Jacu: gweld nodweddion yr aderyn, bwyd a mwy

Jacu: gweld nodweddion yr aderyn, bwyd a mwy
Wesley Wilkerson

Erioed wedi clywed am Jacu?

Ydych chi wedi clywed am y rhywogaeth Jacu? Aderyn o Frasil yw'r Jacu, sy'n draddodiadol o Goedwig yr Iwerydd. Mae'r aderyn ffwr tywyll hwn yn anifail sydd â rhai nodweddion unigryw a diddorol. Wrth feddwl am amheuon ein darllenwyr, daethom yma â'r wybodaeth angenrheidiol i chwi ddysgu am y rhywogaeth.

Fyddech chi'n gwybod pa mor fawr yw'r aderyn Jacu? Beth yw eich nodweddion corfforol, pwysau ac arferion? Ydy'r aderyn Jacu yn anifail tawel neu heddychlon? Yn ddiniwed neu'n gwybod sut i amddiffyn ei hun? Beth mae'r adar hyn yn hoffi ei fwyta a sut maen nhw'n atgenhedlu? Ai adar sy'n hedfan ydyn nhw? Byddwch yn dysgu am yr holl bynciau hyn nawr yn: nodweddion cyffredinol Jacu. Gadewch i ni symud ymlaen?

Nodweddion cyffredinol y jacu

Mae'r jacu yn aderyn sy'n debyg iawn i ieir. Ydy e'n hoffi byw mewn coed? Nawr byddwch chi'n dysgu am nodweddion y Jacu. Byddwch hefyd yn dysgu am nodweddion ffisegol yr aderyn hwn, enw gwyddonol yr aderyn, cynefin, dosbarthiad, ymddygiad, atgenhedlu a mwy.

Enw

Mae gan yr aderyn Jacu yr enw gwyddonol Penelope obscura. Gelwir yr anifail hefyd yn Jacuguaçu. Mae'r enw yn tarddu o'r iaith frodorol Tupi a oedd yn bresennol ar arfordiroedd Brasil yn yr 16g. Mae'r term Jacu yn codi, felly, o gyffordd Tupi ju'ku a wa'su sy'n golygu jacu mawr. Y term Jacugellir ei ddeall hefyd fel bwytawr grawn

Yn ogystal, gelwir yr aderyn hefyd yn pava de monte. Eisoes, mae ei enw gwyddonol yn dod o'r Groeg a'r Lladin sy'n golygu: pene = bron, lophos = crest, obscurus = tywyll.

Agweddau gweledol ar y jacu

Mae'r jacu yn aderyn tywyll, canolig ei faint a chadarn. Mae ei ymddangosiad yn debyg i ieir a pheunod. Gall cyfaint yr aderyn amrywio, ond pwysau cyfartalog y rhywogaeth yw 1 kg neu 2 kg. Mae maint yr aderyn, gan gymryd i ystyriaeth blaen ei big i flaen y gynffon, tua 68 centimetr i 73 centimetr o hyd.

Afreolaidd yw lliw yr aderyn, ond du yw'r mwyafrif. yn anrheg. Mae arlliwiau o frown, castanwydd; mewn achosion eraill, gwyrdd olewydd. Mae wyneb yr anifail yn ddu, mae'r llygaid yn grwn ac yn goch. Mae gan yr anifail lithriadau coch ac nid oes unrhyw gribau. Nid oes unrhyw wahaniaeth yn y rhywogaeth. Mae'r pawennau'n rhydd o blu ac mae'r bysedd yn anisodactyl.

Cynefin a dosbarthiad y jacu

Mae'r aderyn jacu wedi'i ddosbarthu yng Nghoedwig Iwerydd Brasil a gellir ei ddarganfod hefyd yn y De-ddwyrain a'r De rhanbarthau Brasil. Yn ogystal, mae'r aderyn yn cael ei ddosbarthu yn yr Amazon ac mewn rhanbarthau o Ogledd-ddwyrain Brasil, gyda sbesimenau yn bresennol yn y caatinga a'r cerrado.

Bydd yr aderyn Jacu hefyd i'w gael mewn gwledydd fel Bolivia, Paraguay, Uruguay a Ariannin. Maent hefyd yn byw yn agos at afonydd a choed ffrwythau. Rhainmae anifeiliaid yn byw mewn amgylcheddau coedwig ac mae eu cynefin yn goed tal, anaml yn aros ar y ddaear.

