Brid Clydesdale: disgrifiad, pris a mwy o geffyl yr Alban

Brid Clydesdale: disgrifiad, pris a mwy o geffyl yr Alban
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydych chi erioed wedi gweld ceffyl Clydesdale?

Nid dim ond unrhyw fath o frid ceffyl y byddwch yn ei weld o gwmpas yw hwn. Mae'r brîd ceffyl hwn yn unigryw iawn ac mae ganddo harddwch i'w sbario. Fe welwch, yn yr erthygl hon, bopeth am y Clydesdale, ei nodweddion corfforol ac ymddygiadol, sut i gael a chodi un, faint mae copi o'r brid yn ei gostio a beth yw'r costau i gynnal yr anifail prin a rhyfeddol hwn.

Byddwch hefyd yn dod i wybod nifer o ffeithiau hanesyddol am y brîd, yn ogystal â chwilfrydedd di-ri amdano. Os ydych chi'n caru ceffylau ac eisiau dod i adnabod y Clydesdale ychydig yn nes, darllenwch yr erthygl hon yn ofalus a pheidiwch â cholli unrhyw fanylion!

Nodweddion ceffyl Clydesdale

Byddwch gweler, isod, rai o nodweddion y Clydesdale, megis ei lliwiau, ei maint, pwysau cyfartalog, disgwyliad oes, sut mae'n atgenhedlu a hyd yn oed ei nodweddion ymddygiadol. Dilynwch yr erthygl yn ofalus!

Nodweddion gweledol y ceffyl Albanaidd

Yn gyffredinol, mae gan y brîd hardd hwn nodweddion ffisegol y pen cymharol fach, llygaid amlwg iawn, trwyn Rhufeinig — ychydig yn geugrwm, nodweddiadol yn bridiau ceffylau drafft - a geneteg gyda màs cyhyr amlwg. Yn ogystal, mae gan yr anifail gorff mawr o ran cryfder a strwythur corfforol.

Nodwedd ddiddorol iawn arall o'r Clydesdale yw bod ei got, o'r pengliniau i lawr,yn rhydd o unrhyw risg o ddiflannu.

Mae Clydesdale yn symbol go iawn

Wel, nawr rydych chi'n gwybod y brîd anhygoel hwn o geffylau a'i holl darddiad, hanes a chwilfrydedd. Mae Clydesdale yn frid mawreddog, cain a gosgeiddig. Wrth gwrs, nid yw caffael a chadw un at ddant pawb, ond os cewch gyfle i ddod i adnabod un yn agos a hyd yn oed os gallwch ei reidio, byddwch yn sicr yn ei wneud.

I’r rhai sy’n hoff o geffylau, y Yn syml, breuddwyd defnyddiwr go iawn yw Clydesdale. Mae'r anifail, sy'n swyno oherwydd ei faint, gwreiddioldeb a gosgeiddig, yn gyfeiriad ym myd y ceffylau elitaidd ac yn sicr yn haeddu'r holl gydnabyddiaeth sydd ganddo!

mae'n hir ac yn mynd i ddiwedd y fferau, sy'n ei gwneud yn egsotig a chain iawn. Fel arfer, gwyn yw'r gôt hir hon, nad yw'n safonol, fodd bynnag, mae'r mwyafrif helaeth yn debyg i hyn, sy'n galw hyd yn oed mwy o sylw pan fydd yr anifail yn cerdded.

Amrywiaeth o liwiau brîd

Yn y bôn, eu lliwiau yw: du, brown, faina — yn debyg i gaffi au lait—, ac azalã —arlliw o frown. Gall yr holl arlliwiau hyn fod â smotiau gwyn ar y corff. Mae'n eithaf cyffredin, hyd yn oed, sbesimenau sydd ag un lliw, gyda naws gwyn yn unig yng nghôtiau hir y coesau.

Mae yna hefyd sbesimenau sy'n gwbl wyn, nad yw'n gyffredin iawn, sy'n yn eu gwneud yn ddrytach. Gall y smotiau cot wen fod yn bresennol mewn unrhyw ran o'r corff, nad yw'n cam-nodweddu nac yn dibrisio'r brid.

Maint, pwysau a hyd oes

O ran sbesimenau llawndwf, mae ceffylau Clydesdale yn bridio 1.70 i 1.90 m ar gyfartaledd, yn dibynnu ar eu coeden achau a ffactorau eraill. Nid dyma'r brîd ceffyl talaf sy'n bodoli, fodd bynnag, gyda'i osgo a màs y corff, mae'n denu llawer o sylw. Mae ei bwysau tua 850 i 1000 kg, fodd bynnag, gall gwrywod wedi'u sbaddu hyd yn oed fod yn fwy na hynny.

