Y bridiau cŵn gorau i blant: darganfyddwch 30 opsiwn

Y bridiau cŵn gorau i blant: darganfyddwch 30 opsiwn
Wesley Wilkerson

Beth yw'r ci delfrydol i blant?

Nid yw rhoi anifail anwes i mewn i drefn teulu gyda phlant bob amser yn dasg hawdd. O ran dewis ci i fod yn rhan o'r teulu, mae angen i oedolion ddadansoddi sawl agwedd, fel bod y berthynas yn fuddiol i'r plant a'r ci.

Ymddygiad, personoliaeth a maint y ci yw'r prif bwyntiau o sylw wrth ddewis un blewog i fyw ag ef bob dydd yn eich cartref. Edrychwch isod ar y prif fridiau cŵn bach, canolig a mawr y nodir eu bod yn byw gyda phlant a'u prif nodweddion.

Bridiau cŵn bach i blant

Mae'r cŵn yn cael eu hystyried yn gyfeillgar i bobl, ac mae hyn yn dim gwahanol pan ddaw i blant. Mae llawer o rieni yn dewis gosod presenoldeb ci bach ym mywydau eu plant. Isod fe welwch chi am y prif fridiau cŵn bach a argymhellir ar gyfer plant.

Pomeranian Lulu

Gyda chôt afieithus sy'n tynnu sylw ble bynnag y mae'n mynd, mae'r Lulu da Pomerania yn fach ci maint, tua 22 cm o daldra, a 3.5 kg, sy'n ei wneud yn wych ar gyfer cyswllt dyddiol â phlant.

Yn ogystal â'i uchder bach, mae gan y ci hwn drwyn a phawennau byr, yn ogystal â chlustiauYn wreiddiol o'r Almaen, cafodd y ci hwn ei fridio i fod yn gi gwarchod, ond y dyddiau hyn, fe'i hystyrir yn gi cydymaith.

Yn oedolyn, gall y Bocsiwr fod yn 65 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 36 kg. Mae cydfodolaeth y Boxer â phlant yn gytûn iawn, yn llawn anwyldeb ac amddiffyniad. Mae'n gyffredin iawn i ferched gymryd gofal mawr o'r plant yn eu bywydau bob dydd, sy'n datgelu perthynas gariadus a gwarchodol iawn.

Daeargi Gwenithfaen Gorchuddiedig Meddal Gwyddelig

The Irish Soft Nid oes cofnodion o darddiad brid Daeargi Gwenith Haenedig, ond credir bod y ci hwn yn tarddu o sir fynyddig Kerry, sydd wedi'i lleoli yn ne-orllewin Iwerddon. Fel ci gyda chorff cadarn, mae'r Daeargi Gwenith Gorchudd Meddal Gwyddelig, ar gyfartaledd, yn 48 cm o daldra ac yn pwyso 18 kg.

Mae gan y brîd hwn ymddygiad chwareus, direidus ac amddiffynnol iawn. Mae hyn yn ei wneud yn ardderchog ar gyfer cwmni'r teulu cyfan. Gyda phlant nid yw hyn yn wahanol, mae'r ci hwn wrth ei fodd yn chwarae a rhedeg llawer gyda'r rhai bach. Yn ogystal â theyrngarwch, mae hefyd yn cael ei ystyried yn warcheidwad rhagorol.

Vira-lata

Mae'r mwngrel a elwir hefyd yn SRD (dim brîd diffiniedig) yn gi y mae llawer o Brasilwyr yn ei garu, canlyniad croesi dau frid gwahanol. Yn gyffredin iawn i'w gael mewn gwahanol leoedd, y mwngrel sy'n gallu cael meintiau gwahanol, yw ciArgymhellir ar gyfer byw gyda phlant, oherwydd ei fod yn anifail doeth a chariadus iawn.

Yn ogystal â bod yn felys, mae'r mwngrel yn gi sydd â llawer o egni, sy'n golygu ei fod bob amser yn barod i helpu. chwarae gyda'r plant. Mantais y brîd hwn yw ei fod fel arfer yn ymddwyn yn dda gyda phlant ac oedolion.

