Beth i'w wneud pan fydd ci yn newid perchnogion? Syniadau crefft a mwy!

Beth i'w wneud pan fydd ci yn newid perchnogion? Syniadau crefft a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Beth sy'n digwydd pan fydd ci yn newid perchnogion?

Pan mae ci yn newid perchennog, mae llawer o bethau’n digwydd o fewn senario newydd i’r ddwy ochr, i’r perchennog ac i’r anifail.

Gall y newidiadau hyn fod yn anodd iawn i’r ddwy ochr , sy'n cynnwys cyfres o addasiadau sydd angen eu gwneud ac sy'n gwneud y berthynas yn sefydlu ei hun yn gadarnhaol cyn gynted â phosibl.

Gwybod sut i ymddwyn fel bod y ci yn teimlo'n fwy cyfforddus yw'r strategaeth orau allweddol, ers hynny ni all ddweud ar lafar yr hyn y mae'n ei deimlo, ac mae angen lle arno o bryd i'w gilydd. Gweler, isod, yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut i ymddwyn a helpu'r ci ar y daith newydd hon!

Pan fydd ci yn newid perchennog: teimladau ac ymddygiad cyffredin

Talu mae rhoi sylw i ymddygiad y ci yn ffordd o ddeall a oedd y newid yn dda iddo ai peidio. Pan fydd ci yn newid perchennog, mae'r dyddiau cyntaf neu hyd yn oed fisoedd bob amser yn cael eu nodi gan newid mawr mewn ymddygiad sydd fwyaf amlwg, megis arferion bwyta neu hyd yn oed arferion cymdeithasol.

Ci trist heb unrhyw reswm amlwg

Os yw'r ci yn drist unrhyw adeg o'r dydd heb i chi ymladd neu hyd yn oed ar ôl mynd am dro, fe allai fod yn arwydd o hiraeth am y cyn-berchennog, a'r ffordd sydd ganddo i ddelio â'r sefyllfa.

Dim pryder, mae'n rhywbeth naturiol a hynny dros amserbydd yn mynd heibio, cyn belled â'ch bod yn gwybod sut i groesawu pan fydd ci yn newid perchnogion, gan roi sylw ac anwyldeb cyson.

Ci'n cyfarth yn ormodol

Gall ddigwydd ei fod yn cyfarth yn ormodol, am ddim rheswm. ac ar unrhyw adeg o'r dydd, yn cymryd amser hir i stopio. Ar y pwynt hwn, mae angen i chi fod yn ofalus i beidio ag ymladd na gweiddi ar yr anifail am ddim rheswm, gan fod hwn yn adwaith naturiol yn y broses o addasu i'r perchennog newydd a gall bara am beth amser. Bydd angen ychydig o amynedd..

Difa dodrefn a gwrthrychau yn y tŷ

Ymddygiad cyffredin iawn arall pan fydd ci yn newid perchennog yw dinistrio holl ddodrefn y tŷ, o glustogau i hyd yn oed eraill wedi eu gwneud o wydr neu rywbeth sy'n dal yn grog.

Nid yw'n dicter nac yn anfodlonrwydd, o leiaf heb ei gyfeirio atoch chi ond mae'n ffordd iddo fynegi beth mae'n ei deimlo.

Gweld hefyd: Mico Estrela: gweler nodweddion a gwybodaeth arall!

Gwrthod bwyd <7

Mae ci bob amser yn barod i fwyta, beth bynnag ydyw ac unrhyw bryd, a dyna pam ei bod yn bwysig iawn rhoi sylw i hyn. Pan fydd ci yn newid perchennog ac yn gwrthod bwyta am amser hir, mae'n dda ceisio cymorth, oherwydd gall yr arfer hwn, o'i gyflwyno am amser hir, wneud y ci yn agored i broblemau iechyd.

Pwyntiau hanfodol i'w haddasu a ci sydd wedi newid perchennog

Rhaid gwneud yr addasiad y mae'n rhaid ei wneud pan fydd ci yn newid perchennog yn ofalus iawn bob amser.arsylwi pob manylyn lleiaf.

O'r man lle rydych chi'n cysgu i sefyllfaoedd eraill, fel gemau yn cael eu nodi a chymorth yn y broses hon, sydd mor gymhleth ac yn gallu cymryd llawer o amser.

