Terrarium ar gyfer crwban: Sut i wneud hynny yn yr iard gefn neu fflat

Terrarium ar gyfer crwban: Sut i wneud hynny yn yr iard gefn neu fflat
Wesley Wilkerson

Mae terrarium ar gyfer crwban yn bwysig iawn wrth fridio!

Mae’r terrarium crwban yn bwysig i’w gadw’n iach. Mae angen nid yn unig darparu'r bwyd a'r dŵr angenrheidiol ar gyfer hydradu'r anifail, ond hefyd gofalu am ei lety. Mae hyn oherwydd, er eu bod yn ymddangos yn gryf, mae crwbanod yn anifeiliaid sensitif o dan y carn.

Pan fydd y crwban yn aros yn rhydd mewn tŷ, mewn cysylltiad cyson â'r llawr, gall ei bawennau ddioddef anffurfiadau, fel y llawr y mae. llyfn iawn fel arfer. Ar y llaw arall, pan fydd y ddaear yn arw iawn, gall y pawennau (a hyd yn oed y carnau) ddioddef anafiadau, sy'n achosi problemau symud yn nes ymlaen.

Felly, i wybod y gofod delfrydol i adael i grwban chwarae a cerdded o gwmpas mewn ffordd iach, argymhellir creu terrarium gyda phopeth sydd ei angen ar yr anifail. Edrychwch ar rai awgrymiadau isod i sefydlu'r lle delfrydol i adael i'ch anifail anwes redeg yn rhydd.

Dewis lle i wneud terrarium ar gyfer crwbanod

Fel pob anifail arall, mae crwbanod angen amgylchedd cyfoethog ar gyfer hamdden, cysur a diogelwch. Felly mae angen terrarium sy'n cynnwys yr elfennau angenrheidiol i gynnal iechyd yr anifail.

Er hyn, mae'n gyffredin i rai pobl gael gofodau mwy neu lai i ofalu am eu hanifeiliaid anwes, ac nid yw hynny'n golygu lleoedd llai dymunol:dwylo gyda sebon a dŵr.

Anifeiliaid anwes yn byw gyda'i gilydd yn y terrarium

Er eu bod yn anifeiliaid dof, nid yw'n cael ei argymell i gadw crwbanod gwrywaidd gyda'i gilydd yn yr un terrarium. Er bod y crwban yn cydfodoli'n dda ag anifeiliaid o wahanol rywogaethau, pan fydd gwrywod yn cyfarfod gallant niweidio ei gilydd yn y pen draw. Y ddelfryd yw cael mwy nag un terrarium, rhag ofn bod mwy nag un crwban.

Nid yw gwneud terrarium ar gyfer crwbanod mor anodd â hynny!

Annwyl nifer o Brasilwyr, mae crwbanod yn anifeiliaid sy'n enwog am fod yn ddigynnwrf, yn gyfeillgar ac yn hawdd gofalu amdanynt. Er gwaethaf hyn, fel pob anifail anwes, mae ganddyn nhw hefyd anghenion mewn perthynas â'u cynefin fel bod eu lles yn cael ei warantu, yn ogystal â bwyd a hylendid.

Wrth ddewis crwban fel anifail anwes, y gwarcheidwad yw hynny. cyfrifoldeb i ddarparu popeth sydd ei angen arno, gan gynnwys hoffter! Yn y modd hwn, gall yr anifail fyw'n iach am flynyddoedd lawer, gan ei fod hefyd yn aelod gwerthfawr o'r teulu. Pob lwc sefydlu'r terrarium delfrydol ar gyfer eich crwban!

mae'r cyfan yn dibynnu ar addasiadau a sut maent yn cael eu gwneud.

I bobl sy'n byw mewn tai gydag iardiau cefn a hebddynt neu bobl sy'n byw mewn fflatiau, mae gwahanol ffyrdd o addasu a chyfoethogi'r amgylchedd. Isod mae rhai awgrymiadau ar sut i baratoi'r lle iawn i sefydlu terrarium ar gyfer crwban.

Os ydych chi am ei osod mewn fflat

Y cam cyntaf yw dewis rhywogaeth crwban nad yw'n gordyfu ac , felly nid yw'n cymryd gormod o le. Er enghraifft, mae crwbanod Môr y Canoldir, crwbanod wyneb coch neu grwbanod Rwsiaidd yn cyrraedd 30 i 35 cm o faint ar gyfartaledd.

Gan fod gofodau fflatiau fel arfer yn fach, y peth gorau yw bod yn ofalus gyda gormod o sŵn y tu mewn i'r ystafell lleoliad - rhywbeth a all roi straen ar grwbanod y môr, sy'n amlygu teimladau o drallod mewn ffordd gorfforol, megis salwch - a digon o le i symud o gwmpas.

