Beth yw pris Dachshund? Gweler costau a threuliau gyda chreu!

Beth yw pris Dachshund? Gweler costau a threuliau gyda chreu!
Wesley Wilkerson

Eisiau prynu Dachshund a ddim yn gwybod y pris?

Mae cŵn Dachshund yn anifeiliaid gwych, deallus a chymdeithasol. Gelwir yn fwy cyffredin bassets neu “selsig” ym Mrasil, maen nhw wrth eu bodd yn chwarae ac yn gymdeithion gwych. Mae ganddyn nhw bersonoliaeth garedig iawn, ac ymhlith eu nodweddion corfforol mae pawennau bach, boncyff hir a chôt frown.

Gweld hefyd: Cath tricolor: a yw hi bob amser yn fenyw? Ai ras yw hi? Gwybod hyn a mwy

Felly, mae'n rhaid i chi feddwl tybed faint i brynu Dachshund, neu a yw'n well ei fabwysiadu, yn ogystal i gynnal a chadw, bwyd a phrisiau costau byw. O'n blaenau, byddwn yn dweud popeth wrthych am y brîd hwn. Byddwch yn darganfod faint y dylech ei wario ar deganau, tŷ, hylendid a milfeddyg. Os ydych chi'n bwriadu mynd ag un ohonyn nhw adref, dewch i ddeall yr holl brisiau sy'n ymwneud â nhw. Awn ni?

Pris Dachshund a ble i brynu neu fabwysiadu

Byddwn yn dweud wrthych am bris Dachshund a ble gallwch brynu neu fabwysiadu un. Hefyd edrychwch, isod, gwybodaeth am bris y gwahanol fathau o Dachshund!

Pris y Dachshund Blew Hir

Mae'r cŵn hyn ar gael mewn meintiau arferol a mini. Efallai y bydd y pris yn amrywio o un lle i'r llall, y maint a'r cenel. Yn yr un modd ag y mae bron yn amhosibl i ddau gi Dachshund fod yr un peth, go brin y byddwch chi'n dod o hyd i ddau fridiwr sy'n codi'r un pris yn union am eu Cwchshund.

Dylech chithau hefyd fodgwybod y gall costau amrywio o un sbwriel i'r llall. Mae gan Dachshunds gwallt hir gôt meddalach, felly gall fod ag ychydig o wahanol arlliwiau, yn amrywio o glytiau ysgafnach i dywyllach ar hyd y corff cyfan. Y pawennau, y bol a'r ardal ddorsal yw'r lleoedd sydd â'r gwallt hiraf.

Yn y pen draw, mae'r Dachshunds hyn yn costio ychydig yn fwy na'r cŵn gwallt byr, yn amrywio o $2,000 i $3,000.

Wirehaired Dachshund pris

Gwallt gwifren (neu wallt byr) Cwchshund yw'r mwyaf cyffredin o amrywiadau'r brîd. Mae llawer o deuluoedd yn eu dewis oherwydd eu bod ychydig yn is o ran cost o gymharu â rhai gwallt hir.

Yr hyn y dylech ei wybod yw bod rhai o weadau a lliwiau cot Dachshund yn tueddu i fod yn fwy poblogaidd nag eraill, fel yn ogystal â'r meintiau a'r lliwiau.

Felly gallai eich amrediad prisiau fod rhwng $1,000 a $2,500. Serch hynny, mae rhai rhanbarthau'n llwyddo i gynnig cŵn bach am $800. Chwiliwch yn eich dinas a'ch bwrdeistrefi cyfagos a pheidiwch ag anghofio gwirio cymhwyster y bridiwr neu'r sefydliad a ddewiswyd i brynu'r Dachshund.

Beth all ddylanwadu ar bris Dachshund?

Mae sawl ffactor yn effeithio ar gost Dachshund brîd pur. Yn y lle cyntaf, mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i'r bridiwr ystyried nifer y cŵn bach yn ei sbwriel aRhannwch gyfanswm cost y prosiect â nifer yr anifeiliaid anwes. Wedi hynny, mae'n rhaid iddo ychwanegu rhywfaint o gynnydd canrannol er mwyn gallu fforddio sbwriel arall.

