Cat Bengal: nodweddion brid, pris, gofal a mwy

Cat Bengal: nodweddion brid, pris, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

Dod i adnabod brîd cathod Bengal

O harddwch gwyllt a rhagorol, mae'r Bengal Cat neu Bengal Cat, yn frid diweddar o feline, sydd wedi bod yn ennyn mwy a mwy o ddiddordebau sy'n hoff o gathod o gwmpas. y byd.

Y mae yr angerdd hwn yn codi yn benaf o herwydd eu hymddangosiad. Gyda chôt gyda nodweddion cathod gwyllt, mae cath Bengal yn dod i ben i gael golwg ddirgel a swynol. Ar ben hynny, mae hi'n gath ffyddlon, cariadus a diog.

A oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod ychydig mwy am yr anifail hwn? Meddwl am fagu sbesimen o'r brîd? Yna dilynwch nodweddion unigryw'r Bengal, ei hanes, ei brif ofal a'i chwilfrydedd am y gath.

Nodweddion brid cath Bengal

I ddechrau dysgu popeth am y gath Bengal, gadewch i ni ddilyn ei hanes a deall ei brif nodweddion corfforol, sy'n rhoi unigrywiaeth i'r brîd ymhlith felines domestig.

Tarddiad a hanes y gath Bengal

Tarddodd y Bengal yn UDA, o groesi cathod domestig gyda'r gath leopard Asiaidd, ffelin wyllt. Mae gan y brîd gwyllt hwn a'r gath ddomestig genomau cydnaws, a wnaeth y brid Bengal yn hyfyw.

Mae'r enw, Bengal, yn deillio o enw gwyddonol y llewpard Asiaidd, Prionailurus bengalensis. Y syniad wrth gario allan y croesau rhwng y bridiau oedd cael cath gyda hitip. Neu hyd yn oed, maen nhw'n hoffi “ambush” eu tiwtoriaid, gan ymosod a cnoi eu traed a'u coesau.

Maen nhw'n gathod actif

I gael Bengal mae angen i chi wybod y bydd angen un dyddiol arno. amser i chwarae a hela, a bydd eisiau ei wneud gyda chi. Felly paratowch i redeg gydag ef am ychydig funudau bob dydd.

Mae ganddo amgylchedd wedi'i addasu gyda modiwlau (neu focsys cardbord) sy'n caniatáu iddo guddio, neidio a dringo yn bwysig iawn iddo allu perfformio yr holl weithgareddau sydd eu hangen arno.

Maen nhw'n hynod gyfeillgar â dŵr

Anghofiwch yr enw da sydd gan gathod am beidio â hoffi dŵr. O leiaf pan ddaw i'r brîd Bengal! Etifeddiaeth gref arall y gath wyllt yw'r cynefindra sydd gan Bengal ag amgylcheddau dyfrol.

Ymddygiad cyffredin yn yr anifail hwn yw chwarae trwy basio ei bawen yn y bowlen ddŵr neu mewn pyllau a chyrff eraill o ddŵr cyn i yfed. Maent hefyd fel arfer yn barod iawn i dderbyn bath, ac nid yw'n anghyffredin iddynt fynd i mewn i'r ystafell ymolchi, yn chwilfrydig am y gawod neu'r faucets.

Dyna pam ei bod yn bwysig cadw caead y toiled ar gau bob amser fel ei fod ddim yn penderfynu yfed dŵr yno!

Anwar distaw iawn!

Gallwn ddweud bod yr ymgais i greu cath dof ag edrychiad ac ymddygiad marin gwyllt wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae gan y Bengal reddf cyntefig i hela a chuddio.ysglyfaeth, yn ogystal â chael corff llawer mwy cadarn na chathod domestig eraill, gyda phatrwm o smotiau sy'n gyffredinol yn debyg i jaguar. mae ei ychydig yn wahanol. Mae yna rai sy'n dweud bod ei ymddygiad hyd yn oed yn debyg i ymddygiad ci, oherwydd tra bod cathod eraill yn fwy ynysig, mae'r Bengal bob amser yn ceisio cwmni dynol.

