Cŵn Gwarchod Gorau: 30 o fridiau mawr, canolig a bach!

Cŵn Gwarchod Gorau: 30 o fridiau mawr, canolig a bach!
Wesley Wilkerson

Sut i ddewis y ci gwarchod gorau!

Mae cŵn gwarchod wedi’u hyfforddi i amddiffyn eich teulu rhag pobl neu anifeiliaid na ddylai fod yno. Nid o reidrwydd bydd ci gwarchod yn ymosodol. Ei brif nodwedd yw rhybuddio pobl yn eich cartref am y problemau sy'n dod.

Fodd bynnag, gellir eu hyfforddi i ymosod a brathu os bydd y perchennog yn gorchymyn hynny. Bydd popeth yn dibynnu ar y greadigaeth. Nid yw hynny'n golygu na allant fod yn gariadus, yn ffyddlon, yn serchog, ac yn chwareus. Mae llawer ohonynt yn ymddwyn yn hynod felys a hael gyda'u teulu.

Yn y modd hwn, byddwn yn deall pa rai yw'r cŵn gwarchod gorau, sut maent yn ymddwyn mewn sefyllfaoedd o sylw, effro, perygl, yn ogystal â dealltwriaeth am eich personoliaeth ac arferion cyffredinol gyda dieithriaid. Dewch i ni!

Y Cŵn Gwarchod Mawr Gorau

Mae yna sawl math o gwn sy'n gallu bod yn wych am warchod eich cartref ac sy'n dal i fod yn effro ac yn amddiffyn eich teulu rhag problemau ar hyn o bryd. Dewch i ni ddarganfod pwy ydyn nhw!

Dobermann

Mae'r Dobermann yn gi poblogaidd iawn ym Mrasil. Mae eu cyfansoddiad genetig a'u cyhyrau yn eithaf cryf, fel sy'n amlwg yn eu hagweddau. Maent yn gadarn, ond hefyd yn hyblyg iawn, sy'n rhoi mantais iddynt o ran amddiffyniad a diogelwch, gan ddarparu ymwrthedd a chryfder i weithredu fel cŵn gwarchod.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r Gath Burmese: pris, nodweddion a mwy!

Y cŵn hynhyfforddiant cwn.

Dylai hyfforddiant cymdeithasu ac ufudd-dod ddigwydd o oedran cynnar. Mae'r Bugeiliaid hyn yn ddeallus iawn, yn athletaidd ac yn hynod ymroddedig. Mae angen iddynt ymwneud yn weithredol â'r teulu, yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae ymarfer corff, wrth ymyl y perchennog yn ddelfrydol, yn hanfodol ar gyfer hapusrwydd y brîd, gan eu bod yn sensitif iawn ac yn gariadus.

Y cŵn gwarchod gorau o faint canolig

Nesaf, gadewch i ni ddarganfod pwy nhw yw'r cŵn canolig eu maint a ddefnyddir hefyd fel gwarchodwyr. Mae'r rhan fwyaf yn ddeallus a chariadus iawn. Dewch i ni ddod i adnabod eu hymddygiad, a dadansoddi a fydden nhw'n cyd-dynnu â chi!

American Staffordshire Daeargi

Mae cŵn brîd American Staffordshire Terrier yn ffyddlon iawn i'w teuluoedd ac yw cŵn y maent fel arfer yn dod ymlaen yn dda â phlant. Fe'u gelwir yn gŵn gweithgar ac ufudd. Maent yn gwneud cymysgedd da rhwng bod yn garedig, amddiffyn eu teulu, a dewr, bod yn wyliadwrus o ddieithriaid.

Felly, nid yw'r cŵn hyn yn ymosodol oni bai eu bod yn cael eu cythruddo. Felly gall cymdeithasu a hyfforddiant cynnar eu helpu i fod yn gyfeillgar i ddieithriaid ac anifeiliaid eraill. Bydd y brîd hwn yn elwa o hyfforddiant cadarn ac ymroddedig i gymedroli eu tueddiad gwarchod, yn ogystal â bod yn gyflym i ddysgu'r dull gwobrwyo cadarnhaol.

