Terfysgaeth Werdd: gweler nodweddion a gofal angenrheidiol ar gyfer y rhywogaeth

Terfysgaeth Werdd: gweler nodweddion a gofal angenrheidiol ar gyfer y rhywogaeth
Wesley Wilkerson

Gwybod sut le yw pysgod y Terfysgaeth Werdd a sut i ddelio â'i ymddygiad

Mae'n gwbl wir bod rhyw ddosbarth neu deulu yn amlwg yn dramgwyddus ym mhob rhywogaeth o'r deyrnas anifeiliaid. neu ddofi. Yn achos pysgod, mae rhai hyd yn oed yn cario'r enw “terfysgaeth” yn eu henw, gan gyfrannu at enw da am ragoriaeth yn y byd dyfrol. Mae Cichlids yn dal y teitl hwnnw, gan ei gwneud hi'n anodd cadw'r acwariwm yn sefydlog.

Mae lles y Terfysgaeth Werdd, fel unrhyw anifail arall, yn dibynnu ar ymroddiad ei berchennog. Rhaid ystyried enwogrwydd eangder fel nodwedd anhydawdd yr anifail. Mae'n hanfodol cynnig amddiffyniad, bwyd da, gofod a chydfodolaeth heddychlon â physgod eraill.

Mae'n wir bod yr anghydfod am fwyd yn rhywbeth sy'n perthyn i unrhyw reddf goroesi. Mae'r un peth yn wir am amddiffyn cywion ac wyau lle gellir deall yr ymosodedd adnabyddus fel ysbryd amddiffynnol hyd yn oed yr anifail mwyaf dof mewn bodolaeth.

Cwrdd â'r pysgodyn Green Terror

Mae'r pysgodyn o'r enw Green Terror yn perthyn i Cichlidae, teulu dŵr croyw gyda thua 27 mil o rywogaethau. Mae'n lliwgar, yn gadarn ac yn adnabyddus am fod â digon o le. Yn hardd yn y gwyllt, caiff ei werthfawrogi mewn caethiwed gan acwaria oherwydd ei siart lliwiau cyferbyniol.

Trosolwg Terfysgaeth Werdd

Mae'r Terfysgaeth Werdd wedi bod ar Arfordir y Môr Tawel ers yRio Esmeraldas i Rio Tumbes. Gall y gwryw gyrraedd 30 cm o hyd. Yn gyffredinol, mae benywod yn denu llai o sylw na gwrywod o ran lliw a siâp: dim ond gwrywod y rhywogaeth sydd â chanlyniad blaen.

Tarddiad y Terfysgaeth Werdd

Yn wreiddiol o Dde America. Yn yr hen ddyddiau, ystyriwyd bod y Terfysgaeth Werdd yn bysgodyn o'r cymhleth rivulatus. Fodd bynnag, ar ôl adolygu, gwahanwyd y rhywogaeth hon o bysgod gan greu'r genws Andinoacara. Mae'r term yn cyfeirio at ranbarth yr Andes. Fe'u ceir mewn basnau dŵr croyw llonydd ac araf.

Cynefin

Mae'r Terfysgaeth Werdd yn byw mewn dyfroedd arfordirol. Felly, wrth gael ei gludo i mewn i acwariwm, mae'n bwysig bod yr amgylchedd hwn yn cynnig nodweddion tebyg i'w gynefin naturiol. Dylai lleoliad y Terfysgaeth Werdd gynnwys creigiau sy'n efelychu ogofâu ac yn darparu cuddfannau.

O Águas Livres i'r Acwariwm

Mae'r pysgod bach hyn yn byw mewn mannau â llystyfiant sylweddol, gan eu bod yn gwerthfawrogi gwelededd isel amgylcheddau. Felly, mae'n bwysig darparu amgylchedd tebyg i'r hyn yr oedd yr anifail wedi arfer ag ef o ran pH, ocsigen a thymheredd.

Ymddangosiad y Terfysg Gwyrdd

Nid oes unrhyw anhawster wrth wahaniaethu rhwng gwryw a benyw. Mae hynny oherwydd bod gan y fenyw uchafswm o 20 cm a lliwiau mwy niwtral. Mae'r gwryw yn dueddol o fod â mwy o liw mynegiannol a chyrraedd 30 cm. Mae gan rai fath o nodwedd ar eu pen sy'n debyg i a“chwydd” uwchben y llygaid.

Sut i sefydlu acwariwm cymunedol gyda physgod y Terfysgaeth Werdd

Mae'n well ganddyn nhw ddŵr rhwng 25ºC a 27ºC. Mae angen o leiaf 150 litr ar acwariwm ar gyfer un pysgodyn o'r rhywogaeth hon. Mae'r PH 7.4 a 8.6. Oherwydd y cynefin creigiog, mae'r pysgod hyn yn dibynnu ar ddŵr alcalïaidd. Mae angen system hidlo dda ar yr acwariwm.

Pysgod jumbo y mae'r Terfysgaeth Werdd yn gydnaws â nhw

Mae rhai pysgod sy'n gallu cydfodoli yn yr un acwariwm â'r Green Terror. Enghreifftiau:

Gweld hefyd: Mathau o adar: darganfyddwch 42 o rywogaethau a'u nodweddion!

• Salvini, o anian gyfartal;

• Severum, yn gyffredinol heddychlon yn oedolyn;

• Texas, ymosodol a ffyrnig.

Osgoi'r pysgod bach, byddant yn cael eu bwyta!

Gall y Terfysgaeth Werdd fwydo ar bysgod bach, felly ni ddylai rhywogaethau bach iawn rannu'r acwariwm ag ef. Gall y Terfysgaeth Werdd hefyd gynnwys pryfed, molysgiaid a chramenogion yn ei ddeiet.