Bridiau cŵn mawr i blant

Os ydych chi'n angerddol am gŵn yn bridio cŵn, ond nid ydych chi'n gwybod pa un un i'w ddewis, fe welwn isod rywfaint o wybodaeth, hynod berthnasol, am y bridiau o gŵn mawr a nodir ar gyfer byw gyda phlant.

Labrador Retriever

Ci yw The Labrador Retriever yn wreiddiol o Ganada, ac yn nyddiau cynnar ei chreu fe'i defnyddiwyd gan bysgotwyr i helpu i hela pysgod mewn afonydd a llynnoedd. Dros amser, mae'r brîd hwn wedi dod yn boblogaidd ar draws y byd, yn enwedig ym Mrasil.

Gweld hefyd: Opossum: darganfyddwch rywogaethau, bwyd, chwilfrydedd a mwy

Gall uchder y Labrador Retriever gyrraedd 57 cm gyda phwysau cyfartalog o 25 i 32 kg. Mae'r Labrador Retriever yn gi deallus, chwareus iawn gydag ymddygiad tawel a chyfeillgar. Ystyrir bod cydfodolaeth ci o'r brîd hwn â phlant yn berffaith, oherwydd mae'r ci bob amser yn barod i redeg, chwarae a derbyn llawer o gofleidio a gwasgu gan y plant.

Golden Retriever

3> Yn adnabyddus am fod yn un o'r bridiau mwyaf dof a chyfeillgar, mae'r Golden Retriever ynci a orchfygodd gartrefi ledled y byd, sy'n swyno am ei faint mawr a all gyrraedd 61 cm o uchder a 34 kg, ymddangosiad corfforol cryf, cadarn a blewog. Oherwydd bod ganddo ymddygiad ufudd iawn, mae'r Golden Retriever yn cael ei ddefnyddio fel ci tywys i'r deillion, cynorthwyydd i'r anabl a gwarcheidwad.

Oherwydd ei fod yn hwyl ac yn chwareus iawn, mae'n mynd gyda phlant ym mhob gêm, yn enwedig mewn pryd i redeg. Mae hwn yn bwynt cadarnhaol iawn, yn enwedig pan fo'r plentyn yn eisteddog a'r rhieni'n ceisio cynnwys yr ymarfer dyddiol o ymarferion corfforol yn eu trefn.

Bugail yr Almaen

Brid Bugail yr Almaen wedi ei darddiad yn yr Almaen ac ni chymerodd yn hir i gyrraedd ar draws y byd. Yn adnabyddus am eu hymddangosiad a'u presenoldeb cadarn, gall ci Bugail yr Almaen gyrraedd hyd at 62 cm o uchder a phwyso hyd at 43 kg.

Pan gaiff ei fagu gyda phlant o oedran ifanc, mae gan y Bugail Almaenig gyfeillgar a chyfeillgar iawn. perthynas brawdol. Gan ei fod yn gi cadarn, mae bob amser yn barod i redeg a chwarae llawer gyda'r plant. Er diogelwch pawb, nodir bod gemau'r ci gyda phlant yn cael eu goruchwylio gan oedolyn.

Gosodwr Gwyddelig

Mae'r brîd hwn yn wreiddiol o Iwerddon, yn mesur 68 cm o hyd o daldra ac yn pwyso 32 kg, mae'n sefyll allan am ei gôt cyrliog a lliw a all amrywio o frown dwfn i oren, bob amser gydag uchafbwyntiau cochlyd.Ar gyfer hela y crëwyd ci o'r brîd hwn, ond dros y blynyddoedd daeth yn gi cydymaith.

Mae ymddygiad y Gosodwr Gwyddelig yn adnabyddus am ei natur ddigymell, llawenydd a bywiogrwydd. Gan ei fod yn chwareus iawn, mae'r Irish Setter yn anifail sy'n dod ymlaen yn dda iawn gyda phlant o wahanol oedrannau, yn enwedig os yw'r gêm yn mynd i redeg llawer. Yn ogystal â phlant, mae gan y Gwyddelod Setter ymddygiad rhagorol gyda dieithriaid ac anifeiliaid eraill.

