Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng Pitbull a American Bully?

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng Pitbull a American Bully?
Wesley Wilkerson

Ydy Pitbull a American Bully yn wahanol?

Gyda llawer o nodweddion yn gyffredin, mae drysu Pitbull a'r American Bully wedi dod yn gyffredin iawn. Fodd bynnag, er eu bod yn gyhyrog a chydag wyneb dewr, mae'r ddau frid hyn yn wahanol ac mae ganddynt lawer o wahaniaethau. Er hyn, mae'r ddau yn gymdeithion cyfeillgar a rhagorol, hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw enw mor dda.

Am wybod ychydig mwy am y ddau frid hyn a darganfod sut i'w gwahaniaethu'n berffaith? Felly darllenwch ymlaen a darganfyddwch bopeth o'u maint, pwysau, strwythur y corff, personoliaeth, ymddygiad, diet, disgwyliad oes a llawer mwy. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad â'r naill gymaint â'r llall, ac yn y diwedd, byddwch chi eisiau eu cael gartref.

Gwahaniaethau rhwng Pitbull a American Bully o ran ymddangosiad

I wahaniaethu rhwng y ddau gi oddi ar yr ystlum, mae'n bwysig gwybod y nodweddion ffisegol sy'n eu gwahaniaethu fwyaf. Darganfyddwch isod rhai ohonynt, megis maint, strwythur y corff, cot a llawer mwy. Awn ni?

Maint a phwysau

O ran maint, nid yw'r ddau gi yn wahanol, gan gyrraedd hyd at 53 cm o uchder, gyda'r fenyw yn llai yn y ddau frid. Fodd bynnag, pan fyddwn yn cyfeirio at bwysau, mae'r sefyllfa'n newid llawer.

Mae'r American Bully yn pwyso rhwng 25 a 45 kg, gan ei fod yn llawer trymach na'r Pitbull, sydd rhwng 13 a 34 kg. Mae'r gwahaniaeth hwn mewn pwysau yn gwneud yr Americanymddangos yn llai ac yn llawer mwy cyhyrog, rhywbeth sy'n ei gwneud hi'n haws gwahaniaethu rhwng y ddau.

Adeiledd y cyhyrau

Er bod y ddau yn gryf ac yn gyhyrog iawn, mae cyhyrau'r American Bully yn fwy main a mwy arlliw , ymddangos i fod yn gryfach ac yn fwy athletaidd. Mae hyn oherwydd un o'i nodweddion mwyaf trawiadol, ei frest lydan a dwfn. Yn ogystal, mae gan y brîd hwn hefyd strwythur esgyrn cryf, sy'n cyfrannu at y ddelwedd gyhyrol.

Y Pitbull, er bod ganddo hefyd strwythur athletaidd, nid yw ei gyhyredd mor amlwg ag un y Bwli Americanaidd. Cymaint fel bod angen batri penodol o ymarfer corff a hyd yn oed ychwanegyn bwyd i'w wneud yn fwy cyhyrog.

Pen, pawennau a chynffon

Dyma dair rhan o'r ddau gi sy'n iach. tebyg, ond gyda rhai gwahaniaethau. Mae pennaeth y Bwli Americanaidd yn nodedig am fod yn sgwâr o ran siâp, yn swmpus ac yn drawiadol iawn. Ar y llaw arall, mae pen y Pitbull yn fwy petryal, gyda maint canolig, ychydig yn lletach o gwmpas y clustiau.

Mae pawennau'r Pitbull yn hwy na rhai'r American Bully, ond nid ydynt yn gwahaniaethu llawer hefyd. Ynglŷn â'r gynffon, mae'r American yn llyfn ac o faint canolig, mae gan y Pitbull gynffon gyrliog mewn perthynas â'r corff, ond mae'n bosibl gweld rhai gydag un ychydig yn hirach, yn ffoi rhag y mwyafrif.

Côt

Côt y ddau fridMae'n debyg iawn, gydag ychydig iawn o wahaniaethau. O ran y lliw, gall y naill a'r llall fod â gwahanol arlliwiau, megis gwyn, caramel, brown, piebald, ymhlith eraill. Yn ogystal, mae ganddynt hefyd yn gyffredin disgleirdeb a hyd byr y gôt.

Gweld hefyd: Gweler awgrymiadau ar sut i ddychryn ystlumod o'r tŷ, y to a'r coed!

Un o'r ychydig wahaniaethau yng nghôt y bridiau hyn yw ei gwead. Mae gan y Bwli Americanaidd gôt â chyffyrddiad mwy garw, tra bod gan y Pitbull gotiau llyfnach a meddalach. Ar wahân i'r manylion bach hyn, yr un yw hi.

