Beth yw acwariwm jumbo? Modelau pysgod ac acwariwm!

Beth yw acwariwm jumbo? Modelau pysgod ac acwariwm!
Wesley Wilkerson

Acwariwm jumbo: popeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau

Her i bobl sy'n hoff o bysgod, mae'r acwariwm jumbo wedi bod yn ennill llawer o gefnogwyr. Mae acwariaeth yn mynd y tu hwnt i sefydlu gofod ar gyfer pysgod yn unig. Mae'n ymwneud â chreu a chynnal ecosystem sy'n ffafriol i les pysgod ac anifeiliaid morol eraill. Yn achos yr acwariwm jumbo, mae holl adeiladwaith yr ecosystem hon yn dod yn fwy heriol a phleserus i'r rhai sy'n hoff o'r byd morol.

Yn enwedig i'r rhai sy'n edmygu pysgod addurniadol mawr, a all drawsnewid yr acwariwm yn waith go iawn. celf. Darganfyddwch beth yw'r prif nodweddion a'r mathau o bysgod yn yr acwariwm jumbo a dysgwch sut y gallwch chi ddechrau eich un chi.

Beth yw cadw pysgod jymbo?

Dim byd mwy na'r arfer o adeiladu acwariwm ar gyfer pysgod jumbo, sef pysgod sy'n fwy nag 20 cm. Mae'n fath o hobi sydd angen llawer o ofal, oherwydd gan eich bod yn delio â physgod mawr, mae angen meddwl am faint, bwydo, hidlo, ymhlith eraill.

Modelau a maint acwariwm gofynnol

Sut i grybwyll yn gynharach, bydd yr acwariwm hwn yn gartref i bysgod sy'n fwy na 20 cm, hynny yw, bydd angen lle mwy iddynt ddatblygu. Y ddelfryd yw 2 m x 0.7 m x 0.7 m, yn y drefn honno hyd, lled ac uchder. Mae'n edrych yn fawr iawn, ond mae'n briodol ar gyfer maint y rhywogaeth a fydd yn byw yn yllygaid. Gall y pysgodyn du hwn gyrraedd 50 cm a byw am tua 8 mlynedd.

Cuvier's Bichir

Aiff Bichir y Cuvier yn ôl llawer o enwau megis Bichir Llwyd a Senegal Bichir. Mae'r pysgodyn siâp sarff hwn yn perthyn i'r Teulu Polypteridae a gellir ei ddarganfod mewn nifer o wledydd ar gyfandir Affrica.

Mae ei ddisgwyliad oes yn uchel iawn, gan gyrraedd dros 20 mlynedd. Gall y Bichir-de-cuvier gyrraedd 45cm, ac mae'n bysgodyn heddychlon iawn, gan ei wneud yn ddewis da ar gyfer acwariwm cymunedol. Fodd bynnag, rhaid ei roi mewn amgylchedd gyda physgod heddychlon o'r un maint neu'n fwy nag ef, er mwyn peidio â dod yn ysglyfaeth iddo.

Pysgod Teigr Oscar

Pysgodyn sy’n cael ei edmygu’n fawr gan acwaria ym mhob rhan o’r byd, gan ei fod yn aelod arall o’r Teulu Cichlidae yw Teigr Oscar. Mae ei harddwch yn swyno pawb, ond fel arfer caiff ei fridio gan acwarwyr mwy proffesiynol oherwydd ei ymddygiad anodd. Mae'n bysgodyn ymosodol a thiriogaethol, felly rhaid bod yn ofalus wrth ddewis cymar.

Gyda smotiau du ac oren afreolaidd, gall Oscar Tigre gyrraedd hyd at 30 cm. Mae'n tarddu o Dde America a gellir ei ddarganfod mewn gwledydd fel Colombia, Guiana Ffrengig, Periw a hyd yn oed ar Afon Amazon, yma ym Mrasil.

Açu Jacundá

Wedi'i ganfod yn Ne America, gall yr Açu Jacundá, sydd hefyd yn aelod o'r Teulu Cichlidae, gyrraedd hyd at 40 cm abyw am fwy na 10 mlynedd. Mae gan y pysgodyn hwn ymddygiad anodd iawn oherwydd gall fod yn ymosodol iawn. Y ddelfryd yw ei gadw gyda physgod tiriogaethol ac ymosodol eraill, o'r un maint neu fwy o ddewis

Acará Discus

Pysgodyn arall o'r Teulu Cichlidae, yr Acará Discus i'w gael yn Ne America, yn bennaf ym Masn yr Amazon. Gyda'r gallu i fyw am tua 8 mlynedd neu fwy, gall y Discus Acará lliwgar fesur hyd at 25 cm, a'r mwyaf cyffredin yw 15 cm.

