Tarddiad y ceffyl: gweler hanes o hynafiaid i esblygiad

Tarddiad y ceffyl: gweler hanes o hynafiaid i esblygiad
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod o ble mae ceffylau'n dod?

Ar y dechrau, mae ceffylau wedi bod o gwmpas ers mwy na 55 miliwn o flynyddoedd, felly maent yn anifeiliaid mawreddog a hardd iawn. Maen nhw'n gyfeillion mawr i fodau dynol ers canrifoedd, ac mae gwyddoniaeth wedi bod yn ymchwilio i'w tarddiad ers blynyddoedd ac mae perthnasau di-ri rhwng bodau dynol a'r anifeiliaid hyn dros y blynyddoedd.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi darddiad yr anifail mawreddog hwn sydd, ers miloedd o flynyddoedd, wedi bod yn gynghreiriad ffyddlon i'r ddynolryw. Byddwn yn dweud wrthych am eu hynafiaid, eu hanes a sut y gwnaethant esblygu yn ystod y degawdau o'u bodolaeth.

Yma byddwch hefyd yn dysgu am eu perthynas â bodau dynol o wahanol wareiddiadau a rôl sylfaenol yr anifail hwn yn y diwylliannau o wahanol rannau o'r byd, fel y mae wedi dod yn un o gynghreiriaid ffyddlon dyn. Edrychwch arno!

Tarddiad a hanes y ceffyl

Er mwyn deall yn well o ble y daeth y ceffylau, mae angen i ni wybod eu tarddiad, eu hanes a phwy oedd eu cyndeidiau, oherwydd y rhain anifeiliaid yn bodoli yn Ewrop, y ddaear filoedd o flynyddoedd yn ôl. Dilynwch y pynciau canlynol!

Cyndeidiau'r ceffyl

Er mwyn deall ei darddiad yn well, mae angen i ni fynd yn ôl 55 miliwn o flynyddoedd. Roedd ei ragflaenydd, Eohippus angustidens, yn byw ledled Gogledd America yn ystod y cyfnod Eocene. Credir mai dyma ddechrau'r brîd ceffylau cyfan yn y byd. Anifail o'rffordd y mae hanes ein byd yn croestorri â tharddiad yr anifeiliaid anhygoel a chryf hyn, a oedd am filiynau o flynyddoedd yn gynghreiriaid ffyddlon mewn brwydrau a goresgyniadau hanesyddol. Felly, mae’r ceffyl yn cael ei ystyried yn anifail cysegredig gan lawer o bobloedd ledled y byd.

Ac, er ein bod wedi darganfod sgiliau di-ri sydd wedi esblygu dros amser, mae gwyddoniaeth yn dal i astudio ei darddiad er mwyn gwybod yn well am enedigaeth rhywogaethau a'u hymddangosiad yn y gwareiddiadau dynol cyntaf.

maint llwynog, tua.

Yn ogystal â'r rhywogaeth hon, roedd llawer o rai eraill yn bodoli, roedd rhai i'w cael mewn rhannau oerach a chynhesach o'r blaned. Roedd eu hynafiaid yn debyg i lwynogod neu gwn mawr, ac wrth iddyn nhw esblygu, roedden nhw'n dechrau cael y nodweddion rydyn ni'n eu canfod heddiw: pawennau tebyg, dannedd a maint corfforol.

Goroesiad

Yn y cyfnod pan hela dyn, y ceffyl yn gwasanaethu yn unig fel ffynhonnell o fwyd, felly, ei oroesiad ei drafod yn fawr. Er gwaethaf hyn, roedd goroesi yn rhan o esblygiad yr anifail hwn.

Yn y modd hwn, mae gwyddoniaeth yn profi bod ei rhagflaenydd Eohippus wedi goroesi am filoedd o flynyddoedd ac wedi esblygu ers hynny i ddod yr hyn sydd gennym ni heddiw fel ceffyl.<4

Gweld hefyd: Pomeranian: Canllaw cyflawn gyda nodweddion, prisiau a mwy

Er eu bod am amser hir yn ffynhonnell bwyd i fodau dynol, cyfrannodd goroesiad y rhywogaethau a oedd ar ôl cyn dofi’r anifeiliaid hyn at esblygiad ceffylau.

Esblygiad y ceffyl

Ar y dechrau, y rhywogaeth gyndeidiau o geffylau oedd Eohippus angustidens, creadur bychan â bysedd traed. Mae hynny oherwydd bod yr anifail yn byw mewn priddoedd meddal a llaith. Gydag esblygiad y Ddaear, roedd nodweddion newydd yn dod i'r amlwg, yn ogystal â rhywogaethau newydd.

