Cath ofnus ac ofnus? Darganfyddwch yr achosion a beth i'w wneud!

Cath ofnus ac ofnus? Darganfyddwch yr achosion a beth i'w wneud!
Wesley Wilkerson

Beth ddylwn i ei wneud pan fydd ofn ac ofn ar fy nghath?

Pan fyddwch chi'n gweld eich dyn bach yn ofnus ac yn ofnus, ni ddylech chi, fel gwarcheidwad da, anobeithio. Gwybod bod nifer o strategaethau y gallwch eu mabwysiadu i wneud amgylchedd a bywyd eich cath fach yn fwy dymunol a chyfforddus.

Gall ofn fod yn ganlyniad i synau, pobl neu hyd yn oed anifeiliaid eraill. Mae cathod yn fodau tiriogaethol ac yn hoffi rheoli'r sefyllfa. Felly, os oes ofn ar eich cath, rhowch ychydig o amser iddi.

Paratowch le tawel a darparwch fwyd, teganau a blwch sbwriel. Yn y modd hwn, rydych chi'n cwrdd ag anghenion y gath ac, yn ei amser, bydd yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus i archwilio'r amgylchedd.

Darllenwch yr erthygl i ddarganfod yr arwyddion y mae'r gath yn eu rhoi yn y sefyllfaoedd hyn a sut dylech chi weithredu i'w helpu yn y ffordd orau!

Pam mae ofn ar fy nghath?

Gall Felines fynd yn ofnus yn hawdd ac am sawl rheswm. Pan fyddant yn canfod synau anghyfarwydd neu unrhyw sefyllfa y tu allan i'w trefn arferol, maent yn tueddu i ddod yn amheus ac yn ofnus. Gwiriwch yn awr y prif resymau a all godi ofn ar eich cath.

Os yw'n newydd yn y tŷ, efallai y bydd yn ofnus

Gadewch i ni gytuno y gall newyddion fod yn frawychus hyd yn oed i ni fodau dynol, iawn? Mae hyn hefyd yn digwydd gyda'r cathod anwes annwyl hyn.

Gweld hefyd: Surucucu pico de jackfruit: Dewch i gwrdd â'r neidr wenwynig enfawr hon

Os ydywgyda'ch ffrindiau!

newydd-ddyfodiad i'ch cartref, neu hyd yn oed, os ydych yn cyflwyno aelod newydd i'r teulu, efallai y bydd yn ofnus. Mae'n naturiol. Byddwch yn amyneddgar, gydag amser bydd yn magu hyder ac yn teimlo'n ddiogel i ddechrau mynd at ei gymdeithion a dod i adnabod y tŷ.

Digwyddiad o anaf

Mae cariadon cathod yn gwybod eu bod yn anifeiliaid hynod ddiddorol! Ar hyn o bryd maen nhw'n dawel ac yn gysglyd, ond yn fuan maen nhw eisoes wedi cynhyrfu ac yn gwneud direidi o gwmpas y tŷ.

Yn yr eiliadau hyn o ymlacio ac yn ystod y gemau gall eich cath gael ei brifo. Weithiau'n cyrlio'i ewinedd, yn taro i mewn i gadeiriau a waliau neu hyd yn oed yn cwympo rhywfaint.

Gan fod yr anaf yn rhywbeth dieithr ac anhysbys iddo, mae'n dod yn ffactor brawychus. Nid yw hyn yn syndod, oherwydd bod rhan o'u corff yn boenus ac nid ydynt yn gwybod sut i ymateb.

Gweld hefyd: Sut i feddalu bwyd cŵn hŷn: gweler awgrymiadau syml

Yn y sefyllfa hon, mae angen i chi arsylwi ymddygiad eich cath. Os yw mewn hwyliau newidiol ac yn eich atal rhag cyffwrdd â rhan benodol o'i gorff, gall fod yn arwydd o anaf ac yn yr achos hwnnw, y peth delfrydol yw mynd ag ef at y milfeddyg.

Gwrthdaro â chathod eraill

Mae cathod yn gwerthfawrogi trefn ac amgylchedd heddychlon. Gall presenoldeb aelod newydd yn eich cartref, yn ogystal ag unrhyw newydd-deb sy'n dianc o'ch bywyd bob dydd, fod yn frawychus.

Pan gyflwynir feline newydd i'ch cartref, caiff ei weld fel tresmaswr a pherchennog cath. ogall yr amgylchedd deimlo dan fygythiad. Ar y dechrau, gall ddangos ymddygiad ymosodol, gan achosi gwrthdaro rhyngddynt.