Chow-chow

Gall cow-cow fod supercariadus gyda'r teulu, ond peidiwch â gadael i'w tu allan blewog, blewog eich twyllo. Maent mewn gwirionedd yn gŵn hela a gwarchod gwych sydd wedi bod o gwmpas am byth. Mae ganddo enynnau ar gyfer ymddygiad ymosodol, ond gyda hyfforddiant priodol, daw'n gorff gwarchod yn unig, heb unrhyw fwriad i frathu nac ymosod ar ddieithriaid.

Mae'r brîd hwn hefyd yn hynod deyrngar, yn annibynnol iawn ac yn isel ei gynhaliaeth, sy'n eu gwneud yn dewis gwych os ydych chi'n chwilio am gydymaith blewog sydd hefyd yn gwarchod diogelwch eich cartref hefyd.

Gweld hefyd: A all pigiad sgorpion melyn eich lladd? Gweld beth i'w wneud!

Tarw Daeargi

Mae daeargi tarw yn amddiffynnol iawn nid yn unig o'u teulu, ond hefyd gyda'u bwyd a'u teganau a'u tiriogaeth. Felly, maent yn gŵn gwarchod rhagorol. Bydd ei ffurfiant cyhyrol a'i rhisgl uchel yn dychryn darpar dresmaswyr. Byddan nhw hefyd yn mynd yn ymosodol os ydyn nhw'n teimlo bod rhywun yn eu bygwth nhw neu eu cartref.

Fodd bynnag, dim ond pan fo angen y bydd yr ochr hon ohonyn nhw'n ymddangos, felly nid yw'n nodwedd sy'n cael ei hannog yn fawr ymhlith teuluoedd. Fel y cyfryw, mae Bull Daeargi yn gŵn egnïol ac mae angen digon o ymarfer corff arnynt i sicrhau nad yw gormod o egni yn arwain at ymddygiad annymunol a dinistriol.

Border Collie

Border Collie yn tueddu i fondio yn agos iawn gyda phobl yn eu teulu, ond hyd yn oed gyda chymdeithasoli priodol, maent yn aml yn cael eu cadw gydadieithriaid. Maent yn frîd sy'n llythrennol yn defnyddio'u llais yn rhydd - byddant yn cyfarth pan fyddant yn gyffrous, wedi diflasu, dan straen, yn ofnus neu'n chwarae.

Felly os bydd dieithryn yn agosáu, mae'n debygol y bydd eich Border Collie yn cyfarth i'w rybuddio. mae'n. Fodd bynnag, eich gwaith chi fydd cymryd materion i'ch dwylo eich hun. Ar ôl yr agwedd hon, maent yn dod yn ymostyngol i'ch gorchymyn. Os na wnewch chi unrhyw beth, mae'n debygol iawn y byddant yn troi o gyfarth i ymosodiadau. Felly, mae'n gyfrifoldeb mawr eich bod yn ei hyfforddi o oedran cynnar fel ei fod bob amser yn rhyngweithio'n llwyddiannus.

American Pit Bull Terrier

Nid yw'r brîd hwn at ddant pawb, yn enwedig i y rhai sy'n anfodlon buddsoddi amser mewn hyfforddiant ac sy'n methu neu'n anfodlon darparu arweiniad cadarn a chyson i'r Daeargi Pit Bull weithredu fel ci gwarchod. Pan gaiff ei fagu gyda chymdeithasu priodol, mae'n gydymaith rhagorol i blant.

Yn ogystal, mae'n serchog a thyner gyda phobl ac mae angen hyfforddiant arno, oherwydd gall fod yn gi gwarchod ofnadwy oherwydd ei bryder pan fydd pobl newydd yn cyrraedd yn eich cartref. Yn y modd hwn, mae Daeargi Pit Bull yn ymroddedig ac yn deyrngar i'r teulu ac yn hynod ddeallus, yn dysgu gorchmynion a thriciau yn rhwydd.

Cefn gefn Gwlad Thai

Fel brîd corff gwarchod, maent yn naturiol yn amddiffyn eu cartref a gellir eu cadw addrwgdybus o ddieithriaid. Fodd bynnag, maen nhw'n gariadus iawn, felly os nad yw'r ci hwn wedi'i fagu'n dda a'i gymdeithasu'n iawn, gall wneud anifail anwes teyrngarol a chariadus yn hytrach na chi gwarchod.

