Bridiau cŵn enfawr: cwrdd â'r 20 mwyaf yn y byd

Bridiau cŵn enfawr: cwrdd â'r 20 mwyaf yn y byd
Wesley Wilkerson

Bridiau Cŵn Cawr Mwyaf y Byd

Mae bridiau cŵn anferth yn cynnig llawer o gariad i berchnogion. Ar y llaw arall, gallant gynnig llawer o ofn ac ofn i ymwelwyr, cymdogion a dieithriaid yn y tŷ. Tra bod hyn yn digwydd, mae llawer o'r bridiau mwyaf allan yna yn cwn serchog sy'n byw i wasanaethu eu teuluoedd.

Yn wir, mae'n hysbys bod sawl un yn dawel, yn addas fel cŵn therapi neu gymdeithion plentyndod. Efallai y bydd eraill, a gafodd eu magu i fod yn gyrff gwarchod neu helwyr, yn fwy neilltuedig. Gan y gall y cŵn mawr hyn fod yn frawychus, mae'n bwysig eu hyfforddi a'u cymdeithasu pan fyddant yn dal yn gŵn bach, er mwyn peidio â chreu problemau yn y dyfodol.

Felly, gadewch i ni ddod i adnabod yr 20 brîd cŵn mwyaf a ddarganfuwyd ledled y byd, gan archwilio eu natur, maint, personoliaeth, chwilfrydedd a chynghorion ar sut i ddelio â nhw.

Bridiau mwyaf o gŵn gwallt byr anferth

Dewch i ni ddod i wybod pa fridiau yw cŵn mawr sydd â gwallt byr. Byddwn yn archwilio eu personoliaeth, ymddygiad, nodweddion corfforol, yn ogystal â dangos pa mor annwyl a chyfeillgar ydyn nhw.

Fila Brasileiro

Wrth gwrs, mae pob Brasil wedi clywed am y Fila. Mae'n gi poblogaidd iawn yma yn ein gwlad, yn ogystal â bod yn eithaf tal a thrwm, mae'n tynnu sylw ble bynnag y mae'n mynd. Eich disgwyliad oes yw,Mae'n eithaf tiriogaethol ac ni fydd yn mynd yn ôl o frwydr, boed gyda thresmaswyr neu anifeiliaid eraill. Maent yn mesur tua 70 cm ac yn gallu pwyso hyd at 100 kg!

Gweld hefyd: Llwynog yn hedfan: gwelwch nodweddion a chwilfrydedd am y rhywogaeth!

Maent yn hynod ddeallus, ond gallant fod ychydig yn ystyfnig, gan greu rhai rhwystrau yn eu hyfforddiant. Mae'n hanfodol bod ganddyn nhw berchennog profiadol sy'n gwybod sut i archwilio eu hanian a rheoli eu tueddiadau ymosodol.

Oeddech chi'n hoffi gwybod am y bridiau cŵn anferth?

Fel y gwelir, er gwaethaf eu maint anferthol a brawychus, mae’r cŵn hyn yn anifeiliaid hynod gymdeithasol, cariadus, teulu-orweddol a hynod hyfforddadwy. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn cael eu hystyried yn tedi bêrs y tu mewn.

Mae llawer o fridiau cŵn enfawr mewn gweithgor, sy'n golygu eu bod yn gwarchod, yn gwarchod, neu'n gwasanaethu mewn rhyw ffordd, yn ogystal â chyflawni tasgau dyddiol. O ystyried y meddylfryd hwn, maent yn dueddol o fod yn hynod deyrngar a chariadus gyda'u perchnogion, ond yn aml yn aflonydd gyda dieithriaid, o leiaf hyd nes y gwneir cyflwyniadau cywir. bod yn heriol eu cadw dan reolaeth ar dennyn os ydynt yn penderfynu gwneud pethau yn eu ffordd eu hunain. Felly buddsoddwch mewn hyfforddiant bob amser o oedran ifanc. Yn y modd hwn, byddant yn dod yn gŵn gwych.

ar gyfartaledd, yn 12 oed ac yn gallu cyrraedd hyd at 75 cm o uchder, yn pwyso tua 75 kg.

