Cocatiel Harlequin: popeth am wahanol fathau a lliwiau'r aderyn hwn!

Cocatiel Harlequin: popeth am wahanol fathau a lliwiau'r aderyn hwn!
Wesley Wilkerson

Cocatiel Harlequin: Yr aderyn tramor mwyaf annwyl ym Mrasil

Mae cocatiel yn adar cyfeillgar a deallus sy'n boblogaidd iawn fel anifeiliaid anwes. Mae'r cockatiel harlequin yn cynnwys, ymhlith adar, y rhywogaeth gyntaf sy'n deillio o dreiglad mewn caethiwed.

Cafodd ei ddarganfod yng nghanol 1949 yn San Diego, California, Unol Daleithiau America, ac mae ganddo liwiau sy'n wahanol i batrwm y cocati eraill. Mae'n ddiddorol nodi nad oes unrhyw aderyn harlequin yr un fath ag un arall, gan fod y cyfuniad o liwiau plu yn amrywiol. Mae'r ffaith hon hyd yn oed yn caniatáu cymharu ei bigmentiad unigryw a nodweddiadol ag olion bysedd!

Gwahanol fathau o adar cocatiel harlequin

Er gwaethaf unigoliaeth pob cocatiel harlecwin, mae'n bosibl sefydlu patrymau o i oruchafiaeth rhyw dôn. Er enghraifft, mae harlequins gyda mwy neu lai o felanin, ffaith sy'n caniatáu iddynt gael eu dosbarthu i dri phrif grŵp:

Cocatiel harlequin “ysgafn”

Adar harlequin “ysgafn” ”, a elwir hefyd yn harlequins ysgafn, mae tua 75% o'r corff wedi'i orchuddio â melanin, hynny yw, lliw tywyllach. Mae tua 25% o'r corff yn felynaidd neu'n wyn.

Gweld hefyd: Clipwyr ewinedd cath: gwybod y mathau a'r awgrymiadau ar gyfer eu defnyddio

Mae yna rai gwahaniaethau o fewn y grŵp “ysgafn”, er enghraifft: sinamon harlequin “ysgafn”, llwyd harlecwin “ysgafn” a llwyd perlog harlecwin “ysgafn”. .

Cockatiel Harlecwin Trwm

Ynglŷn â'r adar “trwm”, mae'n bwysig nodi bod treiglad y cocatiaid harlecwin hyn yn achosi i'r rhan fwyaf o'r plu fagu arlliwiau melyn neu wyn, yn enwedig yn rhanbarth yr adenydd.

Yn ogystal, mae yna is-ddosbarthiadau, megis yr harlequins sy’n ffurfio’r grŵp sinamon “trwm”.

Cocatiel harlequin “clir”

Yr adar “clir”, a elwir yn harlequins glân , nid oes ganddynt blu tywyll ar y cefn, adenydd neu gynffon. Mae'r pawennau a'r pig hefyd yn lliw golau. Mae'r llygaid, fodd bynnag, yn dywyll: y disgybl yn ddu a'r iris yn frown.

Mae'n hanfodol peidio â drysu rhwng y harlequins “clir” a'r Lutinos. Er ei fod bron yr un peth, mae lliw'r llygaid yn wahanol rhwng y grwpiau: yn Lutinos, mae'r iris a'r disgybl yn goch. Ymhellach, mae'n bosibl dod o hyd i wahaniaethau eraill rhwng y ddau fel cŵn bach.

Chwilfrydedd am y cocatiel harlequin

Mae yna rai chwilfrydedd am y cocatiel harlecwin sy'n eu gwneud yn unigryw ac arbennig. Darganfyddwch, isod, nodweddion sy'n gysylltiedig â'u hymddygiad, eu hatgynhyrchu a'u rhyngweithio â bodau eraill. Dewch i ni!

Ymddygiad yr adar

Mae'n werth nodi mai dim ond lliwiau'r plu y mae'r treigladau sy'n effeithio arnynt yn amrywio, nid y nodweddion eraill. Felly, fel cocatiaid eraill, mae harlequins yn hoffi dringo a chwarae. Maent yn adar eang ac nidmaent yn hoffi treulio llawer o amser mewn cewyll.

