Cwrdd â'r ci mongrel: tarddiad, pris, gofal a mwy

Cwrdd â'r ci mongrel: tarddiad, pris, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

Mutt yw'r ci mwyaf poblogaidd ym Mrasil!

Mae'r ci mongrel yn cynrychioli ychydig o amrywiaeth Brasil a phobl Brasil, a all esbonio pam ei fod yn cael ei ystyried yn gi mor boblogaidd. Gan eu bod yn ganlyniad cymysgedd o hiliau, nid oes gan yr anifeiliaid hyn darddiad wedi'i ddiffinio'n gywir.

Er gwaethaf hyn, nid oes diffyg gwybodaeth am yr anifeiliaid hyn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn cyflwyno rhai nodweddion y ci mongrel, megis hanes, maint, pwysau, cot, lliwiau a disgwyliad oes y cŵn mongrel hyn. Yn ogystal, byddwn hefyd yn esbonio rhai nodweddion personoliaeth Mutts, megis cydnawsedd â phlant ac anifeiliaid eraill ac os ydynt yn rhy swnllyd, yn flêr neu os gallant dreulio cyfnodau hir heb gwmni.

Yn olaf, byddwn yn cyflwyno rhai chwilfrydedd am y ci mwngrel, megis tarddiad yr enw hwnnw, a byddwn yn siarad mwy am y gofal sydd ei angen ar yr anifeiliaid hyn a'r costau gyda phob un o'u gofynion. Awn ni?

Nodweddion y ci Mutt

Fel y soniwyd eisoes, mae'r ci Mutt neu'r mongrel ci (SRD) yn ganlyniad cymysgedd o fridiau. Gwiriwch isod darddiad a hanes yr anifeiliaid hyn, eu pwysau, maint, cot a lliwiau, yn ogystal â disgwyliad oes y ci strae.

Tarddiad a hanes

Mae'r ci mwngrel yn bendantbrifo. Gall perchennog yr anifail wneud hyn gartref, yn ofalus iawn, neu fynd â'r anifail i'w wneud gan weithiwr milfeddygol proffesiynol.

Dylid brwsio dannedd eich mut o leiaf ddwywaith yr wythnos, er mwyn osgoi problemau fel ffurfio tartar a bacteria, yn ogystal ag atal salwch difrifol ac anadl ddrwg.

Chwilfrydedd am y Mutt

Ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod popeth yn barod? ci mongrel ar ôl yr holl wybodaeth hon? Daliwch i ddarllen, isod byddwn yn cyflwyno rhai chwilfrydedd am yr anifail hwn, megis tarddiad ei enw a'i gyflyrau iechyd.

Tarddiad yr enw

Fel sy'n gyffredin i chi, cŵn brîd cymysg yw mae mwyafrif y cŵn sy'n byw heb berchnogion, hynny yw, wedi'u gadael ar y strydoedd. Daw'r enw "Vira-lata" yn union o'r cyflwr hwn, oherwydd canfuwyd yr anifeiliaid hyn yn gyffredin yn twrio trwy ganiau sbwriel a gwastraff i chwilio am fwyd.

Mae gan yr SRD iechyd haearn

Oherwydd mewnfridio, croesi bridiau sy'n debyg yn enetig, cŵn brîd pur sydd â'r iechyd mwyaf bregus. Oherwydd eu hamrywiaeth genetig fwy, nid yw cŵn mwngrel yn wynebu'r broblem hon ac mae ganddynt iechyd haearn, gan eu bod yn gryfach ac yn fwy ymwrthol na chŵn brîd pur, yn gyffredinol.

cŵn o Frasil yw mutts

Er bod cŵn o fridiau cymysg yngwledydd eraill, dim ond ym Mrasil y mae'r mutts fel yr ydym yn eu hadnabod yn bodoli. Dramor, hyd yn oed os oes cymysgedd o fridiau, mae'n digwydd mewn ffordd fwy cyfyngedig, ac mae'r anifeiliaid yn y pen draw yn cael eu galw yn ôl y bridiau a'u esgorodd.

