Adar lliwgar: cwrdd â 25 rhywogaeth o bob lliw!

Adar lliwgar: cwrdd â 25 rhywogaeth o bob lliw!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â rhywogaethau hardd o adar lliwgar!

Mae amrywiaeth enfawr o rywogaethau adar yn y byd ac mae gan bob un ei harddwch ei hun, ond dewiswyd rhai o’r adar hyn oherwydd bod ganddynt blu hardd a rhyfeddol o liwgar sy’n swyno llygaid y rhai sy’n gallu sylwch ar yr anifeiliaid hyn, ac mae rhai ohonynt i'w cael yn ein gwlad hyd heddiw.

Mae'n debyg eich bod chi'n adnabod adar lliwgar fel peunod a macaws, ond a oeddech chi'n gwybod bod yna adar bach lliwgar? Dyna beth rydyn ni'n mynd i'w weld yn yr erthygl hon. Arhoswch gyda ni i ddysgu mwy am brif nodweddion a chwilfrydedd yr adar bach hyn sy'n swyno ac yn addurno'r cynefin y maent yn byw ynddo.

Mathau o adar lliwgar ym Mrasil

Yn ein wlad mae yna lawer o adar lliwgar sy'n tynnu sylw. Isod byddwch yn gallu gwirio mwy am rai nodweddion a phrif liwiau sydd gan yr anifeiliaid hyn.

Cren yr Andes

Un o'r adar mwyaf prydferth, mae aderyn crib yr Andes (Rupicola peruvianus) yn mesur 28 centimetr o hyd ac i'w ganfod yn rhanbarthau gogleddol Brasil, o Amapá i ardal y Rio Negro uchaf.

Mae'r gwryw yn oren a'r fenyw yn frown tywyll. Tuft y gwryw sy'n rhoi'r enw ceiliog iddo, a gall yr aderyn ei symud fel gwyntyll, hyd yn oed yn gorchuddio'r pig, gan ddrysu sylwedyddion.corff uchaf, corff, gyda band traws-seciwlar golau. Adenydd tywyll gydag ymyl gwyn. Mae'r gwddf yn bol gwyn llwyd a llwydaidd.

torch band coch

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r dorch band coch (Lipaugus streptophorus), aderyn bach sy'n mesur 22 centimetr yn enwog am ei gân yn Coedwig Law yr Amazon. Daw ei enw gwyddonol Lipaugus o'r Groeg ac mae'n golygu ''diffyg disgleirio'' a streptophorus = gyda choler, coler.

Mae ganddo blu cynnil a lliw cymedrol. Mae gan wrywod goler llachar o amgylch eu gyddfau sy'n amlygu corff yr anifail, yn ogystal â rhan o'u cynffonnau, tra bod benywod yn llwyd unffurf. Maent i'w cael yn Roraima, yn benodol ar Fynydd Roraima.

Mathau o adar lliwgar o rannau eraill o'r byd

Y tu allan i'n gwlad mae hefyd yn bosibl dod o hyd i adar sy'n taro. lliwiau. Er bod gan rai o'r adar hyn nodweddion tebyg, mae ganddyn nhw hefyd eu nodweddion arbennig. Gweler isod.

Melanerpes carolinus

Mae cnocell y coed sy’n cael ei hadnabod fel bolgoch i’w chael yn hanner dwyreiniol yr Unol Daleithiau ac maen nhw’n gallu addasu i amrywiaeth o gynefinoedd coediog. Mae oedolion yn pwyso tua 72.5 gram ac yn 22.9 i 26.7 centimetr o hyd.

Dwy nodwedd sy'n gwahaniaethu cnocell y coed bolNodwedd goch cnocell y coed sy'n frodorol i Ogledd America yw'r patrwm sebra du a gwyn ar eu cefn a'r bol coch a geir ar ran fechan o'r ardal fentrol.

Mae'r wyneb a'r bol yn lliw llwydaidd afloyw. Mae gan gnocell y coed gwrywaidd gap coch llachar sy'n gorchuddio o dalcen i nap. Dim ond coch ar gefn y gwddf sydd gan fenywod. Ei gefn patrymog du a gwyn nodedig a phig hir, siâp cŷn.