Felly, bydd angen claf ar y Thai Ridgeback, perchennog cyson a phrofiadol gyda gwybodaeth dda am ymddygiad cŵn. Maent yn ddeallus ac mae ganddynt sgiliau neidio ac ymosod. Felly, os ydych yn bwriadu caffael y ci hwn, cynigiwch yr hyfforddiant cywir, oherwydd gallant ddysgu gorchmynion yn hawdd.

Shar-pei

Nid yw llawer o bobl yn cymryd y Shar-pei i o ddifrif, am gael yr holl wrinkles hynny sy'n cael eu hystyried yn giwt ac yn wyneb cyfeillgar iawn. Fodd bynnag, mae'r Shar-pei yn gi gwarchod teulu difrifol ac yn gi gwarchod gwych.

Cawsant eu magu i fod yn gi fferm cyffredinol, yn rhedeg a threfnu'r eiddo yn ogystal â gwarchod buchesi a lladd goresgynwyr. Heddiw, mae ganddyn nhw awydd cryf o hyd i amddiffyn eu teulu a gallant fod yn ymosodol tuag at ddieithriaid sy'n dod i mewn i'w cartref.

Y Cŵn Gwarchod Bach Gorau

Ydw, yn rhyfedd ddigon Gall cŵn bach fod yn warchodwr gwych cwn. Fel y dywed y dywediad: nid yw maint o bwys, a yw'n wir? Dewch i ni ddod i adnabod y bwystfilod bach hyn a'u prif nodweddion sy'n gwneud iddyn nhw gymryd rôl gwarchodwr!

Chihuahua

Mae Chihuahuas, yn arbennig, yn frîd gwych ac, yn ei dro, yn hawdd i'w hyfforddi ar gyfer ufudd-dod. Oherwydd eu bod yn ffyddlon ac yn fywiog, mae Chihuahuas yn gwneud cŵn gwarchod gwych. Maen nhw'n frîd teyrngarol, felly os bydd unrhyw un yn dod yn agos at eich cartref neu eisiau ymyrryd, bydd eich Chihuahua yn sicrhau bod pawb yn gwybod amdano.

Hefyd, os ydych chi am ddwysáu'r safiad hwn, darparwch hyfforddiant cynnar fel eu bod Mae wedi arfer â'r sefyllfaoedd hyn. Pan fydd Chihuahuas yn cael eu trin â pharch, maen nhw'n gwneud anifeiliaid anwes teyrngar, cyfeillgar, cyfeillgar.

Pinscher

Mae gan binsirwyr reddf naturiol i fod yn amheus. Gyda hyfforddiant priodol, gall fod yn gorff gwarchod rhagorol ar gyfer eich cartref. Mae'n cyflwyno ymddygiad di-ofn, a hyd yn oed meddiannol gyda'i deulu. Y ffordd honno, mae eu greddfau amddiffynnol yn finiog iawn ac maent yn barod i ymladd ar unrhyw adeg.

Er mor fach ag y maent, maent yn gwneud llawer o sŵn, gan rybuddio eu teulu o beryglon ac nid oes arnynt ofn brathu. . Felly gwnewch eich Pinscher i arfer â ffrindiau a theulu pan fyddant yn dod i ymweld â chi, oherwydd efallai eu bod yn ysgwyd eu cynffon un eiliad ac eisiau eich brathu 5 munud yn ddiweddarach.

Shiba Inu

>Nid oedd y Shiba Inus yn cael eu magu a'u hyfforddi i fod yn gŵn gwarchod, ond i hela adar ac anifeiliaid bach eraill. Felly amddiffyn ei berchennog rhag tresmaswrYn syml, nid dynol yw ei bwynt cryf. Fodd bynnag, gyda hyfforddiant cynnar, gallwch eu haddasu i ddod yn fwy amheus a dewr.

Poodle

Mae'r brîd hwn yn hynod o gariadus, ymroddedig a theyrngar i'w teuluoedd. Cyn belled nad oes ganddynt enynnau ymosodol, gallant ddod yn ystyfnig ac yn ymosodol. Maen nhw wrth eu bodd yn anghytuno â phopeth nad yw'n dda i'w teulu.

