Termites hedfan? Sut mae termites yn creu adenydd? Gweld cwestiynau am hallelwia!

Termites hedfan? Sut mae termites yn creu adenydd? Gweld cwestiynau am hallelwia!
Wesley Wilkerson

Ydy hi'n wir bod termites yn hedfan?

Efallai ei fod yn syndod, ond mae gan termites adenydd ac maen nhw'n gallu eu defnyddio i hedfan. Mae teulu'r pryfed hwn yn fawr iawn, a dyna pam mae yna nifer o fathau presennol, sydd â nodweddion cyffredinol a phenodol. Fodd bynnag, mae'r ffaith bod ganddynt y gallu i hedfan yn gyffredin i bob rhywogaeth.

Yn yr erthygl hon byddwn yn siarad am dermit penodol, y siriri, a elwir hefyd yn hallelwia. Dyma'r rhai sydd fwyaf presennol mewn cartrefi, yn enwedig mewn ffynonellau golau fel lampau a lampau. Darganfyddwch fwy o fanylion am y rhywogaeth hon, megis cyfnodau bywyd y termite a nodweddion ei ehediad.

Byddwch hefyd yn darganfod sut i gael gwared ar y pryfed braidd yn anghyfleus hyn a all ddinistrio llawer o ddodrefn. Awn ni?

Gweld hefyd: Atgenhedlu cockatiel: gofal, nyth, cywion a mwy.

Cylch bywyd: pryd mae termites yn dechrau hedfan?

Edrychwch ar rai pynciau sy'n esbonio dechrau bywyd termites, pryd maen nhw'n dechrau datblygu eu hadenydd a pham maen nhw'n eu cael. Chwilfrydedd diddorol yw nad oes gan bob un ohonynt adenydd ychwaith. Eisiau gwybod pam? Awn ni!

Ymddangosiad adenydd termite

I ddechrau, mae'n bwysig nodi mai dim ond mewn termites y dosbarth atgenhedlol y mae adenydd yn datblygu. Maent yn ymddangos pan fydd y gwryw neu'r fenyw eisoes yn aeddfed ac yn barod i greu nythfa newydd, gan alluogi'r rhain i "hedfan"pryfed.

Ar ôl ymddangosiad yr adenydd, mae'r gweithwyr yn cydweithio i dywys yr atgynhyrchwyr trwy dwneli'r nyth hyd at allanfa'r twmpath termite, fel y gall yr atgynhyrchydd fynd allan i chwilio am fenyw i greu nythfa newydd.

Cyfnod atgenhedlu

Fel y soniwyd eisoes, gelwir yr amser pan fydd termitau yn dechrau hedfan yn "Revoada". Mae fel arfer yn digwydd rhwng y gwanwyn a'r haf, oherwydd hoffter termites am hinsawdd poeth a glawog. Yr amser hwn hefyd yw pan fydd hallelwia, yn wrywaidd ac yn fenyw, yn nythu ar gyfer paru.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am chwilod duon? Yn fyw, yn farw, yn fawr, yn hedfan a mwy

Ar gyfer atgenhedlu cytrefi newydd, mae'r hinsawdd yn bwysig iawn. Mae angen i'r tymor fod yn gynnes, ond yn llaith. Mae'r gwres dwys yn cyflymu'r broses o golli adenydd gan wneud paru'n anodd os nad ydych wedi dod o hyd i'ch partner eto.

Dyna pam mae'r hediad yn digwydd yn y cyfnod hwn, rhwng tymhorau'r gwanwyn a'r haf. Maent i'w gweld yn cerdded mewn heidiau a hefyd o amgylch golau tai, wrth iddynt gael eu denu gan y golau.

Colli adenydd termitiaid ehedog

Mae termitiaid yn colli eu hadenydd yn fuan ar ôl yr ehediad , oherwydd wrth lanio ar y ddaear, maent yn y diwedd yn gorfodi eu hadenydd ar yr wyneb gan achosi iddynt dorri. Os bydd yr adenydd yn torri cyn dod o hyd i'w ffrindiau, gall y fenyw ryddhau fferomon a fydd yn gallu denu'r gwryw ati. Ar ôl i'r partneriaid gyfarfod, byddant yn gwneud hynnyi chwilio am le diogel ar gyfer creu'r wladfa newydd.