Pysgodyn heddychlon iawn yw'r Acará Discus, ond mae hefyd yn gregarious. Mae hyn yn golygu ei fod yn byw mewn grwpiau bach gyda hierarchaeth gref, felly wrth ei fewnosod yn yr acwariwm mae'n bwysig rhoi mwy na 5 ohonynt. Hefyd, ni ellir ei osod gyda physgod ymosodol eraill, oherwydd gellir ei anafu.

Labeo Bicolor

Mae'r Labeo Bicolor hefyd yn cael ei adnabod fel y Siarc Bicolor neu'r Siarc Cynffon Goch ac mae'n perthyn i'r teulu Cyprinidae. Mae'r pysgodyn hwn yn wreiddiol o Asia, ond fe'i hystyrir yn ddiflanedig yn y gwyllt, yn cael ei fridio mewn caethiwed i warchod y rhywogaeth.

Mae'r pysgodyn hwn yn gymharol fach o'i gymharu â physgod jumbo eraill. Mae'n mesur tua 10 cm a gall gyrraedd hyd at 15 cm. Mae'r Labeo Bicolor yn bysgodyn heddychlon, fodd bynnag, rhaid talu sylw, oherwydd pan ddaw i bysgod o'r un rhywogaeth, mae'n diriogaethol ac ymosodol

Acwariwm Jumbo: darling newydd ycariadon pysgod

Mae'r acwariwm hardd a chymhleth hwn wedi bod yn swyno pawb. Yn ogystal â bod yn hobi hwyliog, mae hefyd yn addurniad gwych i'ch cartref neu fusnes. I ddechrau datblygu acwariwm jumbo, mae'n bwysig astudio nid yn unig y rhywogaethau o bysgod, ond hefyd strwythur eich acwariwm, y math o fwyd pysgod, yr hidlwyr priodol a'r mathau o swbstrad.

Gwybod popeth mae hyn yn bwysig nid yn unig i wneud swydd sydd wedi'i gwneud yn dda, ond hefyd i wybod faint fyddwch chi'n ei wario ac a ydych chi'n fodlon gwneud hynny. Mae'r acwariwm jumbo yn rhywbeth unigryw a gwerthfawr ac felly'n werth chweil!

acwariwm.

Prif wahaniaethau rhwng yr acwariwm jumbo a'r un cyffredin

Oherwydd ei faint, rhaid i'r acwariwm gael ei gynllunio'n ofalus gan y rhai sydd ei eisiau. Mae ei ddimensiynau'n fawr a gall ddal hyd at 300 litr neu fwy, yn dibynnu ar faint. Mae'r acwariwm jumbo hefyd yn gofyn am gyflwr ariannol da gan y person â gofal, gan y bydd yn rhaid iddo ymroi i gynnal amgylchedd sy'n ffafriol i'r pysgod a fydd yn byw yno.

Gwahaniaeth diddorol arall rhwng yr acwariwm jumbo a'r Un cyffredin yw'r rhyngweithio y gallwch chi ei gael. Yn gyffredinol, nid yw pysgod yn rhyngweithio llawer o amgylch yr acwariwm gyda'u harsylwyr. Fodd bynnag, mae pysgod mawr yn tueddu i gynnig mwy o ryngweithio, rhywbeth sy'n denu sylw'r rhai sy'n ymddiddori mewn anifeiliaid dyfrol.

Sut i ddechrau arni mewn acwaria jumbo

I'r rhai sydd â diddordeb mewn cadw o'r pysgod mawr hyn, mae angen llawer o baratoi ar acwariwm jumbo, yn enwedig o ran gofod. I ddechrau, mae'n rhaid i chi wybod rhywfaint o wybodaeth hanfodol er mwyn peidio â mynd o'i le wrth ei adeiladu a'i addurno

Adeiledd angenrheidiol i gydosod acwariwm jumbo

Fel y soniwyd yn flaenorol, y prif bwynt yn y gwaith adeiladu acwariwm jumbo yw cael digon o le i'w ddyrannu. Yn ogystal, mae angen cydymffurfio â'r mesurau a grybwyllwyd eisoes, neu hyd yn oed eu cynyddu os oes angen.

Os ydych am fuddsoddi mewn acwariwm jumbo, mae'n bwysig gwybod y bydd yn rhaid i chi fod yn barod yn ariannol, fel y mae llawery gofal a ddylai fod ganddo. Ac, gan y bydd yn gartref i bysgod mawr, mae'n bwysig cadw lle mawr ac addas ar ei gyfer.

