Popeth am y Macrobrachium amazonicum neu berdys Amazon

Popeth am y Macrobrachium amazonicum neu berdys Amazon
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cyflwyno'r Macrobrachium amazonicum neu'n syml: berdys yr Amazon

Mae'r Macrobrachium amazonicum, a adwaenir yn boblogaidd fel y berdys Amazon, Ghost Shrimp neu Sossego Shrimp, yn rhywogaeth o Dde America a geir mewn dŵr croyw (yn afonydd, llynnoedd, corsydd, nentydd) a dŵr hallt (mewn afonydd aberol y mae'r môr yn dylanwadu'n uniongyrchol arnynt).

Maen nhw'n anifeiliaid â gwerth masnachol uchel, yn bennaf yng ngogledd a gogledd-ddwyrain Brasil, yn bresennol iawn yn bwyd yr ardaloedd hyn. Mae wedi bod yn ennill mwy a mwy o le mewn dyframaethu, oherwydd ei ddychweliad proffidiol i dyfwyr ac oherwydd ei fod yn berdysyn cymharol wrthwynebiad. rhai o brif nodweddion Macrobrachium amazonicum: tarddiad, dosbarthiad a morffoleg. Mae ganddynt ddosbarthiad eang yn Ne America, i'w cael yn holl wledydd De America, ac eithrio Chile.

Nodweddion cyffredinol berdys Amazon

Maen nhw'n berdys bach a thryloyw, felly fe'u gelwir hefyd berdys ysbryd. Fel rhai berdysyn arall o'r genws Macrobrachium, mae gan yr amazonicum morffoteipiau gwahanol, hynny yw, amrywiadau morffolegol bach o fewn yr un rhywogaeth.

Mae'r gwahanol forffoteipiau'n gysylltiedig â'r arwahanrwydd genetig a ddioddefodd y rhywogaeth o'u hynysu'n ddaearyddol oddi wrth eraill.buddsoddi mewn dyframaethu berdys Amazonaidd. Maent i gyd yn dangos elw proffidiol a diogel.

Mae'n anodd iawn dweud yn union faint y dylid ei fuddsoddi, gan y gall hyn amrywio'n fawr yn dibynnu ar faint y cnwd. Rhai ffactorau a allai fod o gymorth i ddeall pam fod tyfu'r rhywogaeth hon yn broffidiol: tyfiant cyflym, o'r cyfnod larfa i'r cyfnod llawn dwf, rhywogaeth sy'n hawdd ei haddasu ac y mae galw mawr amdani yn y fasnach.

Cyfnodau tyfu

Mae tyfu berdys yn cynnwys sawl cam. Mae yna gyfnod larviculture, sef y broses o feithrin a gofalu am berdysyn yn y cyfnod larfa. Mae'r broses hon yn bwysig iawn ac yn ysgafn, gan mai dyma un o gamau mwyaf bregus y berdysyn.

Ar ôl cyrraedd y cyfnod ôl-larfa, anfonir y berdysyn i'r cyfnod tyfu ôl-larfa, lle mae'n rhaid mynd trwy'r feithrinfa broses, fel bod yr ôl-larfa yn datblygu ychydig yn fwy, cyn cael eu trosglwyddo i'r feithrinfa i'w pesgi, yn y cyfnod ieuenctid ac oedolion.

O Brasil i'r byd

Mae'r Macrobrachium amazonicum yn un o'r rhywogaethau Brasilaidd hynny sy'n ein llenwi â balchder. Wedi'u dosbarthu'n eang a chyda lefel uchel o hyblygrwydd, fe'u defnyddir yn helaeth mewn pysgota crefftus yng Ngogledd a Gogledd-ddwyrain Brasil ac yn cael eu bwyta'n eang gan bobloedd brodorol a Brasil o bob grŵp economaidd.