Felly mae ganddyn nhw ystum amddiffynnol gwych, bob amser yn rhybuddio eu cartref gyda chyfarth a gwneud sŵn, yn ogystal â chrychni llawer hefyd. Felly, cynigiwch hyfforddiant da os ydych chi am ei droi'n gi gwarchod effeithlon.

Rydych chi eisiau ci gwarchod yn barod i'ch amddiffyn chi, iawn?

Y nodwedd gyffredin ym mhob ci gwarchod yw greddf amddiffyniad a deallusrwydd. Mae gan y mwyafrif helaeth yr ymddygiadau hyn eisoes oherwydd eu bod yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Yn ogystal, mae angen iddynt fod yn ufudd a sefydlu cysylltiadau o ymddiriedaeth a pharch gyda'r perchennog ac mae angen i hyn ddod oddi wrthych.

Felly dewiswch gŵn gwarchod bob amser os oes gennych amser i'w cysegru eich hun i'w hyfforddi. o a chynnig ansawdd bywyd da. Felly, yn sicr, bydd yn gwneud popeth i chi. Mae angen i'r berthynas hon fod yn un ddwyochrog, oherwydd yn ogystal â diogelu ei deulu, mae'n cynnig teyrngarwch a chariad.

Mae Incredibles yn y pump uchaf am gudd-wybodaeth ac yn adnabyddus am eu rhwyddineb hyfforddiant ac ufudd-dod. Maent hyd yn oed yn cael eu hystyried yn “athletwyr” ac mae ganddynt frathiad cryf iawn, sef eu prif amddiffyniad.

Bulmastife

Mae bwlmastife yn gŵn gwarchod ardderchog, gan eu bod yn helwyr gynt. Gan eu bod yn cael eu magu i fod yn gyrff gwarchod mud, nid ydynt fel arfer yn cyfarth llawer. Mae'r cŵn hyn yn frîd amddiffynnol a fyddai'n rhoi eu hunain mewn ffordd niwed i amddiffyn eu teulu, felly maen nhw'n gŵn ofnus ond cymdeithasol.

Mae addasu yn hanfodol fel nad ydyn nhw'n dod yn ddrwgdybus o bob dieithryn. Gyda chymdeithasoli priodol, gallant ddysgu pa ymddygiadau sy'n gwahaniaethu tresmaswr oddi wrth ddieithryn cyfeillgar. Dyna pam ei bod hi'n bwysig cyn dod â Bullmastiff i mewn i'ch cartref, siaradwch â'ch cymdogion a chyflwyno'ch ci.

Schnauzer Cawr

Mae hyd yn oed Schnauzers Giant yn giwt! Gyda'u hegni a'u deallusrwydd, nid oes diwedd ar y tasgau y gallant eu cyflawni. Wedi'u magu'n wreiddiol i fod yn weithwyr o gwmpas y lle, fe'u defnyddiwyd yn bennaf i yrru da byw o'r fferm i'r farchnad, i gludo troliau, ac i amddiffyn y fferm a'r teulu.

Iddynt hwy, y gwaith pwysicaf yw diogelu y cartref a'r teulu. Dangosant ymddygiad ffyddlon iawn ac maent yn diriogaethol iawn. nid yw hyn yn ao'r rasys diofal hynny sy'n cyfarch pawb trwy ysgwyd eu cynffonnau. Ond dim byd na all hyfforddiant addasu iddo.

Almaen Shepherd

Y Bugail Almaenig yw un o'r bridiau a ddefnyddir fwyaf ym Mrasil fel cŵn gwarchod. Dof ac annwyl, gwyddys bod y cŵn hyn yn ddeallus ac weithiau'n or-amddiffynnol. Maen nhw hefyd yn ddewr, felly maen nhw bob amser yn talu sylw i bopeth.

Felly mae angen i chi ei hyfforddi os ydych chi am iddo fod yn fwy difrifol ac ymosodol tuag at ddieithriaid. Fel arfer eu prif offeryn yw rhisgl cryf a syllu dwys. A mantais fawr yw nad ydyn nhw fel arfer yn mynd o gwmpas yn brathu neb.