Planhigion ar gyfer acwariwm jumbo

I fewnosod planhigion mewn acwariwm jumbo mae angen gwneud hynny. talu sylw manwl. Mae rhai o'r pysgod a fydd yn byw yn yr acwariwm jumbo yn bwydo ar blanhigion, hynny yw, efallai y bydd eich gwrthrych addurniadol yn cael ei ddinistrio gan y trigolion eu hunain. Am y rheswm hwn, dylech feddwl yn ofalus a yw'n werth gosod planhigion yn yr acwariwm.

Yn ogystal, mae angen i acwariwm gyda llawer o blanhigion chwistrellu carbon deuocsid, rhywbeth nad yw'n gweddu i'r acwariwm jumbo, gan ei fod ddim yn gwneud yn dda gyda CO². Felly, rhaid lleihau nifer y planhigion.

Mae hidlo a goleuo yn anhepgor

Mae angen rhywfaint o ofal penodol ar yr acwariwm jumbo megis hidlo a goleuo digonol. Mae pysgod jumbo yn wahanol i'r rhai a geir yn y rhan fwyaf o acwariwm cartref, gan eu bod yn fawr ac mae angen mwy o sylw i'w trin.

Oherwydd y nifer fawr o ysgarthu, y peth delfrydol ar gyfer y math hwn o acwariwm yw defnyddio'r hidlydd Swmp , sy'n cyfieithu yn golygu "carthbwll misglwyf". Y rhan fwyaf o'r amser, mae wedi'i leoli ar waelod yr acwariwm, ac argymhellir oherwydd bod y dŵr yn mynd trwy sawl cam cyn ei anfon yn ôl ac mae'n hawdd ei gynnal a'i gadw.

Rhaid i'r rhywogaeth a osodir yn yr acwariwm jumbo cael eu dewis a'u harsylwi'n ofalus iawn. Amae goleuo'n chwarae rhan sylfaenol yn nhrefniadau'r pysgod hyn. Mae rhai yn byw ar yr wyneb ac wedi arfer â goleuo cryfach, yn wahanol i'r rhai sy'n byw ar waelod yr acwariwm. Dyna pam ei bod hi'n bwysig astudio arferion eich pysgod a darganfod y golau cywir, neu gall y pysgod fod o dan straen dwys a pheidio â bwyta'n iawn.

Dewis pysgod

Pwynt pwysig arall Beth mae'r crewyr newydd Dylai'r math hwn o acwariwm dalu sylw i yw'r dewis o bysgod. Mae yna lawer o rywogaethau hardd a diddorol a fydd yn tynnu eich sylw. Fodd bynnag, mae'n bwysig astudio pa rywogaethau sy'n gydnaws â'i gilydd, fel nad yw un pysgodyn yn ymosod ar y llall.

Mae strategaethau i helpu pysgod i gadw pellter penodol neu osgoi cyswllt blaen. Fodd bynnag, y peth a argymhellir fwyaf yw dewis pysgod sydd â pherthynas dda yn gywir.

Gofal arbennig ar gyfer acwariwm jumbo

Mae sawl math o bysgod y gellir eu magu mewn jumbo acwariwm. Gallant hoffi dŵr wyneb a dŵr dyfnach, gallant hefyd ddod o ddŵr ffres a halen. Y ddelfryd yw peidio â rhoi pysgod ag arferion gwahanol iawn, fel ei bod yn haws creu cynefin ffafriol.

Mae gwybod y diet iawn yn hanfodol

Mae'r rhan fwyaf o bysgod jymbo yn gigysyddion, felly maen nhw fel arfer osbwydo gyda physgod bach ac anifeiliaid eraill fel berdys. Fodd bynnag, pan fydd allan o'i gynefin naturiol, gellir ei fwydo â dognau penodol. Mae rhai pysgod yn bwydo ar waelod yr acwariwm, ac eraill yn y canol. Dyna pam ei bod yn bwysig talu sylw.

Ffordd arall o gydbwyso diet y cewri hyn yw darparu bwyd byw a chig iddynt. Gall fod yn gramenogion neu hyd yn oed pysgod bach er enghraifft. Ond rhaid talu sylw a'i gydbwyso'n dda â rheswm fel nad oes gan y bodau morol hyn ddiffyg maetholion. Ffordd arall o'u bwydo yw eu bwydo brest cyw iâr wedi'i deisio neu fathau eraill o gig.

Sut i osgoi ymladd rhwng pysgod jumbo

Mae'r rhan fwyaf o bysgod jumbo yn diriogaethol. Yn fuan, mae'n debygol iawn y byddant yn ymladd yn yr acwariwm ac yn anafu ei gilydd. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, mae yna rai awgrymiadau y gallwch chi eu rhoi ar waith yn eich acwariwm.

