A all pigiad sgorpion melyn eich lladd? Gweld beth i'w wneud!

A all pigiad sgorpion melyn eich lladd? Gweld beth i'w wneud!
Wesley Wilkerson

Pa risgiau y gall brathiad sgorpion melyn eu hachosi?

Un o ganlyniadau mawr datblygiad trefol di-rwystr fu addasu anifeiliaid gwenwynig sy’n dod â risgiau i iechyd dynol y tu mewn i gartrefi. Ymhlith yr anifeiliaid hyn, mae'r sgorpion melyn yn un sy'n gallu addasu'n fawr. Yn ôl y Weinyddiaeth Iechyd, y sgorpion melyn yw'r anifail gwenwynig sy'n lladd fwyaf ym Mrasil.

O wybod hyn, mae'n dod yn hawdd deall pam ei bod yn bwysig cael gwybod am y risgiau a'r mesurau y mae'n rhaid eu cymryd. a gymerir wrth ddod i gysylltiad â'r anifail hwn.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am yr agweddau a'r risgiau o ddod i gysylltiad â brathiad y sgorpion melyn. Byddwch hefyd yn dysgu sut y gall camau glanweithiol bach wneud gwahaniaeth mawr i sicrhau triniaeth effeithiol heb sequelae.

Beth i'w wneud rhag ofn pigiad sgorpion melyn?

Mae’n gyffredin, yn fuan ar ôl dod i gysylltiad ag anifail gwenwynig, fod yr unigolyn yn teimlo’n nerfus am beidio â deall y risgiau neu sut i fynd ymlaen yn wyneb y risgiau hynny. Darganfyddwch yma pa ragofalon y dylid eu cymryd yn union ar ôl i'r pigiad sgorpion melyn gael ei effeithio.

Peidiwch â chynhyrfu

Mae'n ddealladwy iawn bod dioddefwr pigiad yn mynd yn bryderus, dan straen ac yn poeni am y posibilrwydd risgiau a briodolir i'r ddamwain hon. Felly, yr argymhelliad cyntaf ar gyfer arheoli mynediad yr anifeiliaid hyn i gartrefi. Yn ystod y gaeaf, mae'n gyffredin i sgorpionau aros yn y tyllau archwilio a'r pibellau carthffosiaeth, yn gyffredinol mae'r rhain yn fannau sy'n llawn chwilod duon.

Trwy'r bibell, gall y sgorpion gyrraedd preswylfa, a dyna pam ei fod yn hynod bwysig i gadw draeniau sinc ac ystafell ymolchi yn agos bob amser.

Peidiwch â dychryn madfallod a brogaod yr iard gefn

Yr hyn sy'n hwyluso lledaeniad y rhywogaeth sgorpion mewn amgylcheddau trefol yw absenoldeb ysglyfaethwyr naturiol. Felly, ni ddylid ymladd presenoldeb madfallod a brogaod yn yr iard gefn. Mae presenoldeb yr anifeiliaid hyn yn helpu i reoli'r boblogaeth o sgorpionau, ac felly'n osgoi diffyg rheolaeth a all fod yn risg i iechyd ac ansawdd bywyd pobl.

Arsylwch hefyd ar y tir o amgylch eich cartref

Hyd yn oed os yw eich cartref yn lân ac yn rhydd o falurion a allai fod yn gartref i sgorpionau, mae'n bosibl iddynt fudo o fannau cyfagos eraill i'ch cartref.

Felly, sylwch ar y tir o amgylch eich cartref , lleoedd gyda llawer o falurion a sbwriel, lle mae pla afreolus o bryfed fel chwilod duon, criciaid a bodau eraill sy'n rhan o ddeiet y sgorpion. Os oes arwydd o bresenoldeb sgorpionau gerllaw, osgowch y lle a chysylltwch â'r wyliadwriaeth iechyd.

