Cynffon cath: beth yw ei ddiben a beth mae pob symudiad yn ei ddangos?

Cynffon cath: beth yw ei ddiben a beth mae pob symudiad yn ei ddangos?
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cynffon cath: beth yw ei ddiben a beth mae pob symudiad yn ei ddangos?

Cynffon y gath yw prif ddull y gath o gyfathrebu. Er ei fod yn rhan giwt, swynol iawn a darparu mwy o gydbwysedd i'r anifail anwes, mae hefyd yn bwysig i chi ddeall pa emosiynau neu ymddygiadau y mae eich anifail anwes eisiau eu cyfleu.

Felly, heddiw yn yr erthygl hon byddwn yn datrys y cyfan y dirgelion a'r ystyron sydd gan gynffon y gath. Yn ogystal, gadewch i ni siarad ychydig mwy am beth yw pwrpas cynffon y gath a beth yw'r prif ddarlleniadau y gallwn eu gwneud pan fydd y gath yn ysgwyd ei chynffon; A fydd yn hapusrwydd neu ofn? Dewch i ddarganfod gyda ni trwy'r darlleniad hwn.

Beth yw pwrpas cynffon y gath?

Yn y foment gyntaf hon byddwn yn ceisio deall yn well beth yw pwrpas cynffon y gath a beth yw ei swyddogaethau ym mywyd beunyddiol eich ffrind. Mae hwn yn fater pwysig, deall sut mae cynffon y gath yn gweithio, oherwydd y ffordd honno byddwch chi'n cyfathrebu'n well â'ch anifail anwes.

Gweld hefyd: Edrychwch ar yr enwau cyfriniol ar gyfer cathod: gwryw, benyw a mwy!

Cydbwysedd

Mae cathod yn anifeiliaid sy'n adnabyddus am eu cydbwysedd perffaith. Gallant wneud neidiau mawr anhygoel o un ochr i'r llall neu hyd yn oed pared ar ben waliau gyda cheinder mawr wrth gerdded a heb hyd yn oed golli un cam.

Dim ond diolch i strwythur eu corff y mae'r gamp hon yn bosibl. Ymhlith y cydrannau eich anatomeg sy'n gyfrifolanghenion gwirioneddol eich cath ar yr adeg honno a byddwch yn fwy gofalus gyda chynffon yr anifail anwes.

Wedi'r cyfan, gall y gynffon wagio nodi gwahanol sefyllfaoedd a hwyliau eich cath, felly mae bob amser yn dda cadw llygad allan . A pheidiwch ag anghofio bod cynffon y gath yn estyniad pwysig o asgwrn cefn yr anifail anwes, felly mae angen i chi dalu sylw ychwanegol i osgoi damweiniau.

ar gyfer cydbwysedd y feline, mae gennym gynffon y gath. Y gynffon yw'r rhan sy'n gyfrifol am helpu i gynnal cytgord symudiadau'r gath, boed yn neidio, yn rhedeg neu'n cerdded yn hawdd iawn.

Newid cyfeiriad

Mae cathod yn anifeiliaid direidus, er gwaethaf gwariant rhan dda o'u diwrnod yn cysgu, pan fyddant yn yr hwyliau i chwarae, nid ydynt yn sgimp ar eu hantics. Ac un o'r gemau mwyaf cyffredin rydyn ni'n gweld cathod yn ei chwarae yw rhedeg o gwmpas y tŷ. Weithiau mae popeth yn dawel yn yr amgylchedd ac allan o unman mae eich cath fach yn dechrau rhedeg.

Ond y peth diddorol am y rhediadau hyn yw bod gan y gath ymdeimlad gwych o gyfeiriad, sy'n ei hatal rhag mynd ar goll a chael damwain. ar wrthrychau ar hyd y ffordd. Mae'r newid sydyn hwn mewn cyfeiriad yn cael ei hybu gan gynffon y gath.

Cyfathrebu

Fel arfer rydym yn cysylltu cyfathrebu cath â'i meow. Ond, y gwir amdani yw y gall ei gorff cyfan gael ei ddefnyddio fel ffordd iddo gyfathrebu â'i diwtoriaid, nid dim ond drwy'r meow.

Un o'r rhannau mwyaf sensitif ac mae hynny'n trosi llawer o'ch anifail anwes. y synnwyr hwn yw cynffon y gath. Mae'r gynffon yn faes gweithredol iawn o gorff eich anifail anwes, sy'n gwasanaethu i gyfleu hwyliau'r gath. Os ydych chi eisiau gwybod y rhesymau pam mae'r gynffon yn ysgwyd mewn gwahanol ffyrdd, parhewch gyda ni.