Yn ogystal â dewis rhywogaethau cydnaws, gallwch chi fynd â bag a charreg a gosod gwrthdyniad ar eu cyfer. Yn ogystal â dadansoddi pa bysgod sy'n gydnaws a pha rai nad ydynt, dylech hefyd roi sylw i'w harferion, yn enwedig eu harferion bwyta. Trwy uno, er enghraifft, dau bysgodyn gyda'r arferion o fwydo un ar yr wyneb a'r llall ar y gwaelod, bydd yn rhaid i chi ddarparu dau borthiant gwahanol.

Rhywogaethau o bysgod ar gyfer acwariwm jumbo

Fel y soniwyd yn gynharach, mae yna sawl uny rhywogaethau o bysgod mawr sy'n gallu byw yn yr acwariwm jumbo. Y peth pwysicaf yw chwilio am bysgod â nodweddion ac arferion tebyg, fel bod eich acwariwm nid yn unig yn edrych yn brydferth ond hefyd yn darparu amgylchedd iach i anifeiliaid morol. Dewch i gwrdd â rhai mathau gwych o bysgod i'w gosod yn eich acwariwm jumbo.

Acará Jóia

Yn wreiddiol o gyfandir Affrica, mae'r Aracajá Jóia yn aelod o deulu mawr y Cichlidiaid. Mae'n bysgodyn cymharol fach o'i gymharu â physgod jumbo eraill, gan gyrraedd 13 cm i 15 cm pan fyddant yn oedolion.

Mae gan yr Aracajá Joia, sydd i'w gael ar hyn o bryd yn nyllau dŵr Affrica, ddisgwyliad oes o tua 5 mlynedd. Mae'n bysgodyn anian, felly mae'n bwysig cael rhai rhwystrau, megis cuddfannau, i leihau ei ymosodol.

Aruanã

Mae'r pysgodyn hwn, sydd â chorff hir a cheg fawr, yn perthyn i'r Teulu Osteoglossidae ac i'w gael ym Masn yr Amason ac yn Tocantins-Araguaia. Un o'i brif nodweddion yw ei raddfeydd mawr, sydd, yn ystod y tymor bridio, yn cael lliw cochlyd.

Gall yr Arowana, sy'n bysgodyn cigysol ac sydd â'r gallu i anadlu allan o ddŵr, gyrraedd hyd at 1 metr o hyd a gall gyrraedd hyd at 5 kg mewn caethiwed. Mae'r pysgod hwn yn enwog iawn ledled y byd. I'r bobl Tsieineaidd fe'i hystyrir yn symbol o heddwch, lwc a ffyniant, yn ogystal âyn meddu ar lawer o chwedlau cynhenid ​​am dano hefyd.

Cascudo Leopard

Yn wreiddiol o Fasn yr Amazon, mae'r pysgodyn hardd hwn yn hydwyth iawn ac yn ddefnyddiol ar gyfer eich acwariwm jumbo. Yn aelod o'r Teulu Loricariidae, mae'r pysgodyn hwn wrth ei fodd yn tynnu algâu o raean, gwydr, planhigion a boncyffion, rhywbeth defnyddiol iawn i gadw'ch acwariwm yn lanach.

Gall y Llewpard Pleasant gyrraedd hyd at 45 cm mewn bywyd oedolyn a ei ddisgwyliad oes yw tua 12 mlynedd. Yn ogystal, nid yw'r pysgod hardd hwn yn dreisgar ac mae ganddo gydfodolaeth dda, felly mae'n gaffaeliad gwych.

Jacaré Mouth Fish

Canfyddir yng Ngogledd a Chanol America, mae Pysgod Ceg yr Alligator hefyd yn cael ei adnabod fel Pysgod Nodwyddau a/neu Gar. Yn perthyn i deulu'r Lepisoteidae, fe'u dosberthir yn ddau genera: Lepisosteus ac Atractosteus. Y prif wahaniaeth rhyngddynt yw eu maint, yr Atractosteus yw'r lleiaf, yn cyrraedd hyd at 90 cm, er mai'r mwyaf cyffredin yw 60 cm.

Pysgodyn heddychlon yw'r Boca de Jacaré ac, o'r herwydd, mae'n cydfodoli'n dda. . Prif nodwedd y pysgodyn cigysol hwn yw ei geg yn debyg iawn i geg aligator, a dyna pam mae'n cael ei adnabod wrth yr enw hwnnw. Yn ogystal, mae hefyd yn anadlu aer atmosfferig, sy'n ei gwneud yn fwy gwrthsefyll dŵr llygredig.