Yn ogystal, mae'r berdysyn hwn yn dangos potensial uchel ar gyfer dyframaethu ac mae wedi bod yn gynyddolamaethir y rhan fwyaf ym Mrasil, gan ennill amlygrwydd rhyngwladol. Pa mor dda yw gwybod bod gan ein Brasil fioamrywiaeth mor gyfoethog a phwysig, boed mewn ffawna neu fflora. Mater i ni yw gofalu am yr hyn sydd gennym ni a'i barchu trwy warchod yr amgylchedd.

poblogaethau. Er enghraifft, mae unigolion a geir yn rhanbarth cyfandirol yr Amazon yn wahanol i'r rhai a geir yn y rhanbarth arfordirol. Mae'r ffaith nad oes gan y grwpiau hyn gysylltiad â'i gilydd yn achosi'r gwahaniaeth hwn yn y pen draw.

Tarddiad a dosbarthiad daearyddol

Mae'n rhywogaeth sy'n tarddu o'r Amason ac sydd â dosbarthiad eang, a i'w cael ym mhob gwlad o Dde America, heblaw Chile. Mae ei ddosbarthiad yn cynnwys yr holl brif fasnau hydrograffig yn nwyrain De America.

Mae ymchwilwyr yn credu bod cyflwyno'r rhywogaeth mewn rhai basnau hydrograffig, megis yr Alto do Paraná, São Francisco a basnau hydrograffig ar yr arfordir gogledd-ddwyreiniol, yn oherwydd gweithredu dynol. Efallai mai dyma'r rheswm pam ei fod yn digwydd yn eang iawn a'i morffoteipiau gwahanol, sy'n deillio o ynysu genetig.

Ymddangosiad a morffoleg Macrobrachium amazonicum

Mae llawer o nodweddion yn bwysig ar gyfer dadansoddi rhywogaeth berdysyn . Yma dim ond am y ddau hawsaf i'w delweddu yr ydym yn mynd i siarad: y rostrwm, sy'n hir ac yn denau, yn grwm i fyny, gydag 8 i 12 dant ar yr ymyl uchaf a 5 i 7 dant ar yr ymyl isaf; y chelipeds (coesau siâp pincer) sydd hefyd yn hir ac yn denau.

Mae'n debyg bod yr amrywiadau morffolegol, fel y crybwyllwyd eisoes, yn ganlyniad i arwahanrwydd daearyddol, a achosodd ynysu genetig yn y pen draw, oherwydd y ffaith bod y poblogaethau dimcroestorri mwy. Mae dadansoddiadau genetig yn cadarnhau'r ddamcaniaeth hon ac yn rhannu'r rhywogaeth hon yn dri chladin (grŵp): Clade I - o Ranbarth Cyfandirol yr Amason, Clade II - o Fasnau Paraná/Paraguay a Clade III - o Ranbarth Arfordirol yr Amason.

Macrobrachium trade amazonicum

Macrobrachium amazonicum yw'r prif berdys dŵr croyw sy'n cael ei ecsbloetio'n fasnachol yn nhaleithiau Pará ac Amapá gan bysgota crefftus, lle mae ganddo fasnacheiddio sylweddol, yn ogystal ag yn nhalaith Amazonas. Mae ganddynt werth masnachol mawr yng Ngogledd a Gogledd-ddwyrain Brasil.

Bwydo Berdys Amazon

Mae Berdys Amazon yn hollysol ac yn bwyta unrhyw fath o fwyd sydd ar gael yn hawdd, fel infertebratau bach , algâu a hyd yn oed olion anifeiliaid marw. Gadewch i ni wybod ychydig mwy am fwydo'r rhywogaeth hon.

algae cariad Macrobrachium amazonicum

Mae diet berdysyn y rhywogaeth Macrobrachium amazonicum yn amrywiol iawn. Mae ganddynt ddeiet o darddiad anifeiliaid a phlanhigion. Mae bwyd llysieuol yn seiliedig ar ficroalgâu, algâu a macroffytau.

