Border Collie: gweler nodweddion, tarddiad, pris a mwy!

Border Collie: gweler nodweddion, tarddiad, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â chi anhygoel Border Collie!

Yn cael ei ystyried yn un o’r bridiau cŵn craffaf yn y byd, mae’r Border Collie yn gi sy’n swyno pawb gyda’i ddeallusrwydd, teyrngarwch ac ystwythder. Wedi'i greu i ddechrau ar gyfer gwaith yn y maes, mae'r Border Collie yn gi y mae angen ei ysgogi'n gorfforol bob amser. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y ci yn fodlon ac yn weithgar iawn.

Am y rheswm hwn, un o'u hanghenion yw bod eu perchnogion yn darparu gofod mawr i gi'r brîd, yn ogystal â chynnal a chadw dyddiol. arferol o hyfforddiant a gweithgareddau corfforol. Yma yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu ychydig mwy am yr anghenion hyn, nodweddion, personoliaeth, gofal penodol a rhai chwilfrydedd brîd Border Collie.

Nodweddion y Border Collie

Darganfyddwch yn yr adran hon ychydig mwy am frid Border Collie. Darganfyddwch am hanes, tarddiad, maint, pwysau, cot, lliwiau a disgwyliad oes cwn y brîd hwn.

Tarddiad a hanes

Mae ci Border Collie wedi disgyn o'r brîd hwn. cwn yr Alban. Daw'r enw Border Collie o ranbarth cymoedd bychain y Gororau, sy'n ffinio â Lloegr. Cafodd anifeiliaid y brîd hwn eu datblygiad diolch i gymorth bugeiliaid a oedd eisoes yn byw yn y rhanbarth.

Mabwysiadodd y Frenhines Victoria, yn Balmoral, Collie Border a gwnaeth hynny i'r brid ddod ynprif weithgaredd y ci, bugeilio defaid.

Yn ogystal â'r gair hwnnw, roedd yr enw hefyd yn deyrnged i'r ardal lle datblygwyd y brîd. Rhanbarth y Gororau, a leolir ar ffiniau Lloegr a'r Alban. Oherwydd ei fod wedi'i ddatblygu ac yn ddefnyddiol iawn i'r rhanbarth, enw ci'r brîd hwn oedd Border Collie.

Brîd hynod ddeallus

Mae'n amhosib peidio ag amlygu prif nodwedd y Border Collie : ei ddeallusrwydd. Yn ogystal â bod yn ddeallus iawn, mae gan gi'r brîd hwn sgiliau hyfforddi uchel iawn, sy'n ei gwneud yn hawdd ei hyfforddi ac, felly, fel arfer maent yn cael eu dyfarnu'n dda mewn pencampwriaethau.

Am fod eisiau plesio bodau dynol, mae'r Mae Border Collie yn gwneud pob ymdrech i ymateb yn gywir i'r holl orchmynion a roddir iddo. Mae'r cyfoeth o ddeallusrwydd yn golygu bod angen ysgogiad meddyliol a chorfforol cyson ar gi'r brîd hwn.

Maen nhw'n gŵn chwilio ac achub gwych

Drwy gael perfformiad rhagorol mewn hyfforddiant, gall y Border Collie fod hyfforddi'n hawdd ar gyfer chwilio ac achub. Dim ond diolch i reddf bugeilio'r ci a synnwyr arogli brwd y mae hyn yn bosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddi eich Border Collie i ddod yn gi chwilio ac achub, y peth delfrydol yw bod y ci wedi'i hyfforddi fel ci bach. Ond nid yw hyn yn ei atal rhag cael perfformiad da os caiff ei addysgu yn y cyfnodoedolyn.

Mae'n seren ffilm

Yn sicr, rydych chi wedi gweld Border Collie ar y sgrin fach. Mae’r brîd hwn eisoes wedi bod yn bresennol mewn gwahanol ffilmiau fel “Baby, a little piggy mess” a “Gwesty da i gŵn”. Yn y ddwy ffilm, chwaraeodd y Border Collie rôl bod yn gi deallus ac amddiffynnol. Os nad ydych wedi gwylio un o'r ffilmiau eto, rhowch y teitlau ar eich rhestr.