Rottweiler

Yn aml, mae'r geiriau "ci gwarchod" yn ysgogi delwedd Rottweiler yn chwyrlio mewn rhai pobl a chyfarth ar ddieithriaid diarwybod, gan fygwth eu cadw draw. Ond nid dyna sut maen nhw'n ymddwyn.

Mae'r brîd hwn yn naturiol yn amddiffyn eu teuluoedd, yn gyson, ac os ydyn nhw'n cael eu cymdeithasu a'u hyfforddi'n iawn, mae eu hagwedd tuag at ddieithriaid nad ydyn nhw'n fygythiad yn un o ddifaterwch. Gyda hynny, daeth yn gi gwarchod gwych. Hyfforddwch eich Rottweiler yn gyson bob amser, gan ddangos pwy sy'n beryglus a phwy sydd ddim.

Fila Brasil

Mae Fila Brasil yn gi gwarchod teulu gwych, gan ei fod yn gwmni da iddynt. perchnogion a phobl y maent yn eu hadnabod.Fodd bynnag, gwyddys nad ydynt yn hoffi dieithriaid. Cŵn fferm a bugeilio ydyn nhw fel arfer, felly maen nhw wedi arfer cael llawer o le i redeg o gwmpas.

Felly darparwch le a hyfforddiant o oedran ifanc, gan nad yw'n gwneud yn dda mewn fflatiau bach neu gartrefi prysur gyda plant. Maen nhw'n gŵn tawelach, yn ddigon bodlon hongian o gwmpas a gwylio'r eiddo. Cynigiwch lawer o ymarfer corff bob amser fel nad ydyn nhw'n mynd yn rhwystredig ac yn rhy ymosodol.

Y Dane Fawr

Mae'r Dane Fawr yn cael ei hystyried yn un o'r bridiau mwyaf deallus o gwn gwarchod. Nid oes angen llawer o ymarfer corff arnynt ac maent yn gwneud yn dda mewn amgylcheddau tawelach. Yn ogystal, mae ganddynt reddf amddiffynnol gref, sef cŵn gwarchod gwych, gan eu bod yn hawdd amau ​​dieithriaid.

Eu prif nodwedd yw cyfarth llawer pan fydd rhywbeth yn poeni eu heddwch a byddai'n ddiddorol iddynt. i gael hyfforddiant o oedran cynnar , oherwydd ei fod yn cyflwyno lefelau cyfartalog o ufudd-dod. Felly, mae angen i barch fod yn ddwyochrog rhyngoch chi, rhag i chi greu ffrithiant yn y tymor hir.

Akita inu

Crëwyd i warchod breindal ac uchelwyr yn Japan. brîd yn ddewr ac yn effro, yn naturiol amheus o ddieithriaid. Bydd Akitas yn gwylio drosoch chi a'ch teulu bob amser, felly maen nhw'n wych ar gyfer cadw gwyliadwriaeth dros eich cartref. Gyda hynny, maent yn cymryd y dasg hon o ddifrif ac fel arferbyddant yn cyflawni eu dyletswydd gwarchod gydag ychydig (neu ddim) hyfforddiant.

Dim ond hyfforddiant ufudd-dod fydd ei angen ar y ci hwn. Fel gyda phob ci, bydd angen cymdeithasoli'n iawn er mwyn helpu i atal ymbellhau diangen neu ymosodedd.

Bugail Belg

Mae Bugeiliaid Gwlad Belg yn effro, yn ymroddedig ac yn amddiffynnol. Maent hefyd yn sensitif a serchog iawn, ac yn gwneud cymdeithion teulu rhagorol. Felly, mae angen llawer o ymarfer corff ac ysgogiad meddyliol arnynt i aros yn hapus a bodlon.

Gall ci diflasu ddod yn gi dinistriol yn gyflym. Mae angen lle arnynt i redeg ac iard wedi'i ffensio'n ddiogel. Gyda hyn, cynigiwch hyfforddiant gan gi bach, fel ei fod eisoes yn tyfu i fyny gyda meddylfryd gwarchod ac eisoes yn gwybod sut i amddiffyn ei gartref o oedran cynnar.

