Darganfyddwch sut i adael y ci yn drewi yn union fel y siop anifeiliaid anwes!

Darganfyddwch sut i adael y ci yn drewi yn union fel y siop anifeiliaid anwes!
Wesley Wilkerson

Sut i wneud i'r ci arogli'r un peth ag yn y siop anifeiliaid anwes? Darganfyddwch nawr!

Nid yw bob amser yn bosibl mynd â’n ci i gael bath yn y siop anifeiliaid anwes. A phan geisiwn eu golchi gartref, mae'n arferol meddwl tybed sut y mae siopau anifeiliaid anwes yn llwyddo i adael ein hanifeiliaid anwes mor bersawrus a glân. A oes yna gyfrinach?.

A dweud y gwir, oes, yn ogystal â chynnyrch o safon ar gyfer anifeiliaid anwes, mae yna rai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i ddeall sut i adael eich ci yn arogli yn union fel yn y siop anifeiliaid anwes. Enghraifft yw'r prewash, y golch a rhai cynhyrchion penodol fel hufen llachar.

Ydych chi'n gwybod y cynnyrch hwn? Arhoswch gyda mi a dilynwch y darlleniad hwn i ddarganfod cyfrinachau'r baddonau y mae cŵn yn eu cymryd yn y siop anifeiliaid anwes gydag awgrymiadau unigryw.

Sut i ymdrochi'r ci gartref a gadael y ci yn drewi fel yn y siop anifeiliaid anwes?

Un o'r rhannau pwysicaf i adael eich anifail anwes yn drewi yw'r bath, oherwydd ar yr adeg honno, nid yw'n ddigon taflu unrhyw fath o siampŵ ar eich ci. Er mwyn i'r bath gartref weithio i chi, mae angen i chi ddefnyddio cynhyrchion yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y pecyn.

Heddiw, mae'r diwydiant anifeiliaid anwes yn poeni fwyfwy am les ein rhai blewog, felly, mae yna yn nifer o gynhyrchion sy'n benodol i bob math o gôt. Yn ogystal, mae hyd yn oed cŵn â gwallt byr yn haeddu sylw o ran ymolchi. Gweler isod am yr awgrymiadau gorau i adael eichblew sy'n arogli'n dda.

Golchi a golchi ymlaen llaw

Un o'r camau pwysicaf yw golchi'r ci ymlaen llaw, ac ar gyfer hynny mae cynhyrchion penodol a fydd yn helpu i wneud eich ci. Mae arogl ci yn union yr un fath pan fydd yn cymryd cawod yn y siop anifeiliaid anwes. Darganfyddwch sut mae camau cyntaf rhoi bath i'ch anifail anwes yn gweithio:

• Prewash: mae'r cam cyntaf yn cynnwys golchi'ch ci ymlaen llaw ac at hynny, mae cynhyrchion penodol ar y farchnad at y diben hwn. Prif nod y math hwn o siampŵ yw tynnu'r holl faw oddi ar y ffwr.

• Golchi: ar ôl y cam cyntaf, mae'n bryd dewis y siampŵ delfrydol ar gyfer eich ci. Yn yr achos hwnnw, dewiswch un yn ôl math gwallt eich anifail anwes. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod beth yw'r opsiynau!

Hufen disgleirio

Ar ôl golchi a golchi ymlaen llaw, byddwch eisoes yn sylwi bod gan eich ci gôt hardd a sidanaidd, oherwydd yn y cam cyfan hwn Tynnwyd olewrwydd o ffwr yr anifail. Nawr mae'n bryd dewis hufen i orffen bath eich anifail anwes.

Dyma un o gyfrinachau siop anifeiliaid anwes, ydych chi eisiau gwybod pam fod eich ci yn gadael gyda'r got sgleiniog honno? Mewn gwirionedd, mae yna gynnyrch o'r enw hufen goleuo. Swyddogaeth y cynnyrch hwn yw disgleirio gwallt eich ci, yn ogystal, mae'n helpu i ddatod y gwifrau, sy'n gwneud cam nesaf y bath yn llawer haws.