Mae hyn yn ei dro yn effeithio ar gost gyffredinol pob ci. Ond nid yw'n stopio yno. Mae angen iddo hefyd ystyried y costau ychwanegol posibl sy'n cynyddu cost pob ci.

Hefyd, os ydych chi'n gobeithio cael y ci bach gorau yn y torllwyth, gwnewch yn siŵr y bydd y bridiwr yn ychwanegu rhai costau. Po uchaf yw'r pris a fynnir, yr uchaf yw ansawdd a phurdeb y brîd ci dan sylw.

Ble i brynu ci bach neu Dachshund oedolyn?

Cânt eu gwerthu fel arfer mewn cenelau sy’n arbenigo mewn cŵn pedigri, neu mewn siopau anifeiliaid anwes. Gallwch hefyd brynu ar-lein, ond gwiriwch yr argymhelliad ac a yw'r bridiwr yn gofalu'n dda am eu cŵn.

Mae bridwyr a siopau anifeiliaid anwes fel arfer yn gwerthu cŵn bach neu bobl ifanc Dachshund. Fodd bynnag, mae rhai lleoedd yn gwerthu'r ci oedolyn am bris ychydig yn is.

A yw'n bosibl mabwysiadu Dachshund?

Fel y dywedwyd yn gynharach, mae Dachshunds yn cael eu masnachu yn fwy cyffredin. Gallwch geisio dilyn y canolfannau mabwysiadu ar-lein ac yn bersonol i weld a oes y cŵn hyn yno.

Mae rhai canolfannau sydd hyd yn oed yn derbyn amheuon gan ddarpar berchnogion sy'n aros am frîd penodol. Felly cadwch lygad allan! Yn yfodd bynnag, mae'n annhebygol y byddwch yn dod o hyd iddo mewn canolfannau mabwysiadu cŵn.

Costau byw i'r brîd Dachshund

Mae ansawdd bywyd unrhyw gi bach yn y pen draw yn arwain at rai costau ychwanegol yn ein cyfrif banc, iawn? Mae angen bwyd digonol, taith gerdded, tegannau a lle i redeg a chwarae ar dachshund. Felly, gadewch i ni ddeall ychydig mwy am y symiau cyfartalog o gost y gallwch chi eu gwario wrth fod yn berchen ar yr anifail anwes hwn:

Pris bwyd brîd Dachshund

Er nad ydyn nhw mor fawr â chŵn eraill, mae'r Yn gyffredinol, mae gan dachshund archwaeth fawr iawn. Fodd bynnag, ni ddylai hyn achosi pryder cyn belled â'ch bod yn rhoi'r maetholion sydd eu hangen arnynt.

Dylech gyllidebu tua $100.00 i $300.00 ar gyfer pecyn o 2.5 kg i 7.5 kg o fwyd a'i neilltuo tua $15.00 am ddanteithion a byrbrydau bob mis. Os dewiswch ddiet neilltuedig ac arbenigol iddo, neilltuwch ychydig mwy.

Pris teganau ar gyfer cŵn Dachshund

O ran teganau, efallai nad oes angen i chi wario hynny llawer. Mae hyn oherwydd nad ydyn nhw'n gŵn sy'n hoffi bod yn cnoi drwy'r amser. Oherwydd eu maint cymharol fach a'u hegni uchel, maent yn aml yn fwy brwdfrydig am neidio a rhedeg.

Mae'r teganau'n cynnwys peli, sy'n costio tua $15.00,danneddwyr, am tua $12.00, esgyrn a theganau wedi'u stwffio, sef $30.00 ar gyfartaledd, a rhaffau clymog, sy'n costio tua $25.00. Ac, os ydych chi'n dal i fod eisiau arbed arian, gallwch chi ddefnyddio poteli anifeiliaid anwes i dynnu eich sylw yn lle'r peli. Byddwch yn ofalus nad yw'n bwyta'r plastig o'r botel, oherwydd mae'n ddrwg!

Pris tŷ a gwely ar gyfer Dachshund

Mae angen gwelyau cynnes, clyd a chyfforddus ar ddashunds lle gallant gysgu . Os oes gennych brofiad, gallwch chi sefydlu gwely iddo gyda rhai blychau brown agored, sy'n atal y tir rhewllyd rhag trafferthu'r anifail anwes, a sawl blancedi. Ond, os dymunwch, gallwch gael gwely am brisiau yn dechrau ar $70.00.