Aeddfedrwydd rhywiol

Mae aeddfedrwydd rhywiol cŵn yn gyffredin i bob brid. Felly, yn yr achos hwn, nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng y Bwli Americanaidd a'r Pitbull. Mae merched yn barod i gael eu cywion rhwng 6 a 10, a dyna pryd y bydd y rhagras cyntaf yn digwydd, sy'n digwydd ychydig o weithiau yn ystod y flwyddyn.

Cyn belled ag y mae gwrywod yn y cwestiwn, mae'r sefyllfa ychydig yn wahanol. Maent yn ddiweddarach yn yr achos hwn, yn cyrraedd aeddfedrwydd ar ôl blwyddyn gyntaf bywyd. Fodd bynnag, yn wahanol i fenywod, byddant yn barod i fridio unrhyw bryd.

Gwahaniaethau rhwng Pitbull a American Bully o ran personoliaeth

Nawr eich bod yn gwybod sut i wahaniaethu rhwng Pitbull a American Bully yn ôl ymddangosiad, mae'r amser wedi dod i ddarganfod sut mae pob un ohonynt yn ymddwyn. Mae hyn yn cwmpasu eich personoliaeth, hoffter, perthynas â dieithriaid, ymhlith eraill.

Lefel ynni

O gymharu âEgni American Bully gyda Pitbull, yn sicr yr un cyntaf sy'n ennill. Nid yw hyn yn golygu nad oes gan y Pitbull egni, i'r gwrthwyneb, mae wrth ei fodd yn chwarae, rhedeg ac mae angen dogn dyddiol o ymarfer arno hefyd.

Fodd bynnag, mae'r Bwli Americanaidd mor egnïol fel bod angen mwy na un daith gerdded yn ystod y dydd. Yn ogystal, rhaid i'r tiwtor fod â llaw gadarn a'i hyfforddi o gi bach, neu fel arall bydd y ci yn mynd yn flêr ac yn dinistrio rhan dda o dŷ ei berchennog.

Ymlyniad i'r perchennog a'r teulu

Yn hyn o beth, nid yw'r ddau frid yn gadael unrhyw beth i'w ddymuno ac maent hefyd yn adnabyddus am eu teyrngarwch i'w tiwtor. Er bod ganddo enw drwg, mae'r Pitbull yn gi serchog iawn ac yn ymroddedig i'w berchennog. Mae hyn yn ei wneud yn gydymaith ac yn gi gwarchod rhagorol.

Fodd bynnag, pan fyddwn yn cyfeirio at y American Bully, gall hyn newid yn sylweddol. Yn wahanol i'r Pitbull, nid yw'n gi gwarchod da, oherwydd mae'n chwareus iawn. Nid yw ychwaith yn hoffi bod ar ei ben ei hun, gan ei fod yn llawer llai annibynnol na'i gilydd.

Perthynas â dieithriaid ac anifeiliaid anwes eraill

Gall y ddau gi gyd-dynnu'n dda â dieithriaid ac anifeiliaid anwes eraill, y cyfan yn dibynnu ar greu pob un ohonynt. Gan fod y Pitbull yn debycach i gi gwarchod, mae arno angen hyfforddiant o oedran ifanc i ddod i arfer ag ymweliadau ac anifeiliaid anwes eraill.

Ar y llaw arall, mae'r Bwli Americanaidd, gan ei fod yn fwy anniben ac nid yn diriogaethol iawn, yn tueddu i fod yn fwycyfeillgar, felly bydd eisiau rhyngweithio a chwarae gyda'r ymwelydd cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd. Serch hynny, ar gyfer y naill a'r llall, mae'n bwysig cael hyfforddiant digonol a chyflwyniad dieithriaid ac anifeiliaid eraill, os o gwbl, o'r dechrau.

Hyfforddiant

O ran hyfforddiant , mae'r Pitbull a'r American Bully yn dra gwahanol. Mae'r cyntaf yn haws i'w hyfforddi, gan ei fod yn fwy ufudd ac ymroddedig iawn i'w diwtor, felly bydd yn gwneud popeth i'w blesio.

Y gwrthwyneb i'r gwrthwyneb yw'r Bwli Americanaidd. Mae hefyd yn serchog ac yn ymroddedig i'w berchennog, fodd bynnag, mae ei anian anniben a'i ystyfnigrwydd yn ei atal rhag cael hyfforddiant haws. Hynny yw, os dewiswch gael Americanwr, gwyddoch fod yn rhaid i'r hyfforddiant fod yn gadarn iawn.

