Ydych chi'n gwybod faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw? Oes a mwy!

Ydych chi'n gwybod faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw? Oes a mwy!
Wesley Wilkerson

Darganfyddwch faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw

Mae cwningen yn anifail dof a hardd, sy'n gwneud i lawer o bobl fod eisiau mabwysiadu un fel anifail anwes. Ond gyda gwneud y penderfyniad hwn, gall sawl amheuaeth godi, megis ei hirhoedledd, er enghraifft. Wedi'r cyfan, faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw? Yn yr erthygl hon fe welwch yr ateb i'r cwestiwn hwnnw, yn ogystal ag awgrymiadau iechyd a gofal.

Gall deall eich disgwyliad oes eich helpu i gael gwell syniad o sut i ofalu am eich cwningen. Mae angen mesurau penodol ar gyfer gwahanol hiliau a grwpiau oedran. Felly, gyda'r wybodaeth hon gallwch deimlo'n fwy diogel wrth benderfynu ar gawell, bwyd, gofal hylendid ac agweddau eraill.

Am faint o flynyddoedd mae cwningen yn byw?

Gall oes anifail anwes amrywio yn ôl nifer o ffactorau. Yna deall sut y gall y pwyntiau hyn a phwyntiau eraill ddylanwadu, a thrwy hynny wybod sut i ymestyn oes eich anifail anwes.

Deall disgwyliad oes cwningod

Mae gan gwningod oes gyfartalog a fydd yn dibynnu ar rai ffactorau megis eich diet, gofal hylendid ac iechyd yn gyffredinol. Gall cwningen ddomestig fyw, ar gyfartaledd, rhwng 8 a 12 mlynedd. Mae bridiau mwy, yn wahanol i gŵn, er enghraifft, yn tueddu i fyw'n hirach na bridiau llai.

Gan eu bod yn anifeiliaid mud, nid ydynt fel arfer yn dangos arwyddion o boen, er enghraifft. Felly, ymgynghoriadau rheolaiddgyda milfeddygon yn hanfodol ar gyfer eu cadw'n iach ac ar gyfer diagnosis cynnar o glefydau posibl. Ar wahân i hynny, nid oes ganddynt lawer o broblemau iechyd fel arfer, a dyna pam eu bod yn byw mor hir.

Gweld hefyd: Acará-Bandeira: Pris, atgynhyrchu, mathau a chwilfrydedd!

Ar beth mae hirhoedledd cwningod yn dibynnu?

Deiet cytbwys yw'r peth pwysicaf. Sicrhewch fod gan eich anifail anwes ddiet digonol ar gyfer ei oedran a'i ffordd o fyw. Os dewiswch newid rhwng kibble a bwyd organig, ymgynghorwch â'ch milfeddyg am ganllawiau penodol. Dylai amgylchedd glân sydd wedi'i lanweithio'n dda fod yn flaenoriaeth hefyd. Ymhlith y canlyniadau ar gyfer esgeulustod yn hyn o beth mae problemau anadlol.

Mae byw mewn amgylchedd cyfforddus, gyda sylw a gofal hefyd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddisgwyliad oes anifail anwes. Felly, yn ogystal â sicrhau gofal hanfodol fel amgylchedd glân, hylendid a gofal bwyd, mae'n hanfodol cadw amser ar gyfer eich anifail anwes.

Beth yw cyfnodau bywyd cwningen

Mae'r gwningen yn mynd drwy'r holl gamau o aeddfedu yn gyflymach Mae'n cael ei hystyried yn ifanc hyd at naw wythnos oed. Mae ei gyfnod oedolyn yn dechrau yn naw mis ac yn para tan bedair neu bum mlwydd oed. O'r oedran hwnnw ymlaen, gellir eu hystyried yn oedrannus.

Cyfnod babanod

Yn y cyfnod hwn, sy'n digwydd o'r 35 diwrnod cyntaf hyd at 4 neu 5 mis oed, mae'r gwningen yn eithaf cynhyrfus ac chwilfrydig, a gall osglynu o dan ddodrefn. Dyma'r amser delfrydol i ddechrau addasu trefn y tŷ a dod i arfer â'i drigolion.

Mae hefyd yn bwysig dechrau ei addasu i'r blwch sbwriel a chryfhau bondiau emosiynol, gan gadw cysylltiad corfforol ag ef, felly nad yw'n tyfu i fyny gan fod ofn bodau dynol.