Dim ond ym Mrasil y mae cŵn yn cael eu canlyniad cymysgedd mor amrywiol fel ei bod hi hyd yn oed yn anodd dweud pa rasys sy'n rhan o'r gymysgedd.

Mutt: nid pur, ond gyda llawer o gariad i'w roi!

Ar ôl darllen yr erthygl hon, rydych chi eisoes yn gwybod bron popeth am y ci Vira-lata, yr anifail anwes mwyaf poblogaidd ym Mrasil. Yn ôl arolygon diweddar, mae'r mutt yn cynrychioli 41% o anifeiliaid domestig sy'n bresennol mewn cartrefi ar draws y wlad.

Mae hyn yn dangos, er bod llawer yn dal i fod â rhagfarn yn erbyn yr anifail hwn oherwydd ei ddiffyg tarddiad diffiniedig, neu hynny yw, oherwydd nad yw'n burwr, ni all y rhan fwyaf o Brasilwyr wrthsefyll swyn y ci mwngrel, wedi'i nodi gan ei symlrwydd a'i amrywiaeth. Yn ogystal, mae'r anifeiliaid anwes hyn yn fwy ymwrthol, yn ffyddlon, yn unigryw, mae ganddynt gostau is ac mae ganddynt addasrwydd rhagorol o hyd!

dirgel pan ddaw i'w darddiad, fel, gan ei fod yn ganlyniad cymysgedd o rasys, nad yw'n bosibl nodi ble na phryd y daeth i'r amlwg. Y peth mwyaf pendant sy'n hysbys am eu tarddiad yw eu bod, fel pob ci, yn ddisgynyddion i fleiddiaid gwyllt.

Maint a phwysau

Gall maint a phwysau ci mongrel amrywio'n fawr. Fodd bynnag, wrth brynu ci bach o frid cymysg, mae'n bosibl nodi maint yr anifail (mân, bach, canolig, mawr neu gawr) ac amlinellu rhai disgwyliadau o sut le fydd pan fydd yn tyfu i fyny.

Mae'r ci Mini mutt hyd at 33 cm o daldra a gall bwyso hyd at 6 kg; mae'r un bach hyd at 43 cm a gall bwyso o 6 i 15 kg; mae'r mutt canolig hyd at 60 cm o daldra ac yn pwyso 15 i 25 kg; gall mutt mawr gyrraedd 70 cm o uchder a phwyso hyd at 45 kg. Ar y llaw arall, nid oes gan Giant Mutts unrhyw derfyn uchder uchaf a gallant bwyso hyd at 90 kg.

Côt a lliwiau

Gan ei fod yn gymysgedd o fridiau, mae posibiliadau lliwiau a chotiau’r ci strae yn ddiddiwedd. Gallant fod â gwallt byr neu hir, syth neu gyrliog, gallant fod yn unffurf o ran lliw neu amryliw.

Weithiau, bydd gan y ci crwydr y gôt a'r lliwiau tebyg i rai'r bridiau cymysg a'i tarddodd. . , ond gallai fod eu bod yn cael eu geni yn hollol wahanol. Er fod llawer yn barnu ac yn cyffredinoli yO ran ymddangosiad, mae mutiau yn fwy unigryw nag y gallech feddwl, gan na fydd unrhyw ffenoteip (mynegiant corfforol o enynnau) byth yr un peth â chi arall.

Disgwyliad oes cŵn SRD

Fel gyda llawer o anifeiliaid eraill, gall hyd oes y ci mongrel amrywio'n fawr, yn dibynnu ar eu hamodau byw, iechyd, bwyd, rhwng eraill. Fodd bynnag, fel rheol gyffredinol, mae'r disgwyliad o gŵn mwngrel yn dda iawn, yn gallu cyrraedd rhwng 15 neu 16 oed.

Er gwaethaf hyn, mae'r realiti yn dangos bod yr anifeiliaid hyn, ym Mrasil yn bennaf, yn byw ar gyfartaledd o 2 i 4 blynedd, oherwydd amodau byw gwael, gan fod llawer yn parhau i fod yn ddigartref.