Bydd hyd oes sbesimen yn dibynnu ar gyfres o ffactorau megis gofal, bwyd, brechlynnau, ac ati. Fodd bynnag, ar gyfartaledd, mae ceffylau yn tueddu i fyw o gwmpas25 i 30 mlynedd. Gall cŵn sy'n derbyn gofal da iawn ac nad ydynt yn destun llawer o ymdrechion dyddiol hyd yn oed fynd heibio'r oedran hwnnw.

Personoliaeth

Mae'n debyg y gall eu holl fawredd a'u hosgo hyd yn oed achosi rhywfaint o ofn, fodd bynnag, Mae ceffylau o'r brîd hwn yn hynod o dof, yn gyfeillgar ac yn hawdd eu dofi a'u trin. Maent yn osgeiddig iawn ac wrth eu bodd yn cael cwmni.

Oherwydd eu holl gryfder corfforol, roedd y brîd Albanaidd hynafol hwn yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar gyfer trafnidiaeth a hyd yn oed mewn amaethyddiaeth hynafol. Gan ei fod yn gryf ac, ar yr un pryd, yn hawdd ei ddofi, defnyddid y Clydesdale yn aml i'r pwrpas hwn. Dros amser ac er ei holl harddwch, dechreuwyd ei ddefnyddio'n fwy mewn arddangosfeydd a mowntiau. Mae hwn yn cael ei ystyried yn frid o'r elitaidd o geffylau.

Atgenhedlu

Merched a gwrywod, y ddelfryd yw bod y sbesimen yn cael ei atgynhyrchu ar ôl 3 blynedd o fywyd, fel ei fod yn eisoes gyda'r pwysau delfrydol a datblygiad cyflawn. Gall ceffylau ifanc a chwbl iach orchuddio, yn y tymor magu, hyd at 40 o cesig ar gyfartaledd, un mownt y dydd.

Ar ôl ffrwythloni, dim ond un llo y mae’r cesig yn ei gario, mewn cyfnod beichiogrwydd o tua 11 mis . Mae yna hefyd rai sy'n gwneud ffrwythloni ceffylau yn artiffisial; mae hon yn weithdrefn ddrud, fodd bynnag, fe'i defnyddiwyd yn helaeth i barhau â llinellau gwaed gorau'r bridiau ac i arbed yr anghyfleustra o symud y ceffylau am amser hir.

Pris ceffyl Clydesdale a ble i brynu

Fel y soniwyd eisoes, mae hwn yn frid ceffyl sy'n cael ei barchu a'i werthfawrogi'n fawr. Fe welwch, isod, faint mae ceffyl pur Clydesdale yn ei gostio ar gyfartaledd, yn ogystal â beth all ddylanwadu ar ei werth. Byddwch hefyd yn gwybod ble i brynu a faint mae'n ei gostio i gynnal sbesimen mor hardd. Darllenwch yn ofalus!

Faint mae ceffyl Clydesdale yn ei gostio?

Sbesimen pur, sy'n derbyn gofal priodol ac oedolyn yn costio, ar gyfartaledd, $300,000.00. Mae hynny'n iawn! Gadewch i ni ei wynebu, mae'n werth mynegiannol iawn. Mae ebol—ceffyl ifanc—wedi ei ddiddyfnu, yn costio tua $50,000.00. Mae'r gwerth hwn oherwydd y bri mawr a'r bagiau hanesyddol sydd gan y brîd mewn pencampwriaethau, arddangosfeydd, ac ati.

Mae yna ffactorau eraill a all ddylanwadu ar y pris, megis teitlau arddangosfa, lliw mwy prin, oedran, llinach, ymhlith eraill ffactorau eraill. Gall hyd yn oed y gwerthoedd rhwng gwrywod a benywod amrywio hefyd.

Ble a sut i brynu Clydesdale?

Mae yna nifer o lefydd sy'n arbenigo mewn bridio ac yn y segment brid, ond rhaid rhoi llawer o sylw i burdeb y ceffylau, gofal ac enw'r lle. Mewn digwyddiadau fel arddangosfeydd, er enghraifft, mae yna hefyd werthiannau a gall fod yn lle diddorol i ddod i adnabod y brîd yn agosach, yn ogystal â'r opsiynau sydd ar gael.

Rhowch sylw hefyd i'r man lle rydych chi eisiau i brynu eich ceffyl yn darparu'r holl ddogfennaeth, gwarantsafonau bridiau ac a ydynt yn gweithio gyda bridiau eraill; mae'r rhain i gyd yn bwyntiau y mae angen i chi wylio amdanynt. Gall rhad fod yn ddrud, felly dewiswch leoedd difrifol sydd wir yn poeni am burdeb y brid a bridio'r ceffylau yn iawn.