Mwy o wahaniaethau rhwng Pitbull a American Bully

Er eu bod yn drysu'n hawdd, mae'n roedd yn bosibl sylwi bod gan y Pitbull a'r Bwli Americanaidd lawer o wahaniaethau. Er gwaethaf y nifer a grybwyllwyd eisoes, mae rhai diddorol i'w crybwyll o hyd. Gwiriwch ef isod:

Tarddiad y bridiau

O ystyried yr enw llawn American Pit Bull Daeargi, daeth y Pitbull i'r amlwg o groesi'r hen Saesneg Bulldog gyda daeargi Seisnig, o gwmpas y dechrau o'r 19eg ganrif. Yn wreiddiol o Ewrop, roedd y Pitbull, ar y dechrau, yn cael ei ddefnyddio mewn ymladd gwaedlyd ac mewn ymladd, un o'r rhesymau dros ei enwogrwydd gwallus.

Mae'r American Bully yn ganlyniad icroesi sawl brid, gan gynnwys y Pitbull. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r brîd hwn yn tarddu o'r Unol Daleithiau, ar ôl ymddangos rhwng 1980 a 1990. Fodd bynnag, dim ond yn 2013 y cafodd y brîd ei gydnabod gan y United Kennel Club (UKC).

Disgwyliad oes

Er gwaethaf tebygrwydd y rasys mewn sawl agwedd, o olwg i darddiad, mae eu disgwyliad oes ychydig yn wahanol. Mae'r American Bully yn byw am tua 10 i 12 mlynedd, amser a ystyrir yn isel o'i gymharu â bridiau eraill.

Yn achos y Pitbull, mae disgwyliad oes yn codi ychydig, gan aros rhwng 12 a 15 mlynedd. Er gwaethaf hyn, nid yw'r niferoedd hyn yn rheol, a gallant fod yn hirach neu'n fyrrach, yn dibynnu ar ansawdd bywyd ac iechyd y ci.

Bwydo

Nid yw'r Bwli Americanaidd a'r Pitbull yn gwneud hynny. â llawer o wahaniaethau mewn bwyd. Mae angen diet â llawer o faetholion ar y ddau, felly argymhellir cynnig y rhai premiwm gwych.

Er gwaethaf y tebygrwydd, mae'r Bwli Americanaidd fel arfer yn bwyta ychydig yn llai na'r Pitbull. Serch hynny, mae'n bwysig darparu danteithion naturiol ychwanegol, os yn bosibl. I addasu faint o fwyd y mae'n rhaid i'ch ci ei fwyta bob dydd, edrychwch ar y pecyn a fydd yn cael ei nodi yn ôl pwysau.

Pris

Nid yw amrediad prisiau Pitbull yn un o'r rhai uchel , rhwng $1,000.00 a $2,000.00. Fodd bynnag, gall y pris hwn newid llawer,am lai ac am fwy. Bydd hyn yn dibynnu ar y cenel, rhyw ac ychydig o ffactorau eraill hefyd.

Mae'r Bwli Americanaidd yn tueddu i fod yn ddrytach, fodd bynnag, gan fod isdeipiau, gall y pris amrywio'n fawr, o $3,000.00 i dros $ 15,000.00. Fel gyda'r Pitbull, bydd y pris hwn yn amrywio yn seiliedig ar sawl ffactor, gan gynnwys llinellau gwaed.

Gweld hefyd: Pysgod glanach gwydr: Nodweddion, gofal a mwy!

Mae American Bully a Pitbull yn perthyn, ond yn wahanol

Mae'r Pitbull a'r American Bully yn gwn adnabyddus iawn. Fodd bynnag, er gwaethaf edrych yn debyg, mae gan y Pitbull enw drwg, nad yw'n gwneud cyfiawnder â'i bersonoliaeth. Mae'r naill a'r llall yn gŵn ffyddlon, cariadus ac yn gymdeithion gwych.

Fodd bynnag, er gwaethaf y tebygrwydd di-ri, sy'n wirioneddol ddryslyd ar yr olwg gyntaf, mae gan y ddau frid nifer o wahaniaethau sy'n ymwneud ag ymddygiad, nodweddion nodweddion corfforol, y tarddiad a hyd yn oed y pris.

Yn yr erthygl hon, fe allech chi wybod yr holl wahaniaethau hyn, fel eich bod yn barod i adnabod Pitbull a Bwli Americanaidd yn berffaith. Hefyd, gan wybod eu gwahaniaethau, nawr gallwch chi ddewis yr un sy'n ddelfrydol i chi yn well.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.