Atgynhyrchu Gwaran

Yn anffodus, nid oes llawer o astudiaethau a chofnodion yn y llenyddiaeth ynghylch atgynhyrchu'r rhywogaeth hon . Yr hyn sy'n hysbys am y Jacu yw bod ei gyfnod o aeddfedrwydd rhywiol yn digwydd yn 1 mlwydd oed. Mae'r anifeiliaid yn unweddog ac mae'r cyfnod deori yn digwydd ymhen 28 diwrnod.

Mae'r copa yn digwydd ar ôl i'r fenyw dderbyn rhoddion y gwryw a'u cyfateb trwy ddawns a grunts unigryw o'r rhywogaeth. Mae'r cywion yn cael eu geni ar ôl 28 diwrnod ac mae'r benywod yn cynhyrchu tua phedwar i ddau wy.

Bwydo'r aderyn jacu

Mae'r adar jacu yn bwydo'n bennaf ar ffrwythau. Mae adar yn cadw'r hadau trwy fwyta'r ffrwythau. Mae'r ymddygiad hwn yn cael ei ddosbarthu fel ymddygiad cynhyrfus. Mae adar Jacu hefyd yn bwyta anifeiliaid di-asgwrn-cefn fel mwydod a dail hefyd. Mae'n well gan yr anifeiliaid egin murici a sinamon.

Gweld hefyd: Pwdl: nodweddion, ci bach, pris, gofal a mwy

Mae'r adar jacu hefyd yn chwilio am ffrwythau'r jabuticaba, mwyar duon, embaúba, jamelão, persimmon, calon palmwydd, pitanga. Gall anifeiliaid hefyd fanteisio ar gnydau llysiau fel pwmpen, letys, tatws melys, tomatos, ac ati. ac achosi anfodlonrwydd ac anhwylustod i ffermwyr.

Ymddygiad Gwaran

Anifail tiriogaethol yw'r Jacu. Mae hunanoldeb y rhywogaeth yn bresennol yn y ffaith nad yw adar eraill yn cael eu derbyn yn y grŵp ar ôl y goncwest.tiriogaeth gofod. Mae'r anifeiliaid yn hoffi byw mewn grwpiau mewn parau, neu ar eu pen eu hunain.

Yr anifeiliaid cryfaf yw'r alffas ac maen nhw'n arwain y grŵp cyfan. Mae'r Jacu hefyd yn ymddwyn yn gynnes pan fydd eisiau cyd-fynd â merched yn cynnig cerrig, gwellt, bwyd a changhennau. Nid yw'r anifeiliaid hyn yn hedfan yn aml iawn ac mae'n well ganddynt fyw'n dawel yn y coed gydag ymddygiad cynnil.

Statws cadwraeth y Jacu

Nid yw statws cadwraeth y Jacu yn cael ei ystyried yn fawr o bryder. O fewn y raddfa gadwraethol, nid yw'r rhywogaeth dan fygythiad o ddifodiant yn helaeth mewn sawl rhanbarth. Fodd bynnag, er mwyn iddo aros mewn cyflwr o fawr o bryder, mae angen i fodau dynol gadw byd natur.

Isrywogaeth o jacu sy'n byw ym Mrasil

Oeddech chi'n gwybod bod gan yr aderyn jacu isrywogaeth ? Mae isrywogaeth anifeiliaid yn deillio o groesfannau sy'n dod â gwahaniaethau ffisegol i anifeiliaid, yn ogystal ag effeithio ar ranbarthau ac arferion. Dewch i ni edrych arno:

Jacu bolgoch

Ydych chi wedi clywed am yr aderyn Jacu â bol castanwydd? Mae gan yr anifail yr enw gwyddonol Penelope ochrogaster. Mae'n isrywogaeth o Jacu sydd ond i'w gael ym Mrasil. Yn gorfforol, mae'r aderyn yr un fath â'r Jacu Penelope aneglur, gyda dim ond ychydig o wahaniaethau bach.