Mae algâu yn darparu nifer o faetholion pwysig iddynt, megis proteinau, ïodin, calsiwm, ffosfforws, magnesiwm, haearn a ffibr. Pan fyddant yn y cyfnod larfaol, maent fel arfer yn bwyta microalgâu, sydd, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn algâu bach iawn, sy'n anweledig i'r llygad noeth.

Gweddillionporthiant pysgod fel bwyd i Macrobrachium amazonicum

Defnyddir y rhywogaeth hon yn eang mewn dyframaeth oherwydd ei werth masnachol gwych. Er mwyn eu bwydo mewn caethiwed, mae angen dod o hyd i fwyd sy'n darparu mewn ffordd ymarferol yr holl faetholion sydd eu hangen ar gyfer tyfiant da ac iach.

Defnyddir porthiant pysgod yn dda mewn caethiwed. Mae'n ffynhonnell gyfoethog o brotein ac mae'n cynnwys mwynau a fitaminau hanfodol ar gyfer berdys, fodd bynnag, mae'n fwyd costus ac yn cael ei ddisodli'n raddol gan bryd ffa soia.

Anifeiliaid marw

Y rhywogaeth Gelwir Macrobrachium amazonicum yn wraig glanhau, gan fod ganddo'r arferiad o fwydo ar fwyd a gweddillion anifeiliaid, yn ogystal â llawer o rywogaethau eraill o berdys

Mae'r anifeiliaid sydd â'r ymddygiad hwn, o fwydo ar weddillion organig, yn hysbys. fel sborionwyr, detritivatores neu saprophages. Mae'r ymddygiad hwn yn eithaf cyffredin ymhlith berdysyn.

Gweld hefyd: A all pigiad sgorpion melyn eich lladd? Gweld beth i'w wneud!

Macrobrachium amazonicum yn ysglyfaeth

Un diwrnod o'r helfa, un arall o'r heliwr. Yn union fel y maent yn ysglyfaethwyr, gyda diet amrywiol iawn, maent yn ysglyfaeth hawdd i anifeiliaid di-ri eraill megis rhai pryfed, pysgod, adar, ymlusgiaid a mamaliaid.

Maent yn fach, yn dryloyw ac yn ystwyth, sy'n gallu gwneud mae ychydig yn anodd iddynt ysglyfaethwyr. Fodd bynnag, maent yn y pen draw yn cael eu dal yn hawdd yn y cyfnod larfa ac yn y cyfnod toddi (cyfnod cyfnewid exoskeleton),oherwydd eu bod yn fwy agored i niwed ar hyn o bryd.

Sut i greu Macrobrachium amazonicum mewn acwariwm

Mae llawer o acwaria eisiau cael sbesimen o'r rhywogaeth hon yn eu cartrefi. Maent yn berdysyn gymharol hawdd i'w codi. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o baramedrau dŵr, fel y gall y berdys dyfu'n gryf ac yn iach. Oes gennych chi'r awydd i greu un? Felly gadewch i ni edrych ar rai pwyntiau pwysig.

Paramedrau dŵr ar gyfer berdys Macrobrachium amazonicum

Dylai pob acwariwr gofio mai ei rôl ef yw cadw'r acwariwm mor agos â phosibl at amgylchedd naturiol yr anifail. Ar gyfer hyn, mae'r paramedrau dŵr yn bwysig iawn a rhaid iddynt fod mor agos â phosibl at realiti.

Mae'n well gan rywogaeth ddŵr cynhesach, rhwng 20ºC a 28ºC. Dylai'r pH fod rhwng 6.5 a 7.8. Paramedr pwysig arall yw KH. Mae'n helpu i gadw pH y dŵr yn sefydlog. Mae GH yn gyfrifol am bresenoldeb mwynau yn y dŵr (caledwch dŵr).

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Beth sydd ei angen?

Mae'r cam cyntaf yn eithaf amlwg, prynu acwariwm. Enghraifft o ddimensiynau y gellir eu defnyddio yw: 40x20x30 cm neu 30 L. Bydd angen ffilterau a rhai offer arnoch hefyd fel oerach, thermomedr, amserydd a phrofion Alcon.