Nid yw hyn yn golygu na all cathod fyw yn yr un amgylchedd na datblygu goddefgarwch tuag at ei gilydd. Mae'r anifeiliaid hyn yn gymdeithasol a gallant ddod i arfer â phresenoldeb ei gilydd, ond mae hyn yn digwydd dros amser.

Efallai bod y gath wedi'i dychryn gan neidr neu anifail arall

Cathod maen nhw bob amser yn effro, helwyr wrth natur, maent yn parhau i fod yn sylwgar i bopeth sy'n digwydd o'u cwmpas. Felly, wrth weld anifail arall, neu hyd yn oed eich adlewyrchiad eich hun mewn gwydr neu ddrych, gall fod yn rheswm dros syndod ac ofn.

Mae penbleth mawr mewn perthynas â nadroedd, sef y ffactorau sy'n ysgogi ofn mewn y feline gallant fod oherwydd esblygiad y rhywogaeth neu hefyd i ryw drawma a brofwyd eisoes. Fel arfer, mae chwilfrydedd y gath yn fwy nag ofn, a dyna pam mae'n hela'r neidr a hyd yn oed eisiau chwarae ag ef.

Felly, os ydych wedi nodi unrhyw berygl sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid eraill, byddwch yn ofalus gyda'ch cath fach a amddiffyn ef, oherwydd efallai nad yw'n sylweddoli'r bygythiad.

Gall cathod fynd yn ofnus yn ystod arddangosfa tân gwyllt

Wyddech chi fod gan gathod allu clywed llawer mwy na bodau dynol? Felly y mae! Er ein bod yn gallu clywed synau yn yr ystod o 10 Hz i 20,000 Hz, gallant godi hyd at 40,000 Hz. Yna, os yw'n ormodsŵn i ni, dychmygwch amdanynt.

Am y rheswm hwn, yn ystod y dathliadau y mae llosgi tân yn atyniad mawr, gall yr anifeiliaid hyn ddioddef argyfyngau o ofn, straen a phryder. Gall hyn achosi iddynt redeg i ffwrdd a mynd ar goll yno.

Bydd y gath yn sicr o gael ei dychryn gan y sŵn a achosir a bydd yn chwilio am guddfan. Felly, er mwyn diogelu ei iechyd a'i les, paratowch amgylchedd addas, gan ynysu cymaint o sŵn â phosibl.

Os oes rhaid iddo fod ar ei ben ei hun yn ystod y cyfnod hwn, awgrym yw gadael blychau, tŷ a hyd yn oed a eich dillad gerllaw fel ei fod yn teimlo'n llai ansicr.

Sut ydw i'n gwybod a yw fy nghath yn ofnus ac yn ofnus?

Mae iaith corff cathod yn dweud llawer am yr emosiynau maen nhw'n eu teimlo. Er enghraifft, mae'r syllu, disgyblion ymledol, wisgers uchel ac aeliau rhych i gyd yn arwyddion mawr nad yw'n gyfforddus mewn gwirionedd ac felly mae angen i chi ei helpu i ymgartrefu. Parhewch gyda ni i ddysgu llawer mwy a gweld a oes ofn neu ofn ar eich cath.

Mae'n mynd yn ymosodol

Dylid dadansoddi unrhyw newid ymddygiad ar y cyd â newidiadau eraill yn yr amgylchedd, pan sylwch bod eich cath ychydig yn fwy ymosodol, yn ymosod ar bobl ac anifeiliaid eraill, heb reswm i bob golwg, yn arwydd ei fod yn teimlo dan fygythiad. Felly, mae’n teimlo’r angen i wneud hynnyamddiffyn ei hun a'i diriogaeth.

Nid yw'n ateb yr alwad

Mae peidio ag ateb yr alwad yn ffordd o guddio. Efallai eich bod wedi cael y profiad o gyrraedd adref a pheidio â chael eich croesawu gan eich cath, rhywbeth y mae fel arfer yn ei wneud. Felly rydych chi'n ei alw a dim byd. Yna, rydych chi'n wynebu'r celf a wnaeth. Boed yn wydr wedi torri, yn llanast y tu allan i'r bocs sbwriel, neu'n pranc arall.