Mae gan yr aderyn Penelope ochrogaster gefn gwyrddlas ac aeliau gwyn. Mae gan y rhywogaeth hefyd tuftcoch ac abdomen brown. Y rhanbarthau mwyaf hanfodol ar gyfer diflaniad y rhywogaeth yw talaith Minas Gerais.

Jacu Spix

Mae Jacu'r aderyn egsotig Spix hefyd wedi'i enwi'n wyddonol fel Penelope jacquacu. Mae gan yr isrywogaeth hon o Jacu sbesimenau ym Mrasil a thramor hefyd! Mae'r adar hyn i'w cael yn Venezuela, Periw, Guyana, Ecwador, Colombia a Bolivia.

Yn gorfforol, mae'r aderyn yn debyg i'r Jacu penelope obscura, fodd bynnag mae'r coesau'n binc ac mae gan gynffon yr aderyn islais olewydd gwyrdd. Ym Mrasil maen nhw'n byw yn Amazonas, Pará, Roraima, Acre a Rondonia.

Jacupiranga

Yr enw gwyddonol ar yr aderyn egsotig Jacupiranga yw Penelope pileata. Ychydig o wybodaeth sydd am yr isrywogaeth. Yr hyn sy'n hysbys yw bod yr isrywogaeth Jacu bron dan fygythiad ac yn bresennol yn yr ardaloedd o afonydd Madeira a Xingu i ddwyrain Pará, Tocantins a Maranhão o Brasil.

Yn gorfforol, mae'r adar hyn yn debyg i'r Jacu penelope obscura, ond y gwahaniaeth yw bod gan y Penelope pileata estyniad y gwddf i ddechrau'r coesau arlliwiau cochlyd yn ei blu. Yn ogystal, mae wyneb Penelope pileata yn llwyd ac ychydig o blu du sydd yn yr isrywogaeth, yn wahanol i'r Jacu obscura.

Jacuaçu

Mae Jacuaçu neu Penelope obscura yn byw yn y De-ddwyrain a De Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay a'r Ariannin. Mae gan yr adar blu du neu frown gydarhai crafiadau gwyn, wyneb du a dewlap coch bywiog ar y gwddf. Mae pawennau'r anifail yn ddu.

Mae llygaid y rhywogaeth yn goch ac mae presenoldeb llinynnau llyfn tebyg i flew sy'n amgylchynu pig y rhywogaeth. Mae pig y rhywogaeth yn llwyd tywyll, mae'r croen yn parhau'n ddu fel yr isrywogaeth arall.

Jacucaca

Mae'r isrywogaeth Jacucaca a enwir yn wyddonol Penelope jacucaca yn isrywogaeth endemig ym Mrasil. Fe'i ceir yn ardaloedd Maranhão, i'r de o Piauí a Ceara, y tu mewn i Bahia, Paraíba, Alagoas ac i'r gogledd o Minas Gerais.

Yn gorfforol, mae gan yr anifail liw brown mewn arlliwiau, ond yn oerach agos i liw sinamon. Llygaid coch a chribau amlycaf, gydag absenoldeb isleisiau gwyrddlas yn y plu. Mae gan yr anifail goesau pinc hefyd.

Jacupemba

Mae'r aderyn Jacupemba neu Penelope superciliaris, yn isrywogaeth ddiddorol o Jacu. Mae gan yr anifail sbesimenau wedi'u gwasgaru ar draws ardaloedd helaeth o Brasil. Y rhanbarthau i'r de o Afon Amazon, Maranhão ac Afon Madeira, yn rhanbarth Rio Grande do Sul a Paraguay.

Mae gan yr anifail yn ei blu islais olewydd gwyrddlas fwy yn bresennol nag mewn adar eraill. Mewn rhai sbesimenau, nid yw'n anghyffredin cael forelocks du llyfn. Mae patrwm y llygaid coch hefyd yn cael ei gynnal yn yr isrywogaeth hon.

Jacumirim

Mae'r Jacumirim yn isrywogaeth o Jacu sydd â'r enwgwyddonol gan Penelope marail, ond fe'i gelwir hefyd yn Brava lliw haul. Mae'r isrywogaeth hon wedi'i dosbarthu yng ngogledd-ddwyrain Amazonas, Pará, Amapá a Roraima. Mae lliwiau'r rhywogaeth yn llwyd gyda sglein wyrdd-olewydd trwy gydol ei blu.