Mae angen i chi hefyd dalu sylw manwl i y paramedrau, gan fod yn angenrheidiol eu mesur yn aml i wybod a ydynt yn y swm cywir. Yn ystod y nos, mae nifer o brosesau cemegol yn digwydd a gallant newidy mesuriadau hyn.

Sut i ymgynnull acwariwm ar gyfer macrobrachium amazonicum berdys

Ar ôl i chi gael y cynhwysydd ar gyfer yr acwariwm, cydosodwch y swbstrad, a all fod â 3 haen: haen ffrwythlon, haen cyfryngau biolegol a haen gyda swbstrad tywod berdys. Yna ychwanegwch yr offer i addasu'r paramedrau dŵr.

Rhaid gwirio'r paramedrau o bryd i'w gilydd, yn bennaf y tymheredd, pH ac amonia. Mae amonia yn niweidiol iawn i berdys, pan yn y swm anghywir. Mae ganddyn nhw arferiad o neidio allan o'r acwariwm, felly gorchuddiwch ef yn ofalus.

Trosglwyddo'r berdys i'r acwariwm

Ar ôl prynu, ychwanegwch y bag neu'r cynhwysydd y daeth i mewn i'r acwariwm terfynol , ond heb gymeryd y corgimychiaid allan o hono. Gelwir y broses hon yn ymgynefino, ac mae'n gwasanaethu'r corgimychiaid i beidio â dioddef sioc tymheredd. Mae angen cyfateb tymheredd y dŵr acwariwm gyda thymheredd y cynhwysydd y daeth ohono.

Ar ôl ymgynefino, ychwanegwch 20 ml o ddŵr acwariwm gyda chwistrell bob 15 munud i gyd-fynd â pharamedrau dŵr yr acwariwm â rhai'r cynhwysydd a dim ond ar ôl y broses hon, rhowch y berdys yn yr acwariwm yn ofalus iawn.

Ymddygiad y berdys amazonian

Mae'n rhywogaeth weithgar iawn yn ei chynefin naturiol ac mewn acwariwm. Maent yn dof, gellir eu cadw gyda physgod eraill o faint cydnaws, cyhyd â'u bodheddychol. Maent yn aros yn gudd y rhan fwyaf o'r bore ac yn fwy egnïol gyda'r nos.

Atgynhyrchu Macrobrachium amazonicum

Gall patrwm atgenhedlu'r rhywogaeth amrywio yn ôl tymheredd, dyodiad a nodweddion hydrolegol. Mewn dyframaethu pyllau, mae atgenhedlu yn stopio ar dymheredd dŵr o dan 20ºC.

Yn gyffredinol, mae unigolion o'r rhywogaeth yn bridio trwy gydol y flwyddyn, ond mae atgenhedlu brig yn digwydd yn ystod y tymor glawog. Byddai hyn yn gysylltiedig â chynnydd yn llif yr afon yn ystod cyfnodau o law, sy'n ymddangos fel pe bai'n ysgogi aeddfedu gonadal (gonads yw'r organau sy'n cynhyrchu celloedd rhyw).

Macrobrachium amazonicum: Dimorphism rhywiol

Mae gwrywod mewn oed yn ychydig yn llai na benywod, mae ganddynt fwy o bigau ar yr ail bâr o beropodau (coesau thorasig, sy'n gyfrifol am ymsymudiad) ac mae ganddynt strwythur hirgul, sy'n bresennol ar yr ail bleopod, a elwir yn petasma. Coesau nofio berdys yw'r pleopodau, maent yn bresennol ar ymyl isaf yr abdomen.

Mae gan y benywod yr ail bâr o chelipeds yn llai a chydag ychydig o bigau. Mae'r nodweddion hyn yn fwy amlwg pan fo'r anifail yn ei gyfnod llawn dwf a'r rhan fwyaf o'r amser maent yn anodd iawn eu gweld yn y cynefin naturiol, gan olygu bod angen defnyddio chwyddwydr i'w hadnabod mewn labordy.