São Bernardo

A elwir yn boblogaidd fel Beethoven, ci Sant Bernard er ei fod yn fawr iawn, yn cyrraedd a taldra o 90 cm ac yn pwyso 84 kg, yn adnabyddus am ei ymddygiad dof, cyfeillgar a thawel.

Ci sy'n ymddwyn yn dda iawn gyda phlant yw'r Sant Bernard. Gyda phersonoliaeth dyner ac amyneddgar, mae ci y brîd hwn yn chwarae gyda phlant yn ofalus iawn. Ond nid yw hynny'n golygu y gallwch chi adael plant ar eu pen eu hunain gyda'r ci, mae goruchwyliaeth oedolion yn bwysig fel nad yw plant yn brifo'r anifail.

Brîd Pwdls

Gall cŵn pwdl fod dod o hyd mewn meintiau gwahanol. Fodd bynnag, yr hyn yr ydym yn mynd i'w drafod nesaf yw am y ci, sy'n wreiddiol o Ffrainc, sy'n adnabyddus am ei wallt cyrliog, sy'n gallu cyrraedd uchder o 60 cm a phwyso 32 kg ar gyfartaledd.

Gyda'r plant, mae ci brîd Poodle yn tueddu i fod yn dyner iawn,gweithgar, chwareus, serchog, sylwgar ac amddiffynnol, sy'n gwneud y cydfodolaeth rhwng plant a'r ci yn frawdoliaeth. Yn ogystal â'r cyfeillgarwch gwych hwn, mae'r Poodle yn gi nad yw'n sied, yn ddelfrydol ar gyfer plant ag alergeddau.

Bernese

Yn wreiddiol o Alpau mynyddoedd y Swistir, yn mesur tua 69 cm ac yn pwyso 50 kg, cafodd y Bernese ei fridio ar gyfer gwarchod, tyniant a bugeilio yn y caeau o Bern. Mae corff cadarn yr anifail hwn yn ei wneud yn ymwrthol iawn, yn enwedig i dymereddau oer iawn.

Gyda chôt afieithus a sgleiniog, mae'r Bernese yn gi deallus sydd ag anian hynod dawel, heddychlon a chwareus. Mae'r nodweddion hyn yn ei gwneud yn gydymaith gwych i blant, yn enwedig ar gyfer chwarae a rhedeg llawer. Y peth delfrydol yw bod y pranciau'n cael eu gwneud yn yr awyr agored fel y gall yr anifail fod yn fwy cyfforddus.

Newfoundland

Mae brîd Newfoundland, sy'n cael ei adnabod yn boblogaidd fel nani natur, yn sefyll allan am ei gydfodolaeth hawdd â phlant a dieithriaid. Tarddodd y brîd hwn ar ynys Newfoundland, Canada, gyda'r nod o helpu pysgotwyr y rhanbarth, gan mai pwynt cryf y brîd yw ei hwylustod i nofio.

Cawr o ran maint, yn cyrraedd 66 cm o daldra a 60 kg, mae gan y Terra Nova ymddygiad ffyddlon, chwareus, doeth a chariadus iawn. HynnyMae brid wrth ei fodd yn bod yng nghwmni plant a'u teulu. Peidiwch â synnu os yw ci Newfoundland gyda'r plant bob amser, mae'r reddf amddiffynnol yn golygu bod yr anifail bob amser yn gofalu am y rhai bach.

Akita Inu

O darddiad Asiaidd , Mae’r Akita Inu, sy’n gallu pwyso tua 50 kg ac sy’n 67 cm o daldra, yn gi sy’n ymddwyn yn dawel ac yn ofalus tuag at ei diwtoriaid. I ddechrau defnyddiwyd y brîd hwn fel ci gwarchod a chi hela, y dyddiau hyn mae'r Akita Inu yn cael ei ystyried yn gi gwarchod a chi cydymaith.