Gwybod cymysgedd rhwng Golden Retriever a Border Collie

A elwir yn Golden Border, ci a mae cymysgedd rhwng Border Collie a Golden Retriever yn gyfuniad hardd. Y rhan fwyaf o'r amser, mae gan gŵn yn y cymysgedd hwn gôt sy'n lliw euraidd, blewog a blewog mewn Collie Border. O ran ymddygiad y Ffin Aur, fe'i hystyrir yn gi cariadus a ffyddlon iawn. Nodweddion sy'n bresennol yn y teulu Collie yn ei gyfanrwydd.

Cŵn eraill yn y teulu Collie

Mae brîd y Collie yn adnabyddus am ei allu i fugeilio anifeiliaid eraill. Yn ogystal, mae cot a deallusrwydd y Collies yn nodweddion eithriadol iawn.

Ynghyd â’r Border Collie, mae rhai bridiau eraill yn rhan o’r grŵp Collie, er enghraifft: Bearded Collie, Shetland Shepherd, Chow Chow a Golden Retriever . Yn ogystal â'r rhai blewog, mae rhai cŵn gwallt byr hefyd yn cael eu hystyried yn rhan o'r teulu Collie, sef: Beagle, Cŵn Basset, Boxer, Bulldog, Dalmatian, ymhlith eraill.

Border Collie: un o’r cŵn mwyaf deallus yn y byd

Gallwch weld yma fod gan y Border Collie ddeallusrwydd uwch na’r cyffredin a’i fod yn gi rhagorol ar gyfer gweithio yng nghefn gwlad, ond mae hynny’n wir. nid yw'n golygu na allwch gael Border Collie mewn ardal drefol. Rydyn ni hefyd yn cyflwyno popeth sydd ei angen ar y ci i gael bywyd actif, hyd yn oed i ffwrdd o'r fferm. Yn eu plith, trefn o weithgareddau corfforol ac ysgogiadau. Felly, mae'n rhyddhau egni a bydd bob amser yn cadw'n actif.

Fel y gwelwch, gall y Border Collie, yn ogystal â bugeilio, pan fydd wedi'i hyfforddi, fod yn gi achub a chwilio gwych. Nawr eich bod chi'n gwybod nodweddion, ymddygiad, costau amcangyfrifedig, personoliaeth ac anghenion y Border Collie, rydych chi'n barod i gael cydymaith o'r fath yn eich cartref!

hysbys ledled y byd. Digwyddodd cofrestriad swyddogol y Border Collie gyda'r American Kennel Club ym 1995. Cyn y cofrestriad hwn, roedd y ci yn cael ei ystyried yn gi defaid. Gyda threigl amser a chyda'r amlygrwydd mewn pencampwriaethau ufudd-dod, cydnabuwyd y Border Collie fel ci sioe.

Maint a phwysau

Yn ôl safonau'r Ffederasiwn Cynolegol Rhyngwladol, y Ffin Mae Collie Collie yn cael ei ystyried yn gi canolig ei faint, sy'n golygu bod gan wrywod 53 centimetr wrth y gwywo, a benywod tua 50 centimetr.

Dylai pwysau delfrydol ci'r brîd hwn, pan yn oedolyn, fod yn y ystod o 14 i 20 kg, yn amrywio rhwng 11 a 25 kg. Yn gyffredinol, mae benywod yn dueddol o fod yn ysgafnach ac yn llai o ran maint.

Côt a Lliwiau

Mae'r Border Collie yn gi sy'n gallu amrywio yn ei gôt, gan ei fod yn fyr neu'n weddol hirach o hyd. Yn y ddau achos, mae'r sylw hwn yn drwchus ac yn ganolig ei wead. Ar y llaw arall, mae is-gôt Border Collie yn feddalach, sy'n ffafrio amddiffyniad da rhag amrywiadau yn yr hinsawdd.

O ran lliw y brîd, mae amrywiaeth y lliwiau yn hollol normal, ond dylai'r gwyn byth fod yr unig liw ar y Border Collie.

