Ci Papillon: hanes, nodweddion, pris a mwy!

Ci Papillon: hanes, nodweddion, pris a mwy!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod y ci bach Papillon?

Yn tarddu o Ewrop fel ci anwes ac yn cael ei garu gan deulu brenhinol, mae'r Papillon neu Small Continental Spaniel yn sefyll allan am siâp ei glustiau, sydd wrth ymyl ei wyneb yn debyg i löyn byw.

Yn yr achos hwn Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu am lefel uchel deallusrwydd y brîd, ei allu i gymdeithasu a'i barodrwydd mawr i chwarae a chadw cwmni i'w berchnogion.

Byddwch hefyd yn dysgu pam ei fod yn brîd. brid sy'n costio mwy nag eraill, am ei sensitifrwydd i oerfel a pha ofal arall sydd ei angen gyda'i iechyd, yn ogystal â chwilfrydedd megis tarddiad ei enw a'r etifeddiaeth a etifeddodd Papillon gan ei diwtor.

Nodweddion brîd y Papillon

Wyddech chi eu bod, yn ogystal â'r Papillon, yn deillio o linach arall o'r Spaniel Cyfandirol bach? Gweler isod broffil ffisegol y brîd a pha mor hir y gall fyw.

Tarddiad a hanes

Nid oes consensws ynghylch tarddiad ci Papillon. Mae'r cofnodion hynaf yn cyfeirio at wahanol wledydd Ewropeaidd, megis Ffrainc, Gwlad Belg, yr Eidal a Ffrainc.

Fodd bynnag, gan mai term Ffrengig yw ei henw, mae'r rhan fwyaf o gymdeithasau yn priodoli ei darddiad i'r wlad hon, megis ci anwes. Ymddangosodd y Papillons tua 1800 ac maent yn deillio o linach arall o'r Continental Spaniel, sef y Phalènes. Ym Mrasil, mae Papillon yn fwyei spaniel yn ei glin. Roedd yr uchelwyr a brenhinoedd eraill yn hoff iawn o'r brîd, megis y Brenin Harri II, a wariodd fwy na 10,000 o goronau ar y brîd ym 1576.

Gadd hefyd gan beintwyr

Sut oedd ci roedd teulu brenhinol Ewrop yn ei garu'n fawr, ac roedd yn gyffredin yn y gorffennol i frenhinoedd a breninesau esgusodi ar gyfer arlunwyr ynghyd â'u Papillons.

Un o'r paentwyr a'i portreadodd fwyaf oedd yr Eidalwr Tiziano Vicelli, mewn gweithiau a grëwyd o $ 1,500 ,00. Un o'r gweithiau mwyaf adnabyddus yw portread teuluol o Louis XIV gyda'i gydymaith pedair coes. Arlunwyr eraill a gofnododd y Papillon yn y gorffennol oedd Watteau, Boucher, Fragonard a Rubens.

Daeth enghraifft o'r brîd yn etifedd ffortiwn

Roedd y Papillon wrth eu bodd gan y dosbarth uwch. hanes yn ymwneud ag etifeddiaeth yn ddiweddar. Yn 2014, gadawodd yr actores Lauren Bacall 10,000 o ddoleri i ofalu am ei sbaniel bach.

Yn ôl y newyddion ar y pryd, cofnododd yr artist yn ei hewyllys ei bod wedi gadael y swm at y diben hwn. Y person a oedd yn gyfrifol am ofalu am yr anifail anwes oedd ei fab. Yn artistig roedd Lauren Betty Joan Perske ac ymhlith y ffilmiau amlwg y cymerodd ran ynddynt mae "The Edge of the Abyss" (yn 1946), "Prisoner of the Past" (yn 1947) a "How to Marry a Millionaire" (yn 1953) .

Ci deallus a chymdeithasol yw'r Papillon

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, nid yw'r Papillonbrîd poblogaidd iawn ym Mrasil ac mae'r gost i'w brynu yn uwch na bridiau eraill, er bod y costau o ddydd i ddydd, gyda brîd a theganau, o fewn y safon.