Nawr eich bod yn gwybod sut i osgoi a thrin y brathiad sgorpion melyn

Fel y gwelsom yn yr erthygl hon, nid yw pigiad melyn y sgorpion ar ei ben ei hun fel arfer yn angheuol. Fodd bynnag, gall gofal priodol osgoi cymhlethdodau a lleihau'r risg o drawma parhaol yn sylweddol.

Gall osgoi bylchau â malurion a baw yn sicr eich helpu i osgoi problemau gyda'r anifail hwn, ond peidiwch ag anghofio hefyd gadw'r draeniau yn y mae sinciau ac ystafelloedd ymolchi bob amser wedi'u gorchuddio'n dda.

Mae'n werth pwysleisio, rhag ofn y bydd pigiad sgorpion melyn, bod angen chwilio am uned iechyd gyfagos fel y gall y gwasanaeth iechyd ddadansoddi'r difrod. iechyd proffesiynol a fydd yn asesu'r difrod ac yn rhagnodi'r driniaeth briodol.

Gweld hefyd: Popeth am y Blue Arrow Frog: bwyd, chwilfrydedd a mwyperson sydd newydd gael ei bigo, i anadlu'n ddwfn ac aros yn ddigynnwrf.

Rhaid cadw'n dawel oherwydd gall straen, pryder a phryder arwain at adweithiau dwysach, cyflymu curiadau'r galon, sydd felly, yn gynyddol, yn cyfrannu at yr anhwylder a lledaeniad y gwenwyn trwy lif y gwaed.

Golchwch yr ardal â sebon a dŵr

Chwiliwch am le gyda dŵr glân a sebon, a golchwch safle'r brathiad yn ofalus. Rhaid gwneud hyn i atal mynediad i weddillion gwenwyn a all fod wedi aros ar wyneb croen y dioddefwr.

Yn ogystal, gall agoriad yn y croen fod yn borth i organebau manteisgar eraill, megis y rhain. bacteria, a all ddwysau datblygiad symptomau neu ddatblygiad salwch ychwanegol. Mae'n bwysig nid yn unig glanhau'r ardal, ond ei gadw'n lân nes bod yr ardal wedi gwella'n iawn.

Ceisiwch godi safle’r brathiad

Argymhellir bod yr unigolyn yn chwilio am fan lle gall orwedd, a gorffwys. Ar ôl hynny, er mwyn osgoi oedema, rhaid i'r dioddefwr godi safle'r brathiad i uchder uwch na gweddill y corff. Er enghraifft, os oedd y brathiad ar y pen-glin, argymhellir codi'r goes.

Bydd cadw safle'r brathiad wedi'i godi yn gohirio effaith a chylchrediad y gwenwyn gan lesteirio dwyster y brathiad.cylchrediad gwaed. Bydd hyn hefyd yn arafu marwolaeth y meinweoedd yr effeithir arnynt. Os yw'r dioddefwr yn teimlo fel chwydu, dylid ei droi ar ei ochr fel bod y chwyd yn llifo allan ac felly'n osgoi asffycsia.

Gosodwch gywasgiad dŵr poeth

I leddfu'r boen, mae'n Argymhellir gosod cywasgiad dŵr cynnes glân i'r man brathu. Gellir rhoi cyffuriau lladd poen fel dipyrone ac ibuprofen hefyd, os cânt eu rhagnodi gan feddyg. Mae'r cywasgu poeth yn gweithredu trwy ymledu'r pibellau sydd, o ymlacio, yn derbyn llif gwaed uwch, gan leddfu poen a chleisiau yn y cyhyrau.

Yfwch ddigon o ddŵr

Sicrhewch fod celloedd iach yn cael eu cynnal yn hyn o beth. proses yn hanfodol. Yn y bôn, yr adweithiau a achosir gan bigiad y sgorpion melyn yw'r ysgogiad o golli hylifau'r corff trwy chwydu a chwysu gormodol. Gall yr adweithiau hyn waethygu'r sefyllfa trwy gyfrannu at y defnyddiwr yn cyrraedd cyflwr o ddadhydradu.

