Popeth am y Blue Arrow Frog: bwyd, chwilfrydedd a mwy

Popeth am y Blue Arrow Frog: bwyd, chwilfrydedd a mwy
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â Broga'r Saeth Las: broga bach egsotig a pheryglus!

Anifail sy'n denu sylw gwylwyr am ei ymddangosiad yw'r Llyffant Arrow Las (Dendrobates tinctorius azureus). Gyda maint llai na 10 cm a lliwiau bywiog iawn, mae'r broga bach hwn ar restr yr anifeiliaid mwyaf gwenwynig yn y byd. Wedi'i ganfod yn rhanbarth yr Amazon, mae'r amffibiad hwn sy'n caru pryfed yn gweithredu fel rhan sylfaenol o'r gadwyn fwyd, gan hybu cydbwysedd amgylcheddol.

Mae hefyd yn anifail bioddangosydd y gellir ei ddefnyddio i asesu'r effeithiau a ddioddefir ar yr amgylchedd. Darllenwch fwy am y broga gwenwynig isod: Ei nodweddion, ymddygiad, bwyd, chwilfrydedd a llawer mwy!

Nodweddion Broga'r Saeth Las

Wyddech chi fod y broga bach hwn sy'n ffitio'n dawel yng nghledr y llaw yn gallu lladd miloedd o bobl gyda dogn bach o wenwyn? Fodd bynnag, ni ddylid ei dehongli fel dihiryn, ond fel anifail hynod ddiddorol yn llawn chwilfrydedd. Darganfyddwch fwy am y Llyffant Saeth Las isod:

Maint a phwysau Broga’r Saeth Las

Yn mesur uchafswm o 6 cm ac yn pwyso dim ond 5 g, mae’r Llyffant Saeth Las yn ddyddiadur anifail , gyda disgwyliad oes o tua 6 blynedd. Ar ben hynny, mae'n gyffredin i fenywod fod yn fwy ac ychydig yn fwy cadarn na gwrywod, sydd â blaenau bysedd mwy trwchus. Ymhellach, y brogaod osaeth las fel arfer yn dechrau canu pan fyddant yn oedolion.

llyffant saeth las: beth yw ei darddiad a dosbarthiad daearyddol?

Mae'r llyffant bach gwenwynig hwn i'w gael yn y Guianas, Suriname a gogledd Brasil (lle cafodd ei ddarganfod ym 1969), ac mae wedi'i ddosbarthu ar draws llawer o'r Amazon Brasil. Maent yn anifeiliaid y mae'n well ganddynt fyw o dan greigiau a mwsoglau ger nentydd, ond mae hefyd yn gyffredin i'w canfod mewn coed. Yn ogystal, yn gyffredinol, mae'r Llyffant Arrow Las yn ffafrio ardaloedd o goedwigoedd llaith a chynnes wedi'u hamgylchynu gan safana sych.

Beth mae Broga'r Saeth Las yn ei fwydo arno?

Mae gan y Blue Arrow Frog ddeiet pryfysol, hynny yw, yn seiliedig yn bennaf ar bryfed. Mae bwydlen yr amffibiaid hwn yn cynnwys mosgitos, termites, pryfed, morgrug a chwilod. Mae'r anifeiliaid hyn hefyd yn bwyta arachnidau, fel gwiddon a phryfed cop, ac anifeiliaid bach eraill, er enghraifft, mwydod a lindys.

Yn y cyfamser, mewn caethiwed, mae eu bwyd yn cael ei wneud yn y bôn o griced a phryfed ffrwythau. Mae ffaith ddiddorol yn ymwneud â'i wenwyndra: mae bwyd y Llyffant Arrow Las yn dylanwadu'n uniongyrchol ar gynhyrchiant y gwenwyn cryf.

Atgenhedlu Broga Blue Arrow

Mae atgenhedlu fel arfer yn digwydd yn ystod y tymor glawog. Mae gwrywod yn denu merched, sy'n ymateb i'r alwad, sy'n arwain at gystadleuaeth ymosodol nes mai dim ond un sydd ar ôl.enillydd. Mae'r fenyw fuddugol yn cychwyn y ddefod carwriaeth trwy wthio a mwytho'r gwryw gyda'i bawennau blaen. Mae paru, felly, fel arfer yn digwydd mewn man diarffordd, yn agos at ffynhonnell dŵr.