Pan fydd cynffon y gath mewn symudiadau gwahanol

Unwaith y byddwch yn deall swyddogaethau cynffon y feline, byddwch yn gwybod pa symudiadau y mae cynffon y gath yn eu gwneud fel arfer a pha ystyron posibl mewn bywyd bob dydd gyda'ch anifail anwes. Gall gwybod mwy am y symudiadau hyn eich helpu i sefydlu perthynas well gyda'ch cath.

Yn siglo i'r ochr

Mae'r symudiad cyntaf rydyn ni'n mynd i siarad amdano yn un rydyn ni'n ei weld yn amlach, sef pan rydyn ni'n gweld y gath yn ysgwyd ei chynffon i'r ochr. Mae'r math hwn o symudiad yng nghynffon y gath yn cael ei wneud pan fydd yr anifail anwes yn ceisio parhau i ganolbwyntio ar ryw weithgaredd neu rywbeth yn yr amgylchedd, y mae ganddo ddiddordeb mewn ymosod arno.

Er enghraifft, pan fydd eich cath yn chwarae gyda gwrthrych , efallai y byddwch yn sylwi ei fod yn dechrau canolbwyntio cyn ymosod ar y tegan drwy siglo ei gynffon o ochr i ochr.

Chwipio

Mae cathod yn anifeiliaid dof a serchog iawn, ond dyna pryd maen nhw eisiau. Ni fydd eich cath bob amser yn fodlon derbyn eich arddangosiadau o hoffter, ar adegau bydd eisiau bod ar ei phen ei hun.

Ac i sicrhau bod ei phreifatrwydd yn cael ei barchu, mae'r gath yn defnyddio ei chynffon i ddangos ei bod yn anghyfforddus â y sefyllfa. Yn yr eiliadau hyn o ddicter a thensiwn, mae cynffon y gath yn dechrau chwipio, gan symud yn ôl ac ymlaen yn wyllt.

Gweld hefyd: Dogo Ariannin: gweler anian, ci bach, pris a mwy

Pan welwch y math hwn o symudiad, mae'n well peidio ag aflonyddu ar yr anifail bach, gadewch iddo ddod i mewnei gornel fach nes mae'n tawelu.

Cynffon cath yn crynu

Os oes gennych gath gartref, efallai eich bod wedi sylwi bod ei chynffon yn crynu ar brydiau ac mae esboniadau am y symudiad hwn ymddygiad feline anarferol.

Yn gyffredinol, mae dau achos i gynffon y gath ddechrau crynu, y cyntaf yw os sylwch mai dim ond blaen y gynffon sy'n crynu, mae hynny oherwydd bod y gath yn cael ei chynhyrfu gan rywbeth . Nawr, os yw'r cryndod yn digwydd ar hyd cynffon y gath, mae'n oherwydd ei fod yn hapus iawn ac yn barod i chwarae ar y funud honno. Yn yr achosion hyn, mae gwallt y gath yn mynd yn sionc, yn debyg i fath o lwchwr plu bach. Gall hyn ddigwydd oherwydd bod yr anifail anwes eisiau dychryn gwrthwynebydd, boed yn gath arall neu'n unrhyw beth y mae'n credu sy'n wrthwynebydd.

Ar yr adegau hyn, mae corff yr anifail i gyd yn fwaog ac mae'r gynffon yn pwffian, gan bwyntio i fyny . Ond gall blew puffy hefyd fod yn gysylltiedig â theimlad o ofn neu syndod y mae eich cath fach yn ei deimlo ar yr adeg honno.

Pan fydd cynffon y gath mewn safleoedd gwahanol

Y safleoedd y mae'r gath fach yn ei deimlo. mae symudiadau cynffon cath hefyd yn golygu llawer am deimladau'r feline mewn perthynas â'r tiwtor neu'r amgylchedd y mae'n cael ei fewnosod ynddo. Am y rheswm hwnyn y testun hwn gallwch ddarganfod beth mae pob safle o gynffon y gath yn ei olygu.

Llinell syth yn pwyntio i fyny

Os yw cynffon y gath rhwng ei phawennau, rhaid bod yn ofalus, gan fod hon yn safle lle mae'n fwy ymosodol ac yn teimlo'n gornel. Mewn geiriau eraill, gallwn ddweud bod y gynffon yn y sefyllfa hon i ddangos bod y gath yn ofni'r sefyllfa ac eisiau dianc oddi wrth yr hyn sy'n ei gwneud yn ofnus.

