Ci Collie: pris, ble i brynu a mwy am y brîd

Ci Collie: pris, ble i brynu a mwy am y brîd
Wesley Wilkerson

Ydy pris y ci brîd collie yn uchel?

Cŵn Collie yw un o’r ffefrynnau ar restr tiwtoriaid y byd. Mae hynny oherwydd bod gan y cŵn hyn nodweddion a nodweddion unigryw, megis eu deallusrwydd eithriadol a'u personoliaeth gariadus ac egnïol.

I ddechrau, mae mwy nag un math o Collie, felly gall y pris amrywio'n fawr, fel arfer rhwng $1000 a $4000. Ond i glirio eich holl amheuon, rydym yn gwahanu yma bopeth sydd angen i chi ei wybod am y pris a'r costau i gaffael a bridio Collie.

Ac os ydych yn ystyried caffael eich Collie, pwynt pwysig iawn i'w ystyried yw y pris am brynu'r anifail hwn, yn ogystal â'r costau sy'n codi o'i greu.

Pris ci Collie a ble i brynu

Pan mai'r syniad yw cael Collie, y peth cyntaf i feddwl amdano yw'r pris i brynu'r anifail hwn. Yn ogystal, pwynt pwysig iawn arall yw dadansoddi'n ofalus y man lle gallwch ei brynu. Yn y pwnc hwn, byddwn yn mynd i'r afael â'r ddau fater hyn.

Pris ci Collie

Mae 4 math o gi Collie: y Border Collie, y Rough Collie, y Smooth Collie a'r Bearded Collie. Y Border Collie yw'r math mwyaf adnabyddus o Collie yma ym Mrasil, mae ei bris yn amrywio rhwng $1800.00 a $4,000.00 reais.

Mae'r Rough Collie yn fath enwog iawn ledled y byd oherwyddcymeriad Lassie, o ffilm 1994, mae pris y ci hwn yn amrywio o $1500.00 i $4500.00 reais. Mae The Bearded Collie yn amrywio o $1000.00 i $3000.00. Ac mae'r Smooth Collie, sef y lleiaf adnabyddus ymhlith y pedwar, yn amrywio o $1000.00 i $2000.00 reais.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Yn achos cŵn Collie, mae sawl ffactor a all ddylanwadu ar y pris. Gan ddechrau gyda'r math o Collie rydych chi am ei gaffael. Bydd mathau Border neu Rough Collie yn llawer drutach oherwydd eu enwogrwydd ymhlith pobl, er enghraifft.

Ffactor arall sy'n dylanwadu ar bris y ci hwn yw rhyw a phedigri. Yn achos menywod, mae'r pris fel arfer yn uwch, oherwydd y posibilrwydd o atgynhyrchu. Ac os nad oes gan y ci bedigri, mae'n naturiol bod y pris yn is na'r arfer.

Ble i brynu collie

Gallwch ddod o hyd i Collie i'w brynu mewn Petshops, cenelau a bridwyr annibynnol. Mae yna hefyd gynelau a bridwyr sy'n arbenigo mewn Collies, a all hwyluso'ch chwiliad. Fodd bynnag, mae angen gwirio tarddiad y ci bob amser.

Gweld hefyd: Cwningen corrach: gweler bridiau, pris, sut i ofalu, prynu a mwy

Mae'r Collie yn frid y mae galw mawr amdano ac, felly, mae llawer o gytiau cŵn wedi'u hanelu at elw yn unig, gan wneud atgynhyrchu a gofalu am y cŵn yn afiach. ac yn addas. Felly, mae'n hanfodol gwybod beth yw tarddiad eich ci bach.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Ie,Mae'n bosibl mabwysiadu Collie. Mae hynny oherwydd nad ydyn nhw'n gŵn sy'n addasu i bob math o amgylcheddau ac arferion. Mae angen llawer o le a sylw ar eu personoliaeth. Mae hyn yn golygu bod llawer o diwtoriaid yn gorfod rhoi eu cŵn bach yn y pen draw er mwyn iddynt gael gwell ansawdd bywyd.

I'r perwyl hwn, y dyddiau hyn, mae Cyrff Anllywodraethol a gwefannau sy'n hyrwyddo mabwysiadu cŵn bach a hyd yn oed cŵn yn oedolaeth. Ond mae'n bwysig cofio bod gan gi sy'n oedolyn eisoes arferion a phersonoliaeth ddiffiniedig, felly bydd angen cymaint o sylw â chi bach.