Nawr rydych chi'n gwybod os ydyw brid sy'n gofyn am amser gan y perchennog ar gyfer ymarfer corff a rhywfaint o ofal iechyd penodol, ond sy'n hawdd iawn i'w ddysgu. Hefyd fel y dangosir yn y canllaw hwn, mae'n anifail sydd wrth ei fodd yn rhyngweithio â phobl ac anifeiliaid eraill a dylai ddarparu llawer o eiliadau o lawenydd i'r teulu sy'n ei ddewis!

poblogaidd.

Maint a phwysau

Yn ôl Cydffederasiwn Cinophilia Brasil (CBKC), mae'r Papillon yn cyrraedd 28 centimetr yn y cyfnod oedolion. O ran pwysau, mae dau gategori. Mae'r lleiaf yn cael ei ffurfio gan anifeiliaid sy'n pwyso llai na 2.5 kilo ac o leiaf 1.5 kilo, yn wrywod a benywod.

Mae'r categori arall, yn y cyfnod oedolion, yn cyflwyno rhwng 2.5 a 4.5 cilo ar gyfer gwrywod ac o 2.5 i 5 kilos ar gyfer merched. Mae'r maint hwn yn gysylltiedig â bod eich corff yn hirach nag y mae'n dal. Mae'r Papillon yn ysgafnach ac yn fyrrach na'r sbaniel mawr neu ganolig.

Côt

Mae gan y Papillon wallt hir dros y rhan fwyaf o'r corff, ond dim is-gôt. Mae'r gôt yn doreithiog, yn sgleiniog, yn gain ac yn donnog. Mewn rhai rhannau o'r corff mae'r ffwr yn fyr, fel yr wyneb, y trwyn a rhan o'r coesau. Mae'n ffurfio mwng ar y gwddf ac mae ymylon yn ymddangos ar y clustiau, un o'i brif nodweddion.

Mae gan y Papillon gôt gefndir gwyn ac mae'r arlliwiau eraill, yn dywyllach, yn ymddangos fel smotiau neu fandiau, yn bennaf mewn du a caramel. Ar yr wyneb, mae'r smotiau tywyll yn siâp mwgwd.

Disgwyliad Oes

Disgwyliad oes ci Papillon yw 13 i 15 mlynedd. Mae cyrraedd yr hirhoedledd mwyaf posibl ar gyfer y brîd yn dibynnu ar ddiet cytbwys o ansawdd, ymarferion corfforol ac ymweliadau rheolaidd â'r milfeddyg.

Er mwyn cynyddu hyd oes, mae hefyd yn bwysigrhoi sylw i ddiagnosis cynnar o glefydau. Mae gan y Papillon ragdueddiad i gwympo'r tracea, sy'n achosi rhwystr i'r sianel hon. Gall hefyd gyflwyno dysplasia ffoliglaidd, sy'n achosi colli gwallt, yn ogystal â phroblemau clyw, golwg a phatellar, gan achosi dadleoli asgwrn y pen-glin.

Personoliaeth y brid Papillon

Y Mae Papillon yn gi cymdeithasol ar y cyfan, ond mae angen rhai addasiadau arno o oedran cynnar. Gwiriwch isod beth yw natur arferol y brîd a sut i weithredu i osgoi aflonyddwch emosiynol.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae ci Papillon yn weithgar iawn ac yn hoffi rhedeg, cyfarth a chwarae. Ond nid yw hyn fel arfer yn achosi anghyfleustra i'w tiwtoriaid, gan eu bod yn gi doeth a deallus iawn.

Ategir ei allu gwybyddol gan un o'r tywyswyr enwocaf. Mae'r brîd yn wythfed yn safle cudd-wybodaeth cwn Stanley Coren, felly mae'n hawdd ei hyfforddi i fod yn ufudd. Ar y llaw arall, os caiff ei fagu ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o'r amser, gall ddatblygu anhwylderau emosiynol a dangos ymddygiad ymosodol mewn rhai sefyllfaoedd.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae ci Papillon nid yn unig yn cymdeithasu'n dda gydag anifeiliaid eraill yn ogystal â mynd atyn nhw fel arfer i'w gwahodd i chwarae.