Oherwydd ei fod yn dawel ac yn amddiffynnol, mae gan yr Akita Inu ymddygiad goddefgar gyda phlant, sy'n ei wneud bwysig bod oedolyn yn bresennol pan fydd y plant yn chwarae gydag Akita Inu.

Dewiswch gi i gadw cwmni i'r plant a chwblhau eu cartref

Mae cydfodolaeth plant ag anifeiliaid anwes yn iawn bwysig ar gyfer eu datblygiad ac ar gyfer cŵn. Fodd bynnag, cyn dewis brîd i'w gymryd i fyw gyda phlant yn ddyddiol, mae'n hanfodol bod yr oedolion cyfrifol yn dadansoddi gwahanol agweddau. mae pobl yn dychmygu, mae yna wahanol fridiau o gŵn canolig a mawr sy'n cydfodoli mewn ffordd gytûn a chariadus iawn â phlant o wahanol oedrannau, yn ogystal, wrth gwrs, â chŵn omaint bach. Dadansoddwch broffil y bridiau a nodir a dewiswch yr un sy'n cyd-fynd orau â nodweddion y plentyn a fydd yn byw gyda'r ci.

pigfain a bach sy'n gwneud iddo edrych fel llwynog. Mae hwn yn frid hapus a chwareus iawn, mae bob amser yn barod i redeg, chwarae ac aros yn agos at y plant a'u tiwtoriaid.

Shih Tzu

O darddiad Tibetaidd, y Shih Mae Tzu Tzu yn gi bach sydd wedi dod yn boblogaidd ar draws y byd, gan gynnwys Brasil. Gyda thua 25 cm o daldra, pwysau cyfartalog rhwng 4 a 7 kg, mae'n hysbys bod y Shih Tzu yn gi cydymaith rhagorol, oherwydd ei ymddygiad doeth a chyfeillgar.

Gweld hefyd: Am faint o flynyddoedd mae cath ddomestig yn byw? Gweler y cyfartaledd a chymharwch!

Personoliaeth a nodweddion ymddygiad y ci hwn, gwnewch mae'n berffaith ar gyfer byw gyda phlant. Yn chwareus, yn gydymaith ac yn ffyddlon, mae'r Shih Tzu yn cyd-dynnu'n dda iawn â phlant o bob oed.

Mae Pug yn wych i blant bach

Gyda'i ymddangosiad yn Tsieina, mae'r Pug yn anifail sydd wedi dod yn boblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf, ond mae cofnodion yn nodi bod y brîd hwn eisoes yn bodoli ganrifoedd ynghynt. Crist. Yn ddeallus iawn ac yn chwareus, mae'r brîd Pug yn byw mewn cytgord llwyr â phlant.

Fodd bynnag, er mwyn i'r berthynas hon fod yn gytûn, y ddelfryd yw i'r Pug fyw gyda phlant dros 4 oed, oherwydd yn ôl Yn y gêm, yn anfwriadol, gall plant brifo eu llygaid a chyffwrdd â chynffon y Pug. Mae'r ddau le hyn yn sensitif iawn i'r anifail. O ran ei faint, gall y Pug gyrraedd hyd at 27 cm o uchder a phwyso o gwmpaso 8 kg.

Bichon Frize

Yn cael ei ystyried o darddiad Ffrengig, mae'r Bichon Frize yn gi tebyg iawn i'r Poodle a'r Malteg oherwydd ei got blewog a chyrliog. Oherwydd ei fod yn anifail llawn egni, hwyl a chwareus, mae'n dod i ben yn frîd addas iawn i fyw gyda phlant.

Mae cydfodolaeth y brîd hwn gyda dieithriaid, oedolion a phlant yn heddychlon iawn. Fodd bynnag, mae angen i diwtoriaid a phlant gael yr un egni â'r ci bach fel ei fod bob amser yn weithgar ac yn hapus. Gall Frize Bichon fesur hyd at 31 cm o uchder a phwyso hyd at 5 kg.