Mae'r ffaith bod ganddynt wallt byr yn eu gwneud yn oerach. Am y rheswm hwn, gallwch hefyd ddewis prynu gwelyau bach arddull tŷ, gyda gorchudd neu do, sy'n gwneud y lle yn fwy clyd. Mae gan y cynnyrch hwn werth ychydig yn uwch oherwydd ei fod yn lloches fwy cyflawn. Gallwch brynu un am tua $200.00

Pris brechlynnau ar gyfer Dachshund

Mae angen y brechlynnau cywir ar dachshund, fel pob ci arall, o oedran ifanc, fel V8 neu V10 , yn ogystal ag ailymgeisio , pan fo angen. Mae'r dos o frechlynnau ym Mrasil hefyd yn dibynnu ar y lleoliad, ond mae'n amrywio o $50.00 i $100.00 fesul cais.

Cost gydag apwyntiadau yn ymilfeddyg

Mae'r math hwn o gi bach fel arfer yn eithaf iach, gan nad yw fel arfer yn datblygu llawer o broblemau iechyd, hyd yn oed pan fydd yn heneiddio. Eto i gyd, un her y maent yn aml yn ei hwynebu gydag oedran yw problemau cefn. Gellir priodoli hyn i'w gorff hir a'i statws byr.

Mae'n ddoeth felly i chi fynd â'ch Dachshund ar gyfer archwiliadau milfeddygol arferol pan fydd yn cyrraedd 7 neu 8 oed. Gyda hynny mewn golwg, cofiwch gyllideb o tua $200.00 fesul ymgynghoriad.

Pris coler a phowlenni ar gyfer Dachshund

Mae yna sawl math o goleri a phowlenni ar gyfer anifeiliaid anwes, o fodelau symlach, o un lliw, cynwysyddion metel neu heb lawer o fanylion. Ond mae yna hefyd goleri a phowlenni sy'n amrywio eu prisiau oherwydd y manylion, y maint, y deunydd, y brand a'r harddwch.

Felly, mae'r coleri'n amrywio o $35.00 i $300.00 ar gyfer y rhai mwyaf manwl ac yn cynnwys brandiau enwog. Ar y llaw arall, gall y bowlenni gostio rhwng $10.00 a $50.00 am y rhai mwy lliwgar ac wedi'u gwneud o ddeunydd mwy gwrthiannol a gwydn.

Gweld hefyd: Pysgod Jack Dempsey: Gwybodaeth, Nodweddion a Mwy!

Pris cynhyrchion glanhau a hylendid ar gyfer Dachshund

The cynhyrchion Mae cynhyrchion hylendid dachshund yn cynnwys siampŵ a chyflyrydd (pan fo angen). Gallwch brynu siampŵau o frandiau cyffredin am lai na $40 reais, ac maen nhw'n para am ddau fis ar gyfartaledd, os byddwch chi'n dewis ymdrochi'ch anifail anwes yn wythnosol.Nid yw cyflyrwyr cŵn gwallt gwifren o fawr o ddefnydd gan fod eu gwallt yn fyr, felly maent yn fwy ffafriol i Dachshunds â gwallt hir. Maent yn costio $20.00 ar gyfartaledd.

O ran glanhau'r amgylchedd, mae dewis defnyddio matiau hylan yn ddewis arall gwych. Maen nhw'n gwneud cynefin y ci yn lanach ac mae'n rhaid i chi gael gwared arnynt. Mae'r costau tua $90.00 ac mae ganddyn nhw 30 uned, hynny yw, maen nhw'n para am 1 mis.

Syniadau ar gyfer gofalu am gi Dachshund

Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n deall ac yn gwybod pa ofal sydd ei angen pan fyddwch am gael ci bach. Gadewch i ni ddeall ychydig mwy am gymdeithasu Dachshunds, bwydo, brwsio, ymolchi a'r sylw angenrheidiol y bydd ei angen arnoch chi. Dilynwch:

Gofal wrth drin y Dachshund

Mae gan y lachshund goesau byr a boncyff hir iawn, a dyna pam maen nhw'n aml yn cael eu galw'n “selsig”. Felly, mae angen i chi fod yn hynod ofalus fel nad yw'n neidio o leoedd uchel iawn. Gall neidio hyd yn oed o fannau cyffredin, megis uchder cadair, soffa neu wely i'r llawr, achosi i'r Dachshund gael ei frifo.

