Baedd gwyllt ym Mrasil: gweler hanes a chwilfrydedd yr anifail

Baedd gwyllt ym Mrasil: gweler hanes a chwilfrydedd yr anifail
Wesley Wilkerson

Deall hanes y baedd gwyllt ym Mrasil

Mae'r mochyn gwyllt yn un o'r rhywogaethau mwyaf niferus o fochyn gwyllt ar y blaned, yn bresennol ym mhob cyfandir, ac eithrio'r Antarctica.

Ym Mrasil, gwyddys bod yr anifail hwn yn bla yn bennaf mewn planhigfeydd a phocedi o goedwigoedd brodorol. Nodweddir ei bresenoldeb gan ddinistrio llystyfiant brodorol ac wedi'i drin, yn ogystal â'r effaith ar fywydau rhywogaethau eraill sydd eisoes yn byw yn y rhain.

Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu ychydig mwy am y rhywogaeth ryfedd hon, darganfod ei darddiad, nodweddion mwyaf trawiadol ei bresenoldeb ym Mrasil a llawer mwy. Edrychwch arno!

Baedd gwyllt ym Mrasil ac effeithiau ei bresenoldeb

Edrychwch ar bum pwnc lle byddwn yn cyflwyno rhai hynodion am bresenoldeb baedd gwyllt ym Mrasil, megis fel yr effeithiau y mae'r anifeiliaid hyn yn eu hachosi yn nhiriogaeth y wlad a chwestiynau am fodolaeth, neu beidio, peryglon sy'n gysylltiedig â bwyta ei chig.

Y baedd gwyllt yn cyrraedd Brasil

Mae>IBAMA (Sefydliad yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol Adnewyddadwy Brasil), yn amcangyfrif mai dyfodiad sbesimenau i Rio Grande do Sul, sy'n ffinio ag Uruguay a'r Ariannin, oedd y rheswm dros gyflwyno'r rhywogaeth ym Mrasil. Credir fod cyflwyno baedd gwyllt Ewrop, isrywogaeth o Sus scrofa, yn Ne America, wedi digwydd trwy'r gwledydd cyfagos a grybwyllwyd uchod.

Y dyddiau hyn, mae'n hysbysprofi bod yr anifail yn bresennol mewn mwy nag 20 talaith y ffederasiwn, gyda chadarnhad o weld diweddar mewn mwy na 30% o fwrdeistrefi Brasil.

Effeithiau a achosir gan faedd gwyllt ym Mrasil

Oherwydd hynny Nid oes gan ysglyfaethwyr naturiol ym Mrasil, y baedd gwyllt amlhau yn rhydd. Mae'r anifail wedi dod yn broblem enfawr, yn enwedig i geidwaid a ffermwyr yn rhanbarthau de a chanol-orllewin y wlad.

Oherwydd bod yn well ganddyn nhw fwydo ar lysiau a ffrwythau, mae baeddod gwyllt yn ymosod ar blanhigfeydd gan adael llwybr o dinistr lle bynnag y maent yn mynd.

Yn ôl data gan IBAMA ei hun ac asiantaethau rheoli milheintiau, dywed Brasil mai Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima a Sergipe sy'n adrodd am y problemau lleiaf gyda baeddod gwyllt.

Y rheswm pam nad yw hela baeddod gwyllt yn cael ei wahardd

Mewn rhai gwledydd ledled y byd, nid yn unig y caniateir hela baedd gwyllt ond hefyd yn cael ei annog, gan ei fod yn cael ei weld fel mesur rheoli poblogaeth. Ym Mrasil, mae hela'r anifail yn gyfreithlon, ond mae ganddo gyfres o reolau sydd, yn ymarferol, yn ei gwneud hi'n anodd ei weithredu.

Dim ond y CAC's (Controladores Atiradores Caçadores) fel y'u gelwir sydd â'r hawl i hela gwyllt baedd yn gyfreithlon yn y wlad. Mae gan y bobl hyn ardystiadau a ryddhawyd gan IBAMA a Heddlu Milwrol, Sifil, Ffederal ac Amgylcheddol eu gwladwriaethau priodol.

Ni all hela ddigwydd yn ystod cyfnodau bridio'r anifeiliaid.rhaid i anifeiliaid a CAC sy'n dymuno hela baeddod gwyllt wneud hynny o fewn eiddo preifat, gydag awdurdodiad gan y perchennog. Ymhellach, mae angen claddu'r anifail sy'n cael ei ladd yn y man lle cafodd ei ddal.

