Agouti: gweler chwilfrydedd, mathau, bwyd a bridio!

Agouti: gweler chwilfrydedd, mathau, bwyd a bridio!
Wesley Wilkerson

Beth yw agouti?

Cnofilod bach yw'r agouti sy'n gyffredin iawn yng Ngogledd, De a Chanol America. Rhaid cyfaddef bod 11 rhywogaeth o agouti, pob un â'i nodweddion arbennig. Er ei fod yn gyffredin ym Mrasil, yn boblogaidd ychydig a wyddys am y cnofilod rhyfedd hwn sy'n llwyddo i fyw mewn gwahanol gynefinoedd ac yn cydfodoli â gwahanol anifeiliaid, o adar i gigysyddion.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu popeth am y cnofilod. agouti, byddwn yn dangos i chi o nodweddion cyffredinol a phenodol pob rhywogaeth, ei chynefinoedd a'i ddosbarthiad, bridio (yn ogystal â'i fwyd a'i ofal) y cnofilod hwn a chwilfrydedd amdano. Gweler mwy isod am yr agouti!

Nodweddion cyffredinol yr agouti

Mae'r mamal hwn yn edrych fel croes rhwng mochyn cwta enfawr a chiban capybara, gyda chôt sgleiniog a thrwchus. Gellir dod o hyd i'r agouti mewn sawl bioom a gellir ei ddofi. Dysgwch bopeth am nodweddion cyffredinol y cnofilod hwn isod!

Enw a disgwyliad oes

Agouti yw'r enw a roddir ar grŵp o famaliaid cnofilod bychain o'r genws Dasyprocta a'r teulu Dasyproctidae. Mae 9 rhywogaeth o agouti ym Mrasil, lle mae hefyd yn derbyn enw arall: azarae, a siaredir yn fwy cyffredin yn y Pantanal.

Mae Agoutis yn byw hyd at 20 mlynedd, y gellir ei ystyried yn amser hir yn y bydcnofilod.

Nodweddion gweledol

Anifeiliaid bach ydyn nhw, yn mesur rhwng 49 a 64 centimetr ac yn pwyso rhwng 3 kg a 6 kg ar gyfartaledd. Mae'r corff wedi'i orchuddio â gwallt trwchus nad yw'n bigog, gyda'i liw yn amrywio yn ôl y rhywogaeth, a all fod yn llwyd olewydd, oren-felyn, coch-oren, brown tywyll neu ddu.

Gweld hefyd: Cyfarfod â'r gath Siberia: pris, nodweddion a mwy!

Mae'r gynffon yn yn fyr iawn (neu'n absennol), mae gan ei bawennau 3 bysedd hoelion trwchus (mae'r rhai ôl yn hirach na'r rhai blaen). Mae'r llygaid yn fach a'r dannedd, fel cnofilod da, yn fawr ac yn gryf.

Dosbarthiad a chynefin

Mae'r rhain yn anifeiliaid nodweddiadol o goedwigoedd trofannol. Mae'r agouti yn byw mewn coed collddail (gyda choed sy'n colli eu dail ar adegau o sychder) a choedwigoedd glawog, coedwigoedd (mewn orielau) a phlanhigfeydd yn y Guianas a Brasil, a gellir eu canfod hefyd yng Ngogledd America, mewn rhanbarthau â hinsawdd fwy llaith.

Gweld hefyd: Ceirw Pantanal: gwybodaeth, risgiau difodiant a mwy!

Yma ym Mrasil, fe'u ceir o ogledd-ddwyrain Brasil i'r de o'r wlad, gan orchuddio Coedwig yr Iwerydd i gyd. Mae ei rywogaethau mwyaf amrywiol yn bresennol ym mron pob coedwig yn Ne America, gan gynnwys tiriogaethau ym Mharagwâi a'r Ariannin.

Ymddygiad cnofilod

Mae Agoutis yn ddaearol ac yn hoffi treulio'r nos mewn tyllau ymhlith cerrig, coeden. gwreiddiau, boncyffion gwag neu glwm ar lawr y goedwig.