Mae cathod yn anifeiliaid hynod ddeallus, maen nhw'n gwybod pan maen nhw'n gwneud celf ac yn ei chuddio rhag ofn yr ysfa sy'n sicr yn eu disgwyl.<4

Mae'n cuddio o hyd "allan o unman"

Weithiau dydyn ni ddim yn deall pam mae cathod yn cuddio, sydd ddim yn golygu nad yw'r rheswm yn bodoli. Efallai ei fod yn chwarae o gwmpas neu'n chwilio am le tawel i orffwys. Ond gallai hefyd fod yn cuddio rhag rhywun neu ryw anifail arall oherwydd ei fod yn teimlo dan fygythiad.

Yn y sefyllfaoedd hyn, dilynwch ac arsylwch ymddygiad y gath. Er mwyn i'r amgylchedd fod yn ddymunol i'ch plentyn, mae angen i chi wneud yn siŵr ei fod yn gartrefol, ac ar gyfer hynny, mae ymchwilio i'r achos sy'n achosi i'r anifail ffoi i guddfan yn hanfodol.

Mae'n peli yn y lle anghywir

Mae cathod yn hoffi trefn, lle iawn i fwyta, cysgu a chael gwared. Gan eu bod yn gwybod bod lle a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer pob peth ac nid ydynt yn cydymffurfiogyda'r penderfyniadau, hynny yw, eu bod yn sbecian yn y lle anghywir, gall fod yn arwydd bod rhywbeth yn ei boeni neu hyd yn oed yn ei ddychryn ar y daith honno.

Efallai hefyd mai dim ond galw sylw neu farcio y mae'r gath. tiriogaeth , yn yr achosion hyn, mae'n gwybod ei fod wedi gwneud rhywbeth o'i le ac mae'n debyg y bydd yn cuddio i ddianc rhag scolding.

Mae llygaid cath ofnus yn lledu

Gall golwg cathod ddatgelu rhai dirgelion am ein hanifeiliaid anwes. Pan fyddant yn blincio'n araf neu gyda'u llygaid ychydig ar gau, mae'n arwydd o hyder, o dawelwch. Gwyddant nad oes angen iddynt fod yn effro yn gyson gan eu bod yn teimlo'n ddiogel.

Ar y llaw arall, mae syllu, llygaid llydan gyda disgyblion ymledol yn nodweddion cyffredin mewn cath ofnus.

Sut i Nesáu at Gath cath ofnus ac ofnus?

Peidiwch â bod ar frys i fynd at gath ofnus ac ofnus. Byddwch yn amyneddgar a rhowch amser iddo ddod atoch chi. Mae cathod yn anifeiliaid annibynnol ac yn hoffi rheoli'r sefyllfa. Yr hyn y gallwch ei wneud yw cynnig byrbrydau, cysur ac anwyldeb fel ei fod, dros amser, yn teimlo'n ddiogel ac yn ymddiried ynoch.

Rydym wedi gwahanu rhai strategaethau i hwyluso'r dull hwn. Edrychwch arno.

Ceswch yn araf

Gan fod eich ffrind bach yn ofnus yn barod, unrhyw symudiad cyflym neu groesgall ei ewyllys waethygu'r sefyllfa. Felly dyneswch yn araf ac aros iddo ddod atoch.

Un opsiwn yw eistedd gerllaw, cynnig trît ac aros yn amyneddgar. Yr eiliad y bydd y gath yn deall nad ydych chi'n cynrychioli bygythiad, dyma'r amser i ddechrau rhywfaint o ryngweithio.

Defnyddiwch lais cariadus

Mae sain yn ffactor ysgogol ar gyfer ymddygiad yr anifail, y yn yr un modd ag y gall synau uchel godi ofn, mae llais gofalgar yn gallu tawelu.

Os yw'r gath yn ofnus ac yn ofnus, peidiwch â rhoi rhesymau i ddwysáu'r emosiwn negyddol hwn, byddwch yn amyneddgar, peidiwch â gweiddi, ffoniwch ef yn dawel ac arhoswch iddo ddod atoch chi.

Peidiwch â gorfodi cysylltiad â'r gath ofnus

Mae gorfodi rhyngweithiad yn syniad gwael iawn. Rhowch amser iddo, os yw'r gath yn ofnus ac yn ofnus, bydd yn cychwyn y dull ei hun pan fydd yn teimlo'n ddiogel ac yn barnu'r amgylchedd fel y bo'n briodol. Bydd gorfodi cyswllt â chath ofnus ond yn ei straenio allan ac yn gwaethygu'r sefyllfa.

