Ci bach: cwrdd â 30 o fridiau a chwympo mewn cariad

Ci bach: cwrdd â 30 o fridiau a chwympo mewn cariad
Wesley Wilkerson

Bydd y bridiau cŵn bach hyn wrth eich bodd!

Mae cŵn bach yn aml yn cael eu defnyddio fel glin anifeiliaid anwes, gyda pherthnasoedd teuluol dwys, plant ac anifeiliaid eraill yn y tŷ. Fodd bynnag, mae rhai ohonynt hefyd yn ddewr ac yn gwneud yn dda iawn fel cŵn gwarchod a byddent yn gwneud unrhyw beth i amddiffyn eu perchnogion. Yn ogystal, maent yn llwyddo i fyw'n well mewn fflatiau bach, angen mynd am dro ac ymarfer corff fel unrhyw gi arall.

Maent yn adeiladu teimlad dwfn iawn gydag aelodau'r teulu, angen sylw ac anwyldeb, gan roi eu hunain i'r eithaf. Fel hyn, gadewch i ni ddod i wybod beth ydyn nhw, gan fanylu ar eu hymddygiad, pris, agwedd tuag at anifeiliaid eraill, awgrymiadau, argymhellion a chwilfrydedd yn ymwneud â'r rhai bach hyn.

Cŵn bach: y mwyaf poblogaidd

Cŵn Mae cŵn bach yn angerddol a gellir dweud, os nad oes gennych unrhyw un ohonynt gartref, y byddwch am eu cael ar ôl deall eu personoliaeth, eu natur a'u nodweddion. Dewch i ni gwrdd â nhw!

Pomeranian Lulu

Wedi'i ddatblygu o gymysgedd o fridiau yn ardal Gwlad Pwyl, cafodd Lulus ei fridio i'w ddefnyddio fel bugeiliaid defaid. Yn y gorffennol, roeddent yn pwyso hyd at 14 kg, ond gyda'r addasiadau a wnaed i'r brîd modern, maent bellach yn fach iawn, yn pwyso 2 kg i 4 kg ar gyfartaledd ac yn mesur 20 cm o uchder. Gall eich pris prynu gyrraedd $ac yn amyneddgar. Mae eu cot yn fach, llyfn a gellir ei gweld mewn cyfuniad o liwiau sy'n cynnwys hufen, gwyn, elain, brwyn a du. cwn ymladd - ac yn ddiweddarach daeth yn symbol byd-eang o ddygnwch a dycnwch - mae'r Bulldog Seisnig wedi esblygu i fod yn gi tyner, teuluol sydd eisiau gwylio'r byd yn mynd heibio o gysur ei wely. Mae ei fesuriadau tua 34 cm, gall y gwryw bwyso hyd at 25 kg a'r fenyw hyd at 23 kg pan yn oedolion.

Felly, mae'r Bulldog yn symbol byd-eang o deyrngarwch a chariad. Maent yn ddewr, ond hefyd yn hynod garedig, ac mae ganddynt hoffter arbennig at blant. Mae eu gwerthoedd prynu yn amrywio o tua $4,500.00.

Cŵn Bach: Bridiau Llai Hysbys

Mae'r bridiau canlynol yn llai hysbys, ond nid yw hynny'n golygu eu bod yn llai pwysig neu'n gariadus. Mae'r mwyafrif helaeth yn cyd-dynnu'n dda iawn mewn mannau bach ac mae ganddynt lawer o ystwythder a theyrngarwch. Dewch i ni ddarganfod beth ydyn nhw.

Cafalier King Charles Spaniel

Y Cafalier Brenin Siarl Spaniel Mae gan y Brenin Siarl Spaniel enw hir y gellir ymddiried ynddo fel ci tyner a chariadus iawn gyda phlant. Fodd bynnag, fel gyda phob ci bach, mae angen i chi osod y rheolau a chadw atynt. Mae'r cŵn bach hyn yn mesur tua 30 cm ac fel arfer yn pwyso 12 kg.