Mae’r cnofil hwn yn treulio rhan o’r diwrnod yn troi’r pridd i fyny i chwilio am ffrwythau a hadau, amae ganddyn nhw ymddygiad neis iawn: mae gan yr agouti yr arfer o gludo hadau dros bellteroedd hir a'u claddu yn y ddaear, math o storio bwyd i'w fwyta yn y dyfodol. Maent hefyd yn hoffi byw mewn heidiau ac atgenhedlu sawl gwaith yn ystod y flwyddyn.

Gwahanol rywogaethau o agouti

Gan ei fod i'w gael mewn ardal fawr iawn, gyda hinsoddau, biomau a nodweddion gwahanol, mae'r agouti wedi ehangu ac esblygu'n wahanol rywogaethau, sy'n addas ar gyfer pob lle. Gweler isod y 4 rhywogaeth fwyaf cyffredin o agouti!

Dasyprocta aguti

Dyma'r rhywogaeth fwyaf adnabyddus o agouti. Gyda chôt frown felynaidd ac yn bwydo'n bennaf ar hadau, ffrwythau a chnau, gellir dod o hyd i'r aguti yn y Pantanal a ledled Coedwig yr Iwerydd, yn ogystal â Gogledd a Chanolbarth America.

Nodweddir y rhywogaeth hon gan fod yn chubby • a bach, yn byw mewn coedwigoedd, gwastadeddau a mynyddoedd trofannol. Nid yw ei statws cadwraeth yn peri fawr o bryder, er ei fod wedi diflannu mewn rhai ardaloedd diolch i botsio, fel yn yr Ariannin.

Dasyprocta azarae

Mae'r agouti hwn yn adnabyddus am gloddio orielau (tyllau mawr rhyng-gysylltiedig) ar lannau afonydd, lloriau coedwigoedd a gwreiddiau coed. Y prif wahaniaethau ffisegol rhwng yr azarae a'r aguti yw'r lliw a'r trwyn, gyda'r azarae â chôt fwy melynaidd a thrwyn ychydig yn fwy ahirach.

Mae'r rhan fwyaf o'r cnofilod hwn i'w ganfod ym Mecsico, Canolbarth America a gogledd De America, gan gynnwys Brasil. Mae'n byw mewn coedwigoedd trwchus, sy'n caniatáu i'w ddiet fod yn seiliedig ar ffrwythau a hadau o bob math sy'n disgyn o goed.

Dasyprocta coibae

Mae'r rhywogaeth yma o agouti hefyd yn un o mwyaf prin. Wedi'i ganfod ar ynys Coiba, Panama yn unig, prif nodwedd y cnofilod hwn yw ei drwyn mwy ymwthiol nag agoutis eraill. Mae'r coiba ychydig yn llai ac yn deneuach hefyd, ac yn fwy cyfarwydd â rhedeg yn gyflym a chynnal arferion nosol. Fe'i hystyrir yn rhywogaeth sy'n agored i niwed, yn bennaf oherwydd datgoedwigo.

Ychydig a wyddys am yr anifail hwn, y rhan fwyaf o'r cofnodion sydd wedi'u gwneud trwy faglau â chamerâu yn ei gynefin. Yn ôl ymchwilwyr, mae poblogaeth coiba tua 2,000 o sbesimenau.

Dasyprocta fuliginosa

Mae'r agouti hwn yn gyffredin iawn ac yn adnabyddus yma ym Mrasil, a gellir ei ganfod ym mron y cyfan o ogledd De America, mewn gwledydd fel Colombia, Ecwador, Periw, Venezuela, Guyana a Suriname.

Mae'n rhywogaeth arall sy'n hoffi coedwigoedd trwchus oherwydd yr amrywiaeth eang o fwyd! Ei phrif nodweddion arbennig yw ei chôt ddu, sy'n dywyllach na chnofilod eraill a'i thrwyn ychydig yn fyrrach na'r un cyffredin. Ymhlithyr agoutis, mae'r un huddygl yn cael ei ystyried yn fawr, ond mae'n parhau i fod yn gnofilod canolig ei faint.