Fodd bynnag, gan ei fod yn frîd diweddar ac mor agos at y gwyllt cath, efallai y bydd angen ychydig mwy o sylw ar y Bengal gyda'i iechyd, oherwydd rhai agweddau ffisiolegol nad ydynt wedi'u haddasu mor dda i fywyd domestig o hyd.

ymddangosiad gwyllt ond ymddygiad doeth. Ganed y gath Bengal gyntaf ym 1963, ond dim ond mwy nag 20 mlynedd yn ddiweddarach y cafodd y brîd ei gydnabod, ym 1985.

Maint a phwysau'r brîd

Cath fawr yw'r Bengal, tua 90 cm o hyd. Mae ganddo gorff cryf ac athletaidd, traed mawr, a phen cymharol fach o'i gymharu â'i gorff. Mae ei lygaid yn fawr ac yn grwn, mewn arlliwiau o wyrdd, glas neu felyn.

Mae pwysau'r gath hon yn amrywio rhwng 4 a 9 kg, heb fod yn fawr ar gyfer maint yr anifail, sydd â strwythur asgwrn ysgafn , er gwaethaf o gryf.

Côt y gath Bengal

Côt cath Bengal yw un o'i nodweddion mwyaf trawiadol. Mae'r gwallt yn fyr ac ychydig yn arw yn ieuenctid, ond dros y blynyddoedd, mae'n troi'n sidanach.

Gall lliw y gôt fod yn felyn tywyll, coch neu wyn, gyda smotiau du neu frown bob amser - Tywyll o'r pen i gynffon. Nid yw patrwm y smotiau hyn wedi'i alinio, nodwedd bwysig o'r brîd. Ar y coesau, y pen a'r gynffon, mae'r smotiau'n ymddangos yn fwy gwastad, gan ffurfio streipiau afreolus, tra ar y cefn a'r bol, maent yn fwy crwn.

Disgwyliad oes

Gall y Bengal fyw rhwng 12 a 14 oed, a godwyd yn y tu mewn i'r cartref. Fodd bynnag, oherwydd ei tharddiad hybrid, mae'r gath hon yn fwy agored i rai problemau iechyd, megis cymhlethdodau esgyrn.

Un o'r problemau hyn ywdadleoliad y patella, yn y coesau ôl, a all ddigwydd oherwydd trawma a chael ei hwyluso gan gamffurfiad genetig. Mae dysplasia clun yn digwydd yn y glun ac mae'n broblem asgwrn arall sy'n taro'r Bengal. Yn yr achos hwn, mae'r anifail yn profi llawer o boen wrth gerdded.

Personoliaeth brid cath Bengal

Nawr byddwn hefyd yn deall sut mae ymddygiad Bengal, yn ogystal â'i berthynas â bodau dynol ac anifeiliaid eraill. Mae'n gath gyda llawer o bersonoliaeth, ond mae hefyd yn ddofi a chyfeillgar!

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Fel disgynnydd cath wyllt, mae'r Bengal wedi etifeddu gallu athletaidd ac mae'n gath weithgar iawn. Felly, mae angen rhywfaint o le arno i redeg, neidio a chwarae'n feunyddiol i wario ei holl egni.

Po agosaf yw'r Bengal at y gath wyllt, hynny yw, y lleiaf yw nifer y cenedlaethau rhyngddo a'r feline wild. , mwyaf cynhyrfus y bydd.

Y peth delfrydol yw bod cyfoethogi amgylcheddol yn cael ei wneud fel bod ganddo le i ymarfer ei ymarferion. Mae'r Bengal hefyd yn gath gyfathrebol iawn sydd angen sylw. Os yw'n teimlo'n unig neu'n dymuno chwarae gyda chi, efallai y bydd yn chwerthin llawer!