Maen nhw'n hapus iawn yn bywdan do ac yn gyffredinol yn cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid eraill hefyd. O'r herwydd, mae'r cŵn hyn yn ddibynnol iawn ar gwmni dynol, felly mae'n well i deulu sy'n aros gartref y rhan fwyaf o'r dydd ac sy'n gallu rhoi llawer o sylw. Ei werth cyfartalog yw $4,000.00.

Shiba Inu

Mae ci Shiba Inu yn dod o frid Japaneaidd, a fagwyd yn wreiddiol ar gyfer hela. Maent yn mesur tua 30 cm ac yn pwyso 8 kg. Fodd bynnag, ni allant adael y tŷ am dro heb dennyn, ni waeth faint y byddwch yn eu hyfforddi, byddant yn rhedeg ac efallai y byddant yn mynd ar goll yn y pen draw, gan wneud ffrindiau â dieithriaid neu beidio â thalu sylw os byddwch yn galw i ddod yn ôl. Maent yn cyflwyno gwerthoedd prynu o tua $ 5,000.

Er gwaethaf hyn, mae'r wobr gadarnhaol mewn hyfforddiant yn opsiwn gwych i'w gwneud yn ddisgybledig, yn enwedig mewn perthynas â'r lle i wneud eu hanghenion ffisiolegol. Mae golwg “llwynog” arnynt gyda marciau gwyn a gallant fod wedi eu lliwio'n goch, hufen, du a lliw haul.

Cŵn Basset

Cŵn persawr sy'n cael ei fagu i olrhain cwningod yw Ci Basset . Maent yn tarddu yn Ffrainc yn ystod yr 16eg ganrif. Mae ganddynt goesau byr a thrwyn cryf, a fydd yn gwneud iddynt fynd ar ôl unrhyw arogl y gallant ei arogli. Mae'r Basset yn gi iach ar y cyfan, ac mae'n para 12 mlynedd ar gyfartaledd.o beidio â gwrthod gemau a heriau wrth hyfforddi. Yn pwyso 25 kg ac yn mesur tua 30 cm, mae ei bris prynu yn costio $ 1,500.00 ar gyfartaledd. bridiau cŵn dof hynaf hysbys. Maent yn mesur tua 38 cm ac yn pwyso tua 11 kg. Maent yn hynod annibynnol, ac mae eu pris prynu oddeutu $ 4,000.00.

Er eu bod yn annwyl gyda phlant ac yn cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid eraill, mae'r angen am hyfforddiant cleifion yn eu gwneud y dewis gorau ar gyfer cyplau a theuluoedd â chyfrifoldeb plant hŷn. Mae'r anifeiliaid anwes hyn hefyd yn gŵn arddangos, sy'n boblogaidd ar gyfer cystadlaethau ystwythder oherwydd eu natur athletaidd a disgybledig.

Boston Daeargi

Brîd Americanaidd yw daeargi Boston, sy'n nodedig am ei natur deyrngar, caredig a serchog. Yn mesur 30 cm ac yn pwyso hyd at 11 kg, mae'r anifeiliaid hyn yn teimlo'n dda fel cŵn fflat neu dai bach ac maent yn ufudd iawn. Mae ei bris prynu tua $5,000.00.

Mae ei natur ffyddlon yn ei wneud yn ddewis delfrydol i blant a'r henoed, ond mae angen i chi sefydlu'ch hun fel y gwarcheidwad o hyd, heb adael iddo reoli'r gemau a'r sesiynau hyfforddi. Mae ei gôt yn fyr ac yn dueddol o beidio â cholli llawer. Felly, mae angen baddonau a brwsio, ond nid mor aml.

Corrach Spaniel

Codwyd ynLloegr at ddibenion chwaraeon, mae'r Spaniel Corrach yn frîd hapus, chwareus sydd angen llawer o ymarfer corff. Mae ei anian weithgar, melys a chyfeillgar yn ei wneud yn ddewis hynod boblogaidd i lawer o deuluoedd. Mae eu pris prynu tua $4,500.00.

Maen nhw fel arfer yn mesur tua 30 cm ac yn gallu pwyso hyd at 12 kg. Maen nhw'n gŵn ffyddlon iawn, angen llawer o gwmni, a gallant ddatblygu pryder os cânt eu gadael ar eu pen eu hunain am ormod o oriau.

