Maritaca: Gweler gwybodaeth bwysig am y rhywogaeth hon

Maritaca: Gweler gwybodaeth bwysig am y rhywogaeth hon
Wesley Wilkerson

Dod i adnabod parotiaid

Mae parotiaid yn perthyn i deulu'r parotiaid, adar deallus iawn ag ymennydd datblygedig. Fe'u hystyrir yn “gefndryd” i baracedau a pharotiaid ac, fel hwythau, mae ganddynt y gallu i efelychu gwahanol fathau o synau a rhai geiriau.

Gweld hefyd: Pysgod addurniadol: Gwybod rhywogaethau, nodweddion a mwy!

Fe'u ceir yng nghoedwigoedd a safanaiaid De America ac, felly, fe'u hystyrir yn adar neootropig.

Er bod rhai rhywogaethau gwahanol o barotiaid, maent i gyd, yn anad dim, yn llai na pharotiaid, gyda chynffon fer ac mae'r ardal o amgylch y llygaid yn ddi-flew.

Heblaw hynny, mae yna gyfres o chwilfrydedd a nodweddion penodol i'w gwybod am barotiaid. Gwyliwch!

Rhyfeddod am y maritaca

Mae gan yr adar bach hyn hynodion diddorol. Maent yn adnabyddus yn genedlaethol am fod yn siaradus a deallus, yn wahanol i barotiaid eraill o ran arferion bwyta ac atgenhedlu. Dysgwch fwy amdanynt isod!

Tymor bridio parotiaid

Mae parotiaid fel arfer yn bridio rhwng mis Awst a mis Ionawr. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r cyplau, yn eithaf neilltuedig, yn symud i ffwrdd o'r grŵp ac yn defnyddio nythod neu ceudodau gwag mewn coed i amddiffyn yr wyau a chywion y dyfodol.

Mae'n gyffredin i'r fenyw ddodwy 3 i 5 wy, a fydd yn cael ei ddeor am tua 25 diwrnod. Yn ystod yr egwyl hon, mae'r cwpl yn gwario eudiwrnod yn gwylio dros y nyth. Mae'r gwryw, yn ystod y dydd, yn archwilio'r amgylchoedd i amddiffyn y teulu rhag ysglyfaethwyr ac yn gyson yn cymryd tro gyda'r fenyw i'w chadw'n ddiogel.

Yn ogystal â gofal rhieni, mae'n ddiddorol sôn mai adar sy'n perthyn i barotiaid i deulu o adar unlliw, hynny yw, maent yn aml yn cadw'r un partner am oes. Faint o gariad, na?!

Bwydydd y mae parotiaid yn eu bwyta

Ym myd natur, mae parotiaid fel arfer yn bwydo ar ffrwythau aeddfed a melys iawn, fel papaia, afocado, banana, mango a guava. Yn ogystal, fe'u hystyrir yn anifeiliaid ffrwythlon, gan eu bod hefyd yn bwyta ffrwythau nad ydynt mor felys.

Os oes gennych barot yn eich tŷ neu'n bwriadu bod yn berchen ar un, yn gyfreithiol ac wedi'i ardystio gan IBAMA, mae rhai manylebau ynghylch y bwydo. Pan fydd yr anifail yn gi bach, rhaid i'r bwyd a roddir iddo fod â gwead uwd. Ar gyfer hyn, argymhellir past tripe ar gyfer llawryf, sydd i'w gael mewn siopau anifeiliaid anwes.

O ran bywyd oedolyn, mae'n bwysig pwysleisio bod gan barotiaid mewn caethiwed yr un sylfaen fwyd â'r rhai sy'n byw yn y gwyllt. natur.

Rhywogaethau parot

Mae'r term “parot” yn cyfeirio, yn ôl synnwyr cyffredin, at sawl rhywogaeth o adar sy'n perthyn i deulu'r parotiaid. Er gwaethaf lledaenu enw mor boblogaidd, yn dibynnu ar y rhywogaeth, mae gwahaniaethau sylweddol rhyngddyntadar. Dewch i adnabod rhai o'r prif baracedau isod:

Maracanã Parakeet

Mae gan y Parakeet Maracanã (Psittacara leucophthalmus) ffenoteip nodweddiadol iawn: mae'r gôt yn wyrdd yn bennaf gydag ochrau'r pen a'r gwddf cochlyd. Yn ogystal, mae ei ben yn hirgrwn a'i iris yn oren.

Er ei fod yn aderyn swnllyd, mae'n gynnil wrth symud ymhlith y coed ac fel arfer mae'n cysgu mewn heidiau, ac eithrio yn ystod y tymor magu. Mae'n byw mewn coedwigoedd llaith a lled-llaith, corsydd a choedwigoedd oriel. Ymhellach, mae hefyd yn gyffredin mewn ardaloedd trefol.

Gweld hefyd: Darganfyddwch bris Ring Neck glas, turquoise, fioled a mwy

Yn anffodus, mae’r arferiad o fasnachu’r adar hyn yn gyffredin, gan eu bod yn rhywogaeth dof iawn.

Parakeet Coch

Hefyd a elwir y parakeet gwyrdd, mae'r parakeet cyfoethog (Brotogeris tirica) yn rhywogaeth endemig sy'n byw yng Nghoedwig yr Iwerydd.

Mae ei liw sylfaenol yn wyrdd ac ochrau ei ben, ei frest a'i abdomen yn wyrdd melynaidd, y nape yn laswyrdd, gwaelod yr adenydd yn frown ac, yn olaf, y pig yn frown gyda arlliwiau ysgafnach ar ei ben. Mae llawer o liwiau yn ymwneud â'r rhywogaeth!

Yn ogystal, mae'r parotiaid hyn yn gallu dynwared sŵn adar eraill yn berffaith ac, yn gyffredinol, mae'r gwrywod yn fwy “siaradus” na'r benywod.

Maitaca - verde

Mae'r maitaca-verde hardd ac egsotig neu maitaca-bronzeada (Pionus maximiliani) yn adnabyddus am fod â'rpen gydag arlliwiau o lwyd a glas. Yn ogystal, ar hyd y gwddf mae ganddo streipen borffor, mae ganddo big melyn, adenydd gwyrdd a chynffon goch.

Ym Mrasil, fe'u ceir yn y rhanbarthau cerrado, caatinga a gogledd-ddwyrain. Mewn gwledydd Lladin eraill, fe'u gwelir yn Bolivia, Paraguay a gogledd yr Ariannin.

Ymhlith y parotiaid, mae'n un o'r parotiaid mwyaf cyffredin a thoreithiog.

Parotiaid: adar lliwgar, siaradus, clodwiw

Gan wybod mwy am barotiaid mae modd sylweddoli pa mor anhygoel yw’r ffawna trofannol!

Yma daethoch chi i gysylltiad â chwilfrydedd am yr adar hyn a sylweddoloch faint o synnwyr cyffredin sydd o’i le wrth gyffredinoli a pharotiaid dryslyd, oherwydd o fewn y dosbarthiad hwn mae llawer o rywogaethau â nodweddion unigoledig.

Yng ngoleuni hyn, cofiwch bob amser, os ydych am brynu parot, chwiliwch am siopau a bridwyr a gyfreithlonwyd gan IBAMA. Ynddyn nhw, mae'r adar eisoes yn cael eu bridio mewn caethiwed ac yn tueddu i addasu'n haws i'r amgylchedd domestig. Felly, nid ydych yn niweidio ecosystem Brasil ac nid ydych yn cyflawni unrhyw drosedd amgylcheddol!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.