Cydnaws ag anifeiliaid eraill

Yn groes i'r hyn y mae llawer o bobl yn ei feddwl, nid cath sy'n anodd ei chael yw Bengal. cymdeithasu. Gall ddod i arfer â chathod a chŵn eraill oherwydd eu bod yn hoffiRhyngweithio.

Fel unrhyw gath, bydd cymdeithasu yn fwy llwyddiannus pan fydd y Bengals yn gathod bach, ac yn parchu tiriogaeth pob un.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Gan fod y Bengal yn hoff o sylw, nid yw fel arfer yn synnu ymwelwyr, yn enwedig os yw mewn tiriogaeth gyfarwydd. Yn dibynnu ar y gath, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn synnu ei fod yn ymddangos yn “rhy gyfforddus” gyda phobl anghyfarwydd, ond mae hyn yn dangos ei fod yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus.

Fodd bynnag, os yw mewn lle anghyfarwydd, gall deimlo cornelu a bod yn rhy dawel heb unrhyw ryngweithio â phobl.

Ydy cath Bengal yn cyd-dynnu'n dda â phlant?

Mae gan y Bengal reddf amddiffynnol. Mae'r reddf hon yn berthnasol i diwtoriaid oedolion yn ogystal â phlant, ond yn enwedig gyda phlant. Peidiwch â synnu os oes gennych blentyn gartref a bod y Bengal yn hoffi cysgu gydag ef neu bob amser o gwmpas, "gwylio" yr hyn y mae'n ei wneud. Mae'n reddf!

Pris a chostau cath Bengal

Beth sy'n bod? Wedi dod i ben i fyny yn cwympo mewn cariad, a nawr rydych chi eisiau Bengal yn y teulu? Felly gadewch i ni siarad am bris yr anifail a'r costau i'w gadw'n hapus ac yn iach wrth eich ochr chi!

Pris y gath Bengal

I gaffael sbesimen o'r rhywogaeth hon, bydd gennych chi i gragen allan rhywbeth rhwng $2500.00 a $8000.00. Mae rhai ffactorau yn gwneud y pris yn uchel, megis tarddiad ybrîd, a grëwyd yn union i fod yn gath wahaniaethol, a hefyd agosrwydd at ei hynafiaid gwyllt.

Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o Bengals yn cael eu hatgynhyrchu ymhlith ei gilydd, gan ei bod yn anodd dod o hyd i anifeiliaid mor agos at y llewpard Asiaidd, yn bennaf ym Mrasil. Ond mae yna anifeiliaid ardystiedig o genedlaethau agosach sy'n tueddu i fod yn llawer drutach.

Ble i brynu cath o'r brîd hwn

Mae cathdai Bengal arbenigol ym Mrasil. Y peth a argymhellir fwyaf yw chwilio am dystysgrif, lle mae'n bosibl gwirio tarddiad y Bengal a hefyd y ffordd y maent yn cael eu trin a'u bridio.

Mae rhai bridwyr preifat yn gwerthu'r cathod hyn dros y rhyngrwyd, ar ddosbarthiad. safleoedd. Fodd bynnag, go brin y bydd y dulliau prynu hyn yn gwarantu tarddiad yr anifail. Felly, dim ond os yw'r bridiwr yn gyfrifol ac yn ddibynadwy y dylech brynu Bengal allan o gathdy.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng Pitbull a American Bully?

Costau bwydo

Wrth brynu cath, byddwch fel arfer yn cael gwybod am frand y bwyd sydd ganddo eisoes. yn bwyta, oherwydd bod felines yn sensitif mewn perthynas â newid dogn. Os daw'r Bengal o le â gofal digonol, bydd eisoes wedi arfer â phorthiant da, a ddylai fod â chynnwys uchel o brotein a swm isel o rawnfwydydd.