Gall dadhydradu, yn ogystal â dwysáu symptomau cyffredin, achosi symptomau newydd fel cur pen, teimlad o losgi, methiant yr arennau, ceg sych a llygaid eraill yn fwy. Felly, er mwyn cael triniaeth lwyddiannus, mae'n hynod bwysig bod y dioddefwr yn cael ei hydradu'n dda iawn ac yn parhau i fod wedi'i hydradu drwy gydol y broses.

Osgoi gwneud unrhyw ymdrech

Mae'n hynod bwysig bod y dioddefwr obrathiad yn parhau i orwedd, yn dawel ac yn gorffwys. Os oes angen symud, ni ddylai'r unigolyn wneud hynny trwy ei fodd ei hun, yn enwedig os yw'r symudiad yn golygu symud yr aelod yr effeithir arno.

Gall hyd yn oed symudiadau ysgafn a chymedrol gynyddu llif y gwaed yn ardal y brathiad. Mae hyn yn cyfrannu at ledaeniad y gwenwyn a gwaethygu cynyddol y cyflwr a'r symptomau a gyflwynir, felly, argymhellir gorffwys llwyr. Rhaid osgoi codi pwysau, symudiadau sy'n gofyn am rym dwys neu sy'n ailadrodd yn llwyr.

Dod o hyd i'r ysbyty agosaf

Ar gyfer triniaeth briodol i frathiad sgorpion, rhaid i'r dioddefwr chwilio am y ganolfan feddygol uned agosaf i'ch cartref. Ar ôl ymgynghori â meddyg, asesir a yw achos y dioddefwr yn ysgafn, yn gymedrol neu'n ddifrifol.

Mewn sefyllfaoedd lle asesir yr achos fel un cymedrol, difrifol neu os yw'r dioddefwr yn iau na thair blwydd oed, fel arfer mae yna arwydd o'r defnydd o serwm antiscorpion, sydd ar gael ac yn cael ei ddosbarthu'n rhad ac am ddim gan y System Iechyd Unedig (SUS).

Beth i beidio â'i wneud rhag ofn y bydd pigiad sgorpion melyn?

Yr un mor bwysig â beth i'w wneud, yw gwybod beth i beidio â'i wneud, oherwydd gall rhai camau a gymerir yn y sefyllfa hon ddwysau'r symptomau ac ysgogi cyflwr hyd yn oed yn fwy difrifol a all hyd yn oed roi bywyd yr unigolyn mewn perygl . risg

Cyffwrddâ llaw fudr

Gall cyffwrdd â'r clwyf a achosir gan y brathiad heb yn gyntaf ddefnyddio hylendid dwylo priodol neu ar y safle gymhlethu'r sefyllfa ymhellach. Mae hyn oherwydd bod yr organebau a all fod yn bresennol mewn dwylo budr, megis bacteria, germau a firysau, yn oresgynwyr posibl a all ddwysáu a gwaethygu'r sefyllfa hyd yn oed.

Y peth a argymhellir yw bod y lle a'r cyfan yn digwydd. mae'r pethau sy'n dod i gysylltiad â'r rhanbarth a'i amgylchoedd yn cael eu sterileiddio'n iawn. Ar gyfer hyn, argymhellir defnyddio dŵr gyda sebon neu alcohol ar gyfer hylendid a diogelwch priodol y dioddefwr.

Rhwymu neu wneud twrnamaint

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl y bydd atal llif y gwaed yn gyfan gwbl yn helpu i atal y gwenwyn rhag lledaenu, ac felly rhai cymhlethdodau. Fodd bynnag, mae'n werth nodi na fydd clymu neu wneud twrnamaint yn atal lledaeniad y gwenwyn yn y corff ac ni fydd ychwaith yn helpu i wella cyflwr clinigol y claf.

I'r gwrthwyneb, yn ogystal â pheidio ag atal y gwenwyn. lledaeniad parhaus y gwenwyn, mae'r diffyg ocsigeniad a achosir gan y diffyg cyflenwad gwaed i'r rhanbarth a'r crynodiad uchel o wenwyn sydd wedi'i “gaethu” mewn un rhanbarth meinwe fel arfer yn cynyddu'r risg o necrosis, a all hyd yn oed roi'r aelod mewn perygl o torri i ffwrdd.

