Ci yn teimlo pan fydd perchennog yn mynd i farw? Darganfyddwch y gwir!

Ci yn teimlo pan fydd perchennog yn mynd i farw? Darganfyddwch y gwir!
Wesley Wilkerson

Ydy hi'n wir bod ci yn teimlo pan fydd y perchennog yn mynd i farw?

Yn yr erthygl hon, fe welwn y gall cŵn fod yn anifeiliaid anhygoel a phan fo gwir gysylltiad rhyngddynt a’u perchennog, mae’r anifeiliaid hyn mor ffyddlon nes eu bod yn gallu canfod sefyllfaoedd di-rif o’u cwmpas. eu gwarcheidwad

Oherwydd eu bod yn hynod angerddol am eu perchennog, maent yn arsylwi pob symudiad, ystum, agwedd ac felly'n llwyddo i adnabod rhai sefyllfaoedd, hyd yn oed cyn iddo ddigwydd. Mae'r corff dynol yn aml yn amlygu arogleuon anganfyddadwy i bobl, ond mae cŵn yn cyrraedd yr arogl hwn o bell ac ar adeg marwolaeth ni fyddai'n wahanol. Gwiriwch y rhesymau hyn a rhesymau eraill yn fanwl yma!

Sut mae ci yn teimlo pan fydd ei berchennog yn marw?

Fel y dywedasom, nid yw gwyddoniaeth yn gallu penderfynu o hyd sut mae ci yn teimlo bod ei berchennog yn mynd i farw, ond mae astudiaethau'n tueddu i newid newidiadau cemegol a biolegol yn y corff dynol, y gellir eu deall yn berffaith. gan y ci. Deall popeth yma!

Maent yn gallu canfod clefydau

Mae cŵn yn anifeiliaid sydd, mewn gwirionedd, oherwydd bod ganddynt synnwyr arogli brwd iawn, mae astudiaethau'n dangos eu bod yn gallu canfod amrywiaeth eang o foleciwlau mewn crynodiadau bach iawn: ystyrir eu bod yn gallu adnabod un rhan mewn pedwarliwn.

Ar y llaw arall, dim ond un rhan mewn biliwn y gall bodau dynol ei hadnabod. Am y rheswm hwn, mae'r anifeiliaid hyngallu canfod clefydau yn ôl nodweddion cemegol ac arogleuon. Er enghraifft, gallant arogli a chofio'r cyfansoddion organig anweddol sy'n cael eu ffurfio mewn celloedd dynol fel: poer, chwys, dagrau, wrin, ac ati.

Gall cŵn ganfod epilepsi

Rhai astudiaethau a hyfforddiant ei wneud gyda llawer o anifeiliaid, er mwyn eu dysgu sut i ganfod epilepsi mewn bodau dynol. Wrth hyfforddi ci trwy osod rhai cynwysyddion a drefnwyd yn y labordy, lle'r oeddent yn cynnwys samplau o'r aroglau a anadlwyd allan yn ystod ymosodiad epileptig, dangosodd y data fod gan y cŵn lefel o atebion cywir ym mhob sesiwn a oedd yn amrywio rhwng 67% a 100% .

Gweld hefyd: Jacu: gweld nodweddion yr aderyn, bwyd a mwy

Mae'r canlyniadau hyn yn dangos, yn y dyfodol, y gellir rhagweld ffitiau gan gŵn cydymaith yn seiliedig ar arogleuon sy'n cael eu hanadlu allan gan bobl ag epilepsi.

Cŵn yn dal emosiynau dynol

Am a amser hir, Er gwaethaf honiadau i'r gwrthwyneb gan berchnogion cŵn, roedd gwyddonwyr ac arbenigwyr eraill yn credu, pan oedd ci yn ymddangos i ddeall ei berchennog, roedd yn union fel robotiaid a fyddai'n cael eu hyfforddi mewn cyfuniad o ymddygiad dysgedig a'r perchennog yn taflunio rhinweddau dynol .

Yn ddiweddar, mae'n ymddangos bod astudiaethau newydd ar sut mae cŵn yn deall ac yn ymwneud â geiriau, emosiynau ac iaith y corff pobl, llawer o chwilfrydedd ac ymchwil yn dod i'r amlwg.

Y dyddiau hyn, mae wedi'i brofi hynnymae cŵn yn deall ac yn ymwneud â geiriau y mae bodau dynol yn eu cofnodi, mae ymadroddion ac iaith y corff hefyd yn gyfryngau ar gyfer y berthynas ffyddlondeb hon.

Newidiadau biocemegol mewn pobl ddiabetig

Mae ymchwil eisoes wedi'i brofi gan ymchwil bod cŵn yn iawn. anifeiliaid sensitif, deallus a chyda synnwyr arogli hynod awyddus. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws pan fyddant wedi'u hyfforddi i ddod yn gŵn anwes ac felly'n gallu helpu nifer o bobl â chyd-forbidrwydd.

