Cwningen corrach: gweler bridiau, pris, sut i ofalu, prynu a mwy

Cwningen corrach: gweler bridiau, pris, sut i ofalu, prynu a mwy
Wesley Wilkerson

Beth yw cwningen gorrach?

Mae cwningod corrach yn denu sylw oherwydd eu bod yn fach iawn o'u cymharu â'r lleill, sy'n gwneud iddyn nhw edrych yn fwy ciwt. Gan gymryd i ystyriaeth bod yn well gan fwy a mwy o bobl heddiw anifeiliaid bach, mae'r cwningod hyn yn ddewis gwych i'r rhai sydd am gael anifail anwes mewn lleoedd heb lawer o le.

Er eu bod yn fach iawn, y cwningod hyn ydyn nhw cwmni gwych yn union fel anifeiliaid anwes eraill. Parhewch i ddarllen yr erthygl hon, oherwydd ynddo fe welwch o'r nodweddion ffisegol, sef y bridiau sy'n bodoli i ofalu y mae angen i chi eu cymryd fel nad yw'n niweidio iechyd y gwningen.

Nodweddion corrach neu gwningen fach

Mae gan y gor-gwningen hardd hon lawer o hynodion, nid yn unig oherwydd ei maint bach ond hefyd oherwydd ei hoes. Nawr dysgwch fwy am yr anifail bach iawn hwn.

Sut mae cwningen gorrach yn cael ei chynhyrchu?

Ar ryw adeg efallai eich bod wedi clywed yr ymadrodd “brid fel cwningen”. Y gwir yw bod yr ymadrodd hwn wedi dod yn gyfystyr â chenhedlu mawr, ac nid yw'n anghywir, oherwydd gall y cwningod cwningen hyn, hyd yn oed mor fach, atgynhyrchu 2 i 3 gwaith y flwyddyn.

Mae union darddiad cwningod corrach yn ansicr . Fodd bynnag, mae'n hysbys bod ei phoblogaeth wedi'i chynyddu'n artiffisial gan fridwyr a oedd yn annog bridio cwningod.y gwningen i wneud ei fusnes mewn un lle yn unig, gan wneud glanhau yn haws.

Hylendid ac iechyd y gwningen gorrach

Mae hylendid i'r gwningen gorrach yn syml iawn. Gan na allant ymdrochi â dŵr, dim ond gyda hancesi gwlyb y dylid eu hylendid. Defnyddiwch ddŵr yn unig pan fydd yn fudr iawn, ac wrth ei sychu, byddwch yn ofalus i sychu plygiadau ei bol a'i organau cenhedlu.

Mae angen i'r gwningen gorrach hefyd fynd at y milfeddyg yn rheolaidd a dilyn amserlen frechu o'r ddau fis . Yn ogystal, dylai'r gofalwr fod yn ymwybodol bod y gwningen wedi bwyta ac nad yw wedi baeddu yn ystod y 12 awr ddiwethaf o leiaf ac nad yw wedi troethi o fewn o leiaf 24 awr i nodi problemau iechyd posibl.

Gofalu am Drin y Corrach. Cwningen

Fel y gallech fod wedi dysgu eisoes yn yr erthygl hon, mae cwningod corrach yn fregus iawn, yn enwedig y rhai o fridiau Horlandes, Jersey Wooly a Holland Lop, gan eu bod yn pwyso uchafswm o 1 kg. Felly, peidiwch byth â'u dal wrth eu clustiau, ffwr neu bawennau.

Y ffordd gywir, na fydd yn achosi unrhyw fath o straen nac anaf, yw eu dal bob amser trwy basio eich dwylo dros eu brest a'u pawennau ôl, yn gorffwys ei bawennau ar ei law. Mae'n bwysig nodi nad ydynt yn hoffi cael eu cario yn eu gliniau, gan eu bod yn teimlo'n ansicr, oherwydd o ran eu natur maent yn cael eu dal gan ysglyfaethwyr.

Mae'r gwningen gorrach yn anifail anwes ciwt iawn!