Planhigion ac addurniadau ar gyfer acwariwm Green Terror

Yn ogystal â harddwch, rhaid i'r acwariwm fod yn ddiogel ac yn hylan i'r pysgod . Mae addurniad gyda phlanhigion yn plesio'r llygaid a hefyd trigolion yr acwariwm: mae ganddyn nhw swyddogaeth cuddliw a chymorth i ocsigeniad dŵr. Mae gan oleuo hefyd ei swyddogaeth: mae'n hybu ffotosynthesis.

Pa blanhigion i'w defnyddio yn yr acwariwm Green Terror?

Nid arteffactau addurno yn unig yw planhigion mewn acwariwm. Mae ganddynt bwysigrwyddpuro'r dŵr. Gan ei fod yn bysgodyn dŵr croyw nodweddiadol, dyma rai o'r planhigion delfrydol ar gyfer yr acwariwm Green Terror:

• mwsogl Java

• Rhisomau

• Anubias

• Hwyaden ddu

• Pysgodyn cleddyf melon

Gweld hefyd: Sut i goncro parot? Gweler awgrymiadau ar gyfer hyfforddi eich anifail anwes

• Cairuçus

Gofalu am y pysgodyn Terfysgaeth Werdd

Sut nad oes angen bath arnynt na chael eu cymryd ar gyfer cerdded, mae llawer o bobl yn cael yr argraff ffug bod gofalu am bysgod yn dasg or-syml, nad yw'n wir. Gweler isod y gofal angenrheidiol i greu Terfysgaeth Werdd.

Sut i gynnal yr acwariwm

Rhaid iddo fod yn gyfnodol. Hefyd, peidiwch â mynd dros ben llestri ar yr addurniadau; cynnal profion PH amonia, nitrad a nitraid; gwirio tymheredd y dŵr; newid hidlwyr. Gall hylendid a goleuo gyfrannu at les neu straen yr anifail.

Bwyd delfrydol ar gyfer pysgod Green Terror

O ran eu natur, maent yn hollysol. Mewn acwariwm, gellir cynnig porthiant Color Bits, i'r ieuengaf a'r Ffyn Cichlid pan fyddant yn cyrraedd aeddfedrwydd. Mae'r ddau yn dod o frand Tetra. Yn ogystal, pysgod bach, dail chard, berdys a mwydod.

Cuddliw

Fel mewn jyngl, mae yna hefyd ffordd i guddliwio eich hun mewn acwariwm. Mae pysgod yn glynu wrth guddliw fel amddiffyniad rhag eu hysglyfaethwyr. Mae'r dechneg yn cynnwys aros yn agos at blanhigyn neu addurn tebyg i'w raddfeydd.

Pysgod allan o'r acwariwm

Mae'r mynegiant yn dda yn darlunio'rbeth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Er mwyn i bysgodyn “neidio” efallai y bydd rhywfaint o anghysur. Eisoes mewn rhai rhywogaethau, mae'r arferiad yn gyffredin waeth beth fo'r acwariwm. Felly gwyliwch os yw'n digwydd fwy nag unwaith. Gall ymddygiad ddibynnu ar faint acwariwm neu docsinau.

Ymddygiad Pysgod Arswyd Gwyrdd

Ystyrir eu bod yn bysgod ymosodol a thiriogaethol. Ar y llaw arall, gallant gydfodoli â rhai rhywogaethau. Ar yr un pryd, ni ddylid ei osod gyda physgod sy'n fwy na'i hun, oherwydd, yn ei dro, gall ddod yn bryd bwyd. Er bod ganddo “derfysgaeth” yn ei enw, nid dyma'r pysgodyn mwyaf ymosodol sydd yno.

Atgenhedlu a dimorphism rhywiol y pysgodyn Terfysgaeth Werdd

Mae'n bysgodyn magu cymharol hawdd. Mae'r fenyw yn gofalu am yr wyau a'r larfa tra bod y gwryw yn amddiffyn y diriogaeth. Gellir dyddodi hyd at 600 o wyau. Mae'r cyfnod magu tua 4 i 6 diwrnod. Ar ôl pum diwrnod, mae'r cywion yn dechrau chwilio am fwyd.

Sut i ddelio ag ymosodol y Terfysgaeth Werdd

Mae ymosodiadau yn gyffredin mewn acwariwm. Er mwyn osgoi ymosodol y pysgod trech: ychwanegwch fwy nag un pysgodyn i'r acwariwm ar yr un pryd; creu hafanau diogel; bod â physgod o wahanol liwiau; gostwng y tymheredd.

Gwirio lles eich braw Gwyrdd

Mae pysgod yn greaduriaid rhyfedd sydd angen sylw ac amynedd. Sut na allant gerdded o gwmpas y tŷ fel aci neu gath, mae'n bwysig bod gennych yr amser a'r awydd i ofalu am y math hwn o anifail.

Fel unrhyw fod byw, gall y Terfysgaeth Werdd fynd yn sâl. Y symptomau sy'n arwydd o broblemau iechyd pysgod yw diffyg archwaeth, arafwch wrth nofio, nofio afreolaidd, pantio a nofio ochrol. Wrth arsylwi unrhyw un o'r symptomau hyn, ceisiwch gymorth gan eich milfeddyg dibynadwy!

Derbyn ei bersonoliaeth

Mae Green Terror, er gwaethaf ei enw, yn ennill edmygwyr ledled y byd am ei afiaith mewn lliw a fformat. Mae'n bwysig cofio bod pysgod, hyd yn oed y rhai sy'n enwog am eu hymosodedd, yn cael eu magu mewn ysgolion. Yn achos Terfysgaeth Werdd, mae angen goruchafiaeth fel nodwedd dderbyniol o natur.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.