Ydy cŵn yn gallu bwyta pys? Beth yw'r manteision? Gwybod mwy!

Ydy cŵn yn gallu bwyta pys? Beth yw'r manteision? Gwybod mwy!
Wesley Wilkerson

A all y ci fwyta pys?

Er ei fod yn anifail anwes mor gyffredin, mae cwestiynau o hyd ynghylch pa fathau o fwyd y gall cŵn ei fwyta. Ond peidiwch â phoeni! Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am godlys sy'n bresennol mewn sawl cartref Brasil: y pys.

Er nad yw pob llysieuyn yn iach, gall y ci fwyta pys. Isod, edrychwch ar fwy o fanylion am fanteision cynnwys y grawn hwn yn neiet eich anifail anwes.

Manteision pys i gŵn

Mae pys yn cael eu gwerthfawrogi ledled y byd, ond oeddech chi'n gwybod y gall hi hefyd fod yn opsiwn gwych i'ch ci? Mae'r un buddion sydd ganddi mewn bodau dynol hefyd i'w gweld yn aml pan rydyn ni'n rhoi'r bwyd hwn i'n cŵn! Gan fod y pys yn gyfoethog mewn fitaminau, proteinau a ffibr, bydd yn dod â chyfres o fuddion yr ydym yn eu hegluro'n fanwl isod!

Mae gan bys lawer iawn o fitaminau

Mae pys yn fuddiol iawn i bobl, ond maen nhw hefyd yn gwarantu ystod eang o fitaminau i gŵn. Mae'r anifeiliaid hyn yn gallu treulio priodweddau'r bwyd, sy'n llawn fitaminau A, B, C, E a K.

Mae paratoi'r pys yn hanfodol i sicrhau'r defnydd gorau o'r grawn hwn. Hynny yw, trwy ei goginio, byddwch yn rhoi'r mwyafswm o briodweddau fitamin y codlysiau i'ch ci.

Pys ywbwyd yn llawn proteinau

Oherwydd ei fod yn llawn proteinau, mae'r pys yn cryfhau strwythurau corff pwysig fel cyhyrau, tendonau, gewynnau, croen a gwallt. Ar wahân i hynny, mae diet cytbwys gyda'r planhigyn codlysiau hwn yn gwarantu gwelliant yn y system imiwnedd a thrwsio celloedd.

Yn ogystal â'r holl fuddion hyn, mae proteinau yn dal i lwyddo i helpu i weithrediad y coluddyn, gan atal problemau mewn y system dreulio.

Gall pys fod yn opsiwn ar gyfer amrywiaeth ar fwydlen y ci bach

Os ydych am amrywio ychydig ar ddeiet eich ci bach, mae cynnig pys yn opsiwn ardderchog.

>Fodd bynnag, os nad yw eich ci wedi arfer bwyta bwyd ffres a baratowyd gartref, yr argymhelliad bob amser yw ychwanegu codlysiau fesul tipyn. Mae gan gŵn hoffter o fathau penodol o fwyd, felly efallai y byddant yn synnu os oes llawer iawn o bys o un diwrnod i'r llall.

Yn ogystal, nid yw'n ddelfrydol cymysgu pys â bwyd diwydiannol, gan fod gan bob elfen ei chyflymder treuliad ei hun a bydd hyn yn effeithio ar organeb yr anifail.

Rhagofalon wrth weini pys i'r ci

Er y manteision a grybwyllwyd uchod, mae'n werth cofio ein bod rhaid bod yn ofalus cyn rhoi unrhyw fwyd i'n cŵn bach, hyd yn oed os yw'r bwyd yn cael ei argymell. Yn aml gall yr un bwyd fod â gwahanol ffyrdd o baratoi neutun, sy'n newid ei briodweddau yn y pen draw.

I'ch helpu gyda'r mater hwn, isod rydym yn dyfynnu rhai rhagofalon ac awgrymiadau i'w cymryd i ystyriaeth wrth weini pys i'ch ci!

Pam pys wedi'u coginio yn well

Trwy goginio'r llysieuyn hwn, mae'n cael gwead meddal ac mae ei groen yn tueddu i gracio, gan hwyluso treuliad ac o ganlyniad mwyafu buddion y bwyd hwn.

Gweld hefyd: Neidr gysgu: Gweld a yw'n wenwynig, ei faint, ei nodweddion a mwy!

Ar y llaw arall , gall pys amrwd hefyd yn cael ei roi i'ch ci, ond os bydd eich ci yn gorffen llyncu'r codlysiau heb ei gnoi, ni fydd yn cael ei dreulio'n iawn. Mae hyn yn digwydd oherwydd nad yw cŵn yn cynhyrchu cellwlas, yr ensym sydd ei angen i ddadelfennu'r ffibr cellwlos sy'n ffurfio "croen" y pys, felly mae'n cael ei ddiarddel yn gyfan gan feces yr anifail, y ffordd y cafodd ei lyncu.

Gweld hefyd: Ci crychlyd: cwrdd â 13 brid â chrychau hardd!

Osgoi pys tun

Mae pobl yn aml yn bwyta pys tun, ond nid ydynt yn dda i gŵn. Yn union fel unrhyw fath arall o fwyd tun, mae gormodedd o sodiwm a halen yn y cyfansoddiad. Gyda hyn, cofiwn hefyd na ddylai cŵn lyncu unrhyw fath o sesnin yn eu diet.

Am y rheswm hwn, nid yw byth yn briodol rhoi bwyd dros ben i anifeiliaid sy'n cael ei baratoi ar gyfer eu bwyta eu hunain. Y ddelfryd bob amser yw coginio ryseitiau ar wahân i brydau dynol, fel y gall halen, pupur a mathau eraill o sesnin achosiafiechydon.

Cyflenwad yn unig at eu diet yw pys

Mae meddwl am wella diet eich ci yn ffordd wych o sicrhau ei fod yn iachach. Fodd bynnag, os yw'n well gennych ddiet naturiol a chartref, mae'n bwysig gwybod sut i gydbwyso prydau bwyd i ddarparu'r holl faetholion angenrheidiol.

Mae bwydydd fel pys wedi'u berwi yn wych ar gyfer organeb y ci, ond ni ddylent gymryd eu lle. proteinau sy'n dod o anifeiliaid. Rhowch sylw bob amser i gyfran pob maetholyn, gan osgoi gor-ddweud a sicrhau'r cydbwysedd delfrydol bob amser.

Gofalwch am ddiet eich ci!

Fel y dysgoch yn yr erthygl hon, mae pys yn fwyd a argymhellir yn fawr i'w gynnwys yn neiet ci. Cyn belled â'i fod ar gael mewn symiau cytbwys ac wedi'i gymysgu â maetholion eraill, mae gan y planhigyn codlysiau sawl budd maethol.

Fel gydag unrhyw bwnc arall sy'n ymwneud ag iechyd anifeiliaid, argymhellir bob amser ymgynghori â barn arbenigwyr dibynadwy a milfeddygon. Fel hyn, bydd yn hawdd gwarantu'r ansawdd bywyd gorau posibl i anifeiliaid anwes.

A ydych chi, a ydych chi'n ystyried cynnwys pys yn neiet eich ci? Cofiwch yr awgrymiadau a grybwyllwyd gennym trwy gydol yr erthygl hon a dechreuwch gynllunio prydau cartref!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.