Cŵn yn udo: deall pam a beth i'w wneud!

Cŵn yn udo: deall pam a beth i'w wneud!
Wesley Wilkerson

Ydy ci yn crychu yn normal?

Mae gan lawer o roddwyr gofal y cwestiwn hwn: a yw'n arferol i'm ci dyfu? A'r ateb yw ydy a na. Drwy gydol yr erthygl hon fe welwch fod yna lawer o resymau a all wneud i gi dyfu, fe welwch yn eu plith ei bod yn arferol i gi dyfu mewn rhai achosion, ond mewn eraill nid yw.

Mewn achosion lle mae'r ci yn tyfu ac nad yw'n normal, rhaid cymryd camau i unioni'r broblem hon. Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon, gan y byddwn yn eich dysgu beth sydd angen i chi ei wneud i atal eich ci rhag cael yr ymddygiad hwn, yn ogystal â rhoi rhai awgrymiadau ychwanegol i chi i'ch helpu.

Cŵn yn crychu: beth allai hynny fod?

Mae yna lawer o resymau pam y gall ci wylltio, o'r un blewog yn anhapus i'r un mewn poen. Gweler isod yn fanylach beth all wneud i gi dyfu!

Efallai ei fod yn anhapus neu'n anghyfforddus

Gadael ci ar ei ben ei hun gartref yn rhy hir, heb fynd ag ef am dro na gweiddi arno yn gallu gwneud y ci yn anhapus, gan achosi iddo wylltio. Cofio bod y chwyrn yn ffordd i'r ci amlygu pan fydd rhywbeth yn ei anfodloni.

Yn ogystal, efallai y bydd eich ci'n gwegian oherwydd ei fod yn anghyfforddus â sefyllfa neu oherwydd nad yw'n gwneud ei anghenion ffisiolegol. Hefyd, gall yr anifail anwes fod yn anghyfforddus â phresenoldeb person dieithr, oherwyddenghraifft.

Gweld hefyd: Parakeet: rhywogaethau, bwydo, atgenhedlu, pris a mwy

Mae cŵn yn chwyrnu wrth chwarae neu fwyta

Os yw eich ci blewog yn arfer udo wrth chwarae, peidiwch â phoeni, nid yw'n ymosodol. Yn yr achos hwn, ni fydd angen i chi ymyrryd, hynny yw, ni fydd angen i chi geryddu'r anifail anwes iddo stopio.

Gall ddigwydd hefyd ei fod yn tyfu wrth fwyta. Os yw'r ci yn bwyta a'ch bod chi'n ceisio cydio yn ei bowlen, mae'n arferol i'r ci wylltio arnoch chi. Y peth delfrydol yw gadael y ci yn dawel wrth fwyta.

Gall hefyd fod yn ofnus

Gall ci wylltio pan fydd arno ofn rhywun dieithr yn agosáu, pan fydd rhywun yn ymladd ag ef neu hyd yn oed yn taro'r anifail. Yn yr achosion hyn, bydd y crych yn ffordd i'r ci ddweud: “cerdded i ffwrdd”.

Yn ogystal, gall rhai cŵn fod yn fwy ofnus nag eraill, yn ogystal â chael rhyw fath o ffobia. Gall sŵn taranau a thân gwyllt hefyd ddychryn anifeiliaid anwes a'u gwneud yn wyllt.

Gall fod yn arwydd o berchenogaeth ar wrthrych

Gall ci wyllu pan fydd rhywun neu anifail arall yn nesáu at ei deganau. Yn union fel y mae'r anifail hwn yn diriogaethol iawn, gall hefyd deimlo perchnogaeth dros ei wrthrychau, hyd yn oed asgwrn.

Fodd bynnag, mae'r ymddygiad hwn o wylltineb am feddu ar wrthrych, tegan yn yr achos hwn, yn fwy. gyffredin ymhlith cŵn bach. Felly, gan eu bod yn dal yn ifanc iawn, nid etodysgon nhw am rannu pethau.

Mae hefyd yn udo i amddiffyn ei diriogaeth

Mae cŵn yn anifeiliaid tiriogaethol iawn, felly fe etifeddon nhw'r ymddygiad hwn gan eu hynafiaid, y bleiddiaid. Y ffordd honno, bydd eich ci blewog yn gwneud popeth i amddiffyn ei diriogaeth, hynny yw, y man lle mae'n cysgu neu'n treulio'r diwrnod.