Jaguar cichlid

Wedi'i ddarganfod yng Nghanolbarth America, mae'r pysgodyn cigysol hwn yn perthyn i deulu mawr y Cichlidae, ac yn mesur rhwng 35 cm a 55 cm gydadisgwyliad oes o tua 8 mlynedd. Oherwydd ei ymddygiad ymosodol a thiriogaethol iawn, mae'r Jaguar Cichlid yn bysgodyn sy'n anodd byw ag ef.

O ganlyniad i'w ymddygiad, mae'n bwysig peidio â chael pysgod llai na'i hun yn yr acwariwm, felly rhag iddynt fynd yn ysglyfaeth. Awgrym pwysig yw po leiaf y gofod, y mwyaf ymosodol y daw, felly mae acwariwm mawr yn hanfodol ar gyfer cydfodolaeth dda

Yellow Tucunaré

Y Tucurané Melyn, sydd hefyd yn aelod o y Cichlidae Teuluol, fe'i ceir ym Masnau'r Amazon, Araguaia-Tocantins ac mewn rhai llynnoedd yn y Pantanal. Y pysgodyn hwn yw'r mwyaf adnabyddus o'r gwahanol rywogaethau Tucurané sy'n bodoli oherwydd y lliw melyn hardd a bywiog sy'n bresennol yn ei esgyll a'i glorian.

Gall y pysgodyn jymbo hwn gyrraedd hyd at 1 m, ond y mwyaf cyffredin yw aros rhwng y 30 cm a 50 cm, gan bwyso hyd at 8 kg. Mae'r Tucurané Amarelo yn diriogaethol iawn ac yn heliwr, felly rhaid bod yn ofalus wrth ei osod mewn acwariwm gyda rhai pysgod.

Arswyd gwyrdd

Yn tarddu o Dde America, mae'r Terfysgaeth Werdd, aelod o'r Teulu Cichlidae, i'w ganfod o arfordir Môr Tawel Ecwador i Afon Tumbes ym Mheriw. Un o'i brif nodweddion yw'r lliwio dwys a bywiog yn y tonau gwyrdd wedi'u cymysgu â thonau mwy glasaidd. Gall y braw Gwyrdd fesur 30 cm a'i ddisgwyliad oes yw 8 mlynedd.

Aomewnosodwch y Terror Gwyrdd yn yr acwariwm jumbo, mae'n bwysig dewis y rhywogaeth arall yn dda, gan ei fod yn bysgodyn tiriogaethol ac ymosodol. Y ddelfryd yw gosod pysgod o'r un maint neu fwy, ac os yn bosibl, aelodau o'r un teulu, er mwyn hwyluso cydfodolaeth.

Gweld hefyd: Llyfr coginio bwyd cŵn: edrychwch ar y rhai gorau!

Y diafol coch

Yn cyfieithu i Bortiwgaleg, pysgodyn arall o deulu mawr y Cichlidae yw'r Diafol Coch. Gellir dod o hyd i'r pysgodyn hardd hwn yn Llynnoedd Nicaragua a Managua yng Nghanolbarth America. Gall fyw am tua 10 mlynedd a'r mwyaf cyffredin yw mesur 25 cm, weithiau'n cyrraedd 35 cm.

Gweld hefyd: Bacurau: darganfyddwch chwilfrydedd, chwedlau a llawer mwy am yr aderyn!

Un o brif nodweddion y Diafol Coch yw ei ymosodedd eithafol, sy'n ei wneud yn anodd iawn i'w drin. byw gyda. Er mwyn ei osod mewn acwariwm cymunedol, rhaid iddo gael o leiaf mwy na 1,000 litr. Awgrym arall i leihau eu hymosodiad yw gosod rhwystrau, megis gwrthrychau addurniadol, gan wneud cyswllt llygaid yn anodd.

Ituí-cavalo

Pysgodyn o'r Teulu Apteronotidae sydd i'w ganfod ledled De America yw'r Ituí Cavalo, a elwir hefyd yr Ysbryd Du. Pysgodyn glas-ddu hardd yw hwn, ac eithrio smotyn gwyn ar y pen sy'n gallu ymestyn i'r gynffon.

Cwilfrydedd mawr am yr Ituí Cavalo yw ei fod yn defnyddio organ drydanol a derbynyddion trwy gydol ei corff i ddod o hyd i'ch ysglyfaeth a'i ddal. Mae hyn oherwydd bod y pysgodyn yn ddall oherwydd croen sy'n gorchuddio ei lygaid.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.