Pris y Bugail Belgaidd Malinois? Gweld sut i brynu a chostau!

Pris y Bugail Belgaidd Malinois? Gweld sut i brynu a chostau!
Wesley Wilkerson

A yw pris Malinois Bugail Gwlad Belg yn rhy uchel?

Mae copi o Belgian Shepherd Malinois fel arfer yn costio rhwng $3,000.00 a $8,000.00. Mae ei werth marchnad yn uwch na bridiau eraill oherwydd ei rinweddau a'i rinweddau, a hefyd oherwydd y cyflenwad isel ym mhridd Brasil.

Anifail anwes diddorol iawn ac yn llawn nodweddion cadarnhaol, mae'r brîd yn adnabyddus am ei deallusrwydd, ystwythder a dibynadwyedd. Isod, byddwn yn dangos popeth sydd angen i chi ei wybod

mewn perthynas â phrisiau a chostau gyda'r anifail hwn, yn ogystal ag awgrymiadau pwysig iawn ynglŷn â'r brîd. Gwiriwch bopeth isod!

Pris Malinois Bugail Gwlad Belg a ble i brynu

Yn llawn personoliaeth, i fagu Malinois Bugail Gwlad Belg mae angen i chi dalu sylw i rai manylion wrth brynu un . Gwiriwch isod, awgrymiadau a gwerthoedd y bydd angen i chi eu talu gyda'r ci bach hwn.

Beth yw gwerth Bugail Malinois o Wlad Belg?

Mae'n bosibl prynu Malinois o Wlad Belg o $3,000.00 i $8,000.00. Mae pris ci o'r brîd hwn yn dibynnu llawer ar y cenel lle mae'r anifail yn cael ei fagu, disgynyddion y rhieni a'r neiniau a theidiau, triniaethau penodol megis hyfforddiant, yn ogystal â thystysgrifau a brechlynnau.

Ci bach benywaidd Gall gostio hyd at $ 8,000, 00, fel ar gyfer ci yn y cyfnod oedolyn, mae'r gwerth yn tueddu i ostwng, a gellir ei brynu o $ 3,500.00.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Sut oedd hia grybwyllir, gall llawer o ffactorau ddylanwadu ar werth terfynol yr anifail. Un o'r ffactorau hyn yw'r man lle cafodd y Belgian Shepherd Malinois ei greu, mae angen ardystio tarddiad y sefydliad, a oes ganddo awdurdodiad a pha ofal a gymerwyd gyda'r anifail tan y weithred o werthu.

Ffactor arall sy'n Yr hyn a all ddylanwadu ar bris yr anifail yw ardystiad pedigri, y brechiad diweddaraf, atal llyngyr, microsglodyn ac, mewn achosion penodol, hyfforddiant a wneir gan y cenel ei hun.

Lle i brynu Gwlad Belg Ci bach bugail Malinois?

Gallwch ddod o hyd i gi bach Malinois o Wlad Belg ar wefannau sy'n arbenigo yn y brîd, mewn cenelau awdurdodedig ac ardystiedig. Mae angen gwneud gwaith ymchwil ac ymweld â'r mannau hyn i fod yn sicr o ansawdd yr amgylchedd.

Os yn berthnasol, ymwelwch â'r lleoedd heb apwyntiad, felly byddwch yn gweld sut mae'r gofalwyr yn trin yr anifeiliaid, cyflwr hylendid y lle, os yw'r cŵn yn cael eu bwydo a'u gofalu'n dda. Daliwch ati!

A yw'n bosibl mabwysiadu ci bach neu oedolyn o'r brîd?

Prin yw'r achosion o fabwysiadu Bugail Malinois o Wlad Belg. Oherwydd ei fod yn gi drud ac anodd dod o hyd iddo, mae eu perchnogion fel arfer yn eu cadw tan ddiwedd eu hoes. Ond ydy, mae'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn.

Cysylltwch â chyrff anllywodraethol anifeiliaid, canolfannau mabwysiadu cŵn a gwirio argaeledd. Os dewch chi o hyd i Fugail Malinois o Wlad Belg,gwybod y gofal fydd gennych ar ôl y weithred hardd o fabwysiadu. Mae angen bod yn ymwybodol o hyn, gan osgoi rhwystredigaethau yn y dyfodol.

Costau byw i Fugail Malinois o Wlad Belg

Gyda phopeth yn glir ynghylch gwerth Bugail Malinois o Wlad Belg, gwiriwch allan y gwerthoedd canlynol ar gyfer treuliau misol a threuliau gydag ategolion pwysig ar gyfer eich ci.

Pris bwyd

Oherwydd ei fod yn gi mawr, mae angen i'r Bugail Belgaidd Malinois gael diet cytbwys yn gyfoethog mewn maetholion ac argymhellir amlyncu bwydydd penodol o ansawdd da. Mae math pob porthiant yn amrywio yn ôl maint ac oedran yr anifail.