Disgwyliad oes y brîd

Fel ci mewn iechyd da, gall y Border Collie fyw gyda'i diwtoriaid am 12 i 15 mlynedd ar gyfartaledd . Fel y gall y ci gael rhagoroldisgwyliad oes, mae'n bwysig iawn bod yn ofalus gyda rhai afiechydon a all effeithio arno, megis nychdod y retina.

Yn ogystal, mae dysplasia'r glun, dysplasia'r penelin ac anomaledd llygad Collie yn afiechydon a all niweidio cŵn o'r rhain brîd a, gyda hynny, lleihau eu disgwyliad oes.

Personoliaeth brîd Border Collie

Cyn penderfynu cael ffrind anifail anwes, mae'n hanfodol gwybod ychydig mwy am y personoliaeth anifail, er mwyn osgoi problemau a rhwystredigaethau. Yma yn yr adran hon byddwch yn dysgu ychydig mwy am ymddygiad, personoliaeth a chydnawsedd y Border Collie ag anifeiliaid a phobl eraill.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am bysgota? Ar y môr, gyda polyn a mwy

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Er ei fod yn gi sy'n adnabyddus am ei ddeallusrwydd a'i egni, nid yw'r Border Collie yn swnllyd. Dim ond pan fydd yn teimlo'r angen y mae'n cyfarth, megis, er enghraifft, i roi gwybod i bobl fod rhywun o flaen y tŷ, ac yn y blaen.

Felly os mai eich ofn yw y bydd eich Border Collie yn gwneud hynny. sŵn yn ddi-baid , gallwch fod yn dawel eich meddwl. Oherwydd ei fod yn weithgar iawn, gall y Border Collie fod yn flêr, ond fe fydd wrth chwarae. Os yw'r ci'n ymddwyn mewn ffordd flêr, gan achosi anhrefn, gall technegau hyfforddi ddod â chanlyniadau cadarnhaol.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Yn gyffredinol, mae'r Border Collie yn tueddu i gyd-dynnu'n dda âanifeiliaid eraill. Fodd bynnag, y ddelfryd yw bod y cydfodoli hwn yn dal i gael ei fewnosod gyda'r ci bach. Mae hyn oherwydd na fydd y berthynas bob amser yn gadarnhaol, oherwydd y gwahaniaeth mewn maint a phersonoliaeth yr anifeiliaid.

Gweld hefyd: Gwartheg Tabapuã: tarddiad, nodweddion a bridio'r brîd!

Mae tyfu gydag anifeiliaid eraill sydd hefyd yn agos at eu hoedran yn gwneud y berthynas yn llawer haws. Yn ogystal, mae'n werth nodi maint yr anifeiliaid, ni fydd ci bach a llai heini bob amser yn cadw i fyny ag egni'r Border Collie.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Ci yw The Border Collie sydd â lefel uchel o ddeallusrwydd, yn ogystal â bod yn weithgar iawn. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud i'r brîd gyd-dynnu'n dda â dieithriaid a phlant.

Gyda phlant, mae'r Border Collie yn bâr perffaith. Oherwydd bod ganddyn nhw egni cyson, mae ci'r brîd hwn wrth ei fodd yn chwarae ac mae'n symud yn gyson. Mae hyn yn gyffredin iawn gyda phlant. Felly, peidiwch â phoeni am berthynas Border Collie â'r rhai bach. Wrth gwrs, mae'n bwysig bod yn goruchwylio'r gemau bob amser ac, felly, osgoi problemau mwy.

Allwch chi aros ar eich pen eich hun am amser hir?

Ci sydd angen gwario llawer o egni yw The Border Collie, gan ystyried mai gweithio yn y caeau a bugeilio anifeiliaid fu’r gwaith ei greu erioed.

Felly ni argymhellir gadael hynny ci fod ar ei ben ei hun, heblaw amychydig oriau. Gan gofio y gall y ci fynd yn flin a dechrau dinistrio beth bynnag sydd o fewn cyrraedd. Yn ogystal, y peth delfrydol yw ei fod yn cael ei fagu mewn lle sydd â phatio mawr neu hyd yn oed ar ffermydd fel y gall y Border Collie fod yn fwy rhydd a chwarae'n ddiofal.