Personoliaeth y “brid” mutt

Os ydych chi wedi dod mor bell â hyn, rydych chi eisoes yn gwybod llawer am darddiad a nodweddion corfforol y ci mutt. Nawr, gadewch i ni siarad mwy am bersonoliaeth cŵn mongrel. Er enghraifft, ydyn nhw'n swnllyd neu'n flêr? Ydyn nhw'n dod ymlaen yn dda gyda phlant ac anifeiliaid eraill? Darganfyddwch isod!

Ydych chi'n gi swnllyd neu flêr iawn?

Bydd ymddygiad y ci strae yn dibynnu ar sawl ffactor. Gall yr anifeiliaid hyn fod yn fwy dof a thawel, os etifeddasant y nodweddion hyn gan eu rhagflaenwyr, neu'n fwy cynhyrfus. Mae'n bwysig cofio bod Mutts, fel unrhyw gŵn ac anifeiliaid eraill yn gyffredinol, yn unigolion.y tu hwnt i'r brid/rhywogaeth a bydd yn cyflwyno nodweddion ac ymddygiadau unigol.

Wedi dweud hynny, mae hefyd yn bwysig cofio y bydd ymddygiad y mongrel ci yn dibynnu llawer ar ei broses gymdeithasoli, a hyd yn oed ci yn naturiol gellir hyfforddi mwy cynhyrfus a swnllyd i ddysgu ymddwyn yn well.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

O ran pa mor gydnaws yw'r mongrel ag anifeiliaid eraill, mae'n bwysig mynd yn ôl at yr hyn a drafodwyd uchod. Gall rhai cŵn mwngrel gyd-dynnu'n dda iawn ag anifeiliaid eraill, ac ni all eraill wneud hynny.

Gall mater cymdeithasu ddylanwadu ar hyn hefyd, os yw'r ci wedi arfer byw gydag anifeiliaid eraill a hyd yn oed gyda rhywogaethau eraill, fel oedolyn, efallai y bydd y cydfodoli hwn yn haws.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant anhysbys?

Mae perthynas y ci Mutt â phlant anhysbys yn weddol dda, hynny yw, mae llawer o'r anifeiliaid hyn yn cyd-dynnu'n dda â chŵn bach bodau dynol ac nid ydynt yn achosi perygl.

Fodd bynnag, mae'r Mae ci Mutt yn anifail afresymol ac, fel unrhyw anifail arall, mae angen ei fonitro, yn enwedig os yw'n dod i gysylltiad â phlant. Yn ogystal, gall amlygiad a chymdeithasoli'r Mutt gyda phlant o oedran cynnar helpu i wneud y berthynas hon yn fwy heddychlon.

Gall fod ar eich pen eich hun am amser hiramser?

Cyn belled â bod ganddo fynediad at ddŵr, bwyd a’i fod mewn lle diogel, gellir gadael ci mongrel ar ei ben ei hun gartref am ychydig oriau, ond, fel bridiau eraill ac anifeiliaid eraill, mae angen goruchwyliaeth a goruchwyliaeth arnynt. po fwyaf sydd ynghlwm wrth eu perchnogion, y lleiaf o amser y gallant fod ar eu pen eu hunain yn gyfan gwbl.

Yn ogystal, wrth adael y ci ar ei ben ei hun gartref, yn enwedig y tu mewn, rhaid i chi gofio y gall wneud llanast penodol a hynny ar ôl amser bydd angen iddo wneud ei fusnes. Felly, mae'n hanfodol gadael iddo gerdded a chadw cwmni iddo ar ôl cyfnodau o absenoldeb.

Pris a chostau'r ci mwngrel

Gan nad ci o frid pur mohono, mae'r mae mutt yn tueddu i fod yn haws ac yn rhatach i'w gaffael a gofalu amdano. Gwiriwch islaw'r pris a ble i brynu ci mongrel, yn ogystal â threuliau gyda bwyd, milfeddyg, brechlynnau, teganau ac ategolion eraill.