Creu amgylchedd cyfforddus i'r ci

Mae addasu'r amgylchedd lle bydd y ci yn byw i'ch presenoldeb yn ffordd o wneud yr anifail yn fwy cyfforddus ac o ganlyniad ei wneud yn fwy heddychlon. Yn y modd hwn, bydd yn teimlo'n fwy diogel a bydd yn gweld ei gartref newydd mewn ffordd fwy cyfeillgar. Gadewch le iddo chwarae a gorffwys.

Mae'r lle unigryw hwn yn bwysig i'r ci, oherwydd i ddechrau efallai y byddai'n well ganddo ynysu ei hun, ac yna, fesul tipyn, gyda'r ysgogiad cywir, bydd yn dechrau cymryd rhan yn y dydd o ddydd i ddydd mewn mannau eraill.

Cynnig gwrthdyniadau: teganau a gwrthrychau eraill

Gall cynnig teganau, gwrthrychau y mae'n eu hoffi a hyd yn oed chwarae gydag ef fod yn ffordd i gyflymu'r broses addasu .

Mewn rhai achosion mae angen i chi fod ychydig yn glaf, oherwydd efallai na fydd yn ymateb i'r math hwn o ysgogiad, a gall gymryd peth amser iddo chwarae gyda chi, ond mae'n gyngor da pan ci yn newid perchenogion ac mae angen iddo addasu.

Cerdded y ci

Mae cwn wrth eu bodd yn cerdded, ac felly, pan fo ci yn newid perchennog, mae mynd allan gydag ef yn ffordd i ddod a pherthynas yn nes gyda'i gilydd. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws ei wneud yn fwy cyffrous.gyda'r cartref newydd a hyd yn oed gadael i fynd mwy.

Yn fyr, arhoswch yn agos iawn at eich ci newydd

Cŵn yw'r anifeiliaid sy'n bondio fwyaf â bodau dynol. Mae eich gallu i fyw gyda a theimlo'r hyn y mae bodau dynol yn ei deimlo yn drawiadol. Yn y modd hwn, mae sefydlu bondiau affeithiol hefyd yn strategaeth ddiddorol fel y gallwch chi helpu'ch ci newydd pan fydd yn newid perchnogion ac yn methu ag ymddwyn yn dda.

Os yw'n cynnig y posibilrwydd, ceisiwch ddod ag ef. ei berthynas rhwng y ddau yn feunyddiol, fel y gall ddod i arfer â'r presenoldeb newydd a'r drefn newydd yn gyflymach.

Cyn mabwysiadu ci bach: paratoadau a chynghorion pwysig

Mae mabwysiadu ci yn beth bregus iawn, yn enwedig pan mae eisoes wedi mynd drwy broses fridio o’r blaen. Gall hyn ddylanwadu llawer mwy na'r problemau addasu pan fydd ci yn newid perchnogion, gan achosi difrod ychydig yn fwy difrifol i'r ddwy ochr.

Meddyliwch yn ofalus am bopeth fydd ei angen!

Pan fydd y ci yn cael ei roi i fyny i'w fabwysiadu, ar ôl cael ei fagu gan rywun a'i ddychwelyd, mae'n achosi ychydig o drawma seicolegol yn y ci.

Dyma pam mae llawer yn ymwrthol ac yn mynd yn ymosodol neu'n drist . Felly, mae'n bwysig iawn meddwl llawer am y broses fabwysiadu hon.

Dysgu mwy am yr anifail

Dysgu gwybodaeth am yr anifail.Mae ci yn ffordd o allu deall ei ddeinameg cyn mynd ag ef adref. Sut mae'n ymddwyn, pa ofal o ddydd i ddydd sydd ei angen, beth yw ei hoff hobïau, mae hyn i gyd yn bwysig gwybod pan fydd ci yn newid perchennog, fel bod yr addasiad yn gyflymach.

Rhowch amser gyda'r ci cyn penderfynu

Cael prawf gyda chi yw'r ffordd orau o wybod a yw'n wirioneddol ddelfrydol ar gyfer eich cartref ai peidio. Nid oes yn rhaid i chi fynd adref gydag ef am hynny. Neilltuwch amser i fod gyda'ch gilydd, a deall beth yw'r ddeinameg pan fydd ci yn newid perchennog.