Gên Japan

Ci bach yw Gên Japan. Cafodd ei fridio fel ci cydymaith ar gyfer teulu brenhinol. Mae ei gôt sidanaidd hynod doreithiog yn gorchuddio'r corff cyfan, gan gynnwys y rhan fwyaf o'r wyneb. Ei bris yw tua $1,500.

Felly, mae'r ci bach hwn yn arddangos natur debyg iawn i gath, gan gynnwys tueddiad i ddringo, gorffwys mewn mannau uchel, a gwastrodi ei hun. Mae'n taflu cryn dipyn o wallt ac mae angen ei drin yn rheolaidd. Mae'r ci bach hwn fel arfer yn mesur tua 23 cm ac yn pwyso hyd at 5 kg.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta pys? Beth yw'r manteision? Gwybod mwy!

Griffon Brwsel

Mae gan Griffon Brwsel gôt arw a shaggy. Gyda'i gorff solet a chryno mae'n pwyso hyd at 5 kg ac yn mesur uchafswm o 26 cm. Mae'r ci hwn yn allblyg iawn, yn galed ac yn ddewr. Gallwch ddod o hyd i'r brîd hwn am gyn lleied â $4,000.00.

Mae gan y brîd hwn feddwl cryf, mae wrth ei fodd yn cloddio ac yn aml mae'n dod yn dalentogartistiaid dianc. Mae'n debyg nad dyma'r dewis gorau ar gyfer byw mewn fflat nac ar gyfer y rhai na allant ddarparu'r hyfforddiant a'r ymarfer corff angenrheidiol.

Cocapoŵ

Mae cocapoŵ yn groes rhwng dau gi deallus a'r rhai ffyddlon, Poodle a Cocker Spaniel. Er eu bod wedi bod o gwmpas ers y 1960au, mae cenedlaethau diweddar yn dod yn fwy gwerthfawr byth am eu deallusrwydd a'u natur serchog. Mae ei werth tua $3,000.00.

Mae'r brîd hwn yn adnabyddus am fod yn dawel ac yn addfwyn ynghyd â doethineb anhygoel. Anaml y maent yn ymosodol ac mae ganddynt anian hynod oddefgar gyda phlant, gan eu gwneud yn gŵn teulu perffaith sy'n addasu'n dda i'r rhan fwyaf o amgylcheddau. Maent yn mesur tua 25 cm ac yn pwyso 6 kg ar gyfartaledd.

Targi Gwyn Gorllewin yr Ucheldir

Cafodd y Daeargi Gwyn Gorllewin yr Ucheldir ei fridio yn yr Alban fel heliwr llygoden. Maent yn gyfeillgar, yn fywiog ac yn mwynhau cymryd rhan mewn gemau heriol. Yn ogystal, mae angen ymarfer corff rheolaidd arnynt. Maen nhw'n gwneud anifeiliaid anwes gwych sy'n mesur tua 30 cm, yn gallu pwyso hyd at 7 kg ac mae eu pris yn amrywio o tua $3,500.00.

Yn gyffredinol maen nhw'n cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid anwes eraill o faint tebyg. Fodd bynnag, mae'r anifail anwes hwn yn debygol o greu ffrithiant gydag anifeiliaid anwes llai os yw'n mynd yn genfigennus neu'n teimlo ei fod wedi'i adael allan.

Ci Cribog Tsieineaidd

Y Ci Cribog TsieineaiddChinese Crest yw ffasiwnista cain y byd cŵn bach. Mae'n frîd hen iawn a ddechreuodd ei fywyd fel ci hela llygod ar longau Tsieineaidd yn yr Oesoedd Canol neu ynghynt. Ei werth cyfartalog yw tua $ 4,000.00.

Mae dwy fersiwn o'r brîd hwn, y ci gyda gwallt chwaraeon yn unig ar y pen, ei draed a'i gynffon (sy'n cynhyrchu ychydig o broblemau gyda cholli a chynnal a chadw) a'r llall, sef gorchuddio â chôt sidanaidd gain. Mae eu mesuriadau tua 28 cm ac maen nhw'n pwyso 5 kg ar gyfartaledd.