Hylif datgymalu

Nawr, os yw ffwr eich ci yn mynd yn glòs iawn ac nad ydych chi eisiau eillio'ch anifail anwes, mae'n werth prynu hylif tynnu gwallt. Swyddogaeth y cynnyrch yw ei gwneud hi hyd yn oed yn haws wrth sychu a dadtangio gwallt yr anifail, fel nad yw'n dioddef o dynnu diangen.

Amser i sychu

Ar ôl defnyddio'r holl gynhyrchion a nodir , mae'r amser wedi dod i sychu'ch ci, felly dewiswch frwsh sy'n addas ar gyfer ei fath cot. Mae yna sawl math ar y farchnad, ond mae'n werth dewis un meddal sy'n helpu gyda gwahanu'r gwifrau.

Ynglŷn â'r peiriant sychu, defnyddiwch un gyda digon o bŵer ac mor dawel â phosib, gan nad yw cŵn yn gwneud hynny. fel y swn. Cofiwch hefyd brofi'r tymheredd a'i adael yn gynnes i oerfel bob amser.

Cynhyrchion ac offer a ddefnyddir i wneud i'r ci arogli

Yn ogystal â chynhyrchion bath penodol, mae eraill sy'n helpu adnewyddu cot eich ci ac yn cael eu defnyddio yn y siop anifeiliaid anwes. Fel, er enghraifft, brwshys a slicers, gwiriwch isod sut i ddefnyddio cynhyrchion o'r fath.

Sampŵ a chyflyrydd

Mae'r siampŵ a'r cyflyrydd a ddefnyddir yn y gawod hefyd yn hanfodol wrth sychu a brwsio'ch ci. Os nad oes gennych opsiynau i brynu'r hufen llachar neu'r hylif, dewiswch siampŵ a chyflyrydd yn yr un cynnyrch yn ôl eich math o wallt.anifail anwes.

Scraper a brwshys

Y sliciwr yw un o'r cynhyrchion sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf ar y cot o gwn. Mae ei blew dur yn helpu i ddatod y gwifrau a chael gwared ar yr holl wallt marw dros ben. Yn ogystal, mae opsiynau gwych ar gyfer brwshys ac, ar gyfer cŵn gwallt byr, ceisiwch ddefnyddio un gyda blew rwber.

Sebon cnau coco yn y rhag-olchi

Gallwch ddefnyddio sebon cnau coco wedi'i wneud â llaw wrth olchi eich anifail anwes ymlaen llaw, fodd bynnag, mae angen cymryd rhai rhagofalon. Un enghraifft yw nad oes gan sebon cnau coco ddetangler, felly rhwbiwch y ffwr bob amser wrth iddo dyfu.

Syniadau anffaeledig eraill i adael y ci yn drewi yn union fel yn y siop anifeiliaid anwes

Er mwyn gadael eich ci yn drewi fel pan fydd yn cyrraedd o'r siop anifeiliaid anwes, mae awgrymiadau anffaeledig eraill. Yn ogystal, byddant yn cydweithio fel bod eich cartref yn parhau i gael arogl dymunol y cynhyrchion glanhau rydych chi'n eu defnyddio. Gwiriwch ef.

Dewiswch siampŵau addas ar gyfer eich ci

Mae'r dewis o siampŵ yn hollbwysig fel bod y glanhau ar gôt y ci yn cael ei gynnal am lawer hirach. Felly, dewiswch siampŵau o ansawdd yn ôl y math o gôt sydd ganddo.

Mae yna sawl math o siampŵ ar gyfer cŵn ar y farchnad, felly rhaid i chi ddewis y rhai yn ôl cot eich anifail anwes. Gweler rhestr o'r prif gynhyrchion:

• Siampŵau ar gyfer cŵn hypoalergenig

•Siampŵ gwrth-chwain

• Siampŵ sych

• Siampŵ ar gyfer gwallt tywyll

• Siampŵ ar gyfer gwallt ysgafn

• Siampŵ eglurhaol

• Siampŵ niwtral

Gweld hefyd: Faint mae'n ei gostio i hyfforddi ci? Dysgwch werth ac awgrymiadau

• Siampŵ gydag arogl ysgafn

Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr ynghylch y cynnyrch delfrydol ar gyfer ffwr eich anifail anwes, edrychwch ar y rhestr o'r 10 siampŵ gorau ar gyfer cŵn yn 2021 , a darganfyddwch sut i ddewis y math delfrydol ar gyfer eich ci!