Gweld hefyd: Yakutian Laika: chwilfrydedd, pris, gofal a mwy am y brîd!

Gall Llyffant Saeth Las benywaidd ddodwy cydiwr o ddau i chwe wy, sy'n cael eu cadw'n llaith nes eu bod yn deor tua 14 i 18 diwrnod yn ddiweddarach. Yna, mae'r penbyliaid yn cael eu cludo i gronfa fechan o ddŵr i ddatblygu. Maent yn aeddfedu ac yn dod yn oedolion tua 10 i 12 wythnos yn ddiweddarach.

Gweld hefyd: Beth mae parakeet yn ei fwyta? Rhestr gyflawn gyda ffrwythau, porthiant a mwy!

Rhyfedd y Broga Blue Arrow

O'i gorff wedi'i stampio mewn lliwiau llachar i'r croen dirgel sy'n cuddio ei wenwyndra , y Mae gan Blue Arrow Frog gyfres o nodweddion diddorol, megis y ffaith bod gan bob unigolyn batrwm unigryw o smotiau, yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gydag olion bysedd dynol unigol. Mwy:

Broga saeth las: er ei fod yn wenwynig, nid yw'n cynhyrchu ei wenwyn ei hun

Gall dos bach o wenwyn broga saeth las ladd tua 1500 o bobl, ond mae'r batrachotocsin cryf wedi'i leoli yng nghroen yr anifail heb ei syntheseiddio gan ei organeb ei hun. Mae hyn yn digwydd oherwydd y diet sy'n seiliedig yn bennaf ar forgrug gwenwynig a phryfed sy'n gyfrifol am y niwrotocsin. Mewn caethiwed, mae gostyngiad yng ngwenwyndra'r amffibiad hwn, gan fod ei ddeiet yn dod yn wahanol.

Patrymau lliwio'r Llyffant Saethglas

Mae gan y broga saeth las liwiau hardd a bywiog a all amrywio rhwng patrymau o las gyda smotiau du o wahanol feintiau neu gefn melyn a choesau glas, yn amrywio mewn arlliwiau ysgafn a hyd yn oed yn agos at borffor tywyll. Mae'r patrymau cromatig amlwg yn helpu ysglyfaethwyr i gadw eu pellter, gan ddangos pa mor wenwynig y gall y llyffant bach hwn fod.

Traddodiad: gwenwyn hela

Anifail sy'n ennyn chwilfrydedd hyd yn oed ynglŷn â'i darddiad yw'r Llyffant Saeth Las o'i enw. Yn ogystal â'r lliwiau dwys, dylanwadodd ffactor arall ar enw'r broga hwn. Roedd traddodiad diwylliannau brodorol, fel pobl Chocó Colombia, yn defnyddio gwenwyn yr amffibiaid hyn ar flaenau eu saethau cyn hela. Gyda'r cyfuniad hwn o wybodaeth, daeth yr ymadrodd "llyffant saeth las" yn fwy na digonol ar gyfer yr amffibiad bach hwn.

Broga saeth las: sut mae'n teimlo ac yn cyfathrebu?

Mae'r gwenwynig bach hwn wedi'i gynysgaeddu â synhwyrau gwych o olwg ac arogl sy'n ei gwneud hi'n hawdd iawn dal ei ysglyfaeth. Yn ogystal, mae ganddo ffordd wych o gyfathrebu pan fydd tresmaswr yn goresgyn. Yn yr achos hwn, mae'r Blue Arrow Frog yn defnyddio cyfres o alwadau fel rhybudd, ac yn ystod y cyfnod paru, mae gwrywod yn defnyddio galwadau meddal i ddenu benywod.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, amffibiaid unigol yw Brogaod Arrow Glas, ac eithrio pan fo anghydfod tiriogaethol yn digwydd, sy'n cynnwys ymladdymhlith unigolion mewn set o ymddygiadau ymosodol sy'n cynnwys cydio yn yr abdomen a hymian ysbeidiol.