Bach o ran maint, cawr mewn cariad!

Fel y gwelir, mae’n hawdd hyfforddi’r rhan fwyaf o’r bridiau hyn a chael y budd o fod yn anifeiliaid cymdeithasol gan eu bod yn tueddu i fyw bywydau hir ac yn gyffredinol iach. Mae rhai hyd yn oed yn cael eu hystyried yn gyrff gwarchod, er eu bod yn fach iawn ac yn meddu ar ddewrder hurt.

Mae'r anifeiliaid anwes hyn yn byw'n dda mewn fflatiau, yn perthnasu'n gariadus â'r teulu, yn caru plant a hyd yn oed y rhai sydd angen goruchwyliaeth, yn gallu cael eu hyfforddi i sicrhau bod pawb yn byw mewn awyrgylch barchus a chariadus.

Nid yw gadael llonydd iddynt yn opsiwn ymarferol, gan eu bod yn gysylltiedig iawn â'u perchnogion. Felly mae cynnig chwarae, sylw, gofal a hyfforddiant cyson yn gombo gwych i chi gael ffrind gorau am amser hir!

10,000.00.

Maen nhw'n osgeiddig iawn, mae ganddyn nhw gôt drwchus a blewog sy'n ffurfio “mwng” am y gwddf. Mae'r lliwiau cot mwyaf cyffredin yn cynnwys hufen, du, brown, coch, oren neu unrhyw gyfuniad ohonynt. Nid oes angen llawer o ymarfer corff arnynt, ond mae angen trin eu cot yn rheolaidd.

Pug

Cafodd pygiau eu magu yn Tsieina yn wreiddiol fel cwn glin ar gyfer teuluoedd brenhinol a chawsant eu mewnforio i cyfandiroedd eraill yn y 19eg ganrif XVI. Maent yn costio $3,500.00 ar gyfartaledd, ac er gwaethaf eu gwneuthuriad cadarn a chryf, maent yn mesur tua 30 cm, yn pwyso o 6 kg i 8 kg ac yn cael eu dosbarthu fel brîd chwareus.

Mae ganddyn nhw ben gwastad a chrychlyd , cyrff stociog a chynffon gyrliog. Yn anffodus maent yn dueddol o gael problemau anadlu a llygaid. Mae eu cot yn fyr, llyfn a gellir ei ddarganfod mewn amrywiaeth o liwiau gan gynnwys du, ewyn a bricyll.

Malta

Fel mae'r enw'n awgrymu, tarddodd cŵn Malteg ar Ynys Malta o gyfuniad o gŵn Spaniel, Poodle a Spitz. Mae hwn yn frid bach sy'n mesur 20 cm o daldra, yn pwyso 3 kg neu 4 kg ac sydd â phris prynu cyfartalog o $ 3,000.00.

Mae eu cot wen sidanaidd yn hypoalergenig, gan eu gwneud yn anifeiliaid anwes delfrydol ar gyfer pobl ag alergeddau a phlant . Maent yn ddelfrydol fel cŵn fflat neu dai bach, sy'n gofyn am daith gerdded ddyddiol fer yn unig a llawer o sbwriel.Maent yn frwdfrydig yng nghwmni eu perchnogion, ac nid ydynt yn hoffi cael eu gadael ar eu pen eu hunain yn rhy hir.

Shih Tzu

Mae'r Shih Tzu wedi dod yn adnabyddus ledled Awstralia fel ci o fridiau croes hynod boblogaidd. Maent yn mesur tua 25 cm ac yn pwyso hyd at 7 kg. Yn ogystal, maent yn opsiwn gwych i deuluoedd â phlant ifanc. Mae prisiau cŵn bach yn amrywio o $1,000.00 i $3,500.00.

Fel llawer o gŵn bach, gall angen y Shih Tzu am sylw a rhyngweithio droi'n broblemau ymddygiad os yw'n mynd yn unig neu wedi diflasu. Er eu bod yn flewog iawn, nid yw eu ffwr yn colli cymaint o'i gymharu â bridiau eraill.