Gweld hefyd: Trwyn y ci: gweld pryd i'w roi ymlaen, mathau ac awgrymiadau!

Mae cig baedd gwyllt yn cael ei werthfawrogi

Mae cig baedd yn cael ei werthfawrogi'n fawr ac mae galw mawr amdano ledled y byd oherwydd ei blas rhyfedd a'i gynnwys maethol. Fodd bynnag, ni argymhellir ei fwyta ar bob achlysur oherwydd y risgiau iechyd.

Dim ond lladd-dai ardystiedig sydd wedi'u hawdurdodi i farchnata'r cynnyrch ac argymhellir eich bod yn bwyta cig tarddiad yn unig, gan osgoi cig baedd gwyllt anifeiliaid gwyllt sy'n cael eu lladd. gan helwyr.

A all baeddod gwyllt drosglwyddo clefydau?

Ie, gall baedd gwyllt fod yn fector ar gyfer trosglwyddo clefydau. Mae'r anifeiliaid hyn yn cario gwahanol fathau o firysau a pharasitiaid fel chwain, trogod a mwydod. O ganlyniad, gall y baeddod gwyllt drosglwyddo clefydau fel colera, cysticercosis, anthracs ac eraill.

Ffactor risg arall yw, oherwydd eu bod yn teithio pellteroedd mawr, bod baeddod gwyllt yn dod i gysylltiad â moch domestig yn y pen draw, sy'n yn eu tro yn cydfodoli bodau dynol yn gwasanaethu fel bwyd mewn llawer o achosion. Yn ogystal, gall yr arferiad o fwyta cig baedd gwyllt, sy'n cael ei wahardd ym Mrasil, arwain at heintiadau uniongyrchol.

Nodweddion baedd gwyllt ym Mrasil

Nesafbyddwn yn manylu ar y prif bwyntiau ynghylch nodweddion presenoldeb y baedd gwyllt ym Mrasil ac yn y byd. Darganfyddwch wybodaeth megis enw a tharddiad y rhywogaeth hon o fochyn gwyllt, ei faint, mannau lle gellir ei weld a llawer mwy!

Enw a tharddiad y baedd gwyllt

Y baedd gwyllt neu fochyn gwyllt, sydd â'r enw gwyddonol Sus scrofa, yn anifail o deulu'r mochyn sy'n olrhain ei darddiad yn ôl i ranbarthau Gorllewin Asia, Dwyrain Ewrop a Gogledd Affrica. Cafodd isrywogaeth o’r baedd gwyllt, a adwaenir fel y baedd gwyllt Ewropeaidd, ei gyflwyno rywsut i’r America ac Ynysoedd y De.

Gan ei fod yn anifail sy’n nythu’n hawdd, amlhaodd y baedd gwyllt yn gyflym ac ymledodd ar draws y byd, lle mae newydd ymddangosodd isrywogaeth yr anifail.

Nodweddion ffisegol y baedd gwyllt

Mae gan y rhywogaeth hon o fochyn gwyllt goesau blaen sy'n llawer mwy na'r coesau ôl, sy'n rhoi cryfder corfforol mawr iddynt. Nodwedd arall sy'n gwahaniaethu baeddod gwyllt a moch domestig, er enghraifft, yw faint o wallt du neu frown golau sy'n gorchuddio eu cyrff.

Mae gan yr anifeiliaid hyn garnau mawr ar eu traed, y maent yn eu defnyddio i gloddio yn y ddaear . . Ond un o nodweddion corfforol mwyaf nodweddiadol baeddod gwyllt yw'r cŵn mawr sydd ganddyn nhw. Nid yw'r dannedd isaf ac uchaf byth yn peidio â thyfu, a dyna pam y maent yn ymwthio allan o'r geg.

Maint apwysau baedd

Gall gwrywod amrywio o 50 i 250 kg, tra bod merched yn amrywio o 40 i 200 kg. Gallant fesur o 1.40 i 1.80 m o hyd, tra gallant gyrraedd 1.10 m o uchder.

Mae pwysau a maint baeddod gwyllt yn amrywio yn ôl yr amgylchedd lle maent yn byw, yn ogystal â nodweddion genetig y baeddod. isrywogaeth dan sylw. Po fwyaf o fwyd sydd yn y cynefin, y mwyaf fydd.