Torri neu dyllu safle'r brathiad

Mae'n gyffredin i rai pobl feddwl bod torri neu dyllu'rsafle'r brathiad i wneud i'r gwaed gush, ac o ganlyniad, y sylwedd gwenwynig i'w dynnu o'r organeb, fod yn ddefnyddiol. Ond ddim cweit. Ni fyddai'r cam hwn yn atal lledaeniad y tocsin, fodd bynnag, byddai colli gwaed ond yn cymhlethu statws clinigol y dioddefwr, a allai wneud triniaeth hyd yn oed yn fwy anodd.

Yn ogystal, mae'r driniaeth hon, os caiff ei chyflawni gan berson nad yw'n dioddef o salwch. - arbenigol , yn gallu peryglu bywyd y dioddefwr yn ddifrifol oherwydd y risg uchel o haint gan organebau manteisgar eraill neu golli gwaed yn ormodol ac allan o reolaeth.

Ceisio sugno'r gwenwyn allan gyda'r geg

Cred gyffredin iawn arall yw y bydd y gwenwyn yn cael ei dynnu allan o'r corff trwy wneud sugnedd ar safle'r pigiad. Fodd bynnag, yr unig ganlyniadau posibl yn y math hwn o sefyllfa yw haint a achosir gan facteria sy'n cytrefu meinweoedd y geg ddynol yn naturiol.

Fel y cyfryw, ni ddylai ceisio sugno tocsinau'r sgorpion â'ch ceg fod yn a posibilrwydd o gwbl, dim siawns. Yn y modd hwn, mae heintiadau eilaidd yn cael eu hosgoi, a all ond gwaethygu cyflwr clinigol y dioddefwr.

Cau rhwymynnau i gau'r safle

Rhwymynnau neu unrhyw gamau eraill sy'n ynysu ac yn cuddio safle'r brathiad rhaid ei osgoi. Mae hyn yn digwydd, gan y bydd cadw'r lle yn ynysig ac yn stwffio o ganlyniad yn ysgogi toreth o facteria, sy'n ffafrio ymddangosiad heintiau eilaidd yn y pen draw.gall hynny wneud y driniaeth a'r iachâd hyd yn oed yn fwy anodd heb ddilyniannau'r ddamwain.

Cymhwyso cerosin neu sylweddau eraill

Mae'n rhan o ddiwylliant rhai rhanbarthau o'r wlad y gred bod y defnydd Gall cerosin, powdr coffi, dail a hyd yn oed pridd, ymhlith sylweddau eraill, helpu mewn rhyw ffordd wrth drin yr haint. Ni ddylid rhoi unrhyw un o'r sylweddau hyn yn agos neu dros y clwyfau a achosir gan y brathiadau.

Yr hyn sy'n bodoli mewn gwirionedd, yn yr achosion hyn, yw siawns uchel o ddatblygu heintiau a dwysáu meddwdod oherwydd presenoldeb bacteria neu sylweddau gormodol sy'n yn y pen draw yn cael ei gyflwyno i'r organeb yn ystod cysylltiad yr elfennau â'r clwyf. Mae'n werth nodi na argymhellir defnyddio unrhyw sylwedd, ac eithrio dŵr a sebon, yn y man brathu.

Amlyncu diodydd alcoholig

Cred arall yw amlyncu diodydd alcoholig diodydd alcoholig yn gallu helpu i frwydro yn erbyn y tocsin ac oedi'r haint, pan, mewn gwirionedd, mae'r gwrthwyneb. Gall presenoldeb alcohol yn y corff yn ystod yr haint leddfu symptomau fel chwydu, chwysu, dadhydradu, cur pen, dryswch meddwl, anghydbwysedd pwysedd gwaed, ymhlith eraill.