Cyfnodau larfal <7

Atgynhyrchu'r rhywogaeth honyn digwydd yn y nos, pan fydd y gwryw yn dyddodi'r sbermatoffor yn y fenyw ac o fewn 24 awr maent yn rhyddhau'r wyau, sy'n deor gan achosi'r nauplius (cyfnod larfa cyntaf).

Ar ôl cyfnod y nauplius, maent yn symud ymlaen i y cyfnod larfa zoea, mysis, a dim ond yn ddiweddarach i ôl-larfa. Mae gan bob un o'r camau hyn nodweddion penodol iawn o ran morffoleg, anghenion maethol a ffisiolegol.

Bwydo yn ystod cyfnod y larfa

Mae'r cyfnod hwn yn hynod bwysig ar gyfer datblygiad berdysyn da. Mae angen diet da arnynt, i gael yr holl faetholion angenrheidiol ac i ddod yn oedolion cryf.

Gan eu bod yn fach iawn ar hyn o bryd, gan nad ydynt hyd yn oed yn weladwy i'r llygad noeth, rhaid i'r bwyd fod yn fach hefyd, sef yr achos o artemia (micro gramenogion) a microalgâu, sy'n cael eu bwyta'n helaeth gan y berdys hyn yn y cyfnod larfaol.

Tyfu Macrobrachium amazonicum neu berdys Amazon

Brasil bob flwyddyn yn mynd heibio, wedi bod yn tyfu mewn ffermio berdys. Yn 2019, cynhyrchodd tua 200,000 o dunelli ac mae'n ennill amlygrwydd yn y farchnad ryngwladol. Un o'r rhywogaethau sy'n cael ei drin fwyaf mewn ffermio berdys Brasil yw Macrobrachium amazonicum.

Ffactorau amgylcheddol: Macrobrachium amazonicum

Mae berdysyn y rhywogaeth hon wedi dangos potensial gwych ar gyfer ffermio berdys, gan eu bod yn gallu addasu'n dda i systemau gwahanol. Mae nhwyn oddefgar i amrywiadau mewn rhai paramedrau dŵr megis pH a thymheredd, sy'n hwyluso'r broses yn fawr.

Mae'n hanfodol arsylwi paramedrau cymylogrwydd dŵr, faint o nitrad, amonia a ffactor pwysig iawn yw lefel y Ocsigen toddedig. Wrth i ddwysedd y boblogaeth gynyddu, mae angen cynyddu bwyd. O ganlyniad, mae resbiradaeth y rhywogaeth a micro-organebau yn cynyddu, a allai leihau ocsigen toddedig i lefelau isel iawn, a fyddai'n achosi marwolaeth unigolion. Mae angen bod yn sylwgar.

Poblogaeth Bioleg berdys Macrobrachium amazonicum

Mae astudio bioleg poblogaeth yn hynod o bwysig, gan ei fod yn helpu i ddeall pa grwpiau sy'n cael mwy o lwyddiant wrth drin y tir ac o ganlyniad a fydd dod ag ansawdd mewn cynhyrchu. Mae pob tyfwr am gynnal y safon ansawdd ar gyfer cynnal a throsoli gwerthiannau.

Mae astudiaethau a gynhaliwyd ym mhoblogaethau naturiol M. amazonicum wedi dangos bod amrywiaeth mawr ym maint yr anifeiliaid. Wrth feddwl am gynhyrchu ar gyfer amaethu, dylid dewis y mwyaf ac iachaf, gwrywod a benywod, i atgynhyrchu a chynhyrchu unigolion eraill tebyg iddynt.

Cynaliadwyedd economaidd

Mae gan y rhywogaeth hon bwysigrwydd economaidd mawr oherwydd ei bod yn cael ei defnyddio fel ffynhonnell fwyd ac mae ganddi botensial mawr i gynhyrchu mewn caethiwed. Mae rhai astudiaethau yn ymwneud â'r gwerthoedd sydd eu hangen
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.