Cavalier King Charles Spaniel

Yn swynol am ei got gyrliog a'i olwg serchog, mae'r Cavalier King Charles Daeth Spaniel, sy'n wreiddiol o Ewrop, yn boblogaidd iawn mewn sawl gwlad, yn bennaf yn Lloegr, yr Unol Daleithiau ac Iwerddon. Mae gan y ci bach hwn, sydd tua 30 cm o daldra ac yn pwyso 8 kg, ymddygiad cymdeithasol ac ufudd iawn.

Oherwydd ei fod yn gi tawel, tawel a chwareus, mae'n addas iawn ar gyfer cyswllt dyddiol â phlant o gwahanol oedrannau. Yr unig bwynt o sylw wrth gaffael ci o'r brîd hwn yw'r ffaith ei fod yn ddibynnol iawn ar ei diwtoriaid, felly peidiwch â'i adael ar ei ben ei hun gartref am gyfnodau hir.

Beagle

Yn adnabyddus am fod yn siriol a chwareus iawn, mae'r Beagle yn gi bach a gafodd yei darddiad ym Mhrydain Fawr, cafodd ei fridio ar gyfer hela sgwarnogod a cheirw yng nghefn gwlad Lloegr. Dros amser, daeth yn gi gwarchod a chi cydymaith, a bu am flynyddoedd lawer yn hoff frîd y Frenhines Elizabeth I.

Ac yntau tua 25 cm o daldra ac yn pwyso 10 kg, mae gan y brîd hwn fath, cymdeithasol a chwareus iawn. . Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y Beagle yn addas iawn ar gyfer byw gyda phlant, yn enwedig wrth ymarfer corff.

Ci plant: Papillon

Yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau bach mwyaf ufudd ac ystwyth, mae'r Papillon, a'i enw yn golygu pili pala, yn gi sy'n dod yn wreiddiol o Ewrop. Mae gan y ci bach hwn, sydd tua 25 cm o daldra ac yn pwyso 4.5 kg, ymddygiad allblyg, hapus, chwareus a chyfeillgar.

Er ei fod yn gi egnïol ac egnïol iawn, nid yw'n cael ei ystyried yn swnllyd ac mae'n cyd-dynnu fel arfer. yn dda iawn gyda phlant. Oherwydd ei fod yn fach iawn, argymhellir bod oedolyn yn goruchwylio'r gemau gyda phlant, fel nad yw'r ci bach yn cael ei frifo.

Havanese Bichon

O darddiad Ciwba, y Bichon Havanês yn gi bach yn debyg iawn i'r Shih Tzu ac mae tua 29 cm o daldra a phwysau cyfartalog rhwng 3 a 5 kg. Gydag ymddygiad serchog, dof a chyfeillgar iawn, mae'r Havanese yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n edrych i gael ci sy'n chwareus a chariadus.gyda phlant.

Ystyrir lefel egni'r ci hwn yn ganolig, hynny yw, mewn rhai eiliadau bydd yn fodlon chwarae llawer ac mewn sefyllfaoedd eraill bydd yn fwy tawel a diog.

Boston Daeargi

A godwyd yn Boston, yn yr Unol Daleithiau, roedd y daeargi Boston yn gi oedd â'r pwrpas o hela llygod mawr ac arteithio teirw. Yn debyg iawn i'r Bulldog Ffrengig, mae'r Boston Daeargi yn gwahaniaethu trwy beidio â chael llawer o wrinkles ar ei wyneb a thrwy fod yn llai cryf yn gorfforol na'r Bulldog Ffrengig, gan y gall y Boston Daeargi gyrraedd 43 cm o uchder a 11 kg ym mhwysau'r corff.

Yn dyner iawn, yn gymar ac yn garedig, mae'r Daeargi Boston yn frîd sy'n addas ar gyfer byw gyda phlant. Fodd bynnag, ni fydd bob amser yn mynd gyda'r rhai bach yn y gemau, oherwydd ei fod ychydig yn ddiog ac mae'n well ganddo aros yng nglin ei diwtoriaid, gan dderbyn llawer o gariad ac anwyldeb.