Gweld hefyd: Cŵn Tafod Glas: Gweld y Bridiau a Beth Sy'n Achosi'r Lliw!

Faint mae'n ei gostio i fagu ceffyl brid?

Fel y gost i gaffael, efallai na fydd cadw Clydesdale yn gwbl iach mor rhad â hynny, ond mae yna newidynnau. Os nad oes gennych chi le eich hun i gadw ceffyl, gwyddoch y bydd angen un arnoch. Mae cost bwydo, dŵr, trin a stondin tua $1,500.00 y mis, fodd bynnag, mae costau eraill nad ydynt yn fisol.

Mae saethu yn costio o leiaf $100.00. Mae atal llyngyr, brechiadau ac ymgynghoriadau milfeddygol, sy'n dechrau ar $150.00, hefyd yn rhan o'r gyllideb. Os oes gennych chi'ch lle eich hun ac os ydych chi'n mynd i ddarparu'r holl ofal arferol sydd ei angen ar yr anifail, mae'n debyg y bydd y costau hyn yn mynd yn is. Fodd bynnag, mae'r ceffyl yn gofyn am lawer o ymroddiad ac amser yn yr achos hwn.

Sut i ofalu am geffyl Clydesdale

Nesaf, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch chi. gwybod sut i allu gofalu amdanyn nhw ceffyl Clydesdale, materion fel anghenion gofod, meithrin perthynas amhriodol fel ci bach, meithrin perthynas amhriodol, bwyta'n iach, hyfforddiant a llawer mwy! Gweler.

Gofal ebolion

Yn achos ebolion newydd-anedig, y brif agwedd yw gweld acolostrwm bwydo ar y fron cyn gynted ag y cafodd ei eni. Os na, rhaid ei helpu ac, os na fydd yn sugno o hyd, rhaid godro'r gaseg a chynnig y colostrwm i'r ebol mewn potel. Mae sugno am tua 6 mis yn hanfodol i iechyd a chynyddu imiwnedd yr anifail.

Mae ebolion iach yn sugno bob 30 munud ar gyfartaledd, dylid cyflwyno bwydo solet ar ôl 3 mis, yn ogystal â dadlyngyru y dylid ei wneud bob 30 munud. 3 mis. Dylech hefyd ddarganfod a yw'n magu pwysau'n iawn, yn ddelfrydol cael milfeddyg er mwyn gwella diogelwch anifeiliaid.

Codi gofod

Mae hwn yn ffactor amrywiol iawn. Er mwyn i geffyl allu byw, cerdded a bwydo'n iawn, credir bod angen tua 6,000 metr sgwâr, gan fod ceffylau o'r brîd hwn yn fawr ac yn eithaf trwm. Er mwyn cynnal yr holl egni corfforol hwn, mae angen cael ardal eang ar gael iddo bori.

Mae hefyd angen lle dan orchudd, gyda grid, dŵr a gofod o leiaf 5x5 m. Rhaid i'r lle hwn fod ar gael ac yn agored i'r ceffyl yn ystod y dydd ac ar gau i'w storio gyda'r nos. Os yw'r ceffyl yn cael ei farchogaeth bob dydd, efallai y bydd ei borfa ychydig yn llai, os caiff ei ddeiet ei ategu gan elfennau eraill.

Maeth ceffylau

Mae system dreulio Clydesdale ac eraill angen llawer o geffylau. symiau o ffibr i allu cyflenwianghenion hyn, mae'n bwysig ei fod yn bwydo ar ddeiliach, gwair, gwellt, us a grawnfwydydd eraill a bwyd anifeiliaid.

Mae pethau eraill y gellir eu cynnwys yn ei ymborth megis llysiau a ffrwythau. Mae angen rhoi sylw i'r protein sy'n cael ei gynnig i'r anifail, yn ogystal ag a yw'n yfed faint o ddŵr sydd ei angen er mwyn i'w gorff weithredu'n dda a phrosesu'r holl lwyth ffibr a lyncwyd.

Hylendid ac iechyd

Does dim llawer o ddirgelwch i gadw Clydesdale yn hylan, gallwch ei olchi o bryd i'w gilydd ac mae'n bwysig gwneud hyn gyda siampŵ a brwsh addas, rhaid hefyd ystyried tymheredd y dŵr a'r anifail. Dylid rhoi sylw hefyd i frwsio'r gôt a chlwyfau a phlâu posibl.

Mae'n bwysig ei chadw'n rhydd o drogod, chwain a phryfed, felly mae ymolchi cyfnodol yn bwysig iawn. Er mwyn cynnal ei iechyd, y cyfan sydd ei angen yw diet cytbwys, dulliau lladd llyngyr a brechlynnau cyfoes ac, wrth gwrs, ymgynghoriadau cyfnodol gyda milfeddyg dibynadwy sy'n adnabod ac yn monitro'r anifail.