O ran anifeiliaid anwes mwy, yr unig eithriad gan arbenigwyr yw bod yna oruchwyliaeth gan diwtor, agan fod gan y Papillon strwythur corff bregus a gellir ei anafu mewn chwarae garw. Fodd bynnag, fel yn y rhan fwyaf o achosion, yr argymhelliad yw y dylid ysgogi cymdeithasu rhwng y brîd hwn ac anifeiliaid eraill o oedran cynnar fel ei fod yn digwydd yn haws.

A ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Mae'r Papillon yn rhyngweithio'n dda iawn yn amgylchedd y teulu ac fe'i hystyrir yn gwmni gwych i blant, ond argymhellir hefyd bod cymdeithasoli yn digwydd o oedran cynnar. Mae goruchwyliaeth ac arweiniad ymlaen llaw hefyd yn angenrheidiol i blant mewn perthynas â gemau mwy garw, er mwyn osgoi brifo'r anifail anwes bach.

Mewn perthynas â dieithriaid, mae'n tueddu i gymdeithasu'n gyflym gydag ymweliadau â'r tiwtoriaid. Ynglŷn â phobl anhysbys sy'n cyrraedd ar eu pennau eu hunain ac yn cael eu dehongli fel bygythiad, bydd yn cyfarth fel rhybudd.

A all gael ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Mae'r Papillon yn frid cymaradwy iawn sy'n gysylltiedig iawn â'i berchnogion ac nid yw'n hoffi cael ei adael ar ei ben ei hun am gyfnodau hir o amser. Gall bod yn ynysig, yn ogystal ag achosi aflonyddwch emosiynol ac arwain at ymddygiad ymosodol, wneud iddo ddod yn anghymdeithasol, yn groes i bersonoliaeth safonol y brîd.

Am y rheswm hwn, mae ci yn cael ei argymell yn fwy ar gyfer teuluoedd gyda mwy o amser . Mae cael anifeiliaid anwes eraill, iard gefn fawr, llogi cerddwyr neu hyd yn oed mynd â nhw i fannau lle mae anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn - gan eu bod fel arfer yn ufudd - hefyddewisiadau amgen.

Prisiau a chostau brîd ci Papillon

Mae costau'r Papillon yn ddrytach nag anifeiliaid anwes eraill. O dan yr erthygl hon, darllenwch ganllaw gyda threuliau sylfaenol a chanllawiau ar sut i wneud dewis diogel ym mhob sefyllfa.

Pris ci bach Papillon

Mae gan gi bach Papillon brisiau yn dechrau ar $4,000 , 00 yn y farchnad anifeiliaid anwes ar hyn o bryd, ond gall gyrraedd hyd at $12,000.00, gan nad yw'r brîd yn boblogaidd iawn ym Mrasil.

Mae oedran, rhyw, gwarant pedigri, diffyg llyngyr a microsglodyn ymhlith y ffactorau sy'n dylanwadu ar y diffiniad o y pris terfynol. Mae'r gwerth hefyd yn gysylltiedig â'i harddwch egsotig, y ffaith ei fod wedi'i fagu'n wreiddiol fel ci anwes ac mae'n un o'r cŵn callaf yn y byd.

Ble i brynu'r ci Papillon?

Oherwydd ei fod yn frîd nad yw'n boblogaidd iawn ym Mrasil, nid oes unrhyw fridwyr Papillon wedi'u hachredu gan bob cymdeithas cwn ym Mrasil. Fodd bynnag, mae'n bosibl dod o hyd i gynelau achrededig yn y Clube Paulistano de Cinofilia ac yng Nghlybiau Cenel Triângulo Mineiro a Santa Catarina, er enghraifft.

Argymhelliad hyfforddwyr anifeiliaid a chyrff anllywodraethol yw ymweld â'r cenel cyn prynu a gwirio bod yr holl ddogfennaeth mewn trefn, er mwyn osgoi annog y farchnad ddirgel a chamdriniaeth.