Gwerth porthiant premiwm a'r rhai a nodir yn fyr. -mae cathod gwallt yn amrywio rhwng $40.00 a $200.00, yn dibynnu ar y brand a ddewisir a'r pwysau. Mae hefyd yn bwysig prynu bwyd gwlyb, felmae angen llawer o ddŵr ar y brîd hwn ac mae'n hawdd creu peli gwallt yn y stumog.

Costau brechlyn a milfeddyg

Ar gyfer ci bach Bengal, mae'r costau cychwynnol ychydig yn uwch oherwydd achos y brechiad . Mae rhai safbwyntiau gwahanol am frechu cathod nad ydynt yn mynd allan, ond yn gyffredinol, mae'r milfeddyg yn argymell V4 o leiaf, a all gostio $300.00 ar gyfartaledd, y ddau ddos. cath ar adegau penodol, a fydd hefyd yn cael eu nodi gan y milfeddyg, ac mae'r feddyginiaeth yn costio tua $10.00 i $15.00 yr un bilsen

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Fel y Bengal angen lle i ymarfer corff , y delfrydol yw bod cyfoethogi amgylcheddol yn cael ei wneud. Mae hyn yn golygu gosod pyst crafu a modiwlau crog fel y gall y gath ryngweithio a pheidio â theimlo'n ddiflas. Mae yna gwmnïau sy'n arbenigo yn y swydd hon, a bydd y gost yn dibynnu ar y gofod sydd ar gael a chymhlethdod y cyfoethogi.

Ar wahân i hynny, yr eitemau sylfaenol yw: blwch cludiant (± $100.00), blwch sbwriel ( ± $40.00, 00), porthwr ac yfwr (± $40.00), brwsh a thegan (± $20.00). Y gost ar gyfartaledd, o ystyried y rhai symlaf, fydd tua $200.00 a bydd yn gwneud ansawdd bywyd eich cath yn llawer gwell.

Gofalu am gath Bengal

Mae brîd Bengal angen rhywfaint gofal arbennig ar gyfer addasu acynnal a chadw iechyd, yn union fel bridiau cathod eraill. Dilynwch isod y ffordd orau o gynnal ansawdd bywyd eich cath fach.

Gofal cŵn

Wrth brynu ci bach Bengal, rhaid i chi sicrhau'r diet delfrydol ar gyfer ei oedran a sicrhau bod ganddo ddigon o fwyd. lle i ymarfer ei weithgareddau corfforol. Yn ogystal, mae angen darparu postyn crafu, fel nad yw'n dod i arfer â chrafu'r dodrefn.

Gweld hefyd: Breuddwyd ci? Oes gennych chi hunllef? Gweld darganfyddiadau diddorol!

Mae hefyd angen sgrinio'r ffenestri a sicrhau nad oes llwybr dianc, fel bod eich Nid yw Bengal yn dianc i'r stryd, a all fod yn beryglus!

Faint ddylwn i ei fwydo

Mae faint o fwyd dyddiol a roddir i gath Bengal yn amrywio yn ôl pwysau'r anifail. Os ydym yn ystyried y pwysau cyfartalog o 7 Kg ar gyfer Bengal, dylai maint y bwyd fod rhwng 60 a 100 g, wedi'i rannu'n dair neu bedair gwaith y dydd.

Argymhellir cynnig cig amrwd a chig amrwd Bengal / neu borthiant gwlyb i ategu'r diet, oherwydd nodweddion coluddyn y brid. Cyn cynnig cig amrwd, holwch eich milfeddyg bob amser am y swm a argymhellir a pha mor aml.

A oes angen llawer o sylw ar y brîd hwn?

Er ei fod yn frîd gyda nodweddion sy'n agos at gathod gwyllt, mae angen llawer o sylw dynol ar y Bengal. Nid ydynt yn hoffi bod ar eu pen eu hunain yn fawr ac maent bob amser yn chwilio am gwmni eu tiwtoriaid i'w diddanu.los.