Mae'r rhywogaeth yn byw yn agos at afonydd a llynnoedd. Mae patrwm maint ymhlith y rhywogaethau Jacu lle maent yn mesur yr un uchder, ond y Jacumirim yw'r aderyn Jacu lleiaf ymhlith pawb ac o'r herwydd, yr ysgafnaf hefyd.

Rhai chwilfrydedd am y Jacu

<12

Mae gan bob anifail rai chwilfrydedd ac ni fyddai adar yn wahanol chwaith. Gan eu bod yn perthyn i ieir, a yw'n bosibl bod adar jacus yn cyd-fyw ag ieir? Cyfathrebu adar Jacu, sut ydyn nhw? Rydyn ni'n gwahanu rhai o'r cwestiynau hyn er mwyn i chi ddysgu mwy am y rhywogaeth.

Nid yw Jacws yn paru ag ieir

Anifail unigolyddol yw'r aderyn Jacu. Mae ieir, ar y llaw arall, yn dueddol o fod yn anifeiliaid diniwed a gall y cydfodolaeth rhwng y ddau aderyn hyn arwain at wrthdaro tiriogaeth, gan nad yw adar Jacu yn derbyn gwahanol aelodau yn eu grwpiau. Felly, bydd yn anarferol i ieir gyd-fyw ag adar Jacu.

Mae gwahaniaethau hefyd rhwng yr adar hyn. Mae adar Jacu yn byw ar frig coed ac yn anaml yn mynd i lawr i'r ddaear i ryngweithio â rhywogaethau eraill o anifeiliaid, tra bod gan ieir hedfan cyfyngedig. Felly bydd yn gydfodolaethannhebygol.

Nodweddion cân y jacu

Bydd cân yr aderyn jacu yn wahanol ymhlith ei isrywogaeth. Bydd y caneuon yn denu gwrywod a benywod yn ystod y tymor paru, maent hefyd yn arwain lleoliad y praidd. Yn gyffredinol, mae rhywogaethau Jacu yn lleisio trwy hŵts, isrywogaethau eraill trwy grunts uchel. Mae lleisiau'r adar hyn yn anghydnaws a'u cân yn swnllyd.

Cyfathrebu a chanfyddiad o'r jacu

Mae'r adar jacu yn cyfathrebu trwy eu cân. Bydd yr alwad hon yn wahanol i sefyllfaoedd ac isrywogaethau penodol. Bydd yr aderyn Jacu yn sleifio i'w gywion mewn ffordd arbennig tra bydd yn gwneud synau gwahanol yn ystod cyfnodau paru, er enghraifft.

Mae gan yr aderyn Jacu ganfyddiad golau UV, sy'n amhosibl i bobl heb ddefnyddio offer. Mae gan adar hefyd olwg trichromatig ac maent yn gweld lliwiau cynradd yn well ac felly mae ganddynt ffordd anfesuradwy o weld y byd. Pan fyddan nhw'n gaeth mewn caethiwed neu'n gyfyngedig i'w dosbarthiad naturiol, maen nhw'n colli'r gallu anhygoel hwn.

Jacu, aderyn gwahanol y mae'n rhaid ei gadw

Rydych chi wedi dysgu rhai yn yr erthygl hon gwybodaeth am adar jacu egsotig. Rydych chi eisoes yn gwybod bod yr aderyn Jacu yn rhywogaeth sydd ag isrywogaeth amlwg yn ei ddosbarthiad gwyddonol. Yn ogystal, dysgoch am isrywogaethau sydd mewn perygl o ddiflannu a bod yr anifeiliaid hyndiddorol i'r amgylchedd.

Mae'r adar Jacu yn anifeiliaid sy'n helpu coedwigoedd i gael eu hailgoedwigo, gan eu bod yn wasgarwyr hadau da. Trwy hyn, mae'r adar hyn yn helpu'r biom Brasil i aros yn gytbwys trwy dwf naturiol y coedwigoedd. Felly, os ydych chi'n hoffi adar, peidiwch â mesur ymdrechion i warchod yr amgylchedd. Gallwch chi hefyd helpu byd natur trwy siarad â'ch ffrindiau am yr aderyn Jacu.

Gweld hefyd: Beth yw pris Dachshund? Gweler costau a threuliau gyda chreu!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.