Thraupis cyanocephala

Mae'r aderyn hwn i'w gael mewn parthau isdrofannol a thymherus. Fel arfer yn unigol neu mewn parau, yn dilyn haid o rywogaethau cymysg. Digwydd mewn unrhyw gynefin coediog agored, gan gynnwys ymylon coedwigoedd, llystyfiant eilaidd a gerddi. Gellir dod o hyd iddo mewn rhanbarthau o Bolifia, Colombia, Ecwador, Periw a Venezuela.

Mae ganddo liw gwyrdd olewydd llachar ar ei ran uchaf a llwyd oddi tano gyda phen glas yn bennaf. Mae'r fenyw a'r gwryw yn debyg.

Anisognathus somptuosus

Mae'r adar hyn i'w cael mewn coedwigoedd llaith. Maent yn hedfan mewn parau o gwmni heidiau o rywogaethau cymysg. Mae ganddyn nhw ddau isrywogaeth. Maent i'w cael mewn gwledydd fel Bolivia, Colombia a Periw.

Mae'r Anisognathus somptuosus yn ddu ar ran uchaf y plu ac yn felyn llachar oddi tano. Mae ganddo goron felen amrywiol, ac acyfuniad o felan yn ei adenydd. Mae ei big yn ddu, fel y mae ei lygaid. Mae ganddyn nhw blu nodedig.

Tangara xanthocephala

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r aderyn hwn i'w gael yn y parth isdrofannol Andes o Venezuela i Bolivia. Fel arfer yn hedfan mewn heidiau cymysg o tua 1,200 i 2,400 metr, mewn coedwig cwmwl ac ymylon.

Mae ei nodweddion gweledol yn laswyrdd gydag adenydd tywyllach a chefn streipiog. Mae'r pen yn felyn neu'n oren yn bennaf gyda mwgwd du bach, gwddf a nape. Yr un yw'r ddau ryw.

Buthraupis eximia

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r adar lliwgar hyn i'w cael mewn gwledydd fel Colombia, Ecwador Periw a Venezuela, mae eu cynefinoedd naturiol yn ardaloedd llaith is-drofannol neu drofannol o uchder.

Prif liwiau'r adar hyn yw glas tywyll, melyn a gwyrdd. Mae ganddo nodweddion gweledol yn ei ran uchaf liw gwyrdd a melyn oddi tanodd gyda phen glas tywyll yn bennaf. Mae ei big yn ddu, yn ogystal â blaen ei gynffon a'i wddf.

Iridosornis rufivertex

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r aderyn bach hwn yn rhywogaeth o'r teulu Thraupidae, ac mae i'w ganfod yng ngwledydd America Ladin. Mae ei gynefinoedd naturiol yn ardaloedd is-drofannol neu drofannol llaith o uchder uchel.

Mae ganddo nodweddion gweledol plu porffor sy'nmaent yn drawiadol iawn ac yn gorchuddio llawer o ran isaf y pen, gyda rhywfaint o arlliwiau o las. Mae ei ben yn ddu ei liw gyda rhan gymysg o arlliwiau melyn ac oren ar ei ben. Mae ei big yn llwyd a'i lygaid yn ddu.

Catamblyrhynchus diadema

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r aderyn hwn yn rhywogaeth o'r teulu Thraupidae a'r unig rywogaeth o'r genws Catamblyrhynchus. Mae i'w gael mewn gwledydd fel yr Ariannin, Bolivia, Colombia, Ecwador, Periw a Venezuela. Mae ei gynefinoedd naturiol yn ardaloedd uchder uchel llaith isdrofannol neu drofannol.

Mae ei liw wedi'i nodi gan y lliw oren llosg ar ei fron a'i gynffon, glas tywyll ar y plu uchaf, gwddf brown. Mae rhan uchaf ei ben (tuft) yn cael ei ffurfio gan arlliw o felyn a du wedi'i losgi. Mae ei big yn fach a du, fel y mae ei lygaid.