Pan fydd y ci yn gweld rhywun nad yw'n ei adnabod neu gi dieithr yn agosáu wrth nesáu at ei amgylchedd, neu hyd yn oed ei berchennog, bydd yn chwyrnu. Mae'r chwyrn hwn yn ffordd o ddweud wrth y llall am beidio ag agosáu.

Gallai hefyd fod mewn poen

Yn ogystal â'r holl resymau a grybwyllwyd uchod, gall eich ci wylltio oherwydd ei fod mewn poen. Mae'r ymddygiad hwn yn fwy cyffredin pan fo'r ci yn sâl neu â pheth anaf ar ei gorff, yn yr achosion hyn, pan fyddwch chi'n cyffwrdd ag ef bydd yn chwyrlio.

Mae'n bwysig bod yn sylwgar, oherwydd os yw'r ci yn teimlo poen. , efallai y bydd gan eich anifail anwes hefyd ddiffyg archwaeth a cholli pwysau, er enghraifft. Os mai dyma'r rheswm, ewch â'r anifail anwes at y milfeddyg cyn gynted â phosibl.

Beth i'w wneud pan fydd y ci'n crychu?

Nawr eich bod chi'n gwybod y rhesymau sy'n arwain ci i wylltio, mae'n bryd gwybod beth i'w wneud. Edrychwch arno isod!

Osgoi sgaldio amhriodol

Pan mae ci yn crychu, fe'ch cynghorir i beidio ag edmygu'r ci o gwbl,gan y gall wneud y ci hyd yn oed yn fwy llidus. Felly, peidiwch byth â gweiddi, cosbi na tharo'ch un blewog.

Yn lle hynny, gwrandewch ar y ci ag atgyfnerthiadau cadarnhaol. Bob tro mae'n crychu, dim ond dweud "na" heb weiddi yn lle geiriau niweidiol a gwaradwyddus. Yna, pan fydd yn rhoi'r gorau i wyllt, gwobrwywch eich anifail anwes â danteithion.

Osgowch gyffwrdd â'r ci pan fydd yn chwyrlïo

I wybod a yw'r ci yn udo oherwydd ei fod yn ddig ai peidio, mae angen i mi wneud hynny. arsylwi ymddygiad yr anifail anwes. Pan fydd yr anifail anwes yn chwyrlio mewn dicter bydd yn cael ei barlysu, gyda'i gorff wedi'i estyn a'i glustiau heb fod yn fflat, mae hyn yn arwydd o chwyrn ymosodol.

Oherwydd bod gofalwyr yn ei chael yn anodd canfod pam mae'r ci yn chwyrnu , mae'n Fe'ch cynghorir i beidio â chyffwrdd â'r anifail. Os yw'r ci wedi brifo neu'n grac, gall wneud y sefyllfa'n waeth.

Sefydlwch drefn

Mae cŵn yn anifeiliaid sy'n hoffi cael trefn, boed am dro neu i fwyta. Bydd gwneud i'ch anifail anwes gael trefn yn ei fywyd bob dydd yn ei wneud yn llai o straen, yn fwy egnïol, yn ogystal â gwneud lles i iechyd y blew.

Fodd bynnag, bydd sefydlu trefn ar gyfer eich ci yn fwy. hawdd gosod amser i fynd ag ef allan pan nad yw'n chwyrlio. Hynny yw, os yw'r chwyrn yn cael ei achosi gan faterion tiriogaethol neu ofn, er enghraifft.

Cwrdd â'rAnghenion ffisiolegol y ci

Hefyd yn gysylltiedig â sefydlu trefn ar gyfer eich anifail anwes, mae'n bwysig eich bod yn cwrdd ag anghenion ffisiolegol y ci. Trwy sefydlu'r drefn, pennwch amserau i fynd ag ef i droethi a charthu.

Drwy wneud hyn, byddwch yn atal eich blew rhag chwyrnu oherwydd rhywfaint o anghysur neu'n syml er mwyn cael eich sylw, gan ofyn i chi fynd ag ef i wneud. eich anghenion. Wedi'r cyfan, mae cŵn yn anifeiliaid deallus iawn sy'n dysgu'n hawdd iawn.

Chwiliwch am hyfforddiant cŵn

Hyd yn oed os ydych chi'n rhoi cynnig ar yr holl ddulliau a ddysgir yma ac nad oes yr un ohonynt yn gweithio, y peth delfrydol yw eich bod chi ceisio hyfforddiant priodol ar gyfer cŵn. Gall ddigwydd mai ymddygiad ymosodol yw'r rheswm pam fod eich ci'n dechrau crychu.