Ffrangeg Bulldog

Mae wyneb crychlyd y Bulldog Ffrengig wedi bod yn llwyddiannus lle bynnag y mae'n mynd, gan gynnwys ym Mrasil. Yn adnabyddus am fod â phwysau cyfartalog yn yr ystod o 13 kg, 35 cm o daldra, trwyn wrinkled, corff bach ond cadarn, mae'r Bulldog Ffrengig yn cael ei ystyried yn gi gwarchod a chi cydymaith. Mae cydfodolaeth y Bulldog Ffrengig gyda phlant yn cael ei ystyried yn dda iawn, oherwydd oherwydd ei fod yn annwyl iawn, mae'n dod i ben i ddatblygu greddf amddiffynnol cryf iawn tuag at blant.

Fodd bynnag, mae'n werth nodina fydd, gan ei fod yn gi tawelach, bob amser yn gyffrous i ymarfer gweithgareddau fel rhedeg, cerdded a chwarae. Mae hyn yn ei wneud yn addas ar gyfer plant llai cynhyrfus.

Brwsel Griffon

Ci sy'n dod yn wreiddiol o Wlad Belg yw Griffon Brwsel, sy'n 25 cm o daldra ac yn pwyso tua 5 kg, ac mae'n cael ei alw'n "wyneb mwnci" yn boblogaidd iawn. roedd gan y gorffennol eu sgiliau hela wedi'u hanelu at ddiogelu'r stablau yn erbyn llygod mawr a llygod. Y dyddiau hyn, mae'r brîd yn cael ei ystyried yn gi anwes, oherwydd ei berthynas gref â thiwtoriaid.

Mae'r ymlyniad cryf hwn yn ei wneud yn gwmni gwych i blant. Yn ogystal â chwmni, mae hwn yn gi gweithgar, sylwgar, chwilfrydig a chwareus iawn. Oherwydd ei lygaid mawr ac ymwthiol, mae'n bwysig bod oedolyn yn goruchwylio cydfodolaeth y ci â phlant o dan bedair oed.

Bridiau cŵn canolig eu maint i blant

Nawr eich bod yn gwybod y prif beth. rhai bridiau bach sy'n cael eu hargymell ar gyfer byw gyda phlant, mae'n bryd dysgu am nodweddion cŵn canolig eu maint sy'n dod ymlaen yn dda gyda phlant.

Ci Border Collie

Ci The Border Collie yn cael ei ystyried yn un o'r rhai callaf yn y byd. Yn hanu o ranbarth cymoedd bychain y Gororau, sy’n ffinio â Lloegr, bugeiliaid oedd yn magu’r cŵn hyn i ddechrau, gyda’r bwriad ohelpu gyda phori defaid.

Mae cwn y brîd hwn tua 53 cm o daldra ac mae eu pwysau cyfartalog yn amrywio o 11 kg i 25 kg. Mae gan gi Border Collie ymddygiad gweithgar, cyfeillgar a chwareus iawn. Gyda phlant, maen nhw'n gwneud pâr rhagorol oherwydd maen nhw bob amser yn barod i chwarae a rhedeg llawer. Fodd bynnag, gan ei fod yn gi mwy, argymhellir bod y gemau'n cael eu goruchwylio gan oedolyn.

Cymraeg Bulldog

Mae ymddangosiad ciwt y English Bulldog yn tynnu sylw ble bynnag y mae'n mynd . Yn wreiddiol o Loegr, mae'r ci hwn tua 38 cm o daldra ac yn gallu pwyso hyd at 25 kg pan fydd yn oedolyn.

Mae nodweddion ymddygiadol y English Bulldog yn dangos ei fod yn ddigynnwrf, yn dawel ac ychydig yn ystyfnig. , ond peidiwch â phoeni, mae'r ystyfnigrwydd hwn yn hawdd ei fowldio â thechnegau hyfforddi a chymdeithasoli. Gan ei fod yn gi cydymaith, mae wrth ei fodd yn bod gyda'r teulu, sy'n gwneud byw gyda phlant yn heddychlon a llawer o gemau.