Adar lliwgar

Yn yr erthygl hon, gallwch ddysgu am y mathau mwyaf amrywiol o adar y gallwn eu cael yn ein gwlad, ac yn unig am y rhai mwyaf swynol am eu lliwiau trawiadol a disgleirdeb dwys sy'n gadael harddwch o'r fath argraff ar unrhyw un. Gallwch hefyd gwrdd â rhai adar o wledydd heblaw ein gwlad ni.

Mae'r anifeiliaid bach hyn, rhai yn hysbys eisoes, eraill ddim, yn addurno ein coedwigoedd a'n hamgylcheddau lle maen nhw'n byw fel arfer. Yn anffodus, mae rhai ohonynt dan fygythiad o ddiflannu,Felly, mae'n ddyletswydd arnom i ofalu am ein hamgylchedd a'n coedwigoedd sy'n gartrefi i'r adar hardd hyn fel y gallwn anrhydeddu harddwch yr anifeiliaid hyn fwyfwy.

pa ffordd y mae'r aderyn yn edrych.

Mae cwlwm y gwryw yn fwy na'r benyw, ac yn dechrau newid yn ail flwyddyn ei fywyd, gan ddod yn hollol oren yn unig yn y drydedd flwyddyn o'i fywyd. Mae'n aderyn nad yw'n byw mewn caethiwed, oherwydd gydag amser mae'n colli ei liw oren nes iddo farw.

Gweld hefyd: Wy siarc yn bodoli? Dewch i weld sut mae siarcod yn cael eu geni!

Diemwnt Gould

Mae Diemwnt Gould (Chloebia gouldiae) yn frodorol o ogledd Awstralia, yn mesur 14 centimetr ac yn enwog am fod â sawl lliw bywiog a thrawiadol mewn gwahanol rannau o'u plu. Fodd bynnag, cafodd y ffurfiad hwn gymorth gan ddyn. Mae lliwio'r aderyn hwn yn ganlyniad blynyddoedd o ymroddiad gan fridwyr i groesi rhywogaethau a dewis sawl cenhedlaeth.

Pan yn ifanc, mae'r aderyn yn dysgu arlliwiau o wyrdd llwyd ac olewydd sy'n newid yn ôl ei dyfiant am ei liw . Er mwyn tynnu sylw ysglyfaethwyr a rhoi sicrwydd i'r cywion, mae gan y gwryw liw dwysach a mwy o ddisgleirdeb.

Adar yw'r rhain sy'n gallu cydfodoli ag adar eraill mewn meithrinfeydd cyn belled nad ydynt yn ymosodol. Mae'r aderyn yn ddelfrydol i gael ei fridio mewn caethiwed ac mae ganddo ymddygiad doeth, sy'n cael ei werthfawrogi gan lawer o gasglwyr.

Dedwydd

Nid dim ond un rhywogaeth o ganeri sydd (Sicalis flaveola). Ym Mrasil yn unig, mae wyth rhywogaeth frodorol yn mesur tua 13 centimetr ac yn pwyso tua 20 gram wedi'u cofnodi. Fodd bynnag, mae'r rhywogaethYr un mwyaf poblogaidd y gwyddys amdano yw caneri Gwlad Belg, sef yr unig un a ystyrir yn ddomestig ac nad oes angen awdurdodiad gan IBAMA arno. Gellir dod o hyd iddo o Maranhão i Rio Grande do Sul ac i'r gorllewin o Mato Grosso.

Gall rhywogaethau canari fod yn wahanol iawn i'w gilydd, nid yn unig o ran ymddangosiad, ond hefyd o ran ymddygiad. Mae caneri Gwlad Belg hefyd yn gallu dysgu triciau a'u cofio. Mae'r caneri hyn er eu bod yn enwog am eu lliw melyn, mae yna hefyd amrywiaethau mewn lliw cochlyd, a elwir yn caneri coch, amrywiad caneri Gwlad Belg, gan ei fod yn aderyn o liwiau amrywiol rhwng rhywogaethau.