Yn ogystal, maent yn ymwrthol, yn addasu'n hawdd i newidiadau ac yn gymharol hawdd i'w bridio. Maent hefyd yn adar chwilfrydig a sylwgar iawn. Mae'n bwysig eu dofi tra'u bod yn ifanc, neu fe fyddan nhw'n troi'n sgit a bydd yn anodd addasu ymddygiad yr anifail.

Yn gyffredinol, maen nhw'n bwyllog iawn, yn garedig ac yn ffyddlon i'w perchnogion!

Atgynhyrchu'r cocatiel harlequin

Yn gyffredinol, mae cocatiaid benywaidd yn barod i baru tua 18 mis o fywyd. Pan ddônt i mewn i wres, i ddenu gwryw, codant eu cynffon a chirpio'n synhwyrol

Am y gwrywod, mae'r ddefod paru yn tynnu sylw: canant yn uchel, codant eu hadenydd a churant eu pigau yn y cawell neu ar wrthrychau eraill.

Ar ôl i'r ddau briodi, mae'r fenyw yn dodwy tua 5 wy, sydd â chyfnod deori o tua 22 diwrnod. Pan fyddant yn deor, mae adar bach yn cael eu geni sy'n agor eu llygaid ar ôl 9 diwrnod oed. Beth bynnag, ar ôl 30 diwrnod, mae'r cywion yn datblygu ffisiognomi tebyg i gocatil llawndwf.

Wyddech chi nad aderyn yw'r cocatiel?

Er bod synnwyr cyffredin yn credu bod adar ac adar yn gyfystyr, dydyn nhw ddim! Mae adar yn anifeiliaid asgwrn cefn gyda chorff wedi'i orchuddio â phlu; mae ganddynt big, esgyrn niwmatig, cnwd a gizzard; maent yn endothermig ac yn ofiparaidd.

Ar y llaw arall, mae adar yn adar sydd, er gwaethaf hynnygyda holl nodweddion adar, maent yn perthyn i'r urdd Passeriforme.

Felly, nid adar yw cocatiaid, gan eu bod yn perthyn i'r urdd Psittaciformes a'r teulu Cacatuidae! Oeddech chi'n gwybod hynny?

Rhyngweithio'r aderyn gyda chŵn

Ar y dechrau, mae'n naturiol bod rhywfaint o ddieithrwch rhwng y cocatiel harlequin a'r anifeiliaid anwes eraill yn y tŷ. Er gwaethaf hyn, mae angen annog cyswllt rhwng yr aderyn a'r cŵn sy'n byw yn yr un cartref.

Ar y dechrau, monitro rhyngweithiad yr anifeiliaid, gan gyfryngu a chywiro ymddygiad y ddau barti fel eu bod yn gwneud hynny. 'peidiwch â synnu. Dros amser, bydd cydfodolaeth y cocatiel a'r ci yn naturiol a gallant hyd yn oed gryfhau cysylltiadau, a thrwy hynny greu cyfeillgarwch hardd!

Mae'r cockatiel harlequin yn anhygoel ac yn swynol!

Yma fe wnaethoch chi gwrdd â'r cocatiel harlequin anhygoel, sy'n tarddu o fwtaniad sy'n ei wneud yn unigryw. Mae eu lliwiau gwahanol yn tynnu sylw ymhlith cocatielau eraill ac yn datgelu eu bod, yn ogystal â bod yn brydferth, yn adar rhyfeddol!

Cofiwch, os oes gennych anifeiliaid anwes eraill, ei bod yn ddiddorol mabwysiadu'ch cocatiel fel ci bach, oherwydd , fel hyn, bydd yn dod i arfer ag anifeiliaid eraill yn haws.

Gweld hefyd: Pa mor hen mae ci yn byw? Gweler amser cyfartalog a newidynnau

Gyda natur bwyllog a charedig, mae'r cockatiel harlequin Americanaidd yn aderyn anwes eithriadol a fydd yn siŵr o ennill eich calon.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.