Darn pwysig arall o wybodaeth yw: wrth ei godi, codwch ef i fyny trwy gofleidio ei gorff cyfan ac nid dim ond ei dynnu gerfydd ei bawennau blaen. Oherwydd ei fod yn eithaf hir, gall hyn gynhyrchu aanaf neu hyd yn oed dirdro yn ei gorff oherwydd nad yw ei bwysau wedi'i ddosbarthu'n gyfartal.

Gofalu am ddiet y Dachshund

Mae Dachshunds wrth eu bodd yn rhedeg, chwarae a chymdeithasu. Felly, mae ganddynt lawer o egni cronedig ac mae angen diet cytbwys arnynt. Fel arfer cynigir dognau penodol i'r brîd hwn i feithrin y math o gorff sydd ganddo.

Gallwch hefyd gynnig ffrwythau a chigoedd heb lawer o fraster. A chofiwch bob amser ddosio'r symiau fel nad ydych chi'n mynd yn dew! Mae ganddo torso hir a choesau byr, felly os yw'n magu gormod o bwysau, gall wneud niwed difrifol i'w gefn!

Brwsio a Ymdrochi ar gyfer Cwchshunds

Gwallt byr sydd ganddyn nhw fel arfer, felly, chi ni fydd angen treulio cymaint o amser ac adnoddau yn trin eu ffwr. Nid oes hyd yn oed y rhai â gwallt hirach angen cymaint o ymbincio â bridiau gwallt hir iawn fel y Poodle, Lhasa Apso neu Swydd Efrog.

Felly prynwch frwsh a cheisiwch ei frwsio bob 2-3 diwrnod . Mae hyn yn bwysig ar gyfer adnewyddu croen a ffwr. Ynglŷn â'r baddonau, mae'n braf eich bod chi'n eu darparu'n wythnosol, oherwydd maen nhw'n hoff iawn o redeg ar y glaswellt a chwarae, fel eu bod nhw'n gallu mynd yn fudr yn hawdd.

Ymarferion a chymdeithasu'r Dachshund

>Eng plws maent yn aml yn cael eu defnyddio fel cyrff gwarchod, maent hefyd yn gymdeithion gwych ac yn byw yn dda iawn ynddyntcymdeithas. mae'r Dachshund fel arfer yn cyd-dynnu'n dda mewn grwpiau gyda chŵn eraill.

Yn ogystal, mae Dachshunds yn hoff iawn o gyfarth, felly gall fod yn gyffredin iddynt gyfarth at ymwelwyr neu hyd yn oed eu synnu i ddechrau. Ond does dim rhaid i chi boeni: maen nhw'n dod i arfer ag ef yn fuan!

Ynglŷn ag ymarfer corff, mae'r Dachshund yn hoffi rhedeg, codi'r bêl i ddod â hi atoch chi, chwarae gyda gwrthrychau eraill, a hefyd i neidio a neidio, rhedeg ar ôl pethau. Byddwch yn ofalus pa mor uchel mae'n neidio, fel nad yw'n cael ei frifo.

Barod i godi Dachshund?

Mae’r Dachshund yn gi hyfryd, cwrtais, deallus sy’n gallu gwasanaethu at wahanol ddibenion, o gorff gwarchod i gwmnïaeth, gan fod yn ffrind gorau i ddyn! Mae ychydig yn ddrud, ond er y gall rhai Dachshunds fod yn uwch na'r cyfartaledd o ran gwariant, maen nhw'n gyfeillgar iawn a gallant ofalu am eich cartref i chi. Opsiwn ymarferol iawn arall yw chwilio amdanynt mewn canolfannau mabwysiadu, yna byddwch yn y pen draw yn gwario ar ei gostau byw yn unig.

Yn ogystal, gall prisiau amrywio yn dibynnu ar ble mae'r anifail anwes yn cael ei gaffael. Ni ddylai un anghofio, hefyd, bod costau gyda chynnal a bwydo'r Dachshund. Fodd bynnag, er mwyn y llawenydd a ddaw â chi, ni fyddwch yn difaru gwario arno, gan ei fod yn gydymaith cŵn bach gwych a gwych!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.