Dylai mesuriadau digonol fod o leiaf 10 gwaith yn fwy na hyd maint carn yr anifail a 6 gwaith ei led. Yn achos terrarium, rhaid cymryd i ystyriaeth bod yn rhaid iddynt fod 3 gwaith yn dalach na'r crwbanod.

Os oes gan berchennog yr anifail ystafell sbâr neu ofod sy'n cyfateb i'r gofynion dyrannu. y crwban, gellir datrys y broblem yn hawdd. Fodd bynnag, mae materion diogelwch eraill a fydd yn cael sylw yn ddiweddarach.

Os oes gennych iard gefn

Pobl sydd ag iard gefn ynty eisoes wedi dyfod allan mewn perthynas i ofod. Gan na all crwbanod symud o gwmpas ar arwynebau llyfn neu sgraffiniol, fel yr eglurwyd yn flaenorol, mae iard gefn gyda glaswellt neu faw yn berffaith ar eu cyfer.

Yr hyn y dylai'r tiwtor ei wneud yn siŵr yw gosod cuddfan i'r crwban guddio a man lle gall gael haul rheolaidd. Mae hefyd yn bosibl adeiladu terrarium mewn gofod ar wahân yn y mannau hyn fel nad yw'r crwban yn dianc nac yn difrodi rhai planhigion, os oes angen.

Os ydych am ei osod gartref

>Fel yn yr achosion blaenorol , mae'r cyfan yn dibynnu ar sut y bydd addasu'r lle yn digwydd fel nad yw'r crwban yn cael ei frifo, yn gallu cerdded yn rhydd a bod ganddo amodau delfrydol i beidio â mynd yn sâl.

Os yw'r tŷ yn mynd yn sâl. peidio â chael iard, dim ond adeiladu'r terrarium mewn man agored a llenwi'r llawr gyda swbstrad neu laswellt er mwyn peidio â brifo'r pawennau. Fodd bynnag, rhaid ystyried tymheredd yr amgylchedd.

Mewn hinsawdd oerach, mae angen cludo'r crwban dan do (os nad yw'r terrarium yn darparu golau digonol i'w gynhesu). Pan fydd hi'n gynhesach, mae'n bosibl ei adael y tu allan, gan gofio cynnal ffynhonnell ddŵr gyson i hydradu'r anifail.

Gweld hefyd: Ffrwythau ar gyfer caneris Gwlad Belg: gweld sut i ofalu am ddeiet eich anifail anwes!

Beth sydd ei angen i wneud terrarium ar gyfer crwban

Rhaid ystyried rhai pwyntiau pwysig wrth adeiladu'r terrarium delfrydol, megisaddurniadau, goleuadau, ffynhonnell dŵr a bwyd. Yn union fel y mae cathod angen cyfoethogi fertigol a chŵn angen mynd am dro, mae crwbanod yn anifeiliaid anwes sydd â'u hanghenion eu hunain.

Isod mae rhai pwyntiau allweddol ar adeiladu terrarium iach a diogel, fel bod y crwban yn parhau i fod yn ddifyr a chael eich holl anghenion. anghenion wedi'u bodloni.

Blwch neu fwrdd crwban

Fel anifeiliaid eraill, mae crwbanod yn hoffi mannau lle gallant guddio pan nad ydynt yn teimlo fel cael gormod o gyswllt neu eisiau cysgu. Gall blwch cadw mewn lle oer y tu mewn i'r terrarium helpu'r anifail anwes i ddod o hyd i'r heddwch sydd ei angen arno.

Y cyngor yma yw betio ar ddeunydd gwrthiannol, fel pren trwchus, fel nad yw'r crwban yn dinistrio ei bocsio pan fyddwch eisiau dod i mewn neu chwarae. Yn ogystal, ni all y blychau fod yn rhy gul rhag tarfu ar yr anifail.

Powlenni bas

Gan fod crwbanod yn anifeiliaid sy'n cropian, mae'n bwysig gadael dŵr a bwyd yr anifail mewn mannau lle gall gyrraedd yn hawdd. Yn achos powlenni, mae'n bwysig eu bod yn fas am y rheswm hwn ac fel nad ydynt yn cael eu taro drosodd.

Fel bod bwyd a dŵr bob amser ar gael i'r crwban yn y terrarium, mae powlenni bas yn helpu'r rhain anifeiliaid i fwydo a hydradu heb broblemau, yn ychwanegol at beidio â chael eu bwrw i lawr yn hawdd, a fydd yn gwarantu bod ymae gan grwbanod fwyd a dŵr ar gael bob amser.