Sut mae'r agouti yn cael ei godi

Wyddech chi fod modd dofi'r agouti? Nid yw'n anifail i'w gael gartref, ond mae'n bosibl ei fod yn byw mewn ffermydd, parciau neu ardaloedd gwyrdd mawr eraill yn y ddinas. Isod, byddwn yn dangos popeth sydd angen i chi ei wybod i godi agouti yn gywir!

Cost bridio

Mae bridio agoutis bellach yn normal yma ym Mrasil, ond fe'i hystyriwyd ar un adeg yn egsotig. Mae'n cael ei ystyried yn fuddsoddiad rhad, gan fod yr agoutis yn atgynhyrchu'n gyflym ac nid oes angen llawer o arian arnynt i fyw.

Y dewis gorau yw prynu un gwryw a thair menyw, gan fod pob merch yn gallu cynhyrchu, ar gyfartaledd , 2 i 4 ci bach y flwyddyn. Mae pris yr agouti tua 800 reais. Gall gosodiadau gyda 3 bae gostio hyd at 3 mil o reais.

Cyfleusterau ar gyfer bridio

I greu lle priodol ar gyfer yr agoutis, argymhellir cael cymorth gweithiwr proffesiynol, er mwyn osgoi damweiniau ac afiechydon yn yr anifeiliaid. I ddechrau magu gydag un gwryw a thair benyw, y ddelfryd yw cael gofod o 3x4 metr ar gyfer pob anifail; mae angen gorchuddio'r rhan fwyaf o'r arwynebedd a smentio'r llawr, gan rwystro'r anifeiliaid rhag cloddio yn y ddaear a dianc.

Gwahardd yr ardal gyda sgriniau a chyflwyno twll pren ym mhob gorlan sydd wedi'i adeiladu i'r un maint â 1.10 m ohyd X 70 cm o led. Mae'n dda ei leinio â gwellt sych, i gadw lleithder.

Bwydo

Mae'r agouti yn llysysol, mae'n bwydo ar lysiau fel pwmpen, casafa, corn, cansen siwgr, hadau a chnau . Gall hefyd gael ei bwydo â ffrwythau fel banana, afal ac oren!

Caniateir hefyd ychwanegu at brydau gyda bwyd cwningen. Mae'r agouti yn bwydo drwy'r amser, felly argymhellir gadael rhyw fath o fwyd ar gael bob amser. Ar gyfer hydradiad, mae'n bwysig cael tanc dŵr o leiaf 1 m², gyda dyfnder o 25 cm.

Gofalu am yr anifail

Mae glanhau'r lloc agouti yn drylwyr bob wythnos yn helpu i wneud hynny. atal afiechydon amrywiol! Y rhai mwyaf cyffredin yn eu plith yw mwydod a niwmonia. Argymhellir hefyd eich bod yn cynnal rhaglen ddadlyngyren reolaidd yn yr ardal.

Mae Agoutis hefyd yn hoffi cadw eu hunain yn lân, felly ceisiwch gymorth arbenigwr i sefydlu a chadw pwll bach yn lân ar eu cyfer bob amser!

Atgenhedlu

Mae'r agouti yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol yn 10 mis oed, a gall atgynhyrchu o hynny ymlaen. Mae beichiogrwydd yn para, ar gyfartaledd, 104 diwrnod, pan fydd dau gi bach yn cael eu geni.

Gall pob merch roi genedigaeth hyd at dair gwaith y flwyddyn! Pan fyddant yn 3 mis oed, gallant wahanu'r cŵn bach oddi wrth eu mamau a'u trosglwyddo i gorlannau eraill, gan ailgychwyn y broses atgenhedlu.

Chwilfrydedd am yr agouti

Gan nad yw'n hysbys iawn, mae'n bosibl bod rhai cwestiynau'n codi am yr agouti. Maent yn gnofilod unigryw sy'n debyg i gnofilod hysbys eraill mewn sawl ffordd, megis ymddangosiad. Gweler isod chwilfrydedd am yr agouti.