Mae'r cŵn hyn yn cael hyfforddiant dwys, yn aml yn gallu gweld arogleuon anadlu allan yn anweledig i bobl, gyda hyn maent yn yn gallu cyrraedd argyfyngau o hypoglycemia yn eu perchnogion sydd â diabetes.

Newidiadau hinsawdd

Yn union fel ni, bodau dynol sydd â rhai adweithiau corfforol i'r newid yn y tywydd, mae anifeiliaid domestig hefyd fel hyn. Yn enwedig cŵn sy'n dioddef llawer ar ddiwrnodau poeth ac sydd angen rhywfaint o ofal penodol yn y pen draw.

Pan fydd pob tywydd yn newid, mae gan gŵn ystum gwahanol, oherwydd pan fydd ffryntiau oer neu glaw trwm yn dod, maen nhw fel arfer yn teimlo ofn, oherwydd i synau mellt a tharanau, ar yr adegau hyn mae gofal yn hanfodol, gan osod eich ffrind mewn lle sy'n teimlo'n ddiogel ac yn gynnes.

Cŵn yn canfod daeargrynfeydd

Mae gwyddonwyr yn profi bod gan anifeiliaid y gallu synhwyraidd i rhagweld ffenomenautrychinebau naturiol, yn ogystal â daeargrynfeydd. Mae'r ffenomen hon yn cynhyrchu nwy sy'n dod allan o'r gwaelod ac yn dod i'r wyneb ac yna i'r atmosffer. Yn gyfoethog mewn ïonau positif, mae'n cynyddu cynhyrchiant hormonau mewn cŵn, gan eu gwneud yn fwy cynhyrfus.

Fodd bynnag, mae rhai ysgolheigion yn rhoi'r enghraifft, oherwydd clyw acíwt cŵn, y gallant deimlo a chlywed y cerrig yn symud o gwmpas ymhell ac o dan y ddaear. Fel ataliad, gall cael ci helpu llawer, mewn sefyllfaoedd a all arwain at golli bywyd.

Yr hyn y gall cŵn ei deimlo y tu hwnt i farwolaeth eu perchennog

Gwelsom y rhesymau pam mae ci yn ymddangos fel pe bai'n teimlo marwolaeth neu broblemau posibl gyda'i diwtor, ond nid yw'n stopio yno. Gweler yn y darn hwn beth arall y gall cŵn ei deimlo, yn ogystal â marwolaeth y perchennog!

Beichiogrwydd

Mae cŵn yn anifeiliaid mor sensitif fel y gallant sylweddoli pan fydd menyw yn feichiog. Gwyddom, pan fydd pob merch yn beichiogi, eu bod yn cael newidiadau corfforol yn awtomatig a dyna pam, gyda’u synnwyr arogli craff, eu bod yn teimlo gwahaniaeth yn arogl y tiwtor. Sydd yn gryf oherwydd newidiadau hormonau yn ystod beichiogrwydd.

Mae rhai o'r anifeiliaid hyn hyd yn oed yn newid eu hymddygiad ynghyd â'r tiwtor, yn newid eu hwyliau, yn dod yn fwy amddiffynnol a gwyliadwrus i unrhyw ystum gan berson arall tuag at eu perchennog.<4

Moment geni

Mae cŵn nid yn unig yn gallu synhwyro’r hyn rydych chi’n ei deimlo, maen nhw hefyd yn synhwyrounrhyw newid mewn arogl, yn enwedig gan fenyw feichiog. Pan fydd yr amser geni yn cyrraedd, mae'r fenyw unwaith eto'n mynd trwy rai trawsnewidiadau corfforol ac am y rheswm hwn mae'n rhyddhau cyfres o hormonau sy'n ei pharatoi ar gyfer y foment fawr.

Mae'r hormonau hyn yn rhyddhau arogleuon nad yw pobl yn sylwi arnynt, ond nid wrth gi, oherwydd y mae yn gwybod yn iawn beth sy'n digwydd.

Ofn

Pan ddywed rhywun fod cŵn yn gallu dweud os oes ofn ar rywun, y mae'n iawn, ond nid oherwydd cyfrif o'r arogl fel y mae llawer yn ei feddwl, ond am yr agwedd, yr ystum, tensiwn y cyhyrau ac iaith y corff. Mae'r ci yn gallu adnabod yr holl enghreifftiau hyn.

Gall yr anifail ddehongli ofn y person fel bygythiad ac ymateb i amddiffyn ei hun, oherwydd pan fyddwn yn teimlo ofn mae ein organeb yn mynd i mewn i gyflwr o straen sy'n sbarduno adweithiau corfforol ac mae'r ci yn deall yr agwedd hon yn awtomatig fel braw.

Maen nhw'n gwybod pryd mae'r perchennog yn mynd i adael a dod yn ôl

Cyn gynted ag y byddwch chi'n gadael y cartref, mae'r anifail anwes yn mynd i rywle, yn ynysu ei hun yno ac yn treulio llawer o amser yn gorwedd a chyda mynegiant anfoddog, yn aros felly hyd ei ddychweliad. Nid yw gwyddoniaeth yn gallu pennu sut mae ci yn gweld ein heisiau ni o dan amodau arferol.