Mae angen i loi bach fwyta 120 gram y dydd. Mae dogn premiwm a nodir ar gyfer oedran yn costio $ 300.00 ar gyfartaledd, yn dibynnu ar y brand, mae'r swm hwn yn cyfateb i becyn 12 kilo. Eisoes yn y cyfnod oedolion, gall pecyn o 12 i 15 kilo, gyrraedd gwerth $ 250.00 i $ 300.00.

Pris coler a phowlenni

Mae angen mwy ar y Bugail Gwlad Belg Malinois. coler gwrthsefyll, oherwydd ei fod yn gi cryf a mawr. Ar gyfartaledd, mae gwerth yr affeithiwr hwn yn amrywio o $45.00 i $150.00, yn dibynnu ar faint a deunydd a ddewiswyd. Ar gyfer bwydo, argymhellir bowlenni mawr ac alwminiwm, ond gall y perchennog fod yn dawel wrth ddewis. Gyda modelau a meintiau gwahanol, mae'n bosibl dod o hyd i bowlenni o $50.00 i $250.00.

Pris teganau

Oherwydd ei fod yn aci deallus a chynhyrfus, mae arbenigwyr yn argymell gosod teganau rhyngweithiol gyda gwahanol fformatau yn eu bywydau bob dydd. Ond peidiwch ag anghofio gwirio pa mor gryf yw'r tegan hwn, mae'r Bugail Belgaidd Malinois yn gi cryf iawn.

Er mwyn helpu gyda'r dannedd ac osgoi pryder yn y ci, mae teethers yn opsiynau gwych a gellir eu prynu am $ $30.00 i $60.00, peli rhyngweithiol yn dechrau ar $15.00 ac esgyrn artiffisial am $30.00, yn dibynnu ar y deunydd.

Pris cenelau ac ategolion

Y perchennog y dylech ofalu am les eich ci, er y dylech fuddsoddi mewn cenelau o ansawdd da. Gellir prynu tŷ o faint canolig i fawr o $200.00, ond mae yna nifer o fodelau wedi'u gwasgaru o gwmpas, a all gyrraedd hyd at $600.00.

Gweld hefyd: Beth yw pris mochyn bach? Gweler y gwerth a'r costau creu!

Ar ben hynny, gall y costau hyn gyrraedd hyd at $550.00 yn dibynnu ar frand a deunydd. Ategolion y bydd eu hangen ar eich ci hefyd yw coleri dennyn gwerth $70.00 ar gyfartaledd, coler enw cofrestredig $110.00 neu ddillad yn dechrau ar $50.00.

Cost brechlyn a milfeddyg

Mae angen i'r Bugail Belgaidd Malinois gymryd brechlynnau fel gwrth- y gynddaredd ac amryfalent (V8 neu V10). Maent yn amddiffyn yr anifail rhag afiechydon amrywiol, megis distemper, parvovirus a parainfluenza.

Mae costau'r dosau hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad, yn gyffredinol mae'r gwrth-gynddaredd yn costio rhwng $60 a $80.atgyfnerthiad blynyddol.

Gall y V8 neu V10 gostio o $60 i $90, gyda'r cais cyntaf rhwng 6 ac 8 wythnos, yn ogystal â'r atgyfnerthiad blynyddol. Mae'r ymgynghoriadau hyn fel arfer yn costio rhwng $ 150.00 a $ 200.00, yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi'n byw ynddo.

Cost cynhyrchion glanhau a hylendid

Bydd gofal y Bugail Belgaidd Malinois yn dechrau yn y cyntaf wythnosau o fywyd, yn ogystal â brechu, rhaid bod yn ofalus gyda hylendid. Rhaid defnyddio cynhyrchion o ansawdd da i gadw'r gôt yn hardd a chael gwared ar chwain a throgod posibl i'r ci.

Gweld hefyd: Cwrdd â 14 math o Bulldog: Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg a mwy!

Gall bath yn y siop anifeiliaid anwes gostio $60.00 ar gyfartaledd, yn dibynnu ar leoliad a maint y ci . Ond mae yna rai sy'n hoffi ymdrochi gartref, felly bydd yn rhaid i chi brynu'r cynhyrchion angenrheidiol ar gyfer bath o ansawdd da, y gellir ei brynu o $ 50.00.

Bugail Gwlad Belg Malinois: dewis perffaith!

Ar ôl darllen yr erthygl hon, rydych chi'n ymwybodol o'r costau a'r amodau y gall Bugail Malinois o Wlad Belg eu cael trwy gydol ei oes. Mae angen gofal ychwanegol ar gi cryf, deallus a gweithgar, fel diet cytbwys a gofal iechyd.

Er bod pris yn cael ei ystyried yn uchel, mae'n gi gyda llawer o rinweddau, un o'r rhai craffaf, cyflymaf a mwyaf poblogaidd. yn bendant yn gwneud cryn wahaniaeth yn amgylchedd y teulu. Bydd eich cwmnïaeth a'ch teyrngarwch yn gwneud pobl yn hyderus.

Fel tiwtor, byddwch yn ffodus i gaelci bach fel yna gartref. Oeddech chi'n hoffi'r awgrymiadau a'r wybodaeth am y Bugail Belgaidd Malinois? Rydym yn gobeithio felly! Nawr mae i fyny i chi!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.