Swydd Efrog micro: a yw'r brîd hwn yn bodoli? Gweler gwybodaeth bwysig!

Swydd Efrog micro: a yw'r brîd hwn yn bodoli? Gweler gwybodaeth bwysig!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Yorkshire micro: a yw'r brîd hwn yn bodoli?

Ci o darddiad Seisnig yw daeargi Swydd Efrog. Mae'r brîd yn cynnwys cotiau du ac aur, du a lliw haul, dur glas ac aur neu ddur, glas a lliw haul. Yn ogystal, mae'n frîd gyda llawer o egni, wrth ei fodd yn chwarae ac mae'n ddofn iawn. Er eu bod yn gi bach, maent yn benderfynol, yn ddewr ac yn ymchwiliol.

Oherwydd eu nodweddion cadarnhaol niferus, mae galw mawr am frid cŵn Swydd Efrog fel anifail anwes gan bobl. Fodd bynnag, mae rhai cenelau'n gwerthu'r fersiwn micro a mini, sef ci sy'n pwyso llai na 1.8 kg, sy'n is na'r pwysau delfrydol ar gyfer cŵn o'r brîd hwn.

Gwybodaeth bwysig am y brid micro neu fach Yorkshire Terrier <1

Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod y gwir am y ci bach micro neu fach Yorkshire Terrier, felly pan fyddwch chi eisiau prynu'r brîd hwn, mae'n rhaid i chi wneud ymchwil helaeth iawn, yn enwedig ar y cenel prynu i sicrhau y byddwch chi'n dod â chi. anifail iach.

Nid yw Micro a Mini Swydd Efrog yn bodoli

Nid yw brîd Yorkshire Micro a Mini yn bodoli! Mewn gwirionedd, yr hyn sy'n bodoli yw fersiwn o'r brîd sy'n deillio o groesfannau afiach i gael fersiwn llai o'r ci. Yn ogystal, mae'r groesfan yn niweidio iechyd yr anifeiliaid ac yn creu problemau cyhyrol ac orthopedig, gan fod yr esgyrn yn wan iawn.

Cŵn cynamserol ydyn nhw ac yn pwyso o dan ypwysau safonol sefydledig, o 1.8 kg i 3.2 kg. Problem arall y gallant ei chael yw colli dannedd yn rhannol neu'n gyfan gwbl, problemau arennau ac anawsterau treulio.

Sir Efrog micro: pris

Gwerthir y fersiwn micro yn y farchnad rhwng mil a deng mil o ddoleri ! Ond, rhaid bod yn ofalus! Ni ddylech brynu'r brîd hwn, gan fod hwn yn bryniant anonest. Mae cŵn micro a mini yn gynamserol ac mewn iechyd gwael iawn, a gallant hyd yn oed dorri eu hesgyrn trwy ddisgyn oddi ar y soffa, er enghraifft. Ymhellach, mae'r fersiwn mini a micro o'r Yorkshire Terrier yn para'n fyr iawn.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am jiráff? Bach, bwyta, ymosod a mwy

Gan nad yw'r fersiwn mini neu'r micro yn cael ei gydnabod gan Gonffederasiwn Cinophilia Brasil, dylech osgoi prynu'r fersiynau hyn.

>Celau dirgel gyda chŵn bach

Mae'n hynod bwysig chwilio am wybodaeth am y cenelau lle bydd eich ci yn cael ei brynu. Mae hynny oherwydd bod llawer o leoedd yn cadw'r cŵn bach mewn amodau ofnadwy. Yn ogystal, gall cenelau cudd hyrwyddo croesiad an-ddelfrydol brîd Swydd Efrog i gael y fersiwn mini neu ficro, sy'n niweidiol iawn i iechyd yr anifail.

Sut i brynu Yorkshire yn gywir

Mae ymchwil wrth brynu Daeargi Swydd Efrog yn bwysig iawn er mwyn cael y fersiwn cywir o’r ci bach ac felly osgoi ariannu’r rhywogaeth fach neu ficro.

Pris Daeargi Swydd Efrog

Yr Swydd Gaerefrogcostau daeargi yn yr ystod pris o $800.00 i $4000.00. Sefydlir y gwerthoedd hyn ar sail rhyw yr anifail, llinach a chenel tarddiad. Mae pris y ci bach gyda'r Pedigri, dogfen sy'n dilysu brid yr anifail, brechlyn wedi'i fewnforio, microsglodyn, gwrthlyngyrydd a'r holl ddogfennaeth yn costio $1700 i $2500 - pris y ci bach gwrywaidd - a $2300 i $3000 ar gyfer y ci bach o Swydd Efrog. .

Gweld hefyd: Draenog: gweler y pris, costau bridio a ble i brynu!

Pa fath o Swydd Efrog ddylwn i ei brynu?

Dim ond Swydd Efrog sy'n cael ei hystyried yn swyddogol: daeargi Swydd Efrog. Ond, mae yna fathau eraill o Yorkshires, sef cŵn â lliwiau a marciau sy'n gwyro oddi wrth frown. Mae'r Designer Yorkies, er enghraifft, yn ganlyniad i gymysgu Daeargi Swydd Efrog gyda bridiau fel y Chihuahua.

Mathau eraill o Swydd Efrog yw'r Yorkies Camfarcedig, Teacup Yorkies, Parti Yorkies a'r Biewer Daeargi.

Maint delfrydol i gŵn brid Yorkshire

Mae cŵn brid y Yorkshire Terrier yn pwyso rhwng 2.3 a 3.5 kg ac mae eu taldra rhwng 22 a 24 cm. Nid yw anifeiliaid sy'n pwyso llai na 1.8 kg yn perthyn i'r brid swyddogol ac mae'n debyg eu bod yn gi bach sy'n deillio o groesfan afiach.

Mae'n bwysig ystyried bod prisiau brid yn amrywio yn ôl maint a phwysau , ac yn gyffredinol, y llai maint y ci bach, y mwyaf drud fydd e.

Dewiswch eich Daeargi Swydd Efrog

Fel y gwelir, mae amodau bridio'r Yorkshire Terrier micro neu mininad ydynt yn addas ar gyfer y ci, sy'n gwneud ei iechyd yn fregus iawn a'i oes yn fyr iawn. Felly, argymhellir osgoi prynu'r anifail, gan eu bod yn destun sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd yr anifail anwes.

Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn caffael ci Swydd Efrog, prynwch y brîd a mathau Swydd Efrog a gydnabyddir yn swyddogol. mewn cenelau diogel a dibynadwy i sicrhau eu bod yn cael eu bridio'n ddiogel ac yn gyfrifol a'u bod mewn iechyd rhagorol.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.