Cyfrannodd newid pridd, amodau canolraddol ac esblygiad naturiol at ymddangosiad rhywogaethau newydd mewn gwahanol rannau o'r byd.Daethant, wrth iddynt ddod i'r amlwg, ag addasiadau i'r amgylcheddau: cafodd y pawennau, y dannedd a'r maint ffisegol eu mowldio i wahanol nodweddion y lleoedd yr oeddent yn byw ynddynt.

Llediad o gwmpas y byd

Yn ddiweddarach , gydag esblygiad y rhywogaeth, mae gwyddoniaeth yn profi bod gwahanol rywogaethau a nodweddion yr hyn yr ydym yn ei adnabod heddiw fel "ceffyl" wedi'u canfod mewn gwahanol rannau o'r byd. Dechreuodd eu hymddangosiadau cyntaf, fodd bynnag, yn Asia.

Oherwydd amgylchiadau hinsoddol, ymfudodd genera cyntaf Equus, y Mesohippus, er enghraifft, o hemisffer y gogledd i Ewrasia. Y lle arbennig hwn y mae gwyddonwyr wedi'i nodi fel safle'r ceffyl gwyllt diflanedig. Ymhellach, cyfrannodd at esblygiad rhywogaethau Asiaidd eraill.

Felly, yn Asia, mae'r brid sy'n gyfrifol am fod yn rhan o eiliadau hanesyddol a chyflawniadau'r oes yn ymddangos. Yn ddiweddarach, mae'n mudo i rannau eraill o'r byd, megis Ewrop ac Affrica.

Gweld hefyd: Swydd Efrog Maint a Phwysau fesul Mis: Gwyliwch y Twf!

Arallgyfeirio rasys

Credir bod miloedd o rasys ac agweddau wedi bodoli ar y ddaear ers ei darddiad. Ond, wrth i esblygiad ddatblygu, daeth rhai ohonyn nhw i gael eu cydnabod am eu sgiliau a'u nodweddion.

Y ras gyntaf y gwyddys amdani yw'r Purebred Arabia, a breswyliodd y blaned am fwy na 3 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn y blynyddoedd diweddarach, oherwydd Cristnogaeth, bu ehangu yn Ewrop, gan ddod i'r amlwg, yna, newyddbridiau, fel y Puro Sangue Andaluz neu Lusitana, yn wreiddiol o Andalusia, Sbaen.

Fodd bynnag, ym Mrasil, oherwydd gwladychu, y ceffylau cyntaf, sy'n tarddu o fridiau Lusitana ac Alter Real, yw'r Mangalarga Marchador a y Creole Brasil. Heddiw, mae'r bridiau hyn yn nodweddiadol yn genedlaethol, felly cawsant eu dof gan ddefnyddio cyfrwyau. Amcangyfrifir bod mwy na 300 o fridiau o geffylau yn y byd heddiw.

Tarddiad dofi ceffylau

Er mwyn deall yn well sut y cyrhaeddom y ceffylau sydd gennym heddiw, mae Mae angen gwybod mwy am darddiad dofiad y rhywogaeth, yn ogystal â'i berthynas rhwng ceffylau gwyllt a bodau dynol. Felly, bydd y pynciau canlynol yn esbonio'r perthnasoedd hyn yn fanwl. Dilynwch.

Perthynas gyntaf rhwng bodau dynol a cheffylau gwyllt

Mae'n ymddangos yn y perthnasau cyntaf, yn dal yn y Cyfnod Mesozoig, mai dim ond ffynonellau bwyd i fodau dynol oedd yn hela i oroesi oedd ceffylau. Mae ymchwil archeolegol yn awgrymu bod y berthynas wedi dechrau o ganlyniad i hela i oroesi, ond ni pharhaodd yn hir nes i'r anifeiliaid hyn gael eu dof.

Gyda hyn, cafodd rhai bridiau o geffylau eu geni a hyd yn oed eu gwrthwynebu. Mewn gwirionedd, ganed bridiau gwyllt hyd yn oed cyn dofi, fel brîd Przewalski, sy'n cynrychioli anifail Asiaidd a ystyrir yn brin heddiw. Ymhellach, daeth yn bwyntymadawiad a tharddiad y rasys modern yr ydym yn eu hadnabod heddiw.

Dechrau dofi ceffylau gwyllt

Yn gyntaf, dechreuodd dofi mwy na 4000 CC. yng Nghanolbarth Asia, rhanbarth a elwir yn Ewrasia, ond digwyddodd y dystiolaeth archeolegol gyntaf 3500 CC yn yr Wcrain a Kazakhstan. bu lledaeniad cynyddol o fridiau ar draws gogledd orllewin Ewrop ac, o ganlyniad, ehangiad ar draws y cyfandir.