Gall dangos hiraeth gan gŵn fod yn anhwylder a elwir yn bryder gwahanu. byddwch yn drist hebrheswm ymddangosiadol. Un o'r prif arwyddion bod y ci yn gweld eisiau'r perchennog yw pan mae'n drist heb unrhyw reswm amlwg.

Ydych chi'n gwybod ble mae'r perchennog wedi bod

Fel y gwyddom eisoes, mae'r ci yn un anifail gyda synnwyr arogli craff a thrwy hynny gallwch chi adnabod yn gyffredinol ble rydych chi wedi bod, pan fyddwch chi'n gwybod arogl y lle neu pan fydd yr arogl hwnnw'n dod yn ailadroddus.

Maen nhw'n gallu adnabod y person yr oeddech chi gydag ef, neu hyd yn oed pan fyddwch yn mynd â chi i'r lle, gallwch hefyd nodi dull sy'n ddigon agos i'r man lle'r oedd y person wedi gadael. Oherwydd yr ansawdd cŵn gwych hwn, maent yn aml yn cael eu hyfforddi i helpu'r fyddin mewn gwasanaethau, yn fwy amrywiol.

Cŵn yn teimlo pan fyddant yn cael cam

Yn ogystal â dynion a rhai primatiaid, mae cŵn hefyd anifeiliaid sy'n aros yn bryderus pan fyddant yn teimlo eu bod yn cael cam ac yn peidio â chydweithredu â'u tiwtor. Mae rhai'n dweud mai cynddaredd yr anifail yw hi, ond mae'r ci wedi brifo mewn gwirionedd.

Gweld hefyd: Pinscher: prisiau, costau, nodweddion a mwy am y brîd hwn

A byddwch yn ofalus bod rhai agweddau yn eu cof fel nad ydynt byth yn anghofio ac mae hyn yn golygu y bydd yn colli teyrngarwch ac ufudd-dod i'r anifail un diwrnod. ei diwtor ac un awr gall ei ymddygiad newid yn y fath fodd fel y gall hyd yn oed gyrraedd ymosodol.

Gall y ci fesur amser

Yn yr un ffordd ag y gall bodau dynol deimlo bod amser yn mynd heibio, gan ddefnyddio synhwyrau, gall cŵn hefyd ganfod amser trwy eu synhwyrau. Gyda'u gweledigaeth, hyd yn oed os ydynt yn gweld mewn du a gwyn, gallantgorffennwch gyda'r tymheredd, yr arogl, faint o olau sy'n mynd i mewn drwy'r ffenestri a gwybod ai dyma'r amser y mae eich tiwtor ar fin cyrraedd.

Ffordd arall, digon arferol y mae'r cŵn yn ei ddeall, yw bod y tiwtor wedi bod yno ers amser maith oddi cartref ac, felly, mae ei ddyfodiad yn agosáu wrth i'w synnwyr arogli a synnwyr cryfach fod ganddynt fwy o synnwyr o amser.

Dewis yr ystafell ymolchi wrth faes magnetig y blaned

Dangosodd astudiaeth a wnaed gan arbenigwyr bioleg fod yn well gan gŵn faw ar ongl yn unol â maes magnetig y Ddaear. Gwelwyd yr ymddygiad mewn sefyllfaoedd maes magnetig sefydlog, lle'r oedd y cŵn yn ymgarthu yn cyd-fynd â'r cyfeiriad Gogledd-De.

Mewn sefyllfaoedd cythryblus, fodd bynnag, ni chafodd gweithgaredd y cŵn bach ei ailadrodd, sy'n profi bod ganddynt fagnetig. sensitifrwydd. Fel arfer mae cŵn “rhydd”, hynny yw, cŵn nad oeddent ar dennyn yn tueddu i wneud eu hanghenion yn fwy cyson, tra nad yw carcharorion yn ailadrodd yr ymddygiad.

Gall cŵn synhwyro pan nad yw'r perchennog yn iach

Nawr fe wyddoch mai cwn yn wir yw ffrind gorau dyn. Rydym yn dod i'r casgliad, er gwaethaf yr holl rinweddau, megis synnwyr arogli brwd a chlyw sensitif, y rhan fwyaf o'r amser y mae cŵn yn ei ddefnyddio er mwyn helpu, bod yn agos ac achub y tiwtor, y maent mor deyrngar ac angerddol iddo.

Daethom i'r casgliad hefyd pwy sy'n aml yn defnyddio eu diflanedig a'u sensitifrwydd,lle gallant ganfod ofn, arogleuon, symudiadau a mynegiant y rhai o'u cwmpas a'u bod yn gallu dirnad a theimlo, rhywbeth na all bodau dynol â'r llygaid noeth ei ganfod.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.