Dwysáu symptomau a'r posibilrwydd o ddadhydradu hyd yn oed yn fwy. dwys yn ffactorau sy'n cynyddu'r siawns o ddatblygiad critigol yr haint ac yn rhwystro'rtriniaeth effeithiol.

Sut i osgoi pigiad sgorpion melyn?

Er gwaethaf yr addasiad uchel o sgorpionau melyn mewn amgylcheddau trefol, mae eu hymddygiad yn rhagweladwy ac yn ailadroddus. Dilynwch a dysgwch sut i osgoi cyffwrdd a brathiad gwenwynig yr anifail hwn.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am fochdew: ci bach, cawell, bwyd a mwy

Cadwch eich tŷ a'ch buarth yn lân

Un o'r prif fwydydd sy'n rhan o ddiet sgorpionau yw chwilod duon. Bydd cadw'r tŷ yn lân o elfennau sy'n denu chwilod duon yn helpu i atal y sgorpion rhag aros yn y tŷ i chwilio am fwyd.

Mae sgorpion yn nosol ac yn gyffredinol yn cuddio mewn mannau lle nad yw golau'r haul yn cyrraedd. Gyda hyn, bydd osgoi cronni malurion a sbwriel o amgylch y tŷ a'r iard gefn yn gwneud i'r anifail chwilio am amgylcheddau eraill sy'n gweddu i'w hoffterau.

Peidiwch â rhoi eich llaw mewn tyllau neu agennau

Wedi yn ymwybodol bod sgorpionau'n chwilio am leoedd anghysbell i guddio, mae angen bod yn ofalus os oes angen trin gwrthrychau sy'n cael eu gosod yn y mannau hyn.

Dylech osgoi gosod eich dwylo neu'ch traed mewn tyllau neu holltau, yn enwedig os yn dywyll. Os oes angen, rhaid i chi yn gyntaf gael gwared ar yr elfennau sy'n gorchuddio'r twll neu'r agennau, gwirio nad oes sgorpionau, ac yna, yn ddiogel, gwneud beth bynnag sydd ei angen.

Gwisgwch esgidiau a menig mewn mannau peryglus

Mewn amgylcheddau orisg uchel fel iardiau cefn, ardaloedd â llawer o sbwriel neu falurion, amgylcheddau tywyll, agored neu amgylcheddau sy'n llawn chwilod duon, neu fodau eraill sy'n rhan o ddeiet y sgorpion ac mewn mannau lle mae ymosodiadau sgorpion rheolaidd yn digwydd, rhaid i'r unigolyn fynd i mewn defnyddio'r deunyddiau diogelwch priodol.

Mae esgidiau (esgidiau yn ddelfrydol) a menig yn cael eu hystyried yn ddeunyddiau diogelwch hanfodol. Serch hynny, oni bai bod yr unigolyn yn arbenigwr, dylid osgoi dod i gysylltiad â thyllau ac agennau yn y mannau hyn oherwydd y risg uchel o frathu mannau heb eu diogelu, megis breichiau a choesau.

Archwiliwch ddillad ac esgidiau cyn eu gwisgo.

Mae llawer o ddamweiniau sy'n cynnwys brathiadau sgorpion yn digwydd pan fydd y dioddefwr yn ceisio gwisgo esgidiau neu ddillad nad ydynt wedi'u harchwilio'n iawn. Oherwydd eu bod yn fannau tywyll, bach a chaeedig, gall sgorpionau yn reddfol ddewis cuddio mewn cypyrddau dillad a rheseli esgidiau.

Felly, nid oes fawr o ofal wrth drin, gwisgo neu wisgo'r eiddo sydd y tu mewn i'r gofodau hyn. Argymhellir bod y dilledyn yn cael ei archwilio'n ofalus cyn ei ddefnyddio. Rhaid agor a gwirio dillad. Gellir archwilio esgidiau o bellter diogel gyda chymorth golau fflach.

Defnyddio sgriniau ar ffenestri a draeniau

Mae'r defnydd o sgriniau ar ffenestri a draeniau yn effeithlon yn y
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.