Bugail Caucasian

Y Ci cryf-ewyllys, ffyddlon a di-ofn yw Shepherd Cawcasws. Mae'n cael ei ystyried yn gi gwarchod syfrdanol, a dyna pam y caiff ei ddefnyddio'n aml mewn eiddo peryglus mawr fel carchardai ac mae'n cael ei hyfforddi gan y fyddin. Er ei fod yn hoffus iawn, nid yw'r brîd hwn yn cyflwyno'i hun fel anifail anwes y teulu.

Bydd yn amddiffyn y rhai y mae'n credu sy'n deulu iddo (gan gynnwys plant, cŵn eraill a hyd yn oed cathod), ond bydd yn ymosod ar bawb arall, gan gynnwys ffrindiau nad ydynt yn agos iawn. Gyda hynny, fe'i bwriedir yn gyffredinol ar gyfer poblsydd eisoes â phrofiad gyda chŵn gwarchod, a all roi llawer o amser i hyfforddi a chymdeithasu'r brîd pwerus hwn.

Cŵn Ariannin

Yn ôl hyfforddwyr cŵn proffesiynol, mae Dogos yr Ariannin yn sgorio yn marciau cyfartalog o ran sgil corff gwarchod. Mae'r brîd hwn yn hoffi cyfarth a bydd yn rhybuddio ei berchnogion pan fydd tresmaswr yn bresennol. Y maent yn gymedrol o amddiffyn eu teulu ac yn cael eu hystyried yn wylwyr da yn gyffredinol.

Nid yn unig y mae ganddynt ddewrder mawr, ond y mae eu synhwyrau hefyd yn eu gwneud yn dra deallus. Mae eich synnwyr arogli wedi'i ddatblygu'n dda a'ch synnwyr o glyw yn sydyn, a gallwch hyd yn oed rybuddio'ch teulu am dresmaswyr yn seiliedig arno. Yn ogystal, maent yn dangos ystwythder, ysfa hela ac yn dawel ac yn smart.

Cŵn Canari

Mae cŵn Canari yn anifeiliaid teyrngar i'r perchennog, sy'n ysgogi eu greddf i amddiffyn a rhybuddio ymhellach. i beryglon yn y ty. Byddent yn llythrennol yn rhoi bywyd i'w teulu, a dyna pam y cânt eu defnyddio'n aml fel cŵn gwarchod. Mae perchnogion yn meithrin perthynas mor gryf â'u Hynysoedd Dedwydd nes eu bod yn ymroi'n llythrennol i'w gilydd.

Yn ogystal, maent yn dangos ymddygiad doeth gyda'u teulu. Maent yn anifeiliaid sydd angen perchnogion profiadol, oherwydd mae ganddynt anian a phersonoliaeth gref, yn ogystal â greddf hela wych. Ar ôl hyfforddi a sefydlu ymddiriedaeth rhyngoch chi,rydych chi'n siŵr o gael ffrind gorau am amser hir i ddod.

Cromen Rhodesian

Wedi'i fagu'n wreiddiol i hela llewod, mae cefnen y Rhodesian yn gwneud ci gwarchod rhyfeddol. Gydag ysfa i fod yn effro bob amser, dal ysglyfaeth, a bod yn egnïol, maent yn mwynhau cael eu hyfforddi a neilltuo amser i'w hanghenion ymarfer corff dyddiol. Maen nhw'n eithaf ufudd a deallus.

Gyda hynny mewn golwg, peidiwch byth â gadael iddo ddiflasu, gan fod hyn yn aml yn arwain at anufudd-dod - nid yw'n beth da pan fydd eich ci mor fawr ag ef - ond maent yn gymdeithion cariadus a ffyddlon yn y mesur iawn. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad!

Cane Corso

Mae Cane Corso yn gŵn mawr sydd ag ymddangosiad urddasol a mawreddog. Mae eu golwg weithiau'n fygythiol ac yn syfrdanol, ac fe'u crëir i gael eu tiwtora. Bu'r Corsiciaid Cane yn cael eu hadnabod ers amser maith fel cŵn caled, gweithgar sy'n arddangos ymddygiad ufudd iawn.

Cawsant eu defnyddio'n flaenorol ar gyfer olrhain, persawru a hela, fel mynd ar ôl moch gwyllt. Roeddent yn byw ar ffermydd, lle buont yn warchodwyr nid yn unig i'w perchnogion dynol, ond i dda byw hefyd. Felly, mae cadw gwyliadwriaeth yn weithgaredd naturiol iddo.