Pris y ci strae

Ym Mrasil, yn bennaf, y ffordd fwyaf cyffredin o gaffael ci strae yw trwy fabwysiadu. Yn ogystal â lleihau costau i berchennog yr anifail, mae mabwysiadu, y mae'n rhaid ei wneud mewn modd cyfrifol, yn helpu i leihau nifer y cŵn gadawedig.

Fodd bynnag, ar wefannau prynu a gwerthu enwog ar y rhyngrwyd, mae prisiau mutt bach cyfartaledd cŵn bach yw $78.00. Eto i gyd, os yn bosibl,ystyried mabwysiadu yn hytrach na phrynu.

Ble i brynu ci mwngrel?

Fel bridiau eraill a hyd yn oed rhywogaethau eraill o anifeiliaid, gellir prynu ci mongrel mewn cenelau, mewn rhai siopau anifeiliaid anwes neu hyd yn oed ar y rhyngrwyd. Ar ben hynny, wrth brynu ci, yn enwedig os mai mutt ydyw, rhowch flaenoriaeth i fabwysiadu.

Mae sawl sefydliad anllywodraethol, sefydliadau cyhoeddus a hyd yn oed cwmnïau preifat yn gweithio gyda rhoi anifeiliaid a llawer ohonynt cael gwefannau a ffurfiau o gyswllt ar-lein. Wrth fabwysiadu, y ddelfryd yw gwneud ymchwil dda a dod o hyd i'r lle sydd agosaf atoch chi sydd ag enw da am ofalu am anifeiliaid.

Costau bwyd

Bydd costau bwyd yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar faint yr anifail, faint mae'n ei fwyta a hyd yn oed pa fath o borthiant neu fwyd y bydd y perchennog yn ei roi i'r mwngrel. <4

Yn gyffredinol, mae pecyn 15 kg o kibble yn costio $160.00 ar gyfartaledd, ac mae pecyn 20 kg yn costio $230.00 ar gyfartaledd. Fodd bynnag, gall prisiau amrywio, i fyny ac i lawr, yn dibynnu ar y rhanbarth neu frand y porthiant. Ar ben hynny, i roi syniad i chi, o ystyried bod eich anifail anwes yn bwyta tua 200 g o borthiant y dydd, mae'n bosibl dweud y byddwch yn gwario tua $80.00 y mis ar borthiant.

Milfeddyg a brechlynnau

Er mwyn sicrhau amodau iechyd da ar gyfer y ci mongrel, y delfrydol yw ei fod efcael yr holl frechlynnau angenrheidiol a chael apwyntiad milfeddygol o leiaf unwaith y flwyddyn. Gall pris y milfeddyg amrywio'n fawr yn dibynnu ar y wladwriaeth a'r ddinas a hefyd ar y gweithiwr proffesiynol, fel ei fod fel arfer rhwng $120.00 a $180.00.

Mae brechlynnau hefyd yn dioddef amrywiad pris yn ôl y clinig milfeddygol. Fodd bynnag, mae pris cyfartalog pob dos rhwng $70.00 a $100.00. Y ddau frechlyn hanfodol y mae'n rhaid i bob ci eu cymryd yw V8 neu V10 a gwrth-gynddaredd, y mae'n rhaid eu hatgyfnerthu'n flynyddol.

Teganau, tai ac ategolion

Yn ddelfrydol, dylai fod gan eich mut anifail anwes wrthrychau y gall chwarae â nhw, cael hwyl a threulio amser. Gall teganau i'r cŵn fod yn beli, sy'n dechrau ar $10.00, yn cnoi esgyrn, sy'n costio tua $15.00, a llawer o rai eraill. Mae eu prisiau yn amrywio yn ôl y lle y prynwyd hwy, ansawdd a math y deunydd y cânt eu gwneud ohono.

Gellir dod o hyd i'r tai cŵn yn y fformatau a'r meintiau mwyaf amrywiol ac wedi'u gwneud o wahanol ddeunyddiau, megis plastig a phren, er enghraifft. Bydd prisiau'n amrywio'n fawr, ond gellir eu canfod mor isel â $100.00.