Pwynt pwysig i'w gymryd i ystyriaeth yw gosod bwyd a dŵr yr anifail yn y rhan oeraf o'r terrarium, felly ni fydd y dŵr yn anweddu'n gyflym, mae'r bwyd yn gwneud hynny ddim yn difetha'n hawdd a bydd yr anifail yn teimlo'n fwy cyfforddus.

Goleuo

Bod ymlusgiaid yn anifeiliaid gwaed oer mae pawb yn gwybod. Fel nadroedd a madfallod, mae angen ffynhonnell wres ar grwbanod i gadw'n gynnes ychydig o weithiau'r dydd. Felly, mae'n rhaid i terrarium sydd wedi'i gynllunio'n dda gynnwys gofod gyda golau sy'n cynhesu'r anifail anwes i'w gadw'n iach.

Mae hefyd yn bwysig peidio â gadael y terrarium yn agored mewn man lle mae llawer o olau'r haul neu olau artiffisial drwy'r amser gan fod yr anifeiliaid hefyd angen lle oer i reoli eu tymheredd.

Swbstrad ac addurniad

Mae'r swbstrad yn hanfodol i'r crwban gerdded heb gael ei frifo ac fel y gall, er mwyn Er enghraifft, os ydych chi'n claddu'ch hun pan fyddwch chi'n teimlo fel hyn. Yn ogystal â'r swbstrad, mae dewisiadau amgen eraill, megis carpedi ar gyfer ymlusgiaid neu laswellt synthetig. Mae angen i'r tiwtor werthuso'r hyn sy'n cyd-fynd orau â'r cynnig terrarium ac, wrth gwrs, addasu'r hyn sydd ar goll.

Gweld hefyd: Darganfyddwch sut i ladd sgorpion gyda dulliau cartref syml!

Gellir addurno'n esmwyth, cyn belled â bod sylw arbennig i'r hyn a osodir y tu mewn i'r terrarium . Planhigion ffug, plastig i wylio amdanyntpan gânt eu gosod, gan eu bod mewn perygl o gael eu bwyta gan y crwban. Y cyngor yw betio ar liwiau nad ydynt yn fywiog iawn ac, os yw'r anifail yn dal i geisio eu bwyta, dylid eu tynnu.

Sut i gydosod y terrarium cartref ar gyfer crwbanod

Er eu bod yn anifeiliaid sydd angen costau cynnal a chadw isel, wrth sefydlu’r terrarium mae’n bwysig rhoi popeth sydd ei angen arno i dyfu’n gryf ac yn iach i’r crwban. Isod mae rhai argymhellion penodol ar gyfer sefydlu eich terrarium eich hun.

Gosod y blwch

Mae'r blychau yn helpu'r crwbanod i ddod o hyd i le diogel i orffwys, lle gallant deimlo'n ddiofal. Mae rhai opsiynau parod sy'n cael eu gwerthu mewn siopau anifeiliaid anwes neu hyd yn oed ar y rhyngrwyd.

Pwynt pwysig yw arsylwi ar y deunydd: os yw'n wrthiannol, os yw'n ddigon mawr. Rhaid ei osod yn y rhan oeraf o'r terrarium, er mwyn atal yr anifail rhag dioddef o newidiadau mewn tymheredd.

Llenwi â swbstrad

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae'r swbstrad yn un o'r llawer o opsiynau ar gael i'w hychwanegu at y terrarium. Fodd bynnag, y rhain yw'r ffefrynnau, gan y gall y crwbanod nid yn unig gerdded trwyddynt, ond hefyd gloddio eu tyllau.

Y swbstrad a ddefnyddir amlaf yw pridd a llwch cnau coco, y mae'n rhaid ei fflwffio wrth ei osod yn y terrarium fel eu bod yn gadarn, ond nid mor galed fel na all y crwban gloddio. Os yw'r tiwtorOs yw'n well gennych, gallwch ddewis glaswellt synthetig neu garped ar gyfer ymlusgiaid, ond mae'n bwysig pwysleisio y dylid osgoi lloriau llyfn neu arw.

Crwyn

Fel arfer nid yw anifeiliaid yn hoffi bod mewn cysylltiad â phobl neu anifeiliaid eraill drwy'r amser. Felly, mae cael rhywle i redeg a chuddio pan fyddant am fod ar eu pen eu hunain yn bwysig i'w preifatrwydd.

Os yw'r perchennog yn defnyddio swbstrad pridd, gall y crwban gloddio ei guddfan ei hun. Fodd bynnag, gall cynnig mwy o opsiynau fod yn ddiddorol. Y peth pwysig yw ei wneud yn gyfforddus yn y terrarium.