A yw'r tŷ yn gallu derbyn?

Nid yn unig y mae'n rhaid arsylwi ar y ci, ond mae angen rhoi sylw i'r lle y gall fyw ynddo hefyd, wedi'r cyfan, pan fydd ci yn newid perchennog mae angen iddo addasu i'r amgylchedd cyfan a fydd yn rhan o'i drefn newydd.

Mae gwybod a yw lle rydych chi'n byw yn cefnogi creu ci yn osgoi enillion a all fod yn drawmatig iawn i'r anifeiliaid.

Mabwysiadais gi bach oedd â'r perchennog arall. A nawr?

Mae'n anodd dweud faint o amser sydd ei angen ar eich ci newydd i addasu i'w gartref newydd. Mae hon yn broses a all gymryd wythnosau neu fisoedd. Bydd hyn yn dibynnu ar frid y ci ac, yn anad dim, ei hanes. Gawn ni weld nawr y prif bwyntiau ddylai gael sylw'r perchennog newydd.

Mae dadansoddi ymddygiad y ci bach newydd yn sylfaenol

FellyPan fydd yn cyrraedd ei breswylfa newydd, mae'n bwysig iawn rhoi sylw i ymddygiad y ci, gan y bydd hyn yn dangos yr arwyddion cyntaf o gyflwr emosiynol blaenorol y ci

Pan fydd ci yn newid perchennog, mae'n anodd gwybod sut y bydd yn ymddwyn yn y cartref newydd, llawer llai eu hymateb i ymdrechion y perchennog newydd i fynd atynt. Felly, gwnewch ddadansoddiad cyflym o ymddygiad y ci cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd ei gartref newydd.

Gweld hefyd: Chwilio am gi gwyn a blewog? Cwrdd â 22 o fridiau hardd

Byddwch yn amyneddgar gydag addasiad y ci

Mae rhai pobl yn ofni cwyno wrth yr anifail, a phryd mae ci yn newid perchnogion, mae angen dysgu ymddygiadau eto.

Byddwch yn amyneddgar a gwybod sut i fynd o'i chwmpas trwy addysgu bob amser, nid dim ond cwyno neu weiddi, ond dangos sut mae pethau'n cael eu gwneud, gwneud bargeinion newydd a chadw'ch llais yn gadarn mewn ffordd syml a digynnwrf.

Lleddfu’r hiraeth am y perchennog blaenorol

Mae’n arferol i’r ci deimlo hiraeth ar ei gyn-berchennog, a sicrhau bod y broses hon yn cael ei goresgyn gyda sylw, hoffter a gwrthdyniadau. Nid yw'r cyn-berchennog bob amser yn hygyrch, a'r union syniad yw gwneud newid cartref. Felly, pan fydd ci yn newid perchennog ac yn ei golli, rhowch sylw cyson iddo er mwyn creu perthynas gref a pharhaol

Cynghorion ar sut i addasu’r ci sydd ynghlwm wrth yr hen berchennog i’r cartref newydd

Un o'r ofnau mwyaf pan fydd ci yn newid perchnogion ywpan fydd y ci ynghlwm wrth y cyn-berchennog. Mewn llawer o sefyllfaoedd mae rhai pobl hyd yn oed yn meddwl y gallai fod yn amhosibl ei gael yn ymlyniad i'w deulu newydd, ond mae'n bosibl.

Byddwch yn amyneddgar

Mae addasu yn gofyn am amynedd, ac felly, pan fydd ci newid perchnogion, fe all gymryd peth amser iddo anghofio'r hen berchennog, a dod i arfer â'r drefn newydd fydd ganddo o hynny ymlaen.

Gwybod sut i aros am ei amser, heb orfodi unrhyw sefyllfa neu heb gyflymu rhai cysylltiadau diangen ar y pryd.

Rhowch lawer o gariad ac anwyldeb

Mae cariad ac anwyldeb yn ddau arf i allu denu a chadw unrhyw gi, ac felly mae'n angenrheidiol defnyddio'r dyfeisiau hyn at y diben hwn. Pan fydd ci yn newid perchenogion ac yn cael llawer o faldod, gall ddod i arfer â'r lle newydd hwnnw yn gynt o lawer, gan gryfhau'r cysylltiadau â chi.