Fodd bynnag, peidiwch â dychryn gan ei faint. Mae'r Fila yn gi cariadus a hyblyg iawn, sydd angen llawer o sylw, boed ar gyfer chwarae, hyfforddi neu ar gyfer gweithgareddau gwarchod. ond nid ydynt yn arbennig o dal. Gall y mwyaf fod yn 81 cm o daldra wrth yr ysgwydd, ac yn pwyso dros 100 kg. Fodd bynnag, nid nhw yw'r cŵn hawsaf i hyfforddi yn y byd. Nid yw mastiffs yn teimlo bod rheidrwydd arnynt i blesio eu perchennog, fel y mae llawer o fridiau eraill yn ei wneud, sy'n ei gwneud hi'n anodd hyfforddi. Hefyd, nid ydynt bob amser yn gynnes tuag at ddieithriaid, felly dylid eu cymdeithasu yn gynnar i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfeillgar.

Tosa Inu

Ci a ddatblygwyd yn Japan yw’r Tosa Inu ac mae’n pwyso tua 50 kg. Mewn rhai gwledydd mae'n cael ei ystyried yn frîd peryglus a hyd yn oed angen trwydded ar gyfer bridio. Fodd bynnag, bydd popeth yn dibynnu ar yr hyfforddiant a'r greadigaeth a osodwyd ar y ci. Mae'n gallu mesur hyd at 80 cm o uchder.

Yn ogystal, mae'n gi cariadus iawn ac yn ymroddedig i'w deulu. Gall hyn achosi rhai problemau pan fydd dieithriaid neu bobl nad yw'n gyfarwydd â nhw yn ymweld â'r tŷ. Felly, mae'n dda ysgogi cymdeithasoli'r ddaugyda dieithriaid, plant ac anifeiliaid eraill fel bod eu hymddygiad yn llesol i bawb yn y tŷ.

Cane Corso

Credwch neu beidio, y Cane Corso, un o'r rhai mwyaf gwarcheidiol yn bridio cŵn parchedig yn y byd, yn gymharol fach o'i gymharu â rhai o'r cŵn eraill ar ein rhestr. Maent ychydig dros 60 cm o daldra ac yn pwyso 50 kg ar gyfartaledd. Fodd bynnag, mae eu pennau anferth a chryf, yn ogystal â'u cyrff pwerus, yn gwneud iddynt deimlo'n llawer mwy nag y maent mewn gwirionedd.

Yn ddeallus ac yn gymharol hawdd i'w hyfforddi, gall y Cane Corso fod yn gydymaith rhagorol i berchnogion profiadol. Yn wahanol i lawer o'r bridiau anferth eraill, mae'r cŵn hyn yn bennaf oll yn fodlon â phobl sy'n cynnig cariad, gofal a sylw.

Dogo Argentino

Mae'r Dogo Argentino yn frîd athletaidd cryf sy'n ffyddlon iawn i'w berchnogion. Gellir dweud eu bod yn cael eu hystyried yn helwyr ac yn amddiffynwyr selog eu teulu ar yr un pryd ag y maent yn dangos llawer o gariad ac anwyldeb tuag atynt.

Maent yn pwyso tua 50 kg ac yn daldra cyfartalog o 60 cm . Nid ydynt yn gŵn hawdd i'w hyfforddi, felly mae'n dda annog cymdeithasu a hyfforddi o oedran cynnar. Er eu bod yn gŵn mawr, maent yn anifeiliaid sydd angen sylw cyson gan y teulu, yn ogystal â gofal arall megis ymarfer, cerdded a chwaraeon, fel nad ydynt yn mynd yn bryderus.