Pris a chostau ci bach Border Collie

Ydych chi'n ystyried mynd â Border Collie i'ch cartref? Gwiriwch isod faint mae ci o’r brîd yn ei gostio a’r prif gostau fydd gennych chi i gynnig amodau da i’r Border Collie.

Pris ci bach Border Collie

Gall pris Border Collie amrywio yn ôl nifer o ffactorau megis tarddiad y cenel, boed y ci yn wryw neu'n fenyw, oed yr anifail a'i geneteg.

Felly, mae'n bosibl dod o hyd i gi bach Border Collie yn cael ei werthu rhwng $1,800.00 a $3,000.00. Mae rhai cenelau yn danfon y ci i'r tiwtor gyda'r dosau cyntaf o frechlynnau, atal llyngyr a microsglodion, a all newid pris yr anifail.

Costau bwyd

Gan ei fod yn gi canolig ei faint ac ar gyfer y gwaith yn y maes, fel y dywedasom eisoes yma, rhaid bwydo'r Border Collie gyda bwyd sy'n diwallu anghenion egni, imiwnolegol a gwrthiant y ci.

Dogni sydd â maetholion sy'n bodloni anghenion y Border Collie, fel arfer yn cael eu prisio rhwng $96.00 a $160.00 am becyn gyda 2.5kilos o borthiant. Dylai Collie Border sy'n oedolyn ac yn weithgar yn gyson gael ei fwydo â thua 300 gram o borthiant bob dydd.

Mae'r swm hwn o borthiant yn cynhyrchu cost fisol o tua $450.00. Fodd bynnag, gellir torri'r swm hwn yn ei hanner os dewiswch brynu pecynnau o 15 kilo, gan fod y pris fesul kilo yn tueddu i ostwng yn sylweddol wrth i faint y bag gynyddu.

Milfeddygol a brechlynnau

>Pan gaiff ci bach ei eni Mae'n gyffredin i'r ci fod angen ymgynghoriadau mwy cyson â'r milfeddyg. Mae'r ymgynghoriadau hyn fel arfer yn costio tua $200.00 yr un, gan ystyried ble rydych chi'n byw a ble bydd y ci'n cael ei drin.

Yn ogystal â'r ymgynghoriadau, mae'n hynod bwysig cadw'r cerdyn brechu yn gyfredol ar gyfer seddi cŵn da. Mae rhai brechlynnau yn orfodol megis gwrth-gynddaredd wedi'i gyfuno â V8 a V10. Mae pob dos o'r brechlynnau hyn yn costio rhwng $90.00 a $150.00. Gwiriwch gyda'ch milfeddyg pa frechlynnau sydd fwyaf addas ar gyfer Border Collies a'u cynnwys yn eich cynlluniau ariannol.

Teganau, tai ac ategolion

Mae teganau yn hanfodol ar gyfer datblygiad echddygol a seicolegol anifeiliaid. Gan fod y Border Collie yn gi o faint canolig, mae teganau fel peli yn ddelfrydol. Gall y peli amrywio o $10.00 i $60.00 yr un.

Ynghyd â'r bêl, tegan delfrydol arall ar gyfer ysgogiad synhwyraidd y Border Collir yw tedi bêrs neugwrthrychau eraill gyda sŵn sy'n costio tua $20.00 a $40.00 yr un.

Gan mai brîd a grëwyd i helpu gyda gwaith gwledig yw'r Border Collie, nid oes angen iddo aros dan do, gan fod hyn yn wir am hiliau eraill. Er mwyn cynnig cysur i'r ci, dewiswch dŷ sy'n addas ar gyfer ei faint. Gall tŷ wedi'i wneud â deunydd o ansawdd gostio rhwng $200.00 a $350.00 yr un.

Gofalu am gi bach Border Collie

Fel bod brîd y ci Border Collie yn tyfu'n iach, mae'n hynod bwysig i cymryd gofal arbennig megis amlder gweithgareddau corfforol, faint o fwyd y dylid ei fwydo i'r anifail, gofal gwallt, ewinedd a dannedd. Edrychwch ar fwy o fanylion isod!

Gofal cŵn bach

Yn ogystal â bwyd a gofal gyda brechlynnau, mae'r Border Collie yn gi sydd angen gofal arbennig o ran hyfforddiant a chymdeithasoli. A'r peth delfrydol yw bod hwn yn cael ei hyfforddi pan fo'r ci yn dal yn y cyfnod cŵn bach.

Oherwydd ei fod yn gi bach llawer mwy deallus na bridiau eraill, gall y Border Collie ddangos arwyddion pori nodweddiadol, megis y act of nibble. Er mwyn tynnu'r arferiad hwn oddi ar y ci, mae'n hanfodol ei hyfforddi, yn enwedig os na chaiff ei ddefnyddio yn y maes i fugeilio anifeiliaid. Mae deallusrwydd uwch brîd Border Collie yn gwneud y ci yn gallu bodloni'r technegau hyfforddi adysgodd cymdeithasu iddo.

Faint ddylwn i ei fwydo

Fel ci bach, y ddelfryd yw bod y Border Collie yn cael ei fwydo â thua 145 gram o fwyd bob dydd. Gellir rhannu'r swm hwn yn dri dogn trwy gydol y dydd.

Yn oedolyn, mae maint y bwyd a nodir ar gyfer y Border Collie yn cynyddu i 300 gram y dydd, y gellir ei rannu'n ddau ddogn. Ynghyd â'r porthiant, peidiwch ag anghofio cynnig dŵr ffres, glân i'r anifail bob amser.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Fel y soniwyd eisoes, dylid cynnwys gweithgaredd corfforol bob dydd yn nhrefn y ci hwn. Mae'r Border Collie bob amser yn barod i deithio pellteroedd hir, boed yn cerdded neu'n rhedeg. Felly, cyn cael Collie, mae'n bwysig iawn cofio y bydd angen amlder dyddiol o weithgareddau corfforol ar y ci.

Cymerwch y cyfle i gerdded, chwarae a rhedeg llawer gyda'r Border Collie, fel bydd yn gwmni gwych ar gyfer y math hwn o weithgaredd. Pan na chaiff ei ysgogi'n gorfforol, gall y Border Collie ymddwyn yn ddinistriol, yn ogystal â bod yn bryderus iawn.

Gofal Gwallt Border Collie

Mae gan gi Border Collie lawer o wallt ar ei gorff. . Mae hyn yn ei gwneud hi'n angenrheidiol cynnal brwsio cot y ci yn aml. Argymhellir brwsio bob dau ddiwrnod, er mwyncael gwared ar amhureddau a chlymau sy'n ffurfio yn y got.

Yn y gwanwyn a'r hydref, mae'n gyffredin iawn i'r gwallt ddisgyn allan. Ond peidiwch â phoeni, mae hon yn broses naturiol ac yn baratoad ar gyfer y tymhorau i ddod. Rhag ofn i'r gwallt golli yn anarferol, ewch at y milfeddyg i ddadansoddi beth sy'n digwydd gyda'ch Border Collie.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Dylai ewinedd The Border Collie fod torri unwaith y mis, yn ofalus iawn. Er mwyn osgoi anafiadau, ewch â'r ci at weithiwr proffesiynol yn yr ardal fel y gall ei dorri'n ofalus a gyda'r deunyddiau priodol ar gyfer torri'r ewinedd.

Mae'r Border Collie yn gi sy'n dueddol o gael anadl ddrwg, Er mwyn osgoi y broblem lafar hon, argymhellir brwsio dannedd y ci unwaith y dydd. Os nad yw hyn yn bosibl, ceisiwch frwsio dannedd eich ci o leiaf dair gwaith yr wythnos.

Chwilfrydedd am frid Border Collie

Yn ogystal â'u deallusrwydd rhagorol, cŵn Border Collie Mae collies yn dod â rhai chwilfrydedd eraill gyda nhw fel ymddangosiadau mewn ffilmiau, y gallu i achub a chwilio, ymhlith eraill. Darllenwch fwy o wybodaeth ddiddorol am, isod!

Tarddiad enw'r brîd

Mae tarddiad enw'r brîd hwn yn dod o air Albanaidd, Collie. Ystyr y gair hwn yw “ci bugail”, gan ystyried mai dyma’r
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.