Gwneud iddo deimlo'n ddiogel

I gyflymu'r broses ddynesu, rhaid i'r gath deimlo'n ddiogel. I wneud hyn, defnyddiwch y strategaethau a grybwyllwyd eisoes uchod, siaradwch â'r anifail mewn llais dymunol, byddwch yn amyneddgar a chynigiwch ychydig o fyrbrydau, gydag amser bydd yn eich gweld fel ffrind, bydd yn teimlo'n ddiogel ac yn barod i fynd ato a rhyngweithio.

Beth i'w wneud i helpu'r gath ofnus ac ofnus?

Rydyn ni'n gwybod pa mor ofnadwy yw hi i weld yr anifeiliaid hyn yn ofnus ac yn ofnus. Rydyn ni'n ysu i helpu a dangos eu bod nhw'n ddiogel, on'd ydyn ni?

Dyna pam rydyn ni wedi gwahanu 05 o awgrymiadau anhygoel i dawelu'ch cath a phrofi iddo nad oes unrhyw reswm i ofni .

Yn gyntaf, os yw am fod ar ei ben ei hun, parchwch!

Parchu ymreolaeth eich cath. Os nad yw eisiau cwmni, peidiwch â gorfodi ymagwedd. Mae angen iddo deimlo'n gyfforddus, yn ddiogel ac yn hyderus i archwilio'r amgylchedd a chymdeithasu â phobl ac anifeiliaid eraill.

Edrychwch a oes anifail arall ger y gath

Gan fod cathod yn diriogaethol iawn, gall presenoldeb anifeiliaid eraill beri ofn ac ofn arnynt. Maent yn teimlo dan fygythiad ac yn mynd i'r modd amddiffyn. Felly, edrychwch a oes unrhyw anifeiliaid gerllaw ac, os felly, peidiwch â gorfodi cyfeillgarwch. Arhoswch am amser yr anifail iddo sylweddoli nad oes perygl.

Gadewch fwyd a dŵr i’r gath

Byddwch yn gyfeillgar drwy gynnig popeth sydd ei angen arni, gadewch gynhwysydd gyda bwyd, dŵr a blwch sbwriel gerllaw. Cyn bo hir bydd y gath yn sylweddoli eich bod yn ffrind ac yn eich ystyried fel aelod o'r teulu. Gallwch hefyd ddefnyddio catnip neu chwistrell o fferomonau feline sy'n gwahodd eitemau ac yn tawelu'r anifeiliaid hyn.

Cathod angen eu cuddio!

Yn naturiol, mae gan gathod reddf hela ac mae angen iddyn nhw dynnu eu sylw eu hunain trwy chwarae gemauhela a chuddio. Pan fyddant mewn lle amhriodol, allan o'u hamgylchedd ac ym mhresenoldeb dieithriaid, mae'r angen i ddarparu cuddfan i'r gath fach yn dod yn fwy o frys.

Paratoi ystafell neu amgylchedd lle mae llai o bobl yn symud i mewn. lleihau straen y gath a'i hatal rhag mynd yn ofnus ac yn ofnus.

Cofiwch y gallwch chi ddibynnu ar weithiwr proffesiynol!

Os yw eich cath yn dal i fod yn ofnus ac yn ofnus gyda'n holl awgrymiadau, peidiwch ag oedi cyn ceisio cymorth gan filfeddyg, dim ond gweithiwr proffesiynol yn yr ardal fydd yn gallu asesu'r gwir reswm dros ymddygiad yr anifail a rhagnodi'r meddyginiaeth briodol i Helpu trin yr anifail.

Nawr eich bod yn gwybod sut i dawelu eich cath ofnus

Nawr rydych chi'n gwbl barod i ofalu am gathod, eu tawelu a'u hatal rhag mynd yn ofnus ac yn ofnus! Rydych chi eisoes yn gwybod sut i adnabod yr arwyddion rhybudd a pharatoi'r amgylchedd i atal eich cath fach rhag dod yn gath ofnus.

Cofiwch mai ymgynghori â milfeddyg yw'r dewis gorau bob amser mewn achosion lle mae ymddygiad eich ffrind bach yn parhau i newid. Ef yw'r gweithiwr proffesiynol cymwys i'ch arwain yn fanwl a hyd yn oed rhoi triniaethau meddyginiaeth i mewn pan fo angen.

Mae cathod yn anifeiliaid anwes rhyfeddol, yn gymdeithion ardderchog ac yn cael eu cynysgaeddu â hoffter. Trosglwyddwch y wybodaeth hon ymlaen a'i rhannu
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.