Boerboel Ci

A elwir hefyd yn “ci ffermwr”, gall y brîd ci hwn fesur hyd at 70 cm o uchder a phwyso hyd at 80 kg! Fe'i defnyddiwyd yn aml i warchod tir fferm a theulu. Mae'r cŵn hyn yn hynod ddigynnwrf a hyderus y dyddiau hyn.

Gan fod Boerboels yn diriogaethol, yn amddiffyn eu teulu, ac wrth eu bodd yn bod o gwmpas, mae ganddyn nhw hyd yn oed fan meddal i blant. Fodd bynnag, fel arfer nid oes ganddynt lawer o amynedd gyda chŵn sy'n eu herio, felly efallai na fydd parciau cŵn yn lle da i fynd â'ch Boerboel.

Mastiff Neapolitan

The Neapolitan Mastiff yw'r ci mawr enwog hwnnw, du, gyda'i wyneb i gyd yn grychu, o bron i 60 kg. Mae'n cyrraedd hyd at 77 cm o uchder ac, yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid yw'n gi egnïol, felly nid oes angen ymarfer corff yn aml. Yn ogystal, mae'n selog iawn i'w deulu.

Mae am ddangos hoffter at aelodau'r cartref bob amser, trwy chwarae, llyfu, ac edrychiadau cynnes. Mae'n cael ei ystyried yn gi gwarchod syfrdanol, yn ogystal â bod yn eithaf tiriogaethol. Nid oes ganddo broblemau iechyd mawr, ond dim ond tua 9 mlynedd yw ei ddisgwyliad oes.

Kangal

Anifail a ddefnyddir yn aml i warchod y tŷ yw Kangal ac roedd hefyd yn hynod boblogaidd. a ddefnyddir mewn da byw. Mae ganddo lawer o wybodaeth yn ogystal â bod eisiau amddiffyn ei diriogaeth ar bob cyfrif, yn enwedig yn erbyn anifeiliaid eraill.Maent fel arfer yn pwyso tua 70 cm, gyda gwrywod yn fwy, yn pwyso 55 kg.

Gweld hefyd: Pris y Bugail Belgaidd Malinois? Gweld sut i brynu a chostau!

Maen nhw'n anifeiliaid actif ac, cymaint ag y maen nhw'n hoffi gwylio drosodd a "brwydro" dros eu teulu, maen nhw hefyd wrth eu bodd yn chwarae. Dim ond pan fyddan nhw'n synhwyro perygl eithafol yn eu hamgylchedd y maen nhw'n dangos ymddygiad ymosodol.

Dane Fawr

Yn adnabyddus ym Mrasil, bydd y Dane Fawr yn meddiannu'ch soffa gyfan, ond ni fydd ots gennych oherwydd eu bod yn amyneddgar iawn, yn hawdd mynd a dydyn nhw ddim yn cyfarth rhyw lawer. O ran y bridiau cŵn enfawr, nhw yw'r cŵn talaf, yn enwedig pan fyddant ar eu coesau ôl, yn cyrraedd hyd at 2 m.

Felly, mae Daniaid Mawr yn mesur tua 80 cm o uchder ac yn pwyso hyd at 90 kg, tra bod merched yn llai. Er mwyn lleihau problemau cymdeithasoli, mae'n bwysig buddsoddi mewn hyfforddiant gan gi bach, yn enwedig mewn cartrefi gyda phlant ac anifeiliaid bach eraill.

Dogue de Bordeaux

Yn wreiddiol o Ffrainc, mae hwn yn anifail hynod bwerus sydd â phen mawr, sgwâr a gên gref iawn. Mae’n un o’r cŵn gwarchod a edmygir fwyaf heddiw, ond ni fydd yn ymosod ac yn brathu oni bai ei fod wedi’i hyfforddi i wneud hynny. Maent yn 68 cm o daldra ac yn pwyso hyd at 55 kg.

Oherwydd eu maint, nid oes angen ymarfer corff arnynt tra'u bod yn dal yn ifanc, er mwyn peidio â rhoi straen ar eu cymalau. Fodd bynnag, mae croeso bob amser i deithiau cerdded a theithiau cerdded. Mae ganddoanian sensitif a chariadus iawn, gan ddangos hoffter at y teulu yn aml.