Cyfnod glasoed

Yn ystod y cyfnod hwn, sy'n digwydd tua 5 mis, gall newidiadau hormonaidd effeithio ar eu hymddygiad. Efallai y bydd gwrywod yn dechrau marcio tiriogaeth ac mae menywod wedi dangos rhywfaint o ymddygiad ymosodol. Dyna pam ei bod yn bwysig ceisio ysbaddu ar yr adeg hon. I leddfu eich tensiwn, gadewch i'ch anifail anwes dreulio egni yn rhedeg a chwarae yn ystod y dydd.

Cyfnod oedolyn

Yn y cyfnod hwn, sy'n digwydd rhwng 1 a 2 oed, y mae'r gwningen yn dod yn fwy dost a serchog. Yna gall dreulio mwy o amser yn cysgu, ond mae'n bwysig annog ymarfer corff. Buddsoddwch mewn diet llawn ffibr sy'n gwella eich system dreulio ac yn lleihau'r risg o ordewdra.

Cyfnod henaint

Ar ôl 5 oed, mae'r gwningen yn cyrraedd henaint. Dyma'r amser yn ei fywyd pan fydd yn mynd yn fwyaf blinedig a gall ei olwg ddangos peth traul. Mae cyfyngu ar ei ofod fel nad yw'n cael ei frifo a sicrhau bod popeth yn yr un lle fel y gall ddod o hyd iddo'n hawdd yn opsiynau i sicrhau ei lesiant oherwydd anawsterau gweld aymsymudiad.

Syniadau i wneud i'ch cwningen fyw'n hirach ac yn iachach!

Mae thema bywyd cwningen ddomestig yn uniongyrchol gysylltiedig â’i llesiant. Isod byddwn yn rhoi enghreifftiau o sut i wneud bywyd eich anifail anwes yn iachach ac yn hapusach, a thrwy hynny gyfrannu at ymestyn ei ddisgwyliad oes. Edrychwch arno!

Gofal gyda diet y gwningen

Yn ogystal â'r dogn, sy'n cael ei ystyried fel y bwyd mwyaf ymarferol i gwningod, mae'n bwysig eu bod nhw hefyd yn cael cynnig bwydydd naturiol. Enghraifft yw'r foronen. Does ryfedd ei bod hi'n symbol o fwydo cwningen. Mae cwningod yn caru nid yn unig moron ond llysiau gwyrdd eraill fel cêl, brocoli, mintys a phersli. Peidiwch ag anghofio dŵr, bob amser yn ffres a digonedd.

Ond byddwch yn ofalus, dim ond cynnig y bwydydd hyn a'u gadael nid oes digon. Rhaid cymryd gofal i gasglu'r gweddillion i atal eich anifeiliaid rhag bwyta pethau sydd wedi'u difetha, bwyd gwlyb neu fwyd anifeiliaid.

Gofalu am iechyd a hylendid yr anifail anwes

Ni ellir bathu cwningod, a gall y straen sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd hwnnw hyd yn oed eich lladd. Ond sut felly i ofalu am eich hylendid? Y prif fath o ofal yw brwsio, mae hyn yn gweithio fel ffordd o lanhau'r ffwr. Wedi'i wneud yn rheolaidd, mae'n helpu i gynnal glendid a chynnal lles yr anifail anwes.

Gweld hefyd: A yw wrin cwningen yn ddrwg i iechyd? Gweler awgrymiadau a gofal!

Mae ewinedd yn tyfu'n gyflym iawn, felly mae angen eu torri ddwywaith y mis. Fel arall gallantbrifo'r gwningen yn gyson. Mae crynhoad o blemishes hefyd yn gyffredin iawn ac i gael gwared arnynt gallwch ddefnyddio rhwyllen moistened â dŵr neu hyd yn oed serwm. Rhaid diogelu dwylo fel nad ydynt yn trosglwyddo unrhyw germau.

Ysbaddu

Mae ysbaddu yn ffordd wych o osgoi clefydau a thrwy hynny ymestyn oes y gwningen. Yn achos merch, mae'n bosibl osgoi sawl math o ganser yr ofari, y groth a'r fron. Fel ar gyfer dynion, mae'n atal ymddangosiad canser y gaill ac yn lleihau eu hymosodedd. Yn ogystal, mae'n lleihau'r ysfa i droethi i nodi tiriogaeth.

Caets cwningen: lle bach diogel

Mae angen blwch ar gawell cwningen ar gyfer ei anghenion, ei fwydwr a'i yfwr. Hefyd, mae'n rhaid glanhau bob dydd. Mae cwningod yn sbecian a baw llawer, felly mae'n bwysig diheintio'r gofod yn drylwyr. Mae lle glân ac awyrog yn hanfodol i'r gwningen fyw'n gyfforddus.