Er hynny, mae ymchwil diweddar yn dangos y gallent fod wedi cael eu dofi mewn gwahanol rannau o Ewrop ac Asia ers miloedd o flynyddoedd. mlynedd, ar hyd y cyfandiroedd, ac yn domestig mewn gwahanol ffyrdd yn mhob lle.

Y ceffyl dof fel cynghreiriad cryf

Filoedd o flynyddoedd yn ôl, digwyddodd dofi am lawer o resymau. Gyda sgiliau corfforol a echddygol ceffylau, roedd eu defnyddioldeb ar gyfer gwasanaethau a chludiant yn gwneud yr anifeiliaid hyn hyd yn oed yn fwy angenrheidiol mewn dynameg ddynol.

Yn fuan ar ôl eu dofi, defnyddiwyd y ceffyl fel offeryn pwerus i orchfygu , cludo a chargo , hwyl a chystadlaethau. Felly, roedd yn bwysig cael ceffyl fel y gallai wasanaethu bodau dynol am filoedd o flynyddoedd gyda'i alluoedd corfforol dirifedi.

Gyda hyn, mae agweddau esblygiadol y rhaincafodd anifeiliaid eu hachosi gan ddofi. Ymhellach, mae'r ceffyl rydyn ni'n ei adnabod heddiw yn ganlyniad miloedd o flynyddoedd o waith, sy'n gwneud yr anifail yn un o'r rhai mwyaf gwrthsefyll a chryf.

Hanes y ceffyl mewn gwahanol wareiddiadau

Gydag esblygiad rhywogaethau, mae ceffylau wedi dod yn sylfaenol mewn gwahanol ddiwylliannau a phobloedd. Felly, mae gan berthynas ceffylau â gwahanol wareiddiadau ei hanes a'i nodweddion ei hun. Edrychwch ar rai ohonyn nhw isod!

Rhufain a Gwlad Groeg

Yn ogystal â'u tarddiad, mae hanes ceffylau yn croestorri â straeon Groeg a Rhufain yr Henfyd. Credir bod tarddiad ymddangosiadau cyntaf ceffylau yn y rhanbarth hwn yn dyddio'n ôl i'r Ymerodraeth Fysantaidd, gyda'r rasys Cerbydau.

Ei phrif weithgaredd, fodd bynnag, oedd chwaraeon. Y cyntaf, yn ei dro, oedd y ras Cerbydau, a oedd yn cael ei chyflogi gan ddynion a anafodd eu hunain ac a anafodd y ceffylau, gan eu harwain yn aml i farwolaeth. Gyda hynny, er ei fod yn dreisgar, aethpwyd â'r gamp hon i'r Gemau Olympaidd yn y flwyddyn 680 CC.

Rhannau eraill o Ewrop

Gyda'i chreu yng ngogledd orllewin Ewrop, ceffylau i wareiddiadau, tan hynny , yn cael eu defnyddio yn ychwanegol at chwaraeon, mewn brwydrau mawr. Roedd y grwpiau mawr a ymladdodd ryfeloedd ledled y diriogaeth, hyd yn oed mewn cyfnodau o ehangu tiriogaethol, yn cael eu hadnabod fel marchfilwyr, gan fod eu milwyr yn cael eu gosod ar geffylau. Ar benohonynt, ymladdwyd ymladdfeydd mawr ag arfau canoloesol a hanesyddol. Digwyddodd hyn ym mrwydrau Twrcaidd, Wcreineg, Sbaenaidd a hyd yn oed Portiwgaleg.

Roedd sgiliau eraill yn waith llaw, lle defnyddiwyd ceffylau i helpu gyda llafur amaethyddol y cyfnod. Mae cofnodion hefyd o geffylau ar y ranches wartheg cyntaf yn Nwyrain Ewrop.

Yr Hen Aifft

Roedd ceffylau yn anifeiliaid a ystyriwyd yn bwysig ar gyfer ehangu'r Hen Aifft, hyd yn oed yn ffurfiannau cyntaf gwareiddiadau, tra'u bod yn darganfod sgiliau ymladd ceffylau yn rasys cerbydau'r Hen Rufain. Yn gyffredinol, yn yr Aifft, gwasanaethent fel cynghreiriaid mewn ehangu tiriogaethol.

Gyda dyfodiad y marchfilwyr, hyd hynny, roedd y marchfilwyr mwyaf a fodolodd erioed yn byw yn yr Aifft. Llwyddodd y rhanbarth i orchfygu'r diriogaeth fwyaf yn gyflym ar gyfer ehangu ei ymerodraeth, a ddaeth yn fuan y cyfoethocaf a mwyaf dylanwadol o ddynolryw. Felly, iddyn nhw, roedd y ceffyl yn anifail cysegredig.