Treuliau bwyd

Prisir pecyn bwyd 10-cilo ar gyfer Papillon felo $115.00. Yn achos cŵn bach, amcangyfrifir mai hyd y pecyn yw pedwar mis.

Yn achos oedolion, tri mis fydd hyd y pecyn. Mae'r cyfrifiad yn seiliedig ar bwysau ac oedran cyfartalog pob un o'r ddau gyfnod bywyd hyn. I ddiffinio'r union swm, rhaid i'r gwarcheidwad arsylwi ar yr arwyddion ar gyfer oedran, pwysau a rhyw a ragnodir ar becynnu'r cynnyrch. Mae cost byrbrydau tua $ 20.00 y mis.

Milfeddygol a brechlynnau

Fel gyda'r rhan fwyaf o fridiau, y ddau frechlyn a argymhellir ar gyfer Papillon yw gwrth-gynddaredd ac amryfalent (V8 a V10 yn gyffredinol). Mae pob dos ohonynt yn costio rhwng $60.00 a $90.00.

Dylid defnyddio gwrth-gynddaredd yn bedwar mis oed, gydag atgyfnerthiad blynyddol. Mae'r un amryfalent yn cael ei gymhwyso ar ôl mis a hanner o fywyd, gyda dau atgyfnerthydd bob 25 diwrnod a chynnal a chadw blynyddol. Mae ymweliadau milfeddygol arferol, a ddylai ddigwydd bob chwe mis i flwyddyn, yn costio rhwng $100.00 a $200.00.

Teganau, Tai ac Ategolion

Bydd tŷ ar gyfer eich Papillon yn costio rhwng $50.00 (plastig ) i $200.00 (pren pinwydd). Mae'r pris yn amrywio yn ôl y deunydd, y gellir ei badio hefyd, er enghraifft.

Mae'r coleri ar gyfer y maint hwn yn dechrau ar $40.00, tra gellir dod o hyd i dennyn ôl-dynadwy, sy'n hirach ac yn rhoi mwy o ryddid i'r anifail anwes, am $28.00. Mae'n hysbys bod y straen spaniel hwn yn hoffigemau, felly mae buddsoddi mewn peli, ffrisbi a teethers yn bwysig. Mae prisiau'r darnau hyn yn amrywio o $5.00 i $30.00.

Gofalu am y ci bach Papillon

O sensitifrwydd i oerfel i sychu'r clustiau, mae angen cyfres o ragofalon ar y Papillon i cynnal bywyd iach. Deall sut i fynd ymlaen ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn isod.

Gofal plant

Yn ogystal â'r brechiadau angenrheidiol a'r gwrthlyngyryddion, mae'n bwysig rhoi sylw i'r sensitifrwydd i oerfel sydd gan y Papillon, yn enwedig yn nechreuad bywyd. Mae angen buddsoddi mewn dillad gaeaf.

Ar y cam hwn, mae hefyd yn bwysig bod yn fwy sylwgar i'w gysylltiad â phlant ac anifeiliaid anwes mwy, gan fod ganddo faint bregus a gall gael ei frifo. Hefyd am y rheswm hwn, mae'n bwysig rhoi sylw i brynu porthiant gyda'r fitaminau sy'n angenrheidiol ar gyfer twf yr anifail anwes, yn ogystal â phroteinau, carbohydradau, brasterau, mwynau a ffibrau.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Yr argymhelliad ar gyfer cŵn bach Papillon - hyd at 12 mis - yw 70 gram o borthiant y dydd ar gyfartaledd. Dylid rhannu'r swm hwn rhwng tri a phedwar pryd y dydd.