Cadwch wely a blancedi eich anifail anwes bob amser wedi'u golchi

Fel y soniwyd uchod, mae rhai awgrymiadau yn anffaeledig fel bod eich cartref yn aros gyda'r arogl dymunol o'ch cynnyrch glanhau. Yn ogystal, bydd bath eich anifail anwes yn para llawer hirach, felly newidiwch ddillad gwely eich anifail anwes yn aml.

Mater arall yw bod newid y sarn yn gadael yr amgylchedd yn lân ac yn bwysig iawn i iechyd eich ci. Hyd yn oed oherwydd bod anifeiliaid anwes yn caru blancedi, on'd ydyn nhw, ond mae'r diffyg golchi yn gallu achosi iddyn nhw greu ffwng.

Gweld hefyd: Dewch i adnabod y Fila Brasileiro: pris, nodweddion a mwy!

Newid y mat toiled bob dydd

Mae'r rhan fwyaf o gwn yn dysgu gwneud eu hanghenion eu hunain yn matiau misglwyf, yn enwedig y rhai sy'n byw mewn fflatiau. Er mwyn cadw'r amgylchedd yn drewi, newidiwch y diapers pryd bynnag y maent o leiaf 90% yn fudr, yn ogystal â gwella'r aroglau yn eich cartref, bydd eich anifail anwes yn diolch i chi.

Gofal arbennig wrth ymolchi gartref

10>

Mae rhoi bath gartref i'ch anifail anwes yn llawer haws erbyn hynyn gwybod sut i adael y ci yn drewi fel yn y siop anifeiliaid anwes. Fodd bynnag, mae rhagofalon eraill i'w dilyn, gweler isod.

Osgoi defnyddio cynhyrchion sydd ag arogl cryf a/neu bersawrus

Mae gan rai cŵn groen sensitif iawn ac yn yr achos hwn, os yw'n gynnyrch yn achosi alergedd yn eich anifail anwes, dylid ymgynghori â'r milfeddyg. Mae'n bosibl y bydd yn newid siampŵ eich blewog neu'n gofyn ichi osgoi cynhyrchion sy'n arogli'n ormodol neu sydd ag arogl cryf iawn.

Mae hyn oherwydd bod y math hwn o gynnyrch yn un o achosion mawr alergeddau mewn cŵn a dim hyd yn oed bob amser bydd persawr cryf yn gadael eich anifail anwes yn bersawrus am fwy o amser. Y pwynt yma yw dilyn yr awgrymiadau uchod a phrynu nwyddau o safon.

Amddiffyn a glanhau clustiau eich anifail anwes

Awgrym pwysig iawn fel nad yw eich ci yn cael clust ar ôl cael bath a beth yw cyffredin yn y siop anifeiliaid anwes yw'r defnydd o gotwm yng nghlust yr anifail anwes. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gwneud wad yn ôl maint ei glust a'i wisgo cyn dechrau'r bath. Gallwch gadw'r cotwm yn ei glust hyd yn oed tra'n defnyddio'r sychwr.

Mater arall na ddylid ei adael allan yw glanhau clust eich ci, sy'n cael ei wneud yn y siop anifeiliaid anwes a gallwch ei wneud gartref. I wneud hyn, defnyddiwch gynhyrchion glanhau penodol gyda darn o gotwm, manteisiwch ar y cyfle i sylwi nad oes ganddo otitis.

Brwsiwch ddannedd eich anifail anwesci

Dylid gwneud y driniaeth hon pryd bynnag y bo modd ac nid dim ond pan fydd yn cymryd bath. Mae'n bwysig eich bod yn brwsio o leiaf dair gwaith yr wythnos. Mae yna gynhyrchion penodol fel past dannedd ar gyfer cŵn, yn ogystal, mae'n ddiddorol prynu brwsh gyda blew meddal iawn.

Mae iechyd y geg eich anifail anwes yn rhan bwysig o'r drefn fel nad oes ganddo gymhlethdodau yn y dyfodol. megