brathiadau chwilod duon? Gweld awgrymiadau a gwybodaeth bwysig

brathiadau chwilod duon? Gweld awgrymiadau a gwybodaeth bwysig
Wesley Wilkerson

Chwilota yn brathu?

Ie, chwilod duon yn brathu! Anhygoel, ynte? Er nad yw llawer o wybodaeth yn hysbys ymhlith pobl, mae'n eithaf perthnasol a sylweddol ein bod yn gwybod ychydig am y pryfyn hwn a chanlyniadau brathiad posibl. Gan nad yw mor anodd dod ar draws chwilen ddu yn ein cegin, ynte?!

Cawn hefyd weld am rai rhywogaethau a'u nodweddion, y clefydau posibl a ddaw yn sgil hynny a'r mesurau angenrheidiol rhag ofn y bydd hynny'n digwydd. brathiad . Yn ogystal, byddwn yn gweld sut i atal ein hunain rhag lledaenu ein “ffrindiau bach” a rhai enghreifftiau o gynhyrchion a fydd yn helpu i gael gwared arnynt am byth. Mwynhewch yr erthygl a darllenwch hapus!

Gwybod beth i'w wneud pan fydd y chwilen ddu yn brathu!

Nawr ein bod yn gwybod bod chwilod duon yn brathu ac hefyd yn trosglwyddo clefydau. Beth allwn ni ei wneud i leihau'r risgiau ac atal ein hunain rhag salwch posibl? Dysgwch fwy yn y pynciau isod.

Gofal ar ôl brathiad chwilod duon

Dylid glanhau'r ardal a gafodd ei frathu ar unwaith gyda sebon a dŵr. Mae'r micro-organebau a drosglwyddir gan y pryfed yn achosi heintiau ac mae angen eu hatal yn iawn er mwyn osgoi canlyniadau mwy difrifol. Mae'n hanfodol peidio â chrafu a hefyd peidio â defnyddio unrhyw gyffuriau gwrth-alergaidd heb bresgripsiwn meddygol.

Mewn achosion o symptomau mwy difrifol, neu hyd yn oed adweithiau alergaidd, yr arwydd yw chwilio am y rhai cyflymafcyfleuster iechyd â phosibl ac adroddwch am y broblem yn fanwl i'r meddyg. Cymerwch ofal i dynnu llun i adnabod y rhywogaeth o chwilod duon. Bydd hyn yn helpu i wneud penderfyniad mwy cywir a phendant yn y driniaeth.

Pa feddyginiaeth i'w chymryd rhag brathiad?

Gweithrediad cyntaf person sy’n cael ei frathu gan bryfyn yw chwilio’r rhyngrwyd am y feddyginiaeth ddelfrydol ar gyfer y sefyllfa. Byddwch yn ofalus! Mewn achosion mwy difrifol, argymhellir a rhagnodi eli â gwrthfiotigau, ond o dan oruchwyliaeth arbenigwr. Peidiwch byth â chymryd unrhyw feddyginiaeth ar eich pen eich hun.

Chwilfrydedd am frathiad chwilod duon

Fel arfer mae gennym sawl math o deimladau pan welwn y pryfyn: ffieidd-dod, crynu, ofn, ond mae ganddo lawer o wybodaeth bwysig a fyddai diddorol i ni wybod. Gweler rhai ohonynt isod!

Sut i adnabod brathiad chwilod duon?

Mae'r symptomau'n debyg iawn i frathiad mosgito. Cochni, cosi ar y croen, chwyddo, pothelli ac mewn rhai achosion hyd yn oed heintiau yw'r rhai mwyaf cyffredin mewn pobl. Byddwch yn effro bob amser wrth sylwi ar rai o'r arwyddion hyn.

Peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, pa mor ddiniwed bynnag y gall ymddangos, mae bob amser yn dda cymryd gofal. Mae'r chwilen ddu yn drosglwyddydd byw o bathogenau (bacteria, ffyngau, firysau, protosoa, ymhlith eraill) ac os yw unrhyw un o'r afiechydon hyn yn cael eu trosglwyddo, rhaid ei drin ar unwaith er mwyn osgoi cymhlethdodau.

A oes gan chwilod duon wenwyn?

Na! Nid oes gan y chwilen ddu wenwyn, ac er bod rhai newyddion ffug am y mwtaniad blattodea rhywogaethau tybiedig, yn ôl Cyngor Meddygaeth Rhanbarthol Talaith São Paulo (CREMESP), mae'n bwysig iawn nad ydym yn lledaenu'r wybodaeth hon, gan ei fod yn gyfarwyddyd anwir.

Felly gallaf fod yn dawel fy meddwl am chwilod duon? Ie a na! Er nad oes ganddo wenwyn, mae'r pryfyn yn byw mewn mannau gyda llawer o faw, bacteria, afiechydon, ac o ganlyniad yn lledaenu'r holl amhureddau hyn ble bynnag y mae'n mynd. Mae'n hanfodol cadw'r tŷ yn lân iawn a mygdarthu o bryd i'w gilydd.

A all chwilen ddu drosglwyddo afiechyd gyda'i frathiad yn unig?

Nid yw'r chwilen ddu yn trosglwyddo clefydau drwy'r brathiad ei hun. Fodd bynnag, fel y gwelsom uchod, mae ein “ffrind bach” yn cario sawl pathogen yn ei chorff. Gall y gweddillion yn ei gorff drosglwyddo rhywfaint o afiechyd yn wir.

Dylid nodi hefyd pan fydd chwilen ddu yn brathu ac yn cynhyrchu rhyw fath o glwyf agored, gall unrhyw fath o firws, bacteria neu afiechyd fynd i mewn i'n organeb ac o bosibl yno bydd haint. Yr heintiau mwyaf cyffredin yw: poliomyelitis, gastroenteritis, dysentri, colera, ymhlith eraill.

A yw'n gyffredin i chwilen ddu frathu person?

Yr ateb i'r cwestiwn hwnnw yw: Mae'n dibynnu! Ydy, mae'n dibynnu llawer ar y sefyllfa arferol y mae pob person yn ei chael ei hun ynddi. Mae'r chwilen ddu yn hollysydd, hynny yw, osmae'n bwydo ar lysiau ac anifeiliaid, o ganlyniad mae hefyd yn bwydo ar fodau dynol.

Ond ymdawelwch! Mae chwilod duon bob amser yn mynd i chwilio am fwyd. Am y rheswm hwn, mae'n beryglus iawn gadael bwyd dros ben yn yr ystafell wely, yr ystafell fyw neu unrhyw le arall yn y tŷ, gan y gall ddenu ein dihiryn ac arwain at gyfarfyddiad annymunol yn y nos. Os ydych yn cadw eich tŷ bob amser yn lân, gallwch fod yn ddiofal.

Beth yw'r mathau o chwilod duon sy'n gallu brathu person?

Yn ôl data gan y Gymdeithas Genedlaethol Rheoli Plâu (NPMA), mae tua 4,000 (pedair mil) o rywogaethau chwilod duon yn y byd. Fodd bynnag, mae tri ohonynt yn gyffredin iawn a'r rhai mwyaf i'w cael mewn cyfleusterau a cheginau. Gweler isod y rhywogaethau hyn a dysgwch am nodweddion y chwilod duon hyn.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gafr? Gwyn, du, gwyllt, plentyn a mwy

Cwilen Du America

Mae'r Chwilen Ddu Americanaidd neu'r “Periplaned Americanaidd” yn rhywogaeth a ystyrir yn bla i bobl, gan ystyried eu bod yn cludo clefydau ac yn lluosi'n eithaf hawdd. Yn ogystal, mae ganddo hefyd adenydd ac mae'n ymdreiddio i holl osodiadau cyffredin ein dydd i ddydd.

Mae peth ymchwil yn honni bod y rhywogaeth yn tarddu o Affrica, fodd bynnag pan gafodd ei enwi, darganfuwyd y pryfyn yn ne'r Unol Daleithiau. Taleithiau, a dyna pam yr enw American cockroach. Y dyddiau hyn mae i'w gael ledled y byd, ond yn union ar yr arfordir, a dyna pam ym Mrasil mae'n eithaf cyffredin dod ar draws un o'r rhain ar y traeth.eich cegin.

Chwilen Ddu Almaeneg

Chwilen Ddu Almaenig, Blondie, Chwilen Ddu Ffrengig neu Chwilen Ddu Ffrengig yw'r enwau mwyaf adnabyddus am y rhywogaeth hon. Ac er bod ganddo enwau sy'n cyfeirio at Ewrop, pryfyn a darddodd o Dde Asia ydyw. Mae ganddi adenydd, ond nid yw'n hedfan, mae'n eu hysgwyd pan mae'n teimlo dan fygythiad.

Cwilen Duon y Dwyrain

Rhywogaeth boblogaidd iawn arall yw'r Chwilen Ddu Oriental. Fe'u ceir fel arfer mewn llwyni, o dan dail a rhisgl coed. Mae ei liw yn ddu-frown. Mae gwryw y rhywogaeth yn gallu hedfan heb fod mor hir, gan gyrraedd 2 i 3 metr. Fel arfer mae'r gwryw rhwng 18 a 29 milimetr ac mae ei gorff yn gulach. Mae'r fenyw yn mesur tua 20 i 27 milimetr ac mae ganddi gorff eithaf swmpus.

Defnyddio cynhyrchion i frwydro yn erbyn chwilod duon

Rhaid eich bod chi'n pendroni: sut alla i atal fy hun rhag chwilod duon a pha gynhyrchion i'w ddefnyddio i atal y pryfyn digroeso hwn rhag ymddangos mewn amgylcheddau domestig neu fusnes? Edrychwch ar rai cynhyrchion a all helpu isod.

Amonia a dŵr

Arwydd da yw defnyddio amonia neu amonia wedi'i gymysgu â dŵr. Yn ogystal â chadw'r tŷ yn lân, mae'r cynnyrch yn elyn pwerus yn erbyn chwilod duon. Gallwch ddod o hyd iddo mewn fferyllfeydd, dosbarthwyr, marchnadoedd a hyd yn oed ar y rhyngrwyd.

Mae ei ddefnyddio yn syml iawn. Cymysgwch y cynnyrch gydag ychydig o ddŵr mewn bwced a chofiwch ddarllen y cyfarwyddiadau ar ypecynnu. Ar ôl hynny chwistrellwch neu taflwch ychydig yng nghorneli'r tŷ, sinciau, ystafelloedd ymolchi a draeniau.

Pryfleiddiadau diwydiannol

Y cynnyrch sy'n haws cael ato ac sy'n fwy poblogaidd yw pryfleiddiaid diwydiannol. Ond cadwch diwnio, fel y cynhyrchion hyn. Oherwydd eu bod yn ymarferol iawn, y tueddiad yw na chymerir gofal dyladwy a'u bod yn cael eu defnyddio'n fyrbwyll wrth eu defnyddio.

Mae llawer o bryfladdwyr yn niweidiol i iechyd a hefyd i'r amgylchedd. Darllenwch y labeli a'r pecyn bob amser i ddarganfod os na fydd y cynnyrch hwnnw'n niweidiol i iechyd eich teulu, yn enwedig os oes plant gartref.

Datrysiadau cartref

Mae rhai atebion cartref wedi'u profi i fod yn eithaf effeithiol yn ôl ymchwil poblogaidd. Dywed rhai fod arogl dail llawryf yn gwrthyrru chwilod duon. Yn ogystal â'r tip hwn, mae llawer o bobl hefyd yn defnyddio siwgr a bicarbonad. Mae siwgr yn denu chwilod duon ac mae gan soda pobi y pŵer i'w lladd.

Gweld hefyd: Gwiwer Mongolia: ffeithiau, sut i ofalu, pris a mwy

Mwy o fanylion am frathiad chwilod duon

Ond wedi'r cyfan, a all person farw o frathiad chwilod duon? Sut gall hyn fod yn niweidiol i fy iechyd? Gweler y rhain ac atebion eraill isod.

A all person farw o frathiad?

Nid yw'r tebygolrwydd y bydd y digwyddiad hwn yn digwydd bron yn bodoli. Nid yw chwilod duon yn wenwynig nac yn beryglus i'r pwynt o ladd person, ond maent yn cario clefydau a all achosi haint ac ynachosion prin o ragdueddiad unigol, yn arwain at farwolaeth. Felly, mae bob amser yn dda osgoi cyswllt a bod yn ofalus ar ôl y brathiad.

Materion iechyd

Am resymau iechyd, gofalwch am hylendid eich cartref, bwyty, ymhlith eraill. Osgowch sbwriel agored a bwyd dros ben neu eitemau miniog bwyd am amser hir yn y sinc, er enghraifft. Mae'r chwilod hyn yn byw mewn carthffosydd ac yn cario gwahanol fathau o firysau, afiechydon a bacteria yn eu cyrff. Nid ydych am fentro haint neu wenwyn bwyd posibl

Ym mha sefyllfa y gall chwilen ddu frathu person?

Dim ond rhag ofn y bydd prinder bwyd y bydd chwilod duon yn brathu person. Y peth mwyaf cyffredin yw i'r amgylchiad hwn ddigwydd oherwydd lluosi cyflym, a fydd o ganlyniad yn arwain at ddiffyg bwyd ac yn eu gorfodi i chwilio am fwyd. Yn yr achosion hyn, maent fel arfer yn mynd allan i chwilio am fwyd gyda'r nos.

Chwilfrydedd am y chwilod duon

Ar ôl gwybod a gwybod ychydig mwy am ein “ffrindiau bach”, beth am rai chwilfrydedd diddorol iawn am y pryfed digroeso hyn? Edrychwch arno isod!

Gallant fyw am sawl diwrnod heb eu pennau

Rwy'n siwr y cewch eich synnu gan allu'r anifail hwn i oroesi. Gydag ymwrthedd anghredadwy, gall y pryfyn fyw hyd at fis heb fwyd a thua saith diwrnod heb ddŵr. Hefyd, nid ydynt yn boddi yn hawdd agallant aros o dan y dŵr am fwy na 30 munud heb golli eu gwynt.

Faith hynod ddiddorol arall yw bod ymennydd y chwilen ddu nid yn unig wedi'i leoli yn ei ben, ond trwy'r corff cyfan. Hynny yw, nid yw hi'n marw pan fydd yn colli ei meddwl. Y rheswm pam mae chwilen ddu yn marw pan fydd yn colli ei ben yw na all fwydo ei hun, felly o fewn 5 i 10 diwrnod mae'n marw o syched.

Mae ganddo allu trawiadol i luosi

Fel Chwilod Duon meddu ar allu anhygoel i luosi. O ystyried y gallant fyw hyd at bedair blynedd ac ar gyfartaledd gall benyw gynhyrchu rhwng 2 ac 80 sach wy yn ystod ei hoes, ac o ystyried y gall pob sach wy gynhyrchu hyd at 50 o epil, gwnewch y mathemateg a gwneud argraff.

Gall y nifer amrywio'n fawr yn ôl pob rhywogaeth. Mae chwilen ddu o'r Almaen, er enghraifft, yn llwyddo i gynhyrchu 300,000 o chwilod duon trawiadol mewn blwyddyn ynghyd â'i hepil. Mewn cymhariaeth, mae rhywogaethau eraill yn cynhyrchu niferoedd llawer llai.

Mae ganddyn nhw lygaid ar eu cefn

Ie, mae hynny'n iawn i chi ddarllen! Anhygoel, ynte?! Dyna pam yr esboniad pam ei bod mor anodd lladd chwilen ddu. Nid yw'n ddefnyddiol mynd yn araf a chyda'r sliper mewn llaw. Fel y gwelsom eisoes, mae gan yr anifeiliaid hyn allu anhygoel i oroesi a byddant yn siŵr o sylwi ar eu presenoldeb a ffoi.

Mae gan y bodau deallus hyn antenâu sy'n caniatáu iddynt ddal arogleuon a chyfeiriado'r gwynt, yn hwyluso ac yn dynodi ffordd well o ddianc. Mae ganddynt hefyd flew synhwyraidd ar eu cefnau sy'n dangos eu bod yn symud drwy'r awyr, hynny yw, os nad ydych yn ystwyth, bydd yn anodd taro'r anifail hwn y tro cyntaf.

Gofal Syml

Mae chwilod duon yn brathu ie ac, yn ogystal, maent yn cario yn eu cyrff firysau, bacteria a chlefydau eraill a all, mewn rhai achosion, achosi gwahanol fathau o gymhlethdodau. Nid oes unrhyw reswm i greu panig nac unrhyw fath o arswyd, y cwbl sydd ei angen yw cymryd rhai rhagofalon sylfaenol er mwyn peidio â bod yn oddefol i bla.

Ymhlith y rhagofalon niferus y gellir eu cymryd, yr hawsaf yw i gynnal y tŷ, bwyty neu gwmni bob amser yn lân. Mae ceginau, ystafelloedd ymolchi, draeniau, iardiau cefn a lleoedd llaith eraill yn amgylcheddau lle mae angen sylw arbennig. Yn ogystal, nodir i wneud mygdarthu cyffredinol o bryd i'w gilydd. Cofiwch, atal yw'r feddyginiaeth orau!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.