Gweld hefyd: Wy siarc yn bodoli? Dewch i weld sut mae siarcod yn cael eu geni!

Lefel ymarferion <7

Os bydd ganddo ddigon o le i bori, bydd yn sicr o orchuddio'r holl diriogaeth hon, ond nid yw hynny'n ddigon. Dewis arall gwych yw mownt dyddiol, bob yn ail rhwng cerdded, trotian ysgafn a rhediadau ychydig yn fwy dwys, heb flinder eithafol, dim ond i gadw'n heini a chyflwr y galon acyhyr yn gyfoes.

Mae'n bwysig mowntio mewn mannau addas a sefydlog fel bod ganddo'r hyder a'r sefydlogrwydd angenrheidiol i gerdded a rhedeg hyd yn oed. Y peth a argymhellir fwyaf yw yn y bore, pan fydd yr haul yn dal yn ysgafn a'r anifail wedi mynd trwy ei orffwysfa nos, fodd bynnag, mae teithiau cerdded yn hwyr yn y prynhawn hefyd yn mynd yn dda iawn. Ceisiwch osgoi golau haul dwys iawn.

Sut i hyfforddi'r brîd hwn o geffyl

Yn gyntaf oll, dylech feddwl am adeiladu perthynas o ymddiriedaeth gyda'r anifail, nid yw hyfforddi'r brîd hwn yn tueddu i wneud hynny. yn cael anawsterau mawr, ond mae angen i chi wybod beth rydych chi'n ei wneud. Dechreuwch trwy ennill ymddiriedaeth yr anifail, fel ei fod yn adnabod eich llais, eich arogl a'ch nodweddion.

Os nad ydych yn ddofi ceffyl, llogwch un neu dewiswch brynu Clydesdale sydd eisoes wedi'i ddofi. Gall y broses hon gymryd amser a dylid ei wneud pan fydd yr anifail yn hŷn na 2 flynedd. Os oes gennych chi ebol, y ddelfryd yw llogi dofwr ceffyl a chymryd rhan yn ei broses ddisgyblu lle bynnag y bo modd.

Chwilfrydedd am frid ceffylau Clydesdale

Mae hwn yn frid hanesyddol a llawn bri! Fe welwch, isod, sawl chwilfrydedd am frid Clydesdale. Gan gynnwys, mae'r brîd hwn yn symbol o frand efallai nad oes gennych chi unrhyw syniad amdano! Oeddech chi'n chwilfrydig? Darllenwch yn ofalus tan y diwedd!

Mae'n geffyl drafft enwog

Mae tarddiad y brîd yn nyffryn yClyde, yr Alban. Mae hwn yn frîd ceffyl drafft uchel iawn ac yn un o'r rhai cryfaf mewn bodolaeth. Mae'r ceffyl swynol hwn wedi bod o gwmpas ers y 18fed ganrif ac mae'n dod o groesau rhwng bridiau Seisnig a Ffleminaidd.

Mewn sawl pencampwriaeth tynnu ceffylau, enillodd y brîd hwn o bell ffordd a hyd yn oed mae'n dal y record a osodwyd ym 1893 pan lwyddodd un sbesimen i wneud hynny. cario 128 tunnell anhygoel!

Brace yw masgot brand cwrw

Gellir dweud mai brîd yw brand hysbysebu cwrw enwog, sydd hyd yn oed yn hysbys ledled y byd. Yn draddodiadol, mae'r brand yn hyrwyddo reidiau mewn gwahanol leoedd yn yr Unol Daleithiau gyda cherbydau gyda logo'r brand.

Mae'r ceffylau hyn hefyd yn cael eu defnyddio gan y brand mewn hysbysebion teledu ac mewn gwahanol fathau o hysbysebion. Oes! Mae Clydesdale yn fwy na brid o geffyl, mae'n symbol sydd â hanes anhygoel.

Mae'r brîd mewn perygl

Yn anffodus, nid oes llawer o enghreifftiau o'r brîd yn bresennol yn y byd. Ychydig dros fil o gopiau oedd gan y brîd a orchfygodd America hyd y ganrif ddiwethaf, hynny yw, roedd dan fygythiad mawr o ddiflannu.

Yn ffodus, mae hyn mewn atchweliad cynyddol. Heddiw, yn y byd, mae mwy na 5 mil o gopïau eisoes wedi'u gwasgaru ar draws gwahanol gyfandiroedd. Fodd bynnag, cymaint â'r cynnydd a wnaed eisoes, mae llawer i'w wneud o hyd er mwyn i'r brîd fod yn gwbl ddiogel a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.