Maent yn storio bwyd fel gwiwerod

Fel gwiwerod, mae gan yr agouti y nodwedd hon sydd mor hynod ymhlith cnofilod: mae'n hoffi storio ei bwyd! Mae'r agouti yn adnabyddus am dreulio'r diwrnod cyfan yn chwilio am fwyd, ac yn y diwedd yn cael cymaint o fwyd fel nad yw'n bosibl bwyta popeth yn syth, ynte?

Maen nhw'n hoffi claddu eu hadau a'u ffrwythau i fwyta nes ymlaen! Gyda hynny, maent yn y pen draw yn dod yn arddwyr natur. Oherwydd eu bod weithiau'n anghofio'r hyn y maen nhw'n ei gladdu, mae eu cronfa fwyd yn egino a dod yn goeden newydd!

Cyfathrebu cnofilod

Mae'r agouti yn hoffi byw mewn grwpiau, gan gyrraedd hyd at 100 o sbesimenau mewn nifer fawr grwp. Trwy gael y ffordd hon o fyw, mae'r agouti yn y pen draw yn anifail cyfathrebol ymhlith ei gydraddolion! Iaith y corff yw'r brif ffurf ar gyfathrebu.

Mae cynnal osgo yn dangos llawer i agouti beth mae'r llall ei eisiau, er enghraifft sefyll ar ei goesau ôl i ddychryn. Maen nhw hefyd yn cyfathrebu trwy grunts, sgrechian a sgrechian, yn dibynnu ar y sefyllfa.

Peidiwch â drysu agouti gyda paca neu capybara

Er eu bod yn edrych fel y ddau ymaanifeiliaid, mae gwahaniaethau hollbwysig rhyngddynt! Mae gan y paca, er enghraifft, gôt fyrrach a theneuach, fel arfer yn ddu llwydaidd gyda smotiau gwyn ar y corff. Mae ganddi wisgers hir ac mae'n byw yn nes at afonydd a llynnoedd.

Mae'r capybara, ar y llaw arall, yn llawer mwy na'r agouti ac mae ganddo ben lletach, gyda cheg mwy a dannedd enfawr. Efallai y bydd eich cŵn bach hyd yn oed yn edrych fel agouti, ond os edrychwch ar led y corff a siâp y pen, gallwch weld gwahaniaethau mawr! Byddwch yn ofalus i beidio â drysu.

Y hwiangerdd enwog "corre agouti"

Penillion rhythmig i blant, byr ac ailadroddus ar y cyfan, yw parlendas sy'n cael eu canu i blant. Mae unrhyw un sydd ychydig yn hŷn yn sicr wedi clywed y dywediad “corre agouti”, iawn? Mae hwn yn amrywiad rhanbarthol o “pega-pega com ciranda” neu “circandinha”, sy'n adnabyddus iawn yn rhanbarth y Canolbarth.

Cyd-fynd â'r gêm mae cân fach a oedd yn gofiadwy ym mhlentyndod llawer o bobl. Mae'r tarddiad yn hynafol ac ychydig yn ansicr, ond mae ganddo gysylltiad uniongyrchol â'r anifail agouti a'r ffaith ei fod yn ystwyth ac yn anodd ei ddal!

Agouti yw un o'r cnofilod enwocaf ym Mrasil!

Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu popeth am yr agouti, un o'r cnofilod mwyaf cyffredin ym Mrasil. Dysgodd sut i adnabod un o'i nodweddion cyffredinol a gwelodd ble y gellir dod o hyd iddynt, yn ogystal â'u hymddygiad a'r enwau a gânt. Gweloddhefyd nodweddion penodol pob rhywogaeth a lle gellir dod o hyd iddynt.

Daeth yr erthygl hefyd â'r costau i godi agouti a phopeth sydd ei angen ar gyfer hynny, ac atebodd rai cwestiynau am chwilfrydedd am yr anifail. Gyda hyn, mae'n bosibl canfod mai dyma un o'r cnofilod enwocaf ym Mrasil!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.