Caboclinho Gwyn

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r Caboclinho Gwyn (Sporophila palustris), yn rhywogaeth brin o aderyn sy'n mesur tua 9.6 modfedd o hyd. Yn byw yn rhanbarthau deheuol, corsydd a cerrado.

Mae gan wrywod anaeddfed fantell frown a chnwd ''budr'' gwyn, tra bod y fenyw yn gyffredinol yn frown ac yn debyg iawn i'w gilydd, sy'n ei gwneud hi'n anodd adnabod pob un. rhywogaeth ac yn galluogi miscegenation. Mae gan adar ifanc yr un lliw â merched.

Fel oedolion, mae gan wrywod rannau uchaf llwyd, corff brown, ochrau'r pen, y gwddf a'r frest mewn tôn gwyn pur. Mae'r pig, sy'n amrywio o ddu i felyn, yn drwchus, yn gonigol ac yn gryf, wedi'i addasu i ddeietau grawn a hadau.

Llygredd

Mae'rMae'n hysbys bod gan Corrupião (Lcterus jamacaii) liw oren a du ac mae'n mesur rhwng 23 a 26 centimetr o hyd ac yn pwyso tua 67 gram. Maent i'w cael ym Mrasil yn unig, ym mhob talaith yn y Gogledd-ddwyrain, y Canolbarth a'r De-ddwyrain.

Mae gan yr aderyn hwn gwfl du, cefn ac adenydd du yn ei nodweddion gweledol. Mae gan yr adenydd smotyn gwyn gweladwy ar yr esgyll eilaidd. Roedd ganddo gynffon ddu. Mae gan ei wddf fath o gadwyn adnabod oren, yn ogystal â'i bectoral, bol a chreision.

Berllan aur

Aderyn passerine yn nheulu'r Fringulidae yw'r llinos werin (Spinos megallanica). Mae'n mesur tua 11 centimetr o hyd ac mae ganddo 12 isrywogaeth. Gellir dod o hyd iddo ledled Brasil, ac eithrio rhanbarthau'r Amason a'r Gogledd-ddwyrain.

Mae Goldfinch yn aderyn adnabyddus. Mae gan y gwrywod fwgwd du a smotiau melyn ar yr adenydd, sy'n gwneud i'r aderyn hwn gael patrwm adnabyddadwy iawn. Mae gan wrywod ifanc smotiau duon ar eu pennau eisoes. Mae gan fenywod ben ac ochr isaf lliw olewydd.

Cardinal

Mae'r cardinal (Paroaria coronata), yn adnabyddus am fod yn aderyn o harddwch corfforol a sain rhyfeddol, yn mesur tua 18 centimetr o hyd. Fe'i ceir yn bennaf yn ardaloedd Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná a Rio Grande do Sul.

Nid yw'r adar hyn ynmae ganddynt isrywogaeth ac mae ganddynt blu leucistic, enw a roddir i hynodrwydd genetig oherwydd genyn enciliol, sy'n rhoi'r lliw gwyn i anifeiliaid sy'n gyffredinol dywyll. Er gwaethaf hyn, nid yw'r aderyn hwn yn sensitif i'r haul, gan nad oes gan leucism y nodwedd hon.

Colibri

Mae'n debyg nad ydych chi wedi gweld sôn am yr aderyn hwn, ond oeddech chi'n gwybod ei fod hefyd yn cael ei alw'n colibryn? Mae hynny'n iawn, mae'r ddau enw yn cyfeirio at yr un aderyn. Ym Mrasil gellir dod o hyd i'r aderyn hwn mewn ardaloedd gyda hinsawdd drofannol ac mae mwy na 320 o rywogaethau i gyd, mae'r adar hyn yn mesur tua 10 centimetr o hyd.

Mae'r colibryn (Trochilus) yn bwysig ar gyfer sawl proses. Nhw yw'r prif adar peillio sy'n unigryw i'r Americas. Mae ganddynt adenydd arbennig, gan gyrraedd mewn rhai rhywogaethau hyd at 90 dirgryniadau yr eiliad. Nhw yw'r unig adar i hedfan yn ôl mewn mudiant helical ac mae eu lliwiau'n adlewyrchu golau. Mae ganddynt olygfa freintiedig, yn gallu gweld arlliwiau uwchfioled.