Dosbarthiad daearyddol

Fel y dywedasom, mae'n bosibl dod o hyd i'r baedd gwyllt ar draws y blaned, wedi'i ddosbarthu mewn sawl isrywogaeth sy'n addasu i nodweddion penodol pob rhanbarth

Ym Mrasil, mae baeddod gwyllt i'w cael ym mron pob rhan o'r wlad. Fodd bynnag, mae eu mynychder mewn rhanbarthau gyda chrynodiad uchel o blanhigfeydd a diwylliannau amrywiol yn llawer amlycach, fel sy'n wir yn rhanbarth canol-orllewin y wlad.

Arferion ac ymddygiad

Gwyllt mae baeddod yn anifeiliaid cymdeithasol iawn ond cynhyrfus. Maent fel arfer yn crwydro mewn pecynnau o rhwng pump ac ugain o anifeiliaid. Benywod alffa sy'n rheoli'r grwpiau sy'n arwain eu hepil nes iddynt gyrraedd aeddfedrwydd.

Yn y cyfamser, mae baeddod gwyllt gwrywaidd fel arfer yn cerdded ar eu pen eu hunain neu mewn grwpiau llai, sy'n cynnwys “barrões”, fel y gelwir y baeddod gwyllt mwy aeddfed, a “sgweieriaid”, sef yr anifeiliaid ieuengaf, gan gynnwys y rhai sydd newydd gael eu diddyfnu. Yn ystod y dydd, mae baeddod gwyllt fel arfer yn treulio mwy o amser yn gorffwys yn y cysgod, ond yn y nos maen nhw'n dod allanchwilio am fwyd a cherdded.

Gweld hefyd: Pam mae cŵn yn llyfu eu perchnogion? darganfod y rheswm

Bwydo'r baedd gwyllt

Mae'r anifail hwn yn hollysydd, hynny yw, yn y bôn mae'n bwyta popeth. Fodd bynnag, mae'r baedd yn ffafrio gwreiddiau, ffrwythau, dail a phob math o lysiau. Weithiau gall yr anifail fwydo ar anifeiliaid bach, wyau a gweddillion anifeiliaid marw.

Bwyd arall sy'n well gan faeddod gwyllt yw pryfed a mwydod. Nid yw'n anghyffredin dod o hyd i dyllau yn y ddaear ac olion boncyffion pwdr a ddinistriwyd gan faeddod gwyllt, gan eu bod yn “trwyn o gwmpas” y lleoedd hyn i chwilio am fwyd.

Atgenhedlu a disgwyliad oes

Mae cyfnod bridio baeddod gwyllt yn para o fis Tachwedd i fis Ionawr. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae baeddod gwyllt gwrywaidd yn chwilio am fenywod derbyngar i baru â nhw. Mae beichiogrwydd baedd gwyllt benywaidd fel arfer yn para tua 110 diwrnod, a gall gynhyrchu o ddau i ddeg o forchyll, sef y baedd gwyllt “babanod”.

Mae’r baeddod gwyllt bychain yn diddyfnu ymhen pedwar mis, ac o wyth yn dechrau i fynd i mewn i'r cyfnod o aeddfedu rhywiol. Gall baeddod gwyllt fyw mewn caethiwed am hyd at ugain mlynedd, sydd hefyd yn ddisgwyliad oes amcangyfrifedig ar gyfer y rhai sy'n byw yn y gwyllt.

Mae'r baedd gwyllt yn anifail ymwrthol sy'n bresennol ym mron y byd i gyd

<9.

Mae'r anifail godidog hwn hefyd wedi goroesi. Dangosodd y baedd gwyllt yn ymarferol ei allu i oroesi ac addasu. Fodd bynnag, ei gryfder hefyd yw ei wendid a'r rheswm dros y tyfuerledigaeth y mae'n ei dioddef.

Mae ei ymddygiad a'i nodweddion greddfol yn gwneud y baedd gwyllt yn rhywogaeth ymledol mewn llawer o diriogaethau lle mae'n bresennol. Maent yn dinistrio planhigfeydd, yn ymyrryd â chylch bywyd anifeiliaid brodorol eraill a hyd yn oed yn croesi â rhywogaethau eraill o foch, gan arwain at isrywogaethau newydd megis y baedd gwyllt.

Cyfrifoldeb llywodraethau ac endidau yn y milhaint yw hyn. sector i hyrwyddo model teg ac effeithiol o reoli ac amddiffyn yr anifeiliaid hyn. Nawr eich bod yn gwybod popeth am y baedd gwyllt, parhewch i bori ein gwefan i gael gwybod a dysgu ychydig mwy am sawl math arall o anifeiliaid.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.