Paffiwr

Ystyriwyd ers tro bod bocswyr yn wyliadwrus oherwydd eu greddfau a'u deallusrwydd brwd. Gall dod wyneb yn wyneb â Bocsiwr am y tro cyntaf fodeithaf brawychus, sy'n newyddion gwych os ydych chi'n chwilio am gi gwarchod effeithiol.

Yn adnabyddus am sefyll ar ei goesau ôl a 'bocsio' gyda'i goesau blaen, bydd y brîd hwn yn mynnu eich sylw a'ch hoffter. Maen nhw'n gymdeithion ffyddlon heb fawr o anghenion ymbincio, ond mae eu lefelau egni yn uchel iawn, felly byddwch yn barod am lawer o redeg a llawer o ymarferion hyfforddi.

Cymraeg Mastiff

Mae'r Mastiff Saesneg yn gi mawr iawn yr olwg sydd weithiau'n gwneud pobl yn ofnus. Fodd bynnag, mae'n gi domestig ac nid yw'n cael ei wneud yn union i fod yn gi gwarchod, felly os mai'ch bwriad yw cael ci sy'n ymosodol ac yn ddifrifol, nid ef fyddai'r opsiwn gorau. Ond gyda'r rhwymau sydd wedi'u ffurfio rhyngoch chi, byddan nhw'n amddiffyn eich teulu mewn llinell denau o gorff gwarchod.

Byddan nhw'n aml yn cyfarth ac yn rhoi gwybod i bobl nad ydyn nhw'n cael eu derbyn. Unwaith y byddwch chi'n derbyn y gwestai, mae'n debygol y bydd hefyd yn derbyn ac yn mwynhau'r presenoldeb. O ganlyniad, maent yn addfwyn iawn ac yn eithaf goddefgar, yn ogystal â bod yn ufudd ac yn egnïol.

Ci Gwartheg Awstralia

Mae Ci Gwartheg Awstralia yn gi ffyddlon a dewr iawn sy'n ei ddatblygu i fod yn weithgar ac ufudd. Wedi'i raddio fel un o'r bridiau mwyaf deallus, mae'r ci hwn wrth ei fodd yn dysgu sgiliau newydd, ond gall fod â rhediad annibynnol.

Yn ogystal ag ystwythder,greddf uwch, sgiliau bugeilio a hyfforddiant uwch, maent yn arddangos lefel drawiadol o egni a chymhelliant gan eu gwneud yn gymdeithion delfrydol ar gyfer teulu gyda ffordd egnïol o fyw. Nid ydynt yn ymosodol iawn, ond maent yn dueddol o frathu neu binsio, felly efallai na fydd y brîd yn addas ar gyfer cartrefi â phlant.

Cão da Serra da Estrela

Cão da Serra da Estrela Ci pur o Bortiwgal yw Estrela, nad yw'n aml ym Mrasil. Mae eu hymddygiad yn eithaf dewr, amddiffynnol a theyrngar, sy'n eu gwneud yn wych i gael eu bridio fel corff gwarchod, er bod rhai eisoes wedi'u defnyddio fel cŵn achub hefyd. Yn ogystal, maent yn ymroddgar iawn ac yn annwyl, yn delio'n dda iawn â phlant.

Mae hyn yn eu gwneud yn berffaith ar gyfer dwy sefyllfa: gwarchod a chwmnïaeth. Maent yn caru cyswllt dynol, ac nid ydynt yn frid heriol. Mae greddf y gard yn gryf ac felly gall y brîd fod yn swnllyd, rhywbeth y gellir ei ystyried yn anfantais, ond gellir ei reoli gyda hyfforddiant fel nad ydynt yn dod yn gŵn ystyfnig.

Bugail Belgaidd Malinois

<25

Fel y mwyafrif o fridiau bugeilio, mae gan Malinois Gwlad Belg ymgyrch hela gref ac mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn symud gwrthrychau. Gall y nodwedd hon arwain at erlid anifeiliaid bach, adar a hyd yn oed plant, beiciau modur a cherbydau eraill ac felly dylid ei gyfeirio at weithgareddau derbyniol trwy
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.