’r parakeet yn wryw neu’n fenyw. Nesaf, byddwn yn ymdrin â'r gwahaniaethau rhwng personoliaeth, nodweddion ymddygiadol, a synau a gynhyrchir gan baracedau gwrywaidd a benywaidd.

Seiniau parakeet gwrywaidd a benywaidd

Un o nodweddion amlycaf parakeets yw'r synau maen nhw'n eu cynhyrchu. A gellir defnyddio'r synau hyn hefyd i nodi rhyw yr anifail. Mae parakeets gwrywaidd yn fwy swnllyd yn bennaf na merched. Bydd y seiniau hyn yn fwy dymunol i'w clywed ac yn para am gyfnodau hwy.

Bydd y sain a gynhyrchir gan ferched yn llai swynol a cherddorol a byddant yn trosglwyddo naws ddig wrth ganu. Gwahaniaeth arall yw bod parakeets gwrywaidd yn tueddu i glebran wrth iddyn nhw geisio ennill dros bobl.

Personoliaethau o bob rhyw

Un peth a all eich helpu i nodi a yw eich parakeet yn wrywaidd neu'n fenywaidd yw'r ffaith bod parakeets gwrywaidd o'r rhywogaeth hon yn aml yn ysgwyd eu pennau i fyny ac i lawr. Yn ogystal, mae paracedi gwrywaidd yn fwy swnllyd ac yn fwy tebygol o ryngweithio â bodau dynol na merched.

Gweld hefyd: Armadillo: nodweddion, chwilfrydedd a llawer mwy!

Yn y cyfamser, mae parakeets benywaidd yn crensian ar draw uwch nag y maent yn canu ac yn tueddu i fod yn uwch, tiriogaethol a phendant na gwrywod o'r un rhywogaeth , y gellir ei arsylwi'n hawdd ac sy'n helpu i adnabod y rhyw.

Ymddygiad atgenhedlu

Bydd parakeets benywaidd hyd yn oed yn fwy ymosodol, dryslyd ac awdurdodaidd yn agos at y cyfnod paru. Bydd y gwrywod, ar y llaw arall, yn fwy swnllyd, gan eu bod yn defnyddio'r synau i ddenu sylw'r benywod a dangos diddordeb.

Ar ôl i'r gwryw wneud y synau paru nodweddiadol, bydd y fenyw, os oes ganddi ddiddordeb, yn gwneud y synau paru nodweddiadol. cwrcwd i lawr y pen a chodi'r gynffon i ganiatáu paru. Dylai'r cyfnod paru ddigwydd ar ôl i'r parakeets fod yn ddeuddeg mis oed, pan fyddant yn barod, bydd lliwiau gwrywod a benywod yn dwysáu.

Ffyrdd eraill o wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wryw

Mae yna hefyd ffyrdd mwy proffesiynol, fel petai, o adnabod rhyw eich parakeet. Heblaw yarsylwi milfeddyg, mae'n bosibl dweud a yw'r parakeet yn wryw neu'n fenyw trwy'r prawf DNA a thrwy ryw endosgopig, fel yr eglurwn isod.

Arsylwi gan filfeddyg

Wrth i ni eisoes wedi dangos i'r rhestr y nodweddion corfforol a all helpu i adnabod rhyw parakeets, mae'n bosibl rhyw'r adar hyn yn weledol a dweud a yw'r parakeet yn wrywaidd neu'n fenyw. Fodd bynnag, os nad ydych yn teimlo'n ddigon hyderus i wneud y gwiriad hwn ac nad ydych am wneud camgymeriadau oherwydd diffyg sgiliau, gall troi at weithiwr milfeddygol proffesiynol i wneud y gwiriad hwn fod yn ddewis arall.

Gall gweithiwr proffesiynol hyfforddedig helpu i arsylwi ar nodweddion corfforol, strwythur, lliwiau, ymddygiadau, synau a nodweddion unigol eraill a phenderfynu'n fwy manwl a yw'ch parakeet yn wrywaidd neu'n fenyw.

Prawf DNA

Os yw’n berthnasol, mae’n bosibl cynnal prawf DNA i ganfod rhyw y parakeet. Yn ogystal â chasglu samplau gwaed, mae'r prawf hefyd yn cynnwys samplau o blu neu blisgyn wyau, a fydd yn cael eu dadansoddi yn y labordy.

Bydd y canlyniad yn nodi'n gywir a yw'r parakeet yn wrywaidd neu'n fenyw. Os yw'r samplau DNA yn dangos cromosomau ZZ, mae'r parakeet yn wrywaidd; os yw'r cromosomau yn ZW, parakeet benywaidd ydyw.

Rhoi rhyw endosgopig

Dylai gweithiwr proffesiynol gael rhyw endosgopigwedi'i hyfforddi ac yn cynnwys gosod endosgop, defnydd llawfeddygol, trwy groen a sachau aer y parakeet i bennu rhyw yr aderyn, trwy ddelweddu ei organau atgenhedlu.

Er bod y driniaeth hon yn gwbl effeithiol ar gyfer adnabod rhyw y parakeet a gellir ei wneud waeth beth fo oedran yr anifail, mae'n ddrud a gall achosi niwed i iechyd yr aderyn.

Gweld hefyd: Ci bach Rottweiler: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Ydych chi wedi llwyddo i ganfod a yw eich parakeet yn wrywaidd neu'n fenyw ?

Ar ôl darllen yr erthygl hon, rydych chi eisoes yn gwybod bod sawl ffordd o weld a yw'r parakeet yn wryw neu'n fenyw. Fel y gwelsom yma, gellir gwneud hyn gartref, yn seiliedig ar rai sylwadau gan y perchennog ei hun, megis lliwiau, ymddygiad, strwythur corfforol a seiniau'r anifail.

Yn ogystal, adnabyddiaeth o ryw'r anifail. gellir gwneud y parakeet hefyd mewn swyddfeydd milfeddygol a labordai, trwy weithdrefnau mwy proffesiynol, megis profion DNA a rhyw endosgopig.

Bydd gan bob un o'r dulliau hyn ei fanteision a'i anfanteision, yn ogystal â chyflwyno gwahanol raddau o ddibynadwyedd . Yn y diwedd, mae'r cyfan yn fater o wybod beth yw eich angen a pha un fydd yn eich gwasanaethu orau. Eto i gyd, gellir defnyddio'r holl fesuriadau hyn i helpu i nodi rhyw y parakeet a nodi a yw'n wryw neu'n fenyw.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.