Ceisiwch beidio â llanast gyda'r gath pan mae ganddo ei gynffon rhwng dy goesau, oherwydd gall ymosod arnat heb feddwl. Ond mewn rhai achosion, gall fod yn arwydd o boen, felly mae'n dda aros yn effro gyda'r gath.

Cynffon cath yn syth i lawr

Os sylwch fod cynffon eich cath yn hollol syth ac wedi pwyntio i fyny wrth iddo gerdded o gwmpas y tŷ, yn gwybod ei fod yn teimlo'n hyderus iawn. Mae hefyd yn ffordd y mae'r feline yn ei ddarganfod i ddangos hapusrwydd. Felly, pan welwch gynffon y gath mewn safle fertigol ac unionsyth, ceisiwch chwarae ag ef.

Ar yr eiliad honno, yn sicr ni fydd yn dangos unrhyw wrthwynebiad i caresses a chofleidio. Mewn gwirionedd, efallai ei fod yn fwy agored i diwtoriaid neu unrhyw un arall sy'n dymuno rhyngweithio â'r gath yn y sefyllfa honno fynd ato.

Cynffon cwestiwn

Sefyllfa enwog y gynffon ar ffurf ymholiad, lie y mae cynffon y gath i gyd yn codi ac yn ypwynt gwelwn gromlin fechan sy'n ein hatgoffa o farc cwestiwn yn arwydd o deimlad mwy cyfeillgar ar ran y feline. Mae hyn yn golygu ei fod yn barod i dderbyn caresses gan ei berchennog.

Felly os ydych chi am roi hoffter ac aros yn agos at eich anifail anwes, dyma'r amser gorau. Cyn dod, gadewch i'r anifail anwes eich arogli ac yna dechreuwch ddangos anwyldeb tuag at gorff y gath, ni fydd yn gwrthsefyll.

Cynffon rhwng ei goesau

Ar hap os byddwch yn dod ar draws cynffon y gath yn llwyr yn syth ac i lawr, byddwch yn ymwybodol o'r amgylchedd, oherwydd gallai rhywbeth fod yn achosi anghysur i'r gath. Mae'r math hwn o safle yn cael ei ddefnyddio'n aml gan felines i ddangos eu bod wedi cynhyrfu am rywbeth neu fod rhywbeth yn eu gwneud yn anghyfforddus.

Mae'r safle hwn fel arfer yn datgelu teimlad o ymddygiad ymosodol gan y gath. Felly, y cyngor yw osgoi brasamcanu neu ymddygiadau serchog gyda'ch cath. Ceisiwch dynnu'r straeniwr o'r amgylchedd ac arhoswch iddo dawelu ychydig mwy.

Wedi'i lapio yn ei gorff ei hun neu mewn cath arall

Gall cath gyda'i chynffon wedi'i lapio o amgylch eich corff golygu sawl peth. Y sefyllfa fwyaf cyffredin yw pan fydd y gath yn eistedd a'r gynffon wedi'i lapio o'i gwmpas, mae hyn yn golygu ei fod ychydig yn nerfus ac eisiau cael ei adael ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, os yw'n gorwedd a'i gynffon yn amgylchynu ei gorff, efallai y byddtawelwch neu mewn poen, byddwch yn glyfar yn ei gylch.

Ond os gwelwch gynffon y gath wedi ei lapio am gath arall, gwyddoch ei fod yn cyfarch ei ffrind. Mae fel petaen nhw'n ysgwyd llaw neu'n rhoi cwtsh i rywun.

Ffeithiau rhyfedd am gynffon y gath

Mae'r canlynol yn rhai o'r ffeithiau mwyaf diddorol am gynffon y gath. Wedi'r cyfan, nid yw'r gynffon yn unig i ddangos hapusrwydd neu ddod â mwy o gydbwysedd i daith y feline, mae angen gofal a llawer o sylw gan diwtoriaid y gath.

Mae'r gynffon yn rhan o asgwrn cefn

Y ffaith chwilfrydig gyntaf am gynffon y gath, efallai nad ydych chi'n ei gwybod eto, yw bod cynffon y feline hon yn rhan o asgwrn cefn y gath. Mewn geiriau eraill, mae cynffon yr anifail yn estyniad o asgwrn cefn y feline lle rydym yn dod o hyd i esgyrn bach sy'n ffurfio fertebra'r gath fach.