Mewn perygl

Nid yw Llyffant y Saeth Las eto ar y rhestr rhywogaethau sydd mewn perygl, ond oherwydd ei harddwch, mae'n un o'r anifeiliaid sy'n dioddef o fasnachu anifeiliaid. Mae problemau o hyd megis dinistrio eu cynefin a bodolaeth ffwng marwol o'r enw 'Chytrid', sy'n gyfrifol am ddifa poblogaethau amffibiaid ledled y byd.

Mathau eraill o lyffantod saeth

Mae gan y teulu Dendrobatidae nifer fawr o aelodau ac, ar hyn o bryd, mae mwy na 180 o rywogaethau o ddendrobatidae yn hysbys. Maent i gyd yn rhannu'r hynodrwydd o gynhyrchu tocsinau cryf sydd wedi'u lleoli yn y croen ac mae ganddynt allu mawr i addasu'n ddaearyddol. Yn y grŵp hwn, yn ogystal â'r broga saeth las, mae mathau eraill o lyffantod saeth yn sefyll allan. Cwrdd â rhai:

Golden Arrow Frog

Mae Brogaod Saeth Aur (Phyllobates terribilis) yn cael eu hystyried fel y rhai mwyaf gwenwynig o'r teulu Dendrobatidae ac maen nhw, fel y Brogaod Arrow Glas, yn hynod o angheuol. Y gwenwyn a gynhyrchir ganddynt yw homobatrachotocsin, cyfansoddyn cemegol marwol sy'n gallu achosi methiant organau lluosog.

Mae Phyllobates terribilis yn endemig i arfordir Môr Tawel Colombia ac mae ganddo'r un gwenwyn a geir ym mhlu aderyn Pitohui, o Gini Newydd.

Llyffant Saeth Coch a Glas

Mae'r Llyffant Saeth Coch a Glas (Oophaga pumilio) hefyd yn cynrychioli teulu Brogaod y Saeth Las ac mae'n eithaf gwenwynig. Mae gwenwyn y llyffant lliwgar hwn yn ganlyniad i'r sylwedd batrachotocsin, sy'n deillio o fwyta a threulio morgrug.

Gellir dod o hyd i'r amffibiad hwn yng nghoedwigoedd isel a llaith Canolbarth America, yn fwy penodol yng nghanolbarth dwyrain Nicaragua, yn y Costa Rica a gogledd-orllewin Panama.

llyffant Saeth Gwyrdd a Du

Cynrychiolydd gwych arall o deulu Dendrobatidae yw'r Broga Saeth Gwyrdd a Du (Dendrobates auratus) hardd, llachar a lliwgar. Mae i'w ganfod ar lethrau'r Môr Tawel , o Costa Rica i Colombia , ac mewn gwledydd eraill yng Nghanolbarth America fel y Caribî , Panama a Nicaragua . Ymhellach, yn union fel y Llyffant Blue Arrow, mae Dendrobates auratus yn hynod o wenwynig ac angheuol.

Llyffant y Saeth Las: anifail hardd y mae'n rhaid ei gadw

Gwelsom yma, er ei fod bach a gwenwynig, mae Llyffantod y Saeth Las yn bwysig iawn oherwydd eu nodwedd bioddangosydd, fel y trafodwyd uchod. Yn ogystal, mae yna gymunedau ymchwil meddygol sydd wedi cynnal astudiaethau arbrofol ar y defnydd meddyginiaethol o wenwyn rhai o'r rhywogaethau hyn o lyffantod dartiau gwenwynig.

Felly, ni ddylid trin Llyffant y Saeth Las fel dihiryn. o natur, ond ie fel anifail anhygoel ac o bwysigrwydd mawr i'r amgylcheddAmgylchedd. Ar ben hynny, nawr rydych chi'n gwybod popeth am y rhywogaeth egsotig a pheryglus hon, o nodweddion corfforol i ymddygiad. Onid yw'r ffawna a'r fflora yn anhygoel?
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.