Bem-te-vi

Mae'r bem-te-vi (Sulphuratus sulfur), yn eithaf enwog am ei gân ac mae'n un o'r adar mwyaf cyffredin ym Mrasil, mae ei enw yn union yn onomatopoeia o'r sain trisilladwy y mae'n ei gynhyrchu. Mae'n aderyn nodweddiadol o America Ladin, yn ogystal â Brasil mae i'w gael mewn gwledydd fel Mecsico a'r Ariannin.

Aderyn canolig ei faint sy'n mesur tua20 i 25 centimetr o hyd yn pwyso rhwng 52 a 69 gram. Un o'i nodweddion mwyaf trawiadol yw ei gefn brown. Mae lliw y bol melyn hefyd yn tynnu sylw.

Gwedd drawiadol arall yw presenoldeb streipen wen ar y pen, tebyg i ael. Mae ganddo big du, ac mae gan y gwryw a'r fenyw yr un nodweddion.

Cambacica

Aderyn bach sy'n mesur tua 10 centimetr ac sy'n pwyso tua 10 gram yw Cambacica (Coereba flaveola), sydd i'w gael ym mron pob rhanbarth o Brasil, gan ei fod yn absennol yn ardaloedd coediog iawn.

Yn ei nodweddion gweledol, mae ganddo gefn brown tywyll, yn ogystal â'i adenydd. Mae ymylon remigau primatiaid ychydig yn wynnach ac mae eu brest a'u ffolen yn felyn. Mae'r bol a'r berwr yn felyn lemwn. Mae lliw y goron a'r wyneb yn ddu a'i big yn grwm ac yn bigfain ac yn ddu.

Mae'n rhywogaeth nad yw'n cyflwyno dimorffedd rhywiol, hynny yw, mae gan wrywod a benywod yr un nodweddion. Mae gan rai rhywogaethau blu fflafig, hynny yw, absenoldeb melanin. Mae ganddyn nhw 41 o isrywogaethau.

Tangara sete-cores

Mae Tangara seledon yn adnabyddus am fod â lliwiau trawiadol a dwys. Mae'n mesur tua 13 centimetr o hyd ac yn pwyso tua 18 gram.Gellir dod o hyd iddo mewn coedwigoedd isel ar yr arfordir ac yn y mynyddoedd uchel.

Yn ei nodweddion gweledol, mae gan y gwryw ben gwyrddlas, streipen lydan ar gil y gwddf ac ochrau melyn y gwddf. Mae ei big, ei wddf a'i gefn yn ddu, yn las canol y frest a'r bol, yn wyrdd yr ystlysau a'r isgynffon. Mae gan y benywod yr un patrymau lliw â'r gwryw, gyda'r gwahaniaeth bod y fenyw yn llai llachar.

Tanager Milwrol

Y Tanager Milwrol (Tangara cyanocephala), a elwir hefyd yn sgarff Tanager cynffon neu goch, mae fel arfer yn byw yng Nghoedwig yr Iwerydd, a gellir ei weld mewn heidiau o rywogaethau cymysg, yn sefyll allan am ei liwiau cryf. Mae'r adar hyn yn mesur tua 12 centimetr ac yn pwyso tua 16 - 21 gram.

Mae'r aderyn gan mwyaf yn wyrdd gyda choron a gwddf glas, ac mae ei gil a'i foch yn goch. Mae gan wrywod gefn du ac mae gan fenywod gefn smotiog du gyda phlu gwyrdd.

Coleiro-do-brejo

Mae Coleiro-do-brejo (Sporophila collaris), yn mesur tua 11 i 13 centimetr ac yn pwyso 13 i 14 gram. Maent fel arfer yn byw ar orlifdiroedd dan ddŵr gyda llystyfiant uchel, a gellir dod o hyd iddynt o Espirito Santo i Rio Grande do Sul, Goiás a Mato Groso.