Y bridiau cŵn mawr mwyaf â gwallt hir

Nawr ein bod yn gwybod y bridiau anferth â gwallt byr, gadewch i ni ddeall pa rai yw'r cŵn gwallt hir ymhell i ffwrdd. Mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed am y rhan fwyaf ohonyn nhw, ond rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi sawl chwilfrydedd ac awgrymiadau amdanyn nhw. Dewch i ddarganfod!

Sant Bernard

Mae'n hawdd adnabod Sant Bernard, un o'r bridiau cŵn mwyaf teyrngar sy'n bodoli. Yn ôl pob tebyg oherwydd delwedd drawiadol yr anifail yn y ffilm "Beethoven", enillodd galonnau sawl teulu. Bydd y ras hon yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn y rhai maen nhw'n eu caru, yn union fel yn y ffilm. Chwilfrydedd diddorol amdano yw bod y cŵn bach yn tyfu'n gyflym.

Yn ôl adroddiad chwilfrydig gan Animal Planet, defnyddiwyd tua 100 o gŵn bach Saint Bernard i serennu fel y ci bach yn ail ffilm Beethoven, oherwydd iddynt dyfu'n rhy gyflym i amserlen y ffilm. Maent yn mesur tua 70 i 90 cm o uchder ac yn pwyso tua 65 kg.

Terra Nova

Bydd y Terra Nova yn croesawu unrhyw un sydd ag anwyldeb. Mae'r cŵn hyn yn gewri o ran maint a chalon, yn pwyso 60 kg ac uchder hyd at 66 cm. Maent yn eneidiau melys, yn amyneddgar gyda phlant ac yn chwareus gydag anifeiliaid eraill. Nid oes angen tunnell o ymarfer corff ar gŵn bach, dim ond digon i gynnal pwysau.dan reolaeth.

Hefyd, gelwir y Terra Nova hefyd yn “nani” annwyl i blant. O dan y gôt drwchus sy'n rhoi ei olwg lew i'r brid mae anifail tyner, melys sy'n amddiffyn ei deulu'n fawr.

Leonberger

Anferth a mawreddog yw ci Leonberger! Wedi'u magu fel cymdeithion i freindal Ewropeaidd, roedd y cŵn hyn yn denu sylw yn syml oherwydd eu maint aruthrol, gydag uchder lleiaf o 80 cm. Mae wrth ei fodd yn cael hwyl yn ogystal â gwarchod y tŷ.

Fodd bynnag, y dyddiau hyn mae'r Leonberger yn fwy tebygol o gymryd trochiad yn y llyn na gorwedd i lawr am oriau yn gwylio'r tŷ. Mae eu ffwr yn osgeiddig, yn dal dŵr ac mae ganddyn nhw lawer o ystwythder. Maen nhw'n pwyso tua 65 kg ac eto maen nhw'n nofwyr medrus ac yn gymdeithion teuluol gwych.

Komondor

Bydd pawb yn syllu wrth gerdded i lawr y stryd gyda Komondor. Mae'n un o'r bridiau cŵn blewog mwyaf annwyl! Maent yn mesur 55 cm o uchder ac yn pwyso hyd at 60 kg. Mae ei ymddangosiad clodwiw oherwydd y symiau mawr o flew, a fwriadwyd i'w warchod rhag y tywydd ac ysglyfaethwyr, pan arferai warchod defaid yn y gorffennol.

Nid cŵn bugeilio yw cŵn bach Komondor, ond maent yn cyflwyno eu hunain fel bugeilio cŵn, gwarchodwyr sy'n chwyrn ac yn deyrngar i'w teulu ac a fydd yn llythrennol yn neidio i'w hamddiffyn rhag unrhyw ymosodiad.