Maen nhw fel arfer yn gwneud synau tebyg i udo er mwyn denu sylw a thynnu pobl yn nes atyn nhw. Os cânt eu gadael ar eu pen eu hunain, gallant fynd yn ddinistriol y tu fewn, a hyd yn oed yn anian.

Gofal gwallt

Gwallt byr sydd gan y Bengal, nad yw'n ffurfio clymau ac nid yw'n cadw llawer o faw. Fodd bynnag, mae angen ei frwsio'n aml er mwyn osgoi gwallt gormodol o gwmpas y tŷ ac, yn bwysicach fyth, i leihau faint o wallt y mae'n ei amlyncu wrth feithrin perthynas amhriodol. Mae hynny oherwydd bod system dreulio'r brîd yn fwy sensitif na chathod eraill.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Argymhellir i Bengal beidio â mynd allan. Felly, mae'n iawn tocio ewinedd y gath fach drwy'r amser. Yn wir, mae'n cael ei argymell. Bydd torri ewinedd eich cath yn aml yn lleihau'r baw sy'n cronni ac yn ei atal rhag crafu'r dodrefn.

O ran dannedd, mae pastau arbennig ar gyfer brwsio dannedd ar gyfer cathod, y maent yn tueddu i'w derbyn yn dda iawn. Os oes gan eich Bengal stumog sensitif iawn, gofynnwch i'ch milfeddyg pa bast sydd orau. Mae yna hefyd fyrbrydau addas ar gyfer hyn.

Chwilfrydedd am gath Bengal

Yn ogystal â bod y hybrid gwych hwn sy'n cyflwyno nodweddion domestig ac olion ei threftadaeth wyllt, mae'r Bengal yn cyflwyno rhai chwilfrydedd Eithaf rhyfedd i'r brîd. Dewch i ni edrych ar rai ohonyn nhw!!

Maen nhw'n gathod hawddi'w hyfforddi

Mae'r Bengal, yn ogystal â bod yn ddeallus, yn sylwgar iawn, ac mae hyn yn peri iddo ddysgu'n gyflym beth ddylai ac na ddylai ei wneud. Wrth gwrs, yn wahanol i gi, mae'n llawer anoddach cael cath i ufuddhau i'w berchennog. Y peth cywir yw dilyn ei ymddygiad, a rhoi atgyfnerthiad positif (trin) pan fydd yn gwneud rhywbeth yn iawn.

Gan fod ganddo agosrwydd cryf iawn at fodau dynol, bydd yn graff wrth ddeall pan nad yw rhai ymddygiad yn plesio , a bydd yn gwybod yn union beth i'w wneud a beth i beidio â'i wneud.

Mae angen trwydded arnynt i gael eu dofi

Yn UDA mae angen trwydded i ddofi cath Bengal, a dyma oherwydd ei darddiad gwyllt. Ar ôl y groesfan gychwynnol, mae angen aros am y pedair cenhedlaeth nesaf o gathod bach i'r gath gael ei hystyried yn dof.

Nid yw'r pedair cenhedlaeth ganolraddol hyn hyd yn oed yn dwyn enw'r brîd, ac fe'u gelwir yn genedlaethau F1 i Dd4. Ym Mrasil, dim ond cenedlaethau dof sydd, nad oes angen eu hawdurdodi.

Mae’r reddf rheibus yn gryf iawn ynddynt

Un o’r prif nodweddion a etifeddodd y brîd gan ei hynafiad gwyllt oedd y reddf rheibus. Mae'n hawdd sylwi yn y Bengal yr ymddygiad o arsylwi popeth drwy'r amser a bod bob amser yn barod i hela a mynd ar ôl.

Dyna pam maen nhw'n hoff iawn o gemau lle mae'n rhaid iddyn nhw fynd ar ôl rhyw darged, fel cortyn gyda a bluen yn y
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.