Yn ei nodweddion gweledol, mae gan y gwryw liw trawiadol. marciau pen du a gwyn o amgylch y llygaid, ffliwt o dan, coler frown oren yn nape, gwddf gwyn a cholerdu ar y fron.

Mae'r fenyw yn debyg, ond yn frown ar y pen, gyda bandiau oren a drych brown ar yr adenydd, gwddf gwyn a brown oddi tano. Mae gan yr aderyn hwn dri isrywogaeth.

Sudeste Mary Ranger

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Southeast Mary Ranger (Onychorhynchus swainsoni), sy'n adnabyddus am ei phlu coch ar y gwryw a'r melyn yn y fenyw, a gall hyd yn oed fod yn oren, gyda dotiau glas tywyll yn sefyll allan ar ben y pen. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser y mae'r wyntyll hwn ar ei ben ar gau, nid yw'r defnydd o'r wyntyll hwn yn hysbys o hyd, ond credir ei fod i ddenu pryfed a gwasanaethu fel bwyd i'r aderyn.

Mae'r aderyn hwn yn mesur tua 17 centimetr ac ar yr ochr mae ganddo liw sinamon unffurf. Mae'n rhywogaeth brin ac ychydig yn hysbys, er gwaethaf hyn, mae ar y rhestr rhywogaethau sydd mewn perygl. Gellir dod o hyd iddynt yn Ne-ddwyrain a De Brasil.

Cotinga-pintada

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r Cotinga-pintada (Cotinga cayana), yn mesur tua 20 centimetr o hyd ac yn pwyso rhwng 56 a 72 gram a yn adnabyddus am ei liw glas.

Mae'r gwryw yn las gwyrddlas llachar, gyda darn mawr porffor ar y gwddf, tra bod y fenyw yn frown llwydaidd, gan gynnwys ar y gwddf a'r frest. Mae'r fenyw yn wahanol i'r gwryw gan fod ganddi lygaid tywyll a chan fod ganddi rannau ychydig yn dywyllach.

Gweld hefyd: Sut i wybod a yw'r parakeet yn fenyw neu'n wrywaidd? Darganfyddwch y rhyw!

Mae'r adar hyn yn dueddol o aros yn y canopi ac ymylon coedwigoedd llaith ai'w gweld ledled yr Amazon Brasil a gwledydd Amazonia eraill, megis y Guianas, Venezuela, Periw, Bolivia ac Ecwador.

Crejoá

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae Crejoá (Cotinga maculata), yn adnabyddus am fod yn un o'r adar harddaf ym Mrasil, yn cael ei ystyried yn brin ac mae ganddo blu afieithus, a gellir ei ddarganfod yn bennaf yn ne Bahia.

Mae ganddo liwiau trawiadol. Glas cobalt sydd amlycaf ac mae'r fron yn borffor tywyll. Yn ogystal â'r arlliwiau llachar, mae ganddo goler las o hyd yng nghanol cist yr eos, nodwedd sydd ond yn drawiadol mewn oedolion gwrywaidd o'r rhywogaeth hon. Mae gan y benywod blu brown a chennog.

Mae'r aderyn hwn tua 20 centimetr o hyd ac yn denu sylw pan fydd yn ymddangos. Yn anffodus, mae ymhlith yr adar sydd fwyaf mewn perygl yng Nghoedwig yr Iwerydd.

Anambé asgell wen

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae Anambé asgell wen (Xipholena atropurpurea), yn mesur tua 19 centimetr ac yn pwyso tua 60 gram, i'w gael yng Nghoedwig yr Iwerydd ac nid oes ganddi unrhyw isrywogaeth. Fel rhywogaethau adar eraill sydd mewn perygl, mae'r un hwn hefyd yn gwneud y rhestr.

Mae gan y gwryw gorff porffor du. Mae'r pen, y fron a'r mandible yn dywyllach na'r crisws a'r ffolen, sy'n lliw porffor. Mae'r adenydd yn wyn gyda blaenau du a phig tywyll, fel y mae'r traed a'r tarsi.

Mae gan y fenyw arlliwiau llwyd diflas ar ei chroen.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.