Gweld hefyd: Beth yw pris y Gath Las Rwsiaidd? Gweld faint mae'n ei gostio a'i gostio

Yorkshire terrier

Mae daeargi Swydd Efrog hefyd yn adnabyddus gan nifer o deuluoedd ledled y byd. Mae ganddo ffwr sidanaidd hir ac mae'n cyflwyno ei hun fel ci bach gyda llawer o bersonoliaeth a chariad i ledaenu o gwmpas y tŷ. Mae pris prynu eich ci bach tua $2,500.00.

Yn pwyso ychydig dros 3kg ac yn sefyll 25cm o daldra, bydd y bwndel hwn o lawenydd yn profi i fod yn gydymaith hynod ymroddedig. Mae angen ymarfer corff ac ysgogiad rheolaidd arnynt. Fodd bynnag, nid ydynt yn trin chwarae garw neu ymosodol yn dda, felly nid ydynt yn ddewis da i blant ifanc.

Chihuahua

Yn ogystal â bod yn un o'r bridiau cŵn lleiaf, yn pwyso ar gyfartaledd o 1 kg i 3 kg ac yn mesurYn sefyll tua wyth modfedd o daldra, mae Chihuahuas hefyd yn un o'r bridiau hynaf y gwyddys amdanynt. Fodd bynnag, peidiwch â chael eich twyllo gan y maint. Mae gan y cŵn hyn bersonoliaeth enfawr, a does dim byd maen nhw'n ei garu yn fwy na chwarae gyda'u teulu. Mae ei gost prynu rhwng $1,000.00 a $8,000.00.

Cwilfrydedd diddorol yw nad yw'r brîd hwn at ddant pawb. Ni argymhellir Chihuahuas ar gyfer cartrefi â phlant ifanc iawn. Mae hyn yn digwydd yn syml oherwydd bod eu corff yn fach iawn a gall ddigwydd nad yw plant yn gwybod sut i drin a chwarae gyda nhw yn iawn, oherwydd eu bod yn fregus.

Pinscher Bach

Ci sy'n cario'i hun yn hyderus iawn yw'r Pinscher Bach. Maen nhw'n gwneud gwarchodwyr bendigedig ac yn wynebu tresmaswyr gyda dewrder ymhell y tu hwnt i'w maint. Maent yn ddeallus, ond gall eu hochr annibynnol eu gwneud yn gwrthsefyll hyfforddiant. Nid ydynt mor ddrud â hynny, gan gostio unrhyw le o $800.00 i $1,500.00.

Mae angen triniwr cŵn profiadol arnynt a gallai hyn eu gwneud yn anaddas i deuluoedd â phlant ifanc. Maent yn fach iawn, yn mesur 25 cm ar gyfartaledd ac yn pwyso tua 2 kg i 3 kg. Mae arlliwiau eu cotiau yn amrywio o'r du enwog gyda smotiau o elain ac yn gyffredinol maent yn gŵn ffyddlon iawn.

Pwdl

Cŵn deallus yw pwdl sy'n dwlu ar gael hwyl ac angen sylw mawrdynol. Fodd bynnag, nid ydynt yn ddewis da i deuluoedd â phlant ifanc iawn (hyd at 4 oed) oherwydd eu tueddiad i fod yn ddiamynedd, cyfarth a chipio at blant a all eu cythruddo. Mae eu pris yn amrywio o $400.00 i $1,200.00.

Yn ogystal, nodwedd bwysig yw bod pwdl yn taflu gwallt bach, sy'n eu gwneud yn ddewis da i ddioddefwyr alergedd. Fodd bynnag, mae angen llawer o ofal arnynt. Maen nhw fel arfer yn pwyso rhwng 3 kg a 4 kg, yn mesur 28 cm o daldra ac yn serchog iawn. coesau byr, cyhyrog. Yn hanu o'r Almaen, cawsant eu magu'n wreiddiol i hela helwriaeth fach fel cwningod a moch daear. Y pris prynu cyfartalog ar gyfer y brîd hwn yw tua $3,000.00. Maent yn mesur hyd at 35 cm o hyd, 20 cm o uchder ac yn pwyso tua 9 kg.

