Ci yn colli llawer o ffwr? Gweld yr achosion a beth i'w wneud

Ci yn colli llawer o ffwr? Gweld yr achosion a beth i'w wneud
Wesley Wilkerson

Ydy ci sy'n colli llawer o wallt yn normal?

Yn yr erthygl hon fe welwch fod pob ci yn taflu gwallt ac mae hyn yn gwbl normal hyd yn oed os nad oes gan eich ci unrhyw afiechyd. Mae hyn yn rhan o adnewyddiad cyson y gôt. Gellir sylwi ar golli gwallt trwy gydol y flwyddyn, yn enwedig mewn bridiau â gwallt hirach.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod colli gwallt yn normal dim ond pan fydd yn digwydd yn unffurf ac nad yw'n gysylltiedig â symptomau, fel arall gallai fod o ganlyniad i rhai problemau iechyd ac felly mae'n dda bod yn ymwybodol er mwyn osgoi problemau difrifol. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am gŵn yn colli llawer o wallt.

Beth sy'n achosi i gi golli llawer o wallt?

Mae yna nifer o ffactorau sy'n arwain at golli gwallt mewn cŵn, oherwydd mewn cŵn mae hen wallt yn cael ei gyfnewid am eni rhai newydd ac iach. Fodd bynnag, mae yna resymau eraill a all niweidio iechyd yr anifail anwes ac arwain at gwymp y gwifrau. Isod mae'r achosion posibl a sut i'w trin.

Mae rhai bridiau'n taflu mwy o wallt

Rydych chi'n gwybod eisoes ei bod hi'n gyffredin i gŵn golli gwallt, ond mae rhai yn colli mwy nag eraill. Y prif wahaniaeth yn hyn o beth yw brîd y ci bach. Mae rhai bridiau'n colli llawer yn naturiol, tra nad yw eraill.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am bysgota? Ar y môr, gyda polyn a mwy

Dyma'r prif fridiau sy'n bwrw'r mwyaf o wallt: Saint Bernard, Akita, Chow Chow, Golden Retriever a Labrador. Os bydd y ras oOs yw'ch anifail anwes ar y rhestr, paratowch eich sugnwr llwch!

Colli gwallt naturiol

Mae'n nodedig bod cŵn bob amser yn colli llawer iawn o wallt. Mae hyn yn rhan o broses ffisiolegol y ci bach, a achosir gan heneiddio'r gwallt ac yn fuan ar ôl i'r rhai newydd gael eu geni. Yn ystod y broses hon, ni effeithir ar gôt y ci bach, gan ei fod yn cael ei ddisodli'n gyson.

Mae'r newid gwallt fel arfer yn digwydd ddwywaith y flwyddyn, gan newid o'r haf i'r gaeaf. Fel ym Mrasil nid yw'r tymhorau'n ddiffiniedig iawn, mae'n arferol i'r cyfnewid hwn ddigwydd trwy gydol y flwyddyn, gan fod yn fwy cyffredin mewn rhai amseroedd penodol. Yn ogystal, mae'n arferol po hynaf y mae'r anifail anwes yn ei gael, y mwyaf yw'r golled gwallt.

Beichiogrwydd yn achosi colli gwallt

Ffactor arall sy'n cyfrannu at golli gwallt mewn merched yw'r cyfnod pan fydd hi i mewn gwres ac yn ystod beichiogrwydd, oherwydd hormonau rhyw. Pan fo'r ci yn mynd trwy newidiadau hormonaidd, mae'n hollol normal iddi golli mwy o wallt.

Fodd bynnag, mae colli gwallt yn un o'r prif symptomau gan afiechydon a achosir gan anhwylderau hormonaidd. Felly, rhaid i chi fod yn ymwybodol, oherwydd os na fyddwch chi'n gofalu am y sefyllfa hon ar unwaith, gall droi'n rhywbeth difrifol iawn. Mae clefydau fel gorthyroidedd a hyperadrenocorticedd ymhlith y rhai mwyaf cyffredin mewn rhai bridiau.

Maeth annigonol

Mae maethiad afreolaidd yn broblemar gyfer y ci. Mae angen cynnal diet cytbwys fel bod y swm angenrheidiol o faetholion yng nghorff yr anifail anwes, gan fod diffyg y maetholion hyn yn effeithio ar gôt ac iechyd y ci bach. Os nad yw diet eich ci yn cynnwys sinc, fitaminau, omega 3 a 6, bydd colli gwallt yn sicr yn fwy.

Dyna pam ei bod yn bwysig darparu diet sy'n llawn maetholion a fitaminau i'ch ci ac arsylwi y bwydydd sy'n achosi alergeddau i osgoi problemau iechyd, megis cosi, gwendid, blinder gormodol, gan fod y rhain hefyd yn ffactorau sy'n achosi colli gwallt anifeiliaid anwes.