Arabiaid

Yr oedd y berthynas rhwng ceffylau a'r bobloedd Arabaidd yn arwain at un o'r bridiau ceffylau cyntaf yn y byd, yr Arabiaid Purebred. Felly, mae cofnodion o'r brîd hwn ym Mesopotamia tua 4500 o flynyddoedd CC

Yn tarddu o Benrhyn Arabia, ceffylau Arabaidd oedd un o'r rhai cyntaf i gael eu dof. Y llwythau Bedouin a wnaeth y gwaith. Sut oeddceffylau mawreddog gyda'r sgiliau corfforol angenrheidiol ar gyfer gwaith, ymladdwyd brwydrau mewnol bach gan bobloedd Arabaidd, i gael y nifer fwyaf o geffylau o'r brîd hwn. Credir bod y brîd hwn wedi addasu'n dda i amgylcheddau rhyfel a gweithgareddau cystadlu.

India

India, cyn belled ag y mae yn y cwestiwn, oedd un o'r gwareiddiadau a fu'n gyfrifol am y dofi ceffyl cyntaf o ddynolryw. Mae cofnodion archeolegol o beintiadau ogof mewn ogofâu Indiaidd sy'n dangos presenoldeb ceffylau yn y cyfnod hwn.

Flynyddoedd yn ddiweddarach, gwnaeth llwyth Rajput, a oedd yn gyfrifol am welliant hiliol ceffylau, geffylau Indiaidd yn gysegredig, gan ddod i'r amlwg yr Indiaid. brîd ceffyl o'r enw Marwari, yn ddisgynnydd i geffylau rhyfel teuluoedd Indiaidd Ffiwdal filoedd o flynyddoedd yn ôl. Felly, mewn ffordd gysegredig i'r grefydd, mae'r ceffyl yn ymddangos fel duw mewn Hindŵaeth, gyda'r hyn a elwir yn "Hayagriva".

Siapaneaidd a Tsieineaidd

Mae rhan dda o'r ehangiad ar gyfandir Asia gan y Japaneaid yn ganlyniad i'r ceffylau, fel mai nhw oedd yn bennaf gyfrifol am dwf a choncwest cytrefi Japaneaidd. Felly, enillon nhw frwydrau mawr ochr yn ochr â byddin Japan, yn dal i fod yn y bumed ganrif.

Ar gyfer gwareiddiad Tsieineaidd, mae'r berthynas hyd yn oed yn ddyfnach: mae ceffylau wedi bod yn rhan o darddiad Tsieineaidd ers miloedd o flynyddoedd, trwy wyr meirch y wlad.ymerawdwyr, 2800 C.C. Ymhellach, roedd marchfilwyr yr Unos, Mongoliaid hynafol, yn hynod, ac mae'r wareiddiad hwn yn cael ei gydnabod am fod ganddo'r marchogion mwyaf mewn hanes.

Hanes y ceffyl i Brasil

Yn olaf, dyfodiad Mr. y ceffylau yn Brasil, yn y capteniaethau etifeddol, yn 1534, mae'n werth cofio. Digwyddodd fel capteniaeth São Vicente, ar Ynys Madeira, felly daethpwyd â'r ceffylau o Ewrop trwy Martim Afonso de Souza.

Ar yr un pryd, oherwydd ehangu tiriogaethol a'r tywydd da sydd gan Brasil. , rhywogaethau a bridiau eraill yn glanio yma. Mae ecosystem gyfoethog Brasil wedi caniatáu i fridiau newydd o geffylau cenedlaethol ddod i'r amlwg

Mae rhai bridiau cwbl genedlaethol, fel Crioula, Campolina, Mangalarga a Marajoara wedi datblygu yma. Ar y dechrau, fe'u defnyddiwyd ar gyfer gwaith llaw, cludiant, brwydrau a choncwestau pwysig ar y pryd, a heddiw fe'u defnyddir yn unig ar gyfer gweithgareddau chwaraeon a da byw.

Mae tarddiad ceffylau yn rhan o esblygiad dynol

Yn yr erthygl hon, roeddem yn gallu dysgu hyd yn oed mwy am darddiad yr anifail hwn, sy'n cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf mawreddog. rhywogaeth. Rydym wedi gweld bod ei hanes yn cychwyn filiynau o flynyddoedd yn ôl, gydag esblygiad y rhywogaeth ac addasu anifeiliaid sydd bellach wedi darfod.

Un o uchafbwyntiau ei darddiad yw bod y ceffyl yn rhan o sawl ffaith o ddynoliaeth, yn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.