Maen nhw'n ffyddlon iawn ac yn gymdeithion gwych i deuluoedd, fel arfer yn cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid eraill. Byddant yn hapus i dreulio eu dyddiau gyda'r teulu ar y soffa. Unwaith y bydd wedi'i hyfforddi, bydd yn anifail anwes ufudd a deallus iawn. Mae eu cot i'w gweld amlaf mewn lliw haul, russet, a du.

Vira-lata

Mae'r mutiau enwog yn anifeiliaid sy'n byw ar strydoedd yn crwydro trwy wahanol gymdogaethau a lleoliadau. pam ddimyn meddu ar linach wreiddiol, mae'n anodd mesur eu hymddygiad, maint a lliw cot. Fodd bynnag, gellir dweud ei bod yn gyffredin dod o hyd i mutiau mewn arlliwiau o ddu, brown, llwydfelyn a gwallt byr yn y bôn.

Gan nad oes ganddynt berchennog, yn gyffredinol cŵn anghenus ydynt, ond maent yn cymryd gofalu am eu hunain yn dda iawn .. Maen nhw'n chwilio am eu bwyd, lloches a hyd yn oed hwyl, yn mynd ar ôl beiciau modur, beiciau, yn tynnu sylw eu hunain gyda gwrthrychau wedi'u taflu ar y ddaear ac maen nhw'n anifeiliaid annibynnol a chymdeithasol iawn.

Cŵn bach: bridiau ciwt a gosgeiddig

Yn sicr, rydych chi wedi clywed am rai o'r bridiau gosgeiddig a welwn isod. Dewch i ni ddod i wybod am anian, pris, nodweddion ac awgrymiadau ar gyfer pob un o'r anifeiliaid anwes hyn!

Bichón frize

Mae Frize Bichon yn frid hynafol o'r 14eg ganrif. Mae'r belen fach giwt hon yn pwyso tua 3 kg i 6 kg, ac yn mesur tua 24 cm. Gydag anian serchog, tyner a chariadus, mae'r Bichon Frize yn ddewis gwych i bobl hŷn neu deuluoedd â phlant ifanc. Mae eu gwerthoedd prynu oddeutu $2,500.00.

Nodwedd wych yw eu bod yn tueddu i beidio â chyfarth llawer, sy'n eu gwneud yn ddewis da ar gyfer byw mewn fflat. Felly gwnewch yn siŵr bod eich Bichon Frize yn cael yr ymarfer corff (dwy daith gerdded y dydd) i gadw'n iach yn feddyliol ac yn gorfforol. Oherwydd ei got, y ci bach hwnangen llawer o hudo a brwsio.

Lhasa Apso

Cŵn siriol a deallus iawn yw'r rhain, ond nid ydynt yn addas ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae hyn oherwydd y gallant fod yn feddiannol iawn, yn gryf-ewyllys, ac ni allant oddef pryfocio neu driniaeth garw. Felly, dewiswch hyfforddiant a goruchwyliaeth bob amser os oes gennych Lhasa a phlant hyd at 5 oed.

Mae ei ffwr yn “foethus” o hir a sidanaidd, angen gofal, brwsio, baddonau aml a chlipio hylan am o leiaf 2 gwaith y mis. Mae'n mesur tua 25 cm, yn pwyso 4 kg ar gyfartaledd, yn gi cariadus iawn ac wrth ei fodd i fod ymhlith y perchnogion sy'n chwarae. Nid yw'n anifail anwes drud, gyda phris cyfartalog o tua $1,500.00.

Fox paulistinha

Brîd o Awstralia yw Fox paulistinha sy'n mesur tua 30 cm ac yn pwyso tua 7 kg. Mae eu greddfau hela, sylw a bywiogrwydd yn eu cadw mewn sefyllfa dda fel cŵn gwarchod. Maent yn caru eu teulu, yn annwyl ac wedi'u hyfforddi'n barod ar gyfer unrhyw sefyllfa. Mae eu pris prynu cyfartalog tua $1,500.00.

Maent yn gwneud cyd-chwaraewyr gwych gyda phlant hŷn, ond gall eu greddf hela eu gwneud yn anaddas os oes gennych anifeiliaid anwes bach eraill, fel moch cwta neu lygod mawr.