Brwsio annigonol

Brwsio, er ei fod yn ymddangos syml iawn, mae'n un o'r prif ofal y dylech ei gymryd gyda'ch ci. Mae hyn oherwydd bod ganddo'r swyddogaeth bwysig o atal ei gôt rhag ymlediad bacteria a ffyngau.

Fodd bynnag, os na chaiff hylendid ei wneud yn gywir, gall y ci gael problemau difrifol a fydd yn arwain at golli gwallt gormodol, fel fel llid y croen, clwyfau, alergeddau, ffwng, ac ati.

Defnyddio meddyginiaeth

Defnyddiwch feddyginiaeth dim ond pan fo angen a phan gaiff ei argymell gan filfeddyg. Peidiwch byth â gorffen neu ddechrau triniaeth heb gyfathrebu ag arbenigwr yn gyntaf. Gall y defnydd anghywir o feddyginiaeth effeithio ar iechyd y ci, gan achosi salwch difrifol neu alergeddau.

Dynodir eich bod bob amserewch â'ch ci at y milfeddyg a gwnewch yr arholiadau arferol, felly byddwch chi'n gwybod y clefydau posibl y gall eu cyflwyno a'r argymhellion i'w dilyn gyda'r meddyginiaethau cywir ar gyfer pob achos.

Pryd ddylwn i boeni?

Rydych eisoes yn gwybod bod rhai ffactorau naturiol megis hinsawdd, oedran a brid yn effeithio ar faint o wallt y mae eich ci yn ei ollwng yn naturiol. Fodd bynnag, mae ffactorau annaturiol eraill sy'n niweidiol i gôt y ci a dylech eu hosgoi.

Os bydd gwallt eich ci yn dechrau cwympo allan yn fwy na'r arfer, yn afreolaidd a bod gennych symptomau fel cosi , cosi , cosi , cochni , neu unrhyw symptom arall, mae hyn yn golygu y dylech fod yn bryderus a cheisio atebion cyn gynted â phosibl.

Beth i'w wneud pan fydd y ci yn colli llawer o wallt?

Os yw eich ci yn colli mwy o wallt nag arfer, mae angen ei wirio cyn gynted â phosibl, gan eich bod eisoes wedi gweld y gall llawer o achosion niweidio cot eich anifail anwes. Yn yr achos hwnnw, rhaid dilyn rhywfaint o ofal i osgoi salwch a chadw gwallt eich ci yn iach. Edrychwch isod am awgrymiadau ar beth i'w wneud.

Brwsiwch yn rheolaidd

Brwsio yw un o'r dulliau sylfaenol o hylendid cŵn. Mae'n lleihau effeithiau colli gwallt gormodol, yn cael gwared ar faw a gwallt rhydd, ac yn hyrwyddo tylino sy'n cynorthwyo cylchrediad y gwaed. Hyd yn oed cŵn gyda ffwrmae angen brwsio'r rhai byrrach yn rheolaidd.

Mae'n bwysig dewis brwsh sy'n ddelfrydol ar gyfer math gwallt eich ci ac i wneud tynnu gwallt yn haws, dylid brwsio i gyfeiriad eich ci. Mae'n hanfodol bod brwsio yn digwydd bob dydd. Mae brwsio'r gôt yn lân ac yn sych yn ffordd o atal clefydau.

Bolchi'n iawn

Bolchi eich ci yn rheolaidd ac yn gywir, gan ddilyn yr holl ragofalon angenrheidiol. Y peth delfrydol yw baddonau wythnosol neu bythefnosol yn dibynnu ar frid a chôt eich ci. Mae angen gwybod sut i ddewis y deunyddiau cywir ar gyfer rhoi bath i'ch anifail anwes fel nad yw'n cael clwyfau, alergeddau a llid.

Gweld hefyd: Llyw Wagyu: gweler proffil brid, chwilfrydedd, pris a mwy

Gan fod tymheredd corff cŵn yn uwch na bodau dynol, mae'n dda bod y tymheredd mae'r dŵr ar gyfer y bath yn amrywio o oer i gynnes. Peidiwch ag anghofio rinsio'ch anifail anwes yn aml, gan fod gweddillion materol hefyd yn achosi colli gwallt ac mae hyn yn rhywbeth syml i'w osgoi.

Bwydo a hydradu'ch ci yn dda

Bwyd yw'r ffordd hawsaf o wneud hynny. cael yr holl faetholion sydd eu hangen ar eich corff. Rydych chi eisoes yn gwybod bod diffyg fitaminau a maetholion pwysig yn achosi colli gwallt mewn cŵn bach, felly mae'n bwysig darparu diet iach sy'n diwallu holl anghenion cŵn bob amser.