Gall diffyg lle leihau disgwyliad oes yr anifail yn fawr. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei natur hanfodol ac anturus. Felly, argymhellir dewis cawell sy'n ddigon mawr i'r gwningen gysgu a symud o gwmpas.

Dramâu a gweithgareddau: gwnewch eich cwningen yn hapus

Mae cwningod yn aflonydd ac yn anturus, felly mae gweithgareddau dyddiol bwysig iawn i'ch iechyd a'ch lles. Gallwch wahanu amseroedd penodol oddi wrth ydiwrnod i chwarae gyda'ch anifail anwes, fel yn y bore neu'n hwyr yn y prynhawn. Yn ogystal â sicrhau symudiad dyddiol iddo, mae hyn yn helpu i sefydlu ei berthynas â'ch anifail anwes.

Gadewch iddo redeg o gwmpas mewn lle diogel. Gallwch greu llwybrau offer allan o focsys cardbord neu diwbiau. Peidiwch â rhedeg ar ei hôl hi, gall hyn godi ofn arno, mae'n well ganddo gemau lle maen nhw'n rhyngweithio. Os ydych chi am roi tegan iddo, dewiswch wrthrych meddal fel pêl.

Chwilfrydedd am oedran cwningen

Wyddech chi y gall oedran cwningen amrywio yn dibynnu a yw'n wyllt neu'n ddof? Gweler isod a all ffactorau allanol ddylanwadu ar hyd oes cwningod a chwilfrydedd eraill am eu hoedran.

A oes gwahaniaeth yn hyd oes rhwng gwahanol fridiau o gwningod?

Na. Yn gyffredinol, y disgwyl yw tua 8 i 10 mlynedd, waeth beth fo brîd y gwningen. Ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mae mini Lop, mini Lion, Angora, Rex a Holland Hop, mae gan bob un ohonynt wahaniaethau bach mewn gofal rhyngddynt. Dyma'r ffactor penderfynol i sicrhau lles y gwningen, sy'n effeithio ar ei disgwyliad oes.

Mae angen mwy o frwsio ar yr Angora, er enghraifft, oherwydd ei chôt drwchus. Mae ymchwilio i'r gofal penodol sydd ei angen ar eich brîd cwningen domestig yn bwysig iawn a gall wella ansawdd ei bywyd. Ond mae'r disgwyliad cyfartalog yn aros yr un fath ar gyfer pob hil.

Gwahaniaeth oes rhwng cwningen wyllt a dof

Mae tua 50 o wahanol fathau o gwningod yn y gwyllt, a gall eu disgwyliad oes amrywio rhwng y rhywogaethau hyn. Gall cwningen wyllt fyw hyd at 2 flynedd. Mae'r nifer isel yma oherwydd amgylchiadau fel hinsawdd, ysglyfaethwyr ac argaeledd bwyd.

Mae cwningen ddomestig ar gyfartaledd rhwng 6 ac 8 mlwydd oed, a gall fod yn fwy na degawd oed. Fel y crybwyllwyd, mae gofal dyddiol yn angenrheidiol er mwyn i'ch iechyd gael ei warantu. Mae gan gwningod system dreulio fregus iawn, er enghraifft.

Bywyd hir ac iach

Rydym wedi gweld yma fod cwningod yn anifeiliaid anwes bywiog a bywiog, ond mae angen gofal arbennig arnynt hefyd. Mae'r ffordd rydych chi'n gofalu am gwningen yn ymyrryd yn uniongyrchol â'i ddisgwyliad oes. Dyna pam ei bod mor bwysig cael gwybod am eu nodweddion arbennig.

Gall deall eu disgwyliad oes eich helpu i gael gwell syniad o sut i ofalu am eich cwningen. Mae angen mesurau penodol ar gyfer gwahanol hiliau a grwpiau oedran. Felly, gyda'r wybodaeth hon gallwch deimlo'n fwy diogel wrth benderfynu beth sydd orau i'ch anifail anwes.

Peidiwch ag anghofio buddsoddi mewn diet iach, amgylchedd glân ac eang, yn ogystal â gofal hylendid priodol. Byddwch hefyd yn bresennol wrth chwarae ac ymarfer gyda'chcwningen, bondio ag ef. Nawr rydych chi'n barod i gael cwningen fel anifail anwes!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.