Miniature Schnauzer

Efallai bod Schnauzers Bach yn fach, ond mae'r hyn sy'n ddiffygiol o ran maint yn gwneud i fyny o ran maint.personoliaeth. Yn hynod ddeallus, yn chwilfrydig a gyda'u greddf hela yn dal yn gyfan iawn, mae angen hyfforddiant cyson ar y brîd hwn. Mae eu pris tua $1,500.00.

Maen nhw'n eithaf ystyfnig a gall fod yn her i'w codi. Maen nhw'n tueddu i gyfarth llawer a gwneud llanast o'r tŷ os ydyn nhw'n diflasu. Felly, mae angen llawer o ymarfer corff arnyn nhw i aros yn brysur. Yn gyffredinol, maent yn pwyso tua 8 kg ac yn mesur, ar gyfartaledd, 32 cm.

Beagle

Defnyddiwyd yn wreiddiol gan y Prydeinwyr fel cŵn arogl, mae ganddynt synnwyr arogli datblygedig. Yn mesur tua 35 cm, maent yn frîd gweithgar a chyfeillgar, sy'n eu gwneud yn gŵn teulu rhagorol. Mae ganddyn nhw gôt fyr, llyfn a all fod yn drilliw, yn elain, yn wyn neu'n ddu. Mae eu gwerthoedd caffael oddeutu $2000.00.

Mae angen llawer o ymarfer corff dyddiol arnynt i gadw'n iach. Maent yn pwyso 13 kg ar gyfartaledd ac ni argymhellir eu cadw mewn fflatiau, gan fod eu hanghenion ymarfer corff yn fwy addas ar gyfer iard wedi'i ffensio neu fannau glaswelltog yn yr awyr agored.

Pekingese

Gan edrych fel croes rhwng llew a chi, mae Pekingese yn un o'r cŵn dof hynaf. Efallai na fyddant yn ddewis da i ddioddefwyr alergedd oherwydd eu bod yn colli llawer o ffwr. Maent yn anifeiliaid anwes hoffus iawn sy'n mesur 23 cm ar gyfartaledd. Eu gwerth cyfartalog yw $2,500.00.

Maen nhwcariadus iawn ac wedi'i hyfforddi'n hawdd, ond efallai nad dyma'r dewis gorau ar gyfer cartrefi â phlant ifanc gan na fyddant yn goddef chwarae allan nac o blaid dewisiadau plant. Maen nhw fel arfer yn pwyso 5 kg ar gyfartaledd.

Papillon

Mae'r Papillon yn fwndel bach o lawenydd sy'n pwyso o 3 kg i 5 kg ac yn mesur tua 28 cm. Mae'n llawn bywyd, deallus ac anifail sydd bob amser yn wyliadwrus. Maent yn caru cwmni dynol, yn gwneud anifeiliaid anwes teulu bendigedig, ac yn hawdd eu hyfforddi. Mae'r pris prynu tua $4,000.00.

Yn wir, bydd Papiliwns wrth eu bodd yn dysgu pob math o driciau rydych chi'n eu dysgu iddyn nhw, gan fod ganddyn nhw ddiddordeb mewn plesio eu perchennog. Maent yn rhagori mewn cystadlaethau ystwythder ac ufudd-dod. Mae'r anifail hwn yn taflu cryn dipyn o wallt, felly mae angen eu trin yn rheolaidd.

Buchgwn Ffrengig

Mae gan gorch coch Ffrengig strwythur bach, stociog gyda phen mawr sgwâr, wyneb gwastad ac wedi'i godi clustiau (yn debyg i ystlum). Nid oes angen llawer o ymarfer corff arnynt ac mae angen iddynt fyw dan do. Eich pris prynu yw tua $5,000.00. Maent yn mesur tua 35 cm o uchder ac fel arfer yn pwyso 20 kg.

Maen nhw hefyd yn adnabyddus am eu goddefgarwch a'u caredigrwydd gyda phlant bach. Mae ganddynt anian chwareus, hamddenol ac mae angen hyfforddiant cyson arnynt hefyd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.