Yn yr achos hwn, dim ond gweithiwr proffesiynol fydd yn gallu eich helpu chi a'ch ci. Bydd yr hyfforddwr yn gwybod beth i'w wneud i gael eich ci i roi'r gorau i wylltio arnoch chi, pobl eraill ac anifeiliaid eraill.

Syniadau ychwanegol am gŵn yn tyfu

Yn ogystal â'r holl awgrymiadau a grybwyllwyd hyd yma, byddwn yn disgrifio mwy am rai awgrymiadau. Hyn i gyd er mwyn i chi allu trin eich ci mewn ffordd well pan fydd yn crychu. Gweler isod!

Gweld hefyd: Modelau cenel cŵn: edrychwch ar syniadau syml

Beth i'w wneud gyda chi'n crymanu'n ddim?

Anifeiliaid yw cŵn sydd ag arogl craff iawn, fel y maentetifeddodd y nodwedd hon gan fleiddiaid. Yn y modd hwn, efallai na fydd perchennog y ci yn gweld unrhyw beth, ond bydd y ci yn arogli anifail arall yn ei amgylchedd ac yn tyfu.

Y ffordd orau o ddatrys y broblem hon yw glanhau'n rheolaidd yr amgylchedd gyda chynnyrch arogl dymunol. Sylwch fod yr ymddygiad hwn bob amser yn digwydd ar ôl i ymwelydd gyrraedd neu pan fyddwch chi'n prynu gwrthrych newydd i'r tŷ.

Ci bach yn tyfu'n ddi-stop

Mae cŵn sy'n dal i fod yn gŵn bach yn tueddu i wylltio mwy , yn enwedig pan mae ganddyn nhw degan o gwmpas, felly dydyn nhw dal ddim wedi dysgu rhannu ag eraill. Yn ogystal, rheswm arall sy'n eu harwain i wylltio'n ddi-stop yw'r ffaith nad oes ganddyn nhw unrhyw reolaeth dros eu hymatebion.

Felly, bydd yn arferol i chi weld ci bach yn chwyrlio pan fydd yn hapus ac yn ofnus. neu drist. Y ffordd orau i atal yr ymddygiad hwn yw hyfforddi'r anifail o oedran cynnar.

Beth os yw'r ci yn brathu ac yn chwyrnu ar y perchennog o hyd?

Gall ddigwydd hefyd fod eich ci yn cnoi ac yn chwyrlio arnoch chi, ond mae'r ymddygiad hwn yn fwy cyffredin ymhlith cŵn bach. Fodd bynnag, gall ddigwydd bod eich ci oedolyn yn arddangos yr ymddygiad hwn.

Os yw hyn yn digwydd i'ch ci, y peth delfrydol yw eich bod yn mynd ag ef at hyfforddwr. Pan fyddo y ci wedi ei hyfforddi o'r blaen, hyny yw, pan ddysgir hynynid yw ymddygiad yn braf, bydd yn rhoi'r gorau i frathu a chrychni arnoch chi cyn gynted â phosibl. Fel hyn, ni fydd yn mynd yn fawr gyda'r ymddygiad hwn sy'n gallu cael ei frifo'n aml.

Nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd eich ci yn tyfu!

Nid yw’n arferol i’ch ci wylltio arnoch chi, pobl eraill neu anifeiliaid eraill bob amser. Fel y gallech ddarllen yn ystod yr erthygl hon, mae rhai rhesymau sy'n arwain y ci i gael yr ymddygiad hwn.

Rydych wedi dysgu y gall yr ymddygiad hwn gael ei achosi gan y ffaith bod y ci mewn poen, trwy fod yn rhy diriogaethol neu hyd yn oed oherwydd ei fod yn anhapus, neu'n teimlo rhywfaint o anghysur. Ond y peth gorau yw eich bod wedi dysgu bod yna ffyrdd o unioni'r ymddygiad hwn, ffyrdd y gallwch chi fod yn ei wneud gartref eich hun.

Felly, pan fydd eich ci yn arddangos yr ymddygiad cynddeiriog hwn gyda chi, peidiwch â'i ddigalonni a chyffyrddwch. fe. Yn lle hynny, sefydlwch drefn ar gyfer yr anifail anwes, rhowch sylw i'w anghenion ffisiolegol a cheisiwch hyfforddiant ar gyfer yr un blewog. Y gwir yw bod yna atebion ac ni fydd yn rhaid i chi ddioddef oherwydd ni fydd eich ci yn rhoi'r gorau i wylltio.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.