Costau byw i gi collie

Yn ogystal â phris prynu ci bach Collie, mae costau eraill yn gysylltiedig â chodi unrhyw gi bach. Bwyd, hylendid, lloches a hamdden yw rhai o'r eitemau ar y rhestr hon.

Pris bwyd i gŵn collie

Oherwydd eu bod yn gŵn sy'n bwyta llawer ers pan oeddent yn fach, mae'r pecynnau o fel arfer gwerthir bwyd cŵn o frid Collie bob 15 kg. Mae'r swm hwn o fwyd yn para tua 3 mis ac mae'r pecyn yn costio tua $ 150.00 reais. Felly, dyma'r arian y bydd yn rhaid i chi ei dalu bob chwarter.

Yn achos cŵn Collie, mae'r dewis o fwyd yn bwysig iawn. Y delfrydol yw cynnig porthiant premiwm super llawn omegas 3 a 6. Mae'r rhain yn gwrthocsidyddion hanfodol ar gyfer iechyd gwallto Collies.

Pris coler a phowlenni

Gall pris coleri am Collie amrywio'n fawr. Mae coleri at bob chwaeth; o'r rhai symlaf i'r rhai sy'n gwasanaethu fel festiau sy'n rhoi mwy o reolaeth i'r tiwtor dros y ci.

Mae coleri syml yn costio tua $50.00 reais, tra bod coleri arddull frest â gwerth cyfartalog o $100.00 reais. Gall y gwerthoedd hyn amrywio yn dibynnu ar y deunydd y gwneir pob un ohono a'r ansawdd. Mae'r bowlenni bwyd a dŵr ar gyfer y Collie yn costio tua $15.00 i $40.00 yr un.

Pris teganau i'r ci

Mae personoliaeth ci Collie yn gwneud gwneud teganau yn rhan bwysig iawn o'i fywyd bob dydd. . Maen nhw'n gŵn aflonydd iawn ac maen nhw'n hoff iawn o ymarfer corff i wario egni.

Tegan syml sy'n gallu gwneud eich ci'n hapus yw'r bêl. Mae'n costio tua $20.00 reais. Yn ogystal â'r bêl, mae gennym hefyd y teether sy'n wych i'ch Collie chwarae ag ef. Mae eu pris yn amrywio o $15.00 i $40.00 reais.

Pris cenelau ac ategolion

Oherwydd eu bod yn gŵn canolig eu maint, mae angen i gynelau fod yn addas i'w maint. Mae pris cenel sy'n ddigon mawr i Collie yn amrywio o $300.00 i $600.00 o ddoleri. Ond gallwch hefyd ddewis gadael eich ci dan do, gyda gwely.

Y gwelyau ar gyfer Colliecael isafswm pris o $60.00 reais a gall gyrraedd hyd at $300.00. Gall gwerthoedd newid ychydig yn dibynnu ar y sefydliad a'r rhanbarth lle byddwch yn prynu.

Cost gyda brechlyn a milfeddyg

Wrth fabwysiadu ci bach Collie, y rhagofal cyntaf i'w gymryd yw rhoi y brechlynnau dyledus os yw'n hŷn na 2 fis oed. Maent yn V10 a gwrth-gynddaredd. Rhennir V10 yn 3 dos, ac mae pob un yn costio, ar gyfartaledd, o $60.00 i $90.00 reais. Ar y llaw arall, rhoddir gwrth-gynddaredd mewn dos a werthir am $50.00 reais.

Rhaid atgyfnerthu'r ddau frechlyn yn flynyddol. Felly, y pris cyfartalog y byddwch chi'n ei wario i frechu'ch Collie fydd $320.00 reais. O ran y milfeddyg, mae ymgynghoriadau tua $200 yr un, a all amrywio yn ôl eich gwladwriaeth neu ranbarth.

Cost glanhau a chynhyrchion hylendid

Y prif rai Cynhyrchion hylendid y bydd eu hangen arnoch chi gofalwch am eich Collie yn y ffordd orau, a chadwch ef yn lân ac yn iach bob amser yw: siampŵ, cyflyrydd, past dannedd a brws dannedd.