Bwydydd â sinc, omega 3, omega 6 , fitamin D,mae fitamin C a fitamin E yn hynod bwysig yn neiet eich anifail anwes, gan eu bod yn cryfhau cot y ci, gan adael y llinynnau'n iachach, yn gwrthsefyll, yn sgleiniog ac yn hydradol. Peidiwch ag anghofio rhoi dŵr i'ch anifail anwes bob amser, gan y bydd hyn yn helpu i gadw ei gôt yn hydradol hyd yn oed yn fwy.

Ymarfer corff yn rheolaidd

Mae straen hefyd yn ffactor pwysig sy'n niweidio iechyd eich ci. Yn union fel y mae colli gwallt yn digwydd mewn pobl, mae straen hefyd yn arwain at golli gwallt difrifol mewn cŵn. Dyna pam ei bod yn bwysig bod y tiwtor yn cymryd amser i ymarfer gweithgareddau gyda'i anifail anwes sy'n hybu lles a hapusrwydd.

Creu trefn gyda'ch ci lle gall gael hwyl. Mae teithiau cerdded dyddiol, teganau gartref, gweithgareddau corfforol sy'n datblygu'r ymennydd, oriau da o gwsg iach heb sŵn ac anghysur a digon o bresenoldeb teuluol yn hanfodol. Mae'r pethau hyn yn lleihau diflastod a straen.

Ewch â'r ci i dorheulo

Mae torheulo'n bwysig nid yn unig i ni fodau dynol, ond hefyd i'r ci, oherwydd mae'r haul yn cyflwyno'r fitamin D sy'n hanfodol ar gyfer corff y ci bach. Yn ogystal, mae torheulo'n darparu mwy o amsugno ffosfforws a chalsiwm yng nghorff yr anifail anwes. Mae gwallt sy'n dod i gysylltiad â'r haul yn tyfu'n gryfach ac yn iachach.

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am drin eich ci

Mae meithrin perthynas amhriodol hefyd yn ddull hylendidbwysig ar gyfer tynnu baw a gwallt rhydd o ledr y ci. Yr arwydd yw bod y tosa yn cael ei wneud bob 15 diwrnod yn dibynnu ar ei frid. Fodd bynnag, mae gan rai bridiau fel y Sharpei, er enghraifft, ffwr llawer byrrach. Felly, nid oes angen meithrin perthynas amhriodol cyn belled â bod hylendid rheolaidd, gyda baddonau a brwsio.

Hyrwyddo cyfoethogi amgylcheddol

Ar gyfer unrhyw gi, mae amgylchedd iach yn hanfodol. Mae angen i'r ci bach gael ei le ei hun, lle gall chwarae, cysgu, bwyta a pherfformio'r holl weithgareddau angenrheidiol heb anghysur a straen. Mae'n dda osgoi synau ac ymladd wrth ymyl y ci, oherwydd ar wahân i fod yn niweidiol, gall hefyd ei wneud yn ofidus ac yn ymosodol.

Peidiwch ag anghofio gwahanu lle dim ond iddo wneud ei weithgareddau ffisiolegol (baw a pee ), fel nad yw bob amser mewn cysylltiad â'r amhureddau hyn, gan y gall hyn achosi heintiau pan fyddant mewn cysylltiad â'r croen.

Ci yn colli llawer o ffwr: byddwch yn ofalus!

Fel y gwelwch yn yr erthygl hon, mae'n gyffredin iawn i gŵn sied gwallt trwy gydol y flwyddyn mewn ffordd gyson a homogenaidd. Ac felly, nid oes dim i boeni amdano yn yr achos hwn. Fodd bynnag, pan fo afreoleidd-dra a symptomau yn gysylltiedig â'r golled hon o wallt, gall rhywbeth mwy fod y tu ôl iddo ac mae angen talu sylw a cheisio triniaeth cyn gynted â phosibl i osgoi rhywbeth mwy difrifol.

Rydych chi hefyd yn ei ddarllen ymay gall problemau megis maeth annigonol, straen, anhwylder hormonaidd a hylendid afreolaidd effeithio ar iechyd ac o ganlyniad côt y ci, gan achosi colli gwallt yn ormodol.

Felly, peidiwch ag anghofio dilyn yr argymhellion a mynd â'ch anifail anwes i y milfeddyg pryd bynnag y bo angen, yn ogystal â gweithredu yn y ffyrdd yr ydym yn eu cynghori i atal y codwm gormodol hwn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.