Ar gyfer oedolion, yr argymhelliad yw tua 85 gram y dydd, wedi'i wasgaru dros ddau bryd. Mae'r union swm yn amrywio yn ôl yr oedran penodol, pwysau a rhyw, felly mae angen arsylwi ar y tabl presgripsiwn ybrand, fel arfer wedi'i argraffu ar y pecyn. Dylai fod rheolaeth dros fyrbrydau hefyd, a ddylai gynrychioli 5% o'r diet dyddiol.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'r Papillon yn egnïol iawn ac yn hoffi rhedeg a neidio. Am y rheswm hwnnw, mae'n sefyll allan mewn cystadlaethau chwaraeon ystwythder cwn. Am y rheswm hwn, mae angen ymarfer corff dyddiol arno, y gellir ei gynnig ar ffurf dwy daith gerdded o tua 30 munud, yn ogystal â chwarae gartref, gyda pheli, teethers ac eitemau eraill.

Gan ei fod yn hoffi cymdeithasu gydag anifeiliaid eraill, bydd cael partneriaid anifeiliaid anwes gartref yn eich helpu i wario'ch egni mewn ffordd iach gyda nhw.

Gofal gwallt

Gan eich bod yn sensitif i oerfel, yr argymhelliad yw bod y perchennog Papillon byth yn dewis cot sy'n rhy fyr. Dylid brwsio o leiaf unwaith yr wythnos, i gael gwared ar flew budr a threuliedig, gyda brwsh meddal, er mwyn peidio ag achosi niwed i'r croen.

Gweld hefyd: Neidr gysgu: Gweld a yw'n wenwynig, ei faint, ei nodweddion a mwy!

Dylid ymdrochi unwaith y mis ar gyfartaledd neu pan fyddwch yn fudr a gyda cholur niwtral a phenodol ar gyfer cŵn. Mae angen sychu'r clustiau'n dda er mwyn osgoi heintiau.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Dylai glanhau dannedd y Papillon ddechrau o gi bach, er mwyn iddo ddod i arfer â'r gweithgaredd hwn . Mae angen y mesur hwn i osgoi ceudodau, tartar a chlefydau eraill.

Rhaid brwsioo leiaf dair gwaith yr wythnos, gyda brws dannedd a phast dannedd wedi'u gwneud ar gyfer cŵn. Un awgrym yw cynnig byrbrydau ar ôl brwsio, fel y gall ei gysylltu â rhywbeth da. Rhaid torri'r hoelion o leiaf unwaith i osgoi llithro a'r anifail anwes rhag cael ei frifo.

Gweld hefyd: Maritaca: Gweler gwybodaeth bwysig am y rhywogaeth hon

Chwilfrydedd am frid Papillon

Wyddech chi mai tarddiad enw'r Papillon Are oeddech chi'n perthyn i frenhines? A beth am eu presenoldeb ym mhaentiadau artistiaid gwych? Darllenwch am hyn a chwilfrydedd eraill isod.

Ystyr ei henw yw "pili-pala"

Ystyr yr enw Papillon yw pili pala yn Ffrangeg. Mae hyn oherwydd siâp ei glustiau, sy'n fwy hirgul, agored a gyda llawer iawn o wallt, yn gysylltiedig â'r staen ar ei wyneb, sy'n debyg i'r pryfyn hwn.

Credir i'r enw ddod o'r modd y galwodd Maria Antoinette, Brenhines Ffrainc, ei hanifail, yr hwn oedd o'r brîd hwn. Nid yw'r cyfeiriadau at bryfed a'r iaith Ffrangeg mewn perthynas â'r sbanielau cyfandirol hyn yn stopio yno. Ei amrywiad arall yw'r Phalènes, y mae ei henw yn golygu gwyfyn yn Ffrainc.

Roedd Marie Antoinette, Brenhines Ffrainc, wrth ei bodd â'r brîd

Mae cofnodion hanesyddol yn dangos bod Marie Antoinette yn gysylltiedig iawn â'i Papillon a'r ei alw yn “Le Petit Papillon”, sy’n golygu Y Glöyn Byw Bach.

Yn ôl y cofnodion hyn, cyrhaeddodd y frenhines i gael ei lladd â gilotîn, ar Hydref 16, 1793, yn ystod y Chwyldro Ffrengig, gyda
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.