Yn achos siampŵ a chyflyrydd y pris cyfartalog a geir mewn siopau anifeiliaid anwes yw $40.00 ail-godi'r cit gyda'r ddau gynnyrch. O ran y past dannedd ar gyfer cŵn, gallwch ddod o hyd iddo ar gyfer R$14.00 reais, ac mae'r brwsh penodol ar gyfer cŵn yn costio R$30.00 reais.

Awgrymiadau gofal ar gyfer brîd y ci

Nawr hynny ti'n gwybod am yPrisiau a chostau disgwyliedig ar gyfer bridio'r brîd Collie, mae'n bwysig gwybod ychydig o bethau am ofal y ci hwn. Ar gyfer hyn, rydym yn gwahanu rhai awgrymiadau diddorol a all fod yn ddefnyddiol iawn.

Cymdeithasu'r ci bach yn iawn

Nid oes gan y ci Collie anian ymosodol fel arfer. Fodd bynnag, o ran amddiffyn y rhai y mae'n eu caru, gall fod yn eithaf cyfrwys. Felly, mae'n bwysig annog y ci i gymdeithasu'n gywir o oedran cynnar.

Mae hynny'n golygu, helpu a dysgu'r ci i ryngweithio ag anifeiliaid a phobl eraill mewn ffordd y gall ddeall pan fydd person Nid yw'n fygythiad iddo ef nac i'r rhai y mae'n eu caru.

Rhowch fwyd da i'ch ci bach

Fel y soniasom yma eisoes, mae bwydo eich ci bach Collie yn hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad. Bwyd yw un o'r pethau sy'n cadw organeb y ci i weithio a datblygu fel bod yr anifail yn tyfu'n iach.

Yn achos y Collie, argymhellir bod ei ddeiet yn llawn maetholion a gwrthocsidyddion. Mae'r gwrthocsidyddion hyn yn bwysig iawn, gan fod gan gŵn o'r brîd hwn wallt canolig neu hir, gan y byddant yn helpu gyda thwf ac iechyd croen y ci.

Gofalu am drin y brîd

Hyd yn oed bod ci derbyngar tuag at bobl eraill, y Collie, fel unrhyw anifail arall,nid yw'n ymateb yn dda iawn i symudiadau sydyn neu drin ymosodol iawn gan bobl eraill, yn enwedig os ydynt yn ddieithriaid.

Gweld hefyd: Ydy'r nadroedd cantroed yn wenwynig i gŵn? Fe wnaethon ni gymryd yr amheuaeth honno!

Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawn bod yn ofalus wrth ei drin. Wrth gropio, anwesu, estyn allan at, neu osod llaw ar unrhyw gi, gwnewch yn siŵr bob amser bod yr anifail yn gweld eich symudiad a'i fod yn barod i'w dderbyn. Fel hyn, ni fydd yn ofnus ac ni fydd yn ymosodol.

Sylw ar iechyd y ci

Mae gan frid Collie sawl pwynt o sylw o ran iechyd. Un o'r problemau sy'n effeithio fwyaf ar gŵn y brîd hwn yw clefyd llygad etifeddol a all arwain at golli golwg. Felly, mae'n bwysig cymryd y ci bach am archwiliad offthalmolegol rhwng y cyfnod o 6 i 8 wythnos ar ôl ei eni.

Problem iechyd arall y gall Collies ei chael yw alergeddau i gyffuriau. Felly, bydd yn bwysig talu sylw i'r ci a mynd ag ef at y milfeddyg os oes unrhyw arwydd o anghysur ar ôl cael meddyginiaeth.

Felly, a ydych chi'n barod i gael Collie?

Yn yr erthygl hon gwelsom y gall pris ci Collie amrywio’n fawr yn ôl y math a ddewiswch. Pwynt arall a all ddylanwadu'n fawr ar y pris hwn yw rhyw a phedigri'r ci.

Gwelsom hefyd nad y pris am brynu ci yw'r unig gost y byddwch yn ei thalu. Mae magu unrhyw anifail yn gofyn am wariobwyd, hylendid a hamdden fel ei fod yn cael y datblygiad gorau posibl, yn ogystal â bywyd dymunol a hapus.

Am y rheswm hwn, os ydych yn ystyried cael Collie, cofiwch baratoi eich hun yn ariannol, gan ragweld costau sy'n ffitio yn eich poced, yn ystod y mis. Felly, gyda phopeth wedi'i baratoi a'i gynllunio'n dda, byddwch yn gallu mwynhau cwmni ci mor eithriadol â'r Collie gyda mwy o dawelwch meddwl.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.