Mae Landseer

Landseer

Landseer braidd yn atgoffa rhywun o SantMae Bernardo, fodd bynnag, yn cael eu hystyried yn gŵn mwy egnïol ac ychydig yn llai enfawr. Maent yn mesur tua 65 cm ac yn pwyso hyd at 80 kg. Mae hwn yn frîd sy'n ddigon tyner i ymddiried ynddo, ond eto'n ddigon mawreddog ac amddiffynnol i atal y rhan fwyaf o fygythiadau.

Oherwydd ei got, mae'n sensitif iawn i wres, felly dylid hyfforddi, cymdeithasu a jôcs bob amser. mewn amser cysgodol. Maen nhw'n wych ar gyfer gwylio dros y tŷ a chadw cwmni i'r teulu.

Mae Wolfdog yn gi anferth

Mae cŵn blaidd yn anifeiliaid i'w cael fel cymdeithion am amser hir, ers eu hoes. gall disgwyliad gyrraedd 16 mlynedd. Mae'n gi gyda lefel hynod o uchel o hoffter ac mae'n egnïol iawn. Maent yn pwyso tua 30 kg ac yn mesur 65 cm.

Yn ogystal, maent yn cael eu hystyried yn hawdd i'w hyfforddi ac yn eithaf deallus, yn deall gorchmynion heb broblemau mawr. Mewn cartrefi gyda phlant ifanc, mae angen cyfnod o gymdeithasu er mwyn iddynt ddatblygu amynedd a'r gallu i addasu gyda nhw.

Ci Pyrenean

Meddyliwr annibynnol yw Ci Pyrenean. Maent yn llwyddo i weithio heb arweiniad gwych, oherwydd eu bod yn ddeallus iawn ac yn deall gorchmynion a hyfforddiant yn hawdd iawn. Maent yn mesur tua 70 cm ac yn pwyso 50 kg.

Er hyn, mae angen hyfforddiant cyson a llawer o amynedd. Maent yn gymdeithion gwych ar gyfer unrhyw gartref, gwneudpopeth i amddiffyn eich teulu, gan gynnwys plant ac anifeiliaid bach eraill.

Hun Carw'r Alban

Mae Deerhound yr Alban wrth ei fodd yn ymlacio. Fodd bynnag, peidiwch â drysu rhwng ymlacio a diogi. Mae'r anifeiliaid hyn yn sylwgar iawn ac yn effro i unrhyw berygl a welant yn eu teulu. Mae eu mesuriadau tua 65 cm ac maen nhw'n pwyso 45 kg.

Maen nhw hyd yn oed yn llwyddo i fod yn gyfeillgar â dieithriaid, cyn belled nad ydw i'n teimlo unrhyw risg i aelodau'r cartref. Maent wrth eu bodd yn gwneud ymarfer corff hyd yn oed ar eu pen eu hunain, yn codi peli, yn chwarae gyda changhennau neu unrhyw wrthrych sy'n ennyn eu diddordeb. Mae eu cot yn eithaf blewog ac angen gofal a brwsio aml.

Daeargi Du Rwsiaidd

Adwaenir yn annwyl yn Rwsia ar Daeargi Du fel anifeiliaid gwarchodol a deallus. Maent yn mesur 55 cm ac yn pwyso hyd at 50 kg. Cawsant eu bridio i ddechrau i batrolio ffiniau'r wlad ac arestio carcharorion gwleidyddol.

Dewr, digynnwrf a hyderus, mae'r Daeargi hyn wedi'u rhaglennu i'ch amddiffyn, beth bynnag fo'r amgylchiadau, boed y tu allan, yn yr iard gefn, neu dan do. eich cartref. Maent wedi ymrwymo 100% i chi a byddant yn llythrennol yn gysgod ichi o ddydd i ddydd.

Bugail Cawcasws

Y Bugail Cawcasws yw un o'r cŵn mwyaf teyrngar i aelodau ei deulu. Cawsant eu creu i ofalu am heidiau ac amddiffyn y tŷ rhag ysglyfaethwyr, felly mae amddiffyniad yn eu geneteg. y ras hon
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.