Gofalu am y ci strae

Fel unrhyw anifail, mae angen gofal ar y ci strae. Gwiriwch isod pa ofal y dylid ei gymryd gyda chi bachci mwngrel, gofalu am ffwr, ewinedd a dannedd yr anifeiliaid hyn a hefyd eu hanghenion o ran ymarfer gweithgareddau corfforol.

Gofal cŵn bach

Dim ond pan fydd yn naw mis oed y mae’r ci strae yn peidio â bod yn gi bach, ond mae angen gofalu am yr anifeiliaid hyn cyn iddynt gael eu caffael. Mae hyn oherwydd bod yn rhaid addasu'r amgylchedd y bydd yn byw ynddo i'w dderbyn, gan gynnig diogelwch a chynhesrwydd.

Yn ogystal, rhaid cymryd gofal iechyd y crwydr o oedran cynnar, felly, rhaid i'r ci bach cael eu cymryd at weithiwr proffesiynol ar gyfer monitro milfeddygol a hefyd bod â chofnod brechu cyfredol.

Faint o fwyd ddylwn i ei fwydo

Yn lle sicrhau bod bwyd ar gael bob amser, y peth delfrydol yw bwydo'r mongrel ci ddwywaith y dydd. Bydd yn rhaid i fwngrel oedolyn gael ei ddeiet wedi'i gydosod yn seiliedig ar ei bwysau, maint a metaboledd. Dylai ci bach blwydd oed fwyta dogn o 90 i 140 gram.

Ar y llaw arall, mae angen i fwtt canolig ei faint fwyta rhwng 160 a 270 gram o borthiant bob dydd, tra bod porthladd mawr Rhaid amlyncu rhwng 280 a 420 gram. Yn ogystal, rhaid i chi dalu sylw i argymhellion gwneuthurwr y bwyd rydych chi wedi'i ddewis i fwydo'ch anifail anwes.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y cŵn hyn?

Mae angen pob anifailgweithgareddau corfforol i gadw'r corff a'r meddwl yn iach, ac nid yw cŵn mwngrel yn ddim gwahanol. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, cerdded yw'r gweithgaredd a argymhellir fwyaf, a bydd taith gerdded 30 i 60 munud yn caniatáu i'r anifail ryddhau'r holl egni y mae wedi'i gronni.

Mae lefel y gweithgaredd corfforol sydd ei angen ar eich ci yn dibynnu ar ei pwysau, maint, cyflyrau iechyd a hefyd y gofod y mae'n byw ynddo. Efallai y bydd angen ymarfer corff dwysach ar gi sy'n cael ei godi mewn mannau bach, fel fflatiau, er mwyn gwario egni.

Gweld hefyd: Border Collie: gweler nodweddion, tarddiad, pris a mwy!

Gofalu am ffwr y mut

Bydd y gofal yn hyn o beth yn dibynnu ar y math o ffwr anifail. Fodd bynnag, fel rheol gyffredinol, dylai'r gwallt, boed yn fyr neu'n hir, yn syth neu'n gyrliog, gael ei frwsio'n wythnosol. Dylai'r math o frwsio a'r offeryn a ddefnyddir i gyflawni'r driniaeth hon gymryd i ystyriaeth nodweddion penodol yr anifail.

Ar ben hynny, dylid rhoi o leiaf un bath y mis i'r mutt. Argymhellir defnyddio siampŵ hypoalergenig. Gallwch hefyd ddewis mynd ag ef i'r siop anifeiliaid anwes i'w ymdrochi.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Oherwydd eu gweithgareddau corfforol a mathau eraill o weithgareddau, mae mutiau'n dueddol o gael eu ewinedd gwisgo i lawr yn naturiol. Mewn rhai achosion, fodd bynnag, mae angen eu tocio er mwyn osgoi anghysur a

Gweld hefyd: Tucandeira ant: gwybod y pigiad mwyaf poenus yn y bydWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.