Deall a chwrdd ag anghenion eich ci

Ie cyffredin iawn, pan fydd ci yn newid perchennog, i roi rhai arwyddion fel eisiau cael ei adael ar ei ben ei hun neu am dro. Maent yn arwyddion sy'n ofnus iawn i ddechrau, ond a all ddod yn gryfach dros amser os na chânt y sylw priodol.

Ar y dechrau, argymhellir ymateb i'r ceisiadau hyn, gan ei fod yn mynd trwy gymhlethdod. cyfnod ac mae hynny'n galw am fwy o sylw .

Rhyngweithio gyda'r ci yn gyson

Mae gwneud rhaglenni gyda'r ci fel arfer hefyd yn helpu yn y broses gyfan opan fydd ci yn newid perchennog.

Y peth a argymhellir yw cael trefn o deithiau cerdded, ymarferion, amser chwarae a hyd yn oed yr eiliad pan fyddwch yn y gegin. Mae hyn i gyd yn ei helpu i addasu ac yn cryfhau'r cwlwm rhyngoch chi a'ch ffrind newydd.

Pan fydd ci yn newid perchennog: Cwestiynau cyffredin eraill

Codi ci a'r holl broses addasu pan mae ci yn newid perchnogion yn creu llawer o amheuon. Mae deall beth i'w wneud yn yr eiliadau hyn y mae pawb yn mynd drwyddynt yn hanfodol er mwyn i'r ddau ddod i arfer â'r sefyllfa newydd.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gi ddod i arfer â pherchennog arall?

Nid oes union amser, ond mae arbenigwyr yn sôn am 3 wythnos ar gyfer addasu’r lle, a gall rhai gymryd hyd at 3 mis neu fwy, ac yn y sefyllfaoedd hyn gall byw gyda’n gilydd fod yn anghyfforddus iawn.

Mae hyn yn dibynnu ar gyfres o ffactorau megis brid, bridio blaenorol, ac mae'r driniaeth a roddir yn gymorth i addasu pan fydd ci yn newid perchennog.

A yw'n bosibl addasu ci oedd â pherchennog arall gyda chŵn eraill?

Mater sensitif iawn arall pan fo ci yn newid perchnogion yw pan fydd yn cyfarfod â chŵn eraill. Mae'n bosibl, ond mae angen sylw arbennig

Os nad oedd ganddo'r arferiad hwn, mae angen ichi roi amser iddo nes bod popeth yn dawelach, a than hynny cadwch lawer o fyrbrydau ac amynedd ar gyfer hyfforddi'r realiti newydd hwn. Pan ymae cŵn yn llai mae'r broses hon yn symlach.

Beth i'w wneud pan nad yw'r ci yn bwyta?

Y peth a argymhellir yw ceisio gyda chymaint o fyrbrydau â phosibl, bwydydd y mae'n eu hoffi, a hyd yn oed eistedd gydag ef a bwyta gyda'i gilydd, gan ysgogi ei fwydo.

Yn y pen draw, yr opsiwn gorau yw edrych am gymorth proffesiynol a all o leiaf osgoi difrod mawr, sy'n digwydd pan fydd ci yn newid perchnogion ac yn datblygu problemau bwydo difrifol iawn.

Dysgu newydd

Y ddau ar gyfer y rhai sy'n mabwysiadu fel ar gyfer y ci sy'n cael ei fabwysiadu, mae popeth yn newydd, ac mae angen addasiadau newydd ar bopeth. Pan fydd ci yn newid perchnogion, mae'n dod o hyd i amgylchedd newydd sy'n ddieithr iddo. I'r rhai sy'n ei dderbyn, mae'n breswylydd newydd y tu mewn i'r tŷ, sy'n newid yr holl drefn a'r arferion y tu mewn i'r tŷ.

Gall wynebu hyn oll fel profiad dysgu newydd helpu i ddelio â'r sefyllfa mewn ffordd ysgafnach, hapusach a mwy proffidiol i bawb. Manteisiwch ar y foment hon i ddod yn nes at eich ci a gwneud iddo deimlo'n agored i brofiad newydd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.