Cerrig a phlanhigion ar gyfer addurniadau

I hyrwyddo amgylchedd cyfoethog, mae'n ddiddorol gosod addurniadau. Felly, bydd gan yr anifail amgylchedd amlwg cyfoethocach, ond a all fod yn ymarferol hefyd. Mae cerrig mawr a boncyffion, er enghraifft, yn atyniadau da, yn ogystal â phlanhigion go iawn neu blastig.

Rheoliad golau a thymheredd

Yn fyr, rhaid i'r terrarium gael dau amgylchedd wedi'u diffinio'n dda: un ardal oer, a ddylai gyrraedd tua 28 i 20ºC, ac ardal wres, a all amrywio o 34 i 33ºC. Er mwyn gwneud y gwaith monitro hwn, yr argymhelliad yw defnyddio dau thermomedr yn yr ardaloedd hyn.

Dewis arall yw gosod lamp UVB, os nad yw'r terrarium mewn man gyda golau naturiol. Mae'r lamp hwn yn gwneud y gwaith gwresogi a gellir ei oleuo am 12 awr, tra bod yr anifail am y 12 awr arallmae angen iddo aros yn y tywyllwch.

lleithder amgylcheddol

Rhaid ystyried lleithder hefyd ar gyfer iechyd y crwban. Ar gyfartaledd, ni ddylai fod yn fwy na 60%, gan na all yr anifeiliaid hyn oddef lleoedd oer a sych iawn, gan eu bod yn cael eu defnyddio i wresogi ffynonellau.

Gall lleithder gormodol hefyd beryglu iechyd yr anifail anwes, felly, aros y tu allan mae'r ddau begwn hyn yn ddelfrydol ar gyfer eich cadw'n iach. Gall hygrometer helpu i fonitro'r lleithder yn yr amgylchedd.

Darparu bwyd a dŵr

Mewn cynwysyddion bas, dylai dŵr fod ar gael bob amser i'r crwban, tra gellir cynnig bwyd unwaith neu fwy. ddwywaith y dydd. Gan eu bod yn anifeiliaid hollysol, mae eu diet yn seiliedig ar lysiau a hyd yn oed cig.

Mae croeso bob amser i ffrwythau, llysiau a llysiau gwyrdd lliw tywyll, tra gellir rhoi cig wedi'i falu unwaith yr wythnos, wedi'i gymysgu ag atodiad calsiwm. Os yw'n well gan y tiwtor, gall hefyd gynnig dognau penodol ar gyfer yr anifail anwes.

Peth gofalu am grwbanod yn y terrarium

Nawr ei fod yn hawdd cydosod y terrarium perffaith, dim ond a ychydig o ystyriaethau terfynol fel bod y tiwtor yn cadw amgylchedd y crwban yn ddiogel a dymunol. Isod gallwch ddod o hyd i rai awgrymiadau a all helpu i gynnal iechyd eich anifail anwes.

Gofal penodol mewn fflat

Gan fod fflatiau yn lleoedd mwy cyfyngedig, rhaid ailddyblu gofal. Ynfflatiau gyda grisiau, os yn bosibl, argymhellir gadael y terrarium mewn man na all y crwban ddianc ac, o ganlyniad, yn dioddef cwymp.

Yn ogystal, byddwch yn ofalus gyda synau uchel iawn neu newidiadau sydyn iawn mewn dylid eu cymryd i ystyriaeth a'u monitro pryd bynnag y bo modd.

Gofal terrarium yn yr iard gefn

Mae crwbanod yn enwog am allu dianc yn hawdd o'r amgylcheddau y maent ynddynt. Felly, dylai'r tiwtor bob amser roi sylw i lwybrau dianc posibl yn yr iard gefn. Yn ogystal, rhaid i chi fod yn hynod ofalus os oes gan yr iard gefn bwll nofio, oherwydd, yn wahanol i grwbanod, ni all crwbanod nofio.

Cynnal a chadw terrarium

Rhaid newid y dŵr sydd ar gael i'r crwban yn ddyddiol, tra bod yn rhaid cael gwared ar weddillion bwyd. Unwaith yr wythnos, rhaid glanhau'r terrarium yn llwyr â chynhyrchion nad ydynt yn niweidiol i'r anifail. Wedi hynny, rhaid dychwelyd y swbstrad, yn ogystal â gweddill yr amgylchedd.

Hylendid a glanhau'r anifail anwes

Gellir golchi'r crwban, yn ei dro, â thri bys o gynnes dŵr i oerfel, pryd bynnag y bo angen, dim ond gyda dŵr a heb gymorth sbyngau. Ni ddylid defnyddio sebon neu siampŵ i ymdrochi crwbanod.

Dylid osgoi dŵr oer, oherwydd gall yr anifail ddioddef sioc thermol a mynd yn sâl. Ar ôl hynny, dylai'r tiwtor olchi'r
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.