Basset Hound

Gydag ymddangosiad gweledol rhyfedd oherwydd ei fod yn hir clustiau a chorff isel, mae Cŵn Basset yn 38 cm o daldra a phwysau cyfartalog o 18 kg. gard.

Mae personoliaeth dawel y brîd yn gwneud iddo fyw yn gytûn ây plant. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y gemau gyda'r plant yn cael eu gwneud yng nghwmni oedolyn, oherwydd gall y ci bach, oherwydd ei fod yn dawel iawn a chanddo broblemau asgwrn cefn, gael ei frifo yn ystod y gemau.

Alasga Malamute

Gwrthsefyll, cryf a chadarn, mae'r Malamute Alaskan yn gi cydymaith poblogaidd iawn yng Nghanada, yr Unol Daleithiau a hefyd yn Ewrop. Gyda thua 65 cm o uchder, 43 kg, mae'r brîd hwn sy'n wreiddiol o Alaska yn cael ei ystyried yn bencampwr rasio sled.

Mae ymddygiad yr Alaska Malamute yn cael ei ystyried yn dawel, yn gyfeillgar, yn serchog ac yn chwareus iawn. Gyda phlant, mae ci o'r brîd hwn yn ymddwyn yn dawel ac yn dawel, ond cofiwch, oherwydd ei fod yn gi cryf iawn, ei bod yn bwysig bod oedolyn gyda'r plant wrth chwarae.

Targi

Gyda wyneb hirgrwn a thrwyn hir, mae'r Daeargi Tarw yn gi sy'n dod yn wreiddiol o Ewrop a gafodd ei fridio i ymladd teirw gynt. Y dyddiau hyn, nid yw'r brîd yn cael ei ddefnyddio at y diben hwn mwyach. Gall uchder y Daeargi Tarw gyrraedd 55 cm a'i bwysau cyfartalog yw 27 kg.

Mae'r Daeargi Tarw yn cael ei ystyried yn gariadus, yn dawel ac yn ddigynnwrf, sy'n ei wneud yn gorff gwarchod a chi gwarchod rhagorol i'r cwmni. Oherwydd ei fod yn gryf ac yn gadarn, argymhellir bod y Daeargi Tarw yn byw gyda phlant dros 8 oed.oed.

Vizsla

Yn tarddu o'r llwythau barbaraidd Magyar a oresgynnodd Ewrop yn ystod yr Oesoedd Tywyll, roedd y Vizsla yn gi a ddefnyddiwyd ar gyfer hela a chwmni helwyr Magyar. Gall y brîd hwn, a ystyrir yn ganolig, fod yn 60 cm o daldra ac yn pwyso tua 30 kg, wedi'i ddosbarthu dros gorff cryf a chyhyrol.

Ci yw'r Vizsla ag ymddygiad gweithgar iawn a deallusrwydd uchel, sy'n gwneud gyda ef heb ymaddasu i fywyd mewn cenel. Oherwydd ei fod yn weithgar iawn, mae'n hanfodol ei fod yn gwneud ymarferion corfforol dyddiol. Mae cydfodolaeth Vizsla â phlant yn heddychlon iawn ac yn llawn egni. Mae'r ci hwn bob amser yn barod i chwarae gyda phlant a'i deulu.

Rough Collie

Mae'r Rough Collie, a elwir hefyd yn gi yn y ffilm Lassie, yn anifail sy'n addas iawn ar gyfer byw gyda phlant o wahanol oedrannau. Profwyd yn wyddonol bod anifail y brîd hwn ar restr y rhai mwyaf deallus yn y byd.

Yn ogystal â deallusrwydd, mae'r Rough Collie yn gi chwareus, sylwgar a dof iawn, nodweddion sy'n gwneud mae gan blant sy'n byw gyda nhw gyda'r ci gydymaith yn yr anifail ar gyfer gwahanol gemau ac anturiaethau. Ci sy'n gallu cyrraedd tua 29 kg a 60 cm o uchder yw'r Rough Collie.

Paffiwr

Er ei fod yn fawr ac yn gyhyrog, mae'r Bocsiwr yn gi sy'n sefyll allan am ei melyster a llonyddwch.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.