Yn gyfan gwbl, mae 22 fertebra i'w cael yng nghynffon y gath. Fel hyn, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â chamu ymlaen yn ddamweiniol na thynnu cynffon y gath, gall hyn fod yn boenus ac anghyfforddus iawn i'ch anifail anwes.

Nid yw cathod yn hoffi cyffwrdd â'u cynffonau 7>

O'i ystyried yn un o'r rhannau mwyaf sensitif o gorff yr anifail, ni ddylid cyffwrdd â chynffon y gath. Er ei fod yn rhan swynol iawn a'n bod ni wrth ein bodd yn cyffwrdd, yn gwybod bod hyn yn rhywbeth sy'n gwneud eich anifail anwes yn anghyfforddus iawn,yn ogystal â dod â theimlad anghyfforddus iawn i'r feline.

Yn ogystal, ni argymhellir codi neu gario'ch cath trwy ei thynnu gerfydd ei chynffon, gall hyn achosi niwed difrifol i'w hiechyd, megis torri asgwrn yn yr asgwrn cefn neu achosi trawma yn eich bywyd. Am y rheswm hwn, peidiwch â chyffwrdd â chynffon y gath.

Mae bridiau cathod heb gynffon

Er nad ydyn nhw'n fridiau cyffredin ac adnabyddus iawn, mae yna rai rhywogaethau o gathod sy'n geni heb eu cynffon. Dim ond “pom-pom” sydd yn ei le. Yr esboniad sy'n cael ei dderbyn fwyaf yw bod y bridiau hyn wedi dioddef rhywfaint o dreiglad genetig yn eu meingefn ac felly'n cael eu geni heb gynffon.

Un o'r bridiau mwyaf poblogaidd yn y llinell gath ddigynffon hon yw'r Fanaweg, cath sy'n wreiddiol o Great Prydain.-Prydain; a hefyd y Bobtail Japaneaidd bod diffyg cynffon y gath wedi cael ei ystyried fel symbol o lwc dda a ffortiwn yn Japan.

Mae brid yn dylanwadu ar y math o gynffon

Mae brid yn dylanwadu ar y math o gath cynffon. Yn y testun blaenorol fe wnaethoch chi gwrdd â dau frid sydd â chynffonau byr iawn ac mewn rhai achosion hyd yn oed ddim yn bodoli. Ond, mae yna hefyd fridiau sydd â chynffon hir a gwallt byr ar ei hyd, rhai ohonyn nhw'n gathod y rhywogaethau Siamese a Bengal, er enghraifft.

Brîd cyffredin iawn arall yw'r cathod Somali, Angora ac American Curl sydd â chynffon enfawr gyda llawer o wallt. O ran y bridiau Maine Coon, gan mai nhw yw'r mwyaf yn ycategori, cael cynffon cath hynod o hir a blewog.

Cofnod cynffon y gath hiraf

A chan ein bod newydd sôn am hyd cynffon cath, dim byd gwell na dod â chwilfrydedd o'r Guiness Book, y llyfr cofnodion. Yn 2017, cath fach, neu'n hytrach cath o frid Maine Coon, gafodd y teitl cynffon hiraf.

Yr enw ar ddeiliad y dosbarthiad hwn yw Cygnus ac mae'n byw yn Ferdanle (UDA). Mae ei gynffon yn mesur bron i 45 centimetr o hyd (i fod yn fwy manwl gywir, y mesuriad yw 44.66 cm). Mae cynffon y gath yn tynnu llawer o sylw oherwydd ei chôt blewog a'i lliwiau llwyd a gwyn.

Mae angen gofal arbennig arni

Fel y soniwyd eisoes drwy'r erthygl, mae angen gofal arbennig i osgoi cynffon y feline. toriadau ac anafiadau posibl. Un o'r prif ragofalon yw peidio â chamu ar gynffon y gath, osgoi tynnu ei chynffon, byddwch yn ofalus i beidio â chau'r drws a phwyso cynffon y gath.

Ac os sylwch fod gan eich cath gynffon anafedig, rydym yn argymell peidio â symud yr ardal yr effeithiwyd arni a mynd ag ef at filfeddyg i roi'r cymorth angenrheidiol i'r gath.

Mae cynffon cath yn dweud llawer mwy nag yr ydym yn ei feddwl!

Ar ôl darllen cymaint o wybodaeth am gynffon y gath, yn sicr bydd y cyfathrebu rhyngoch chi a'ch anifail anwes yn gwella llawer, yn ogystal byddwch yn gallu deall yn haws pa rai yw'r
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.