Coroniad" y termit atgenhedlu

Ar ôl ffrwythloni eu “brenhinesau”, mae'r gwrywod hefyd yn dod yn “frenhinoedd”. Unwaith gyda'i gilydd, mae'r cwpl yn tyllu i'r ddaear neu'n cuddio mewn dodrefn i greu eu twmpath termite newydd. Unig swyddogaeth y cwpl hwn yw paru a dodwy wyau.

Gall y frenhines fyw rhwng 25 a 50 mlynedd, mae'n dodwy miloedd o wyau sy'n cael eu deor am tua phythefnos, dan ofal gweithwyr termites. O'r wyau hyn, bydd pob math o derminau yn dod i'r amlwg, yn atgenhedlol ac yn weithwyr a milwyr.

Amheuon am dermitau neu hallelwia yn hedfan

Gadewch i ni weld isod rai amheuon cyson sy'n codi wrth ddelio â yn darganfod y gallai fod gan ei amgylchedd gytref o dermau wedi'u gosod.

Sut i adnabod hallelwia?

Mae'r disgrifiad o'r pryfyn hwn yn syml: maent yn debyg i forgrug asgellog, ond mae ganddynt rai gwahaniaethau. Mae gwasg ac antenau termitau yn syth ac mae ganddyn nhw bedair adain o'r un maint.

Gellir sylwi ar bresenoldeb termitau pan welir briwsionyn neu lwch ger dodrefn pren. Dyma lwythi'r anifeiliaid bach a gafodd eu tynnu o'r nyth gan le a gafodd ei gau yn fuan wedyn gan y gweithwyr.

Ydy termitiaid sy'n hedfan yn beryglus?

I ni fodau dynol, nid ydynt yn beryglus o gwbl; mewn gwirionedd, rydym yn enfawr o gymharu â nhw. Yr unig berygl a all ddigwydd ywmaent yn heigio eich cartref ac yn dinistrio eich dodrefn pren. Maent wrth eu bodd yn cuddio ynddynt a hyd yn oed mewn craciau yn y waliau.

Yn ystod yr awyren - pan fyddant mewn heidiau - gallant ddinistrio cnydau ac achosi difrod i'r ffermwr yn y pen draw, gan nad yw'r rhan fwyaf o yswiriant yn cynnwys ymosodiadau gan termites.

Mae termitiaid asgellog yn bwyta pren?

Ie, wedi'r cyfan, dim ond ar gyfer creu'r wladfa newydd y mae'r adenydd. Wedi hynny, mae'r nyth yn cael ei osod yn y pren ac yna, gyda chreu'r gweithwyr, y pren yw'r bwyd mwyaf dymunol iddynt.

Gall dodrefn fynd yn wag y tu mewn os na chaiff y pla ei reoli mewn pryd, ac fe allech chi eu colli yn y pen draw.

Sut i gael gwared ar derminiaid sy'n hedfan?

Pan fydd presenoldeb y pryfed hyn yn cael ei sylwi'n fuan, mae'n bosibl cael gwared arnyn nhw trwy brynu termitecides aerosol y gallwch chi eu chwistrellu yn y mannau rydych chi'n sylwi eu bod nhw.

Dewis arall yw cynhyrchion sy'n seiliedig ar ddŵr nad ydynt yn niweidio'r amgylchedd. Fodd bynnag, os yw'r pla eisoes yn fawr iawn, ac nad yw'r cynhyrchion hyn yn cael unrhyw effaith, bydd angen galw difodydd i gael gwared ar y pryfed.

Gall termites hedfan, ond nid pob un ohonynt!

Rydym yn cloi'r erthygl hon trwy wybod mwy am yr anifeiliaid bach hyn sydd wrth eu bodd yn dinistrio dodrefn. Rydyn ni'n gwybod eu cylchoedd a'u dosbarthiadau y tu mewn i'r nyth ac rydyn ni hefyd yn darganfod pam mae ganddyn nhw adenydd apam eu bod yn para cyn lleied o amser.

Deallwn swyddogaethau pob hallelwia o fewn y nyth a phwysigrwydd pob un. Yn ogystal ag egluro rhai amheuon ynglŷn â'r pryfyn hwn, sydd ond yn beryglus i'n herthyglau pren.

Felly cadwch lygad allan bob amser yn ystod y gwanwyn a'r haf, adegau pan fo ffurfiannau cytrefi newydd yn ffafriol, fel nad yw eich cartref yn ffafriol. y targed o nyth. Os ydych chi eisoes wedi darganfod nythfa y tu mewn i'ch cartref, peidiwch ag oedi cyn galw difodwr.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.