Yn hynerthygl gallech chi ddeall mwy am nodweddion y gor-gwningen, ei phersonoliaeth dawel, dof a chyfeillgar. Yn ogystal â darganfod eu bod yn byw yn hir er gwaethaf eu maint bach a bregus, sy'n eu gwneud yn gwmni gwych.

Daethoch hefyd i adnabod gwahanol fridiau'r gor-gwningen, gan ddod o hyd iddynt mewn gwahanol liwiau a meintiau. Fe allech chi ddarllen am y pris cyfartalog ar gyfer eu gwerthu yma ym Mrasil, ble i'w prynu a faint mae eu bwyd yn ei gostio.

Nawr bod gennych chi'r holl wybodaeth yma, bydd yn haws i chi gael cwningen gorrach yn y ffordd hawsaf bosibl, diogel â phosibl a heb helpu i ymarfer a cham-drin anifeiliaid yn anghyfreithlon, yn ogystal â gofalu amdanynt heb beryglu eu hiechyd.

Maint a phwysau'r gwningen gorrach

Mae'r gwningen gorrach yn tynnu llawer o sylw gan bobl oherwydd ei maint bach o gymharu â bridiau eraill, gan eu bod 4 gwaith yn llai. Fel oedolyn, gallant fesur 35 cm, gan bwyso 3 kg ar gyfartaledd, tra bod y plentyn yn pwyso 600 g ar gyfartaledd. Mae ei maint a'i phwysau hefyd yn amrywio yn ôl ei brid, gan fod sawl un.

Nodweddion gweledol y gwningen gorrach

Mae lliw ei chôt yn amrywiol, a gallwch ddod o hyd i gwningod corrach yn wyn, llwydfelyn, llwyd, du, brown, ymhlith eraill di-rif. Mae gan y rhan fwyaf wallt byr iawn, fodd bynnag, yr unig un sy'n wahanol yn ôl y cot mwy niferus yw'r brîd pen llew. Fodd bynnag, cyn gynted ag y cânt eu geni, nid yw'n ymddangos bod ganddynt unrhyw ffwr.

Gweld hefyd: Gyda sawl diwrnod y gall y ci bach wahanu oddi wrth y fam?

Mae eu clustiau'n fawr, yn cyrraedd hyd at 5 cm o hyd, yn ogystal, mae ganddyn nhw flaenau crwn. Mae'r pen crwn, y corff cadarn a'r llygaid crwn mawr, yn ei gwneud hi'n fwy byth deffro'r greddf ddynol i'w hamddiffyn, yr un un sydd gennym gyda babanod. Felly, pan fyddwn ni'n eu gweld, rydyn ni am eu codi ar unwaith a'u hanifail.

Hyd oes cwningen gorrach

Gall hyd oes cwningen gorrach amrywio o 6 i 10 mlynedd os yw'n iawn. cymryd gofal. Sy'n chwilfrydig iawn gan eu bod yn fwy cain pan fyddant yn newydd-anedig. Mae'r cwningod bach hyn bedair gwaith yn llai na'r cwningod y mae pobl wedi arfer eu gweld, ond eto maen nhw'n byw cyhyd â chwningod.

Ymddygiad cwningen fach

Gall ymddygiad cwningen fach amrywio yn ôl y cam y mae ynddo. Fel babanod, maen nhw'n cysgu ac yn rhedeg o gwmpas, ddim yn hoffi cael eu dal. Mae rhai yn chwilio mwy am caresses, tra bod gan eraill fwy o ddiddordeb mewn archwilio'r amgylchedd. Fel pobl ifanc yn eu harddegau, tua 3 i 4 mis oed, mae newidiadau hormonaidd yn achosi newidiadau mewn ymddygiad.

Bod yn fwy egnïol, hyd yn oed yn ymosodol mewn rhai achosion. Mae cwningod yn dechrau caru ar y cam hwn, gan garu hyd yn oed y perchennog, gan redeg mewn cylchoedd o amgylch ei draed gan wneud synau suo. Fel oedolion, maent yn tawelu, ar ôl dysgu peidio â brathu’r dodrefn, dod o hyd i wrthrychau, a derbyn cael eu anwesu’n haws.

Cwningen gorfyw yn cydfodoli ag anifeiliaid anwes eraill

Mae hwn yn bwysig iawn pwynt, oherwydd bydd popeth yn dibynnu ar bersonoliaeth eich cwningen a'r anifail arall. Mae rhai milfeddygon yn cynghori cadw cwningen anwes heb fod ag anifeiliaid eraill, gan y gall rhai mwy eu camgymryd am degan a'u brifo.

Ond os ydych chi'n dal i fod eisiau anifail arall, y peth delfrydol yw ei fod yn tyfu i fyny gyda'i gilydd fel eu bod yn dod i arfer â'i gilydd, neu hyd nes y gwningen ymddiried ynoch. Hefyd, peidiwch byth â gadael i anifail anwes mwy chwarae gydag ef heb oruchwyliaeth!

Mathau o Gwningod Corrach

Fel y gwelwch, mae'r cwningod bach hyn yn giwt adof ac fel pe na bai hynny'n ddigon, mae sawl brid ohonynt o hyd, sy'n cynyddu ymhellach yr amheuaeth wrth ddewis un. Isod byddwch yn dysgu am nodweddion y saith prif frid cwningen gorrach.

Cwningen gorrach Iseldiraidd (Corrach yr Iseldiroedd)

Mae cwningen fach Iseldiraidd, er gwaethaf ei henw, yn dod o Loegr. Bu'r cwningod bach hyn yn destun sawl croesfan yn ystod y 19eg ganrif, oherwydd y galw mawr am fabwysiadu ar y pryd, a'r nod o wella eu nodweddion ffisegol.

Mae ei bwysau yn cyrraedd uchafswm o 1 kg, gan ei fod yn fawr iawn. cryf a chyhyrog am ei faintioli, y mae ganddo ben mawr mewn perthynas i weddill y corff, a gwddf byr iawn. Mae ei glustiau yn fach ac yn codi. Mae ganddi gôt sgleiniog a meddal iawn ac mae ei disgwyliad oes yn amrywio o 6 i 8 oed.

Cwningen lop fach

Yn wahanol i gwningen Iseldiraidd, nid yw'r doriad mini wedi'i fridio , sef brîd newydd a ymddangosodd tua'r flwyddyn 1970. Mae ei gôt yn dewach na'r Iseldirwr, ei phwysau yn amrywio o 2.5 i 3.5 kg a'i disgwyliad oes yw 5 i 7 mlynedd.

Ar gyfer brid o iawn. cwningod bach, mae ganddyn nhw gyhyrau cryf a phen mawr. Mae'n derbyn yr enw cwningen frig oherwydd ei chlustiau â blaen crwn, sy'n hongian i lawr ar ochr y pen.

Cymraeg Angora rabbit

Mae'r Saesneg Angora yn adnabyddus am ei ddefnydd o'ch gwallt wrth wneudsiwmperi gwlân yn Asia ac Ewrop. Lwc y rhai bach yw bod pobl dros amser wedi dechrau eu mabwysiadu fel anifail anwes a pheidio â gwneud dillad mwyach.

Gan fod ganddynt wallt trwchus iawn, argymhellir eu brwsio o leiaf unwaith yr wythnos. dwy neu dair gwaith yr wythnos (gan ddefnyddio brwsh priodol bob amser) i'w hatal rhag mynd yn sownd. Yn pwyso rhwng 2 a 4 kg mae gan y cwningod hyn bersonoliaeth dawel a chyfeillgar. Gall y brîd hwn ddioddef o'r gwres, felly rhowch sylw bob amser i dymheredd yr amgylchedd.

Cwningen gor-pen llew

Mae gan y cwningod bach hyn olwg rhyfedd iawn, oherwydd eu mane trwchus i'r rhai sy'n debyg i lew. Gallant bwyso hyd at 2 kg, ac, er nad ydych yn sylwi, gall eu clustiau fesur 7 cm, nodwedd drawiadol arall o'r brîd.

Mae'r gwningen pen llew bach, i'w chael mewn amrywiaeth o lliwiau. Peth o'r gofal y dylech ei gymryd gyda'r cwningod hyn yw brwsio eu ffwr, yn ogystal â glanhau gweddillion feces o gefn eu corff, gan y gall ddenu pryfed a'i halogi yn y pen draw. Ar gyfer hyn, argymhellir defnyddio tywel llaith a pheidiwch byth â dŵr.

Cwningen gorrach fach Hotot

Ar ôl ymddangos yn Ffrainc ym 1902, daliodd y cwningod bach hyn sylw'r teulu brenhinol am gael personoliaeth garedig a chariadus. Roedd ei gôt hefyd yn drawiadol am fod yn gwbl wyn, yn ogystal â llygaid brown gyda modrwy ddu.o gwmpas, sy'n gwneud iddyn nhw edrych yn fwy nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Hyd yn oed yn fach, mae gan y cwningod Hotot hyn awydd mawr, ac mae angen i'w perchnogion ofalu am eu bwyd rhag iddynt fynd yn ordew, felly, eu pwysau delfrydol yw 3 i 4 kg. Os yw'r gwningen gorrach Hotot yn cael gofal da, gall fyw 12 i 14 oed.

Jersey Cwningen corrach Wooly

Datblygwyd y gwningen gorrach wlanog Jersey drwy groesi'r gwningen Angora Ffrengig ac o y gwningen gorrach o'r Iseldiroedd yn y 1970au yn yr Unol Daleithiau. Mae'r gwningen hon yn rhyfedd oherwydd ei maint bach, yn pwyso hyd at 1.5 kg ac yn byw o 6 i 9 oed.

Mae'r Jersey Wooly yn sefyll allan am ei chorff cryno a chyhyrol, yn ogystal â chael sgwâr pen. Mae peth o'r gofal y mae'n rhaid ei gael gyda'r brîd hwn yn ymwneud â'r gôt, y mae'n rhaid ei brwsio'n rheolaidd ac ni ellir ei thorri.

Holland Lop Dwarf Rabbit

Roedd y brîd hwn yn a aned trwy groesau rhwng cwningod corrach o darddiad Seisnig, Ffrengig ac Iseldiraidd yn ystod y 1940au.Oherwydd hyn, gellir dod o hyd i gwningod corrach Holland Lop mewn llawer o liwiau.

Yn pwyso tua 0.9 i 1 pwys .8 kg, mae'r rhain mae gan gwningod ben gwastad, ffwr llyfn ar hyd y corff a chlustiau mawr sy'n hongian ar ben y pen. Mae'n well ganddynt leoedd oerach, gan gynnal hyd at minws 15 gradd. Gall y cwningod hoffus hyn fyw 7 i 8 mlynedd os yn ddagofal.

Pris cwningen gorrach, costau a ble i brynu

Nawr eich bod eisoes yn gwybod sut i ofalu am bob brîd cwningen gorrach a'i natur, mae'n bryd dysgu mwy am y costau y byddwch yn eu cael wrth fabwysiadu un a ble i brynu'r cwningod hardd hyn.

Faint mae cwningen gorrach yn ei gostio?

Er eu bod yn gwningod pur, ac mewn llawer o achosion yn brin mewn rhai rhanbarthau o Brasil, gellir dod o hyd i gwningod corrach am bris cyfartalog o $60 i $100. Mewn rhai achosion, pan fo’r brîd yn brinnach, gall y gwerth gyrraedd hyd at $500.

Fodd bynnag, gall y gwerth hwn amrywio yn ôl pob rhanbarth, felly mae’n bwysig iawn cynnal arolwg o’r farchnad ymlaen llaw neu siarad â rhywun pwy sydd wedi cael yr anifail anwes hwn yn barod.

Ble i brynu cwningen gorrach?

Yn gyntaf, cyn prynu cwningen gorrach, mae'n bwysig ardystio tarddiad yr anifail, ac a oes gan y lle gofrestriad cyfreithiol ar gyfer masnacheiddio cwningod. Fel hyn byddwch yn osgoi prynu anifail a oedd yn dioddef o gamdriniaeth.

Mae'r mannau lle gallwch brynu a dod o hyd i'r cwningod hynod ddiddorol hyn yn hawdd mewn siopau a gwefannau cwmnïau sy'n arbenigo mewn cwningod neu gyda bridwyr preifat yn eich rhanbarth.

Pris cawell cwningen corrach

Un o'r anawsterau y mae gofalwyr yn ei wynebu wrth fynd i brynu cawell yw peidio â gwybod pa un i'w ddewis yn wyneb nifer o opsiynau. Felly wrth fynd i ddewisystyriwch faint eich cwningen a bod angen lle arni i wneud hyd at dair naid.

Caets metel gyda hambwrdd oddi tano fel nad yw eich un blewog yn cyffwrdd â'u carthion a'u pei yn uniongyrchol, i'w cael yn y siop anifeiliaid anwes , mewn cyfartaledd o $100.00 i $300.00. Gall y pris amrywio yn ôl y maint, y defnydd a'r lle rydych chi'n ei brynu.

Costau bwydo cwningen isel

O ystyried bod cwningod yn bwyta yn ôl eu pwysau , hynny yw, maen nhw'n gallu amlyncu tua 300g y dydd rhwng dognau a ffrwythau, nid yw'r costau ar gyfer bwydo'r rhai bach yn afresymol. Gall y pecyn porthiant 5kg amrywio o $100 i $200 ac mae gwerth y cilo o ffrwythau hefyd yn fforddiadwy iawn.

Felly, mae gan ofalu am gwningod corrach gost fisol sefydlog a all amrywio o $55.50 ar $100 yn ôl Abinpet (Cymdeithas Brasil y Diwydiant Cynhyrchion Anifeiliaid Anwes).

Gofalu am y gwningen gorrach

Mae cwningod corrach yn fach iawn, ac mae angen gofal arbennig hefyd ar anifeiliaid brîd bach eraill. Mae rhai ohonyn nhw'n arbennig iawn oherwydd eu maint bach, yn wahanol i anifeiliaid mwy.

Gofalu am gor-gwningen fach

Wrth ofalu am eich cwningen fach, mae angen i chi fod yn arbennig o ofalus, oherwydd, oherwydd ei faint a'i bwysau llai, mae'n fwy bregus na'r cwningod mwy.Felly, wrth roi bath iddo neu ei godi i'w anwesu, byddwch yn ofalus iawn wrth ei drin.

Rhagofal arall yw hylendid. Peidiwch byth â golchi'ch cwningen mewn dŵr, yn enwedig fel ci bach, oherwydd gallai ddal annwyd. Ac eithrio achosion lle aeth yn fudr iawn, sychwch ef â thywelion babanod llaith.

Gofal bwydo cwningen gorrach

Wrth fwydo'ch cwningen mae angen i chi wybod y bydd bwydo'n wahanol ar gyfer pob cam. Fel oedolyn, rhaid i'w diet gynnwys dietau, ffrwythau a llysiau priodol, ac ni allant ddianc rhag y fwydlen hon.

Hyd at 40 diwrnod o fywyd, rhaid i ddiet y gwningen gorrach gynnwys llaeth y fam yn unig, wedi hynny, hyd at 3 mis, gallwch chi ddechrau bwyta bwyd cŵn bach. Dros 3 mis oed, dylai eu diet fod fel a ganlyn: 60% o wair, 20% o lysiau, 15% o borthiant, 4% o ffrwythau ac 1% o fyrbrydau.

Gweld hefyd: Popeth am y Macrobrachium amazonicum neu berdys Amazon

Gofalu am gor-gwningen cawell y ci bach

>Gan na allant gymryd bath, mae glanhau'r cawell a'r man chwarae ag ef yn hanfodol ar gyfer hylendid ac atal clefydau. Gallwch chi lanhau'r cawell gyda channydd neu finegr seidr afal, gan gofio bod angen i'r anifail fod yn bell i ffwrdd wrth lanhau.

Mae cannydd a finegr seidr afal yn wych ar gyfer lladd bacteria a dileu aroglau pee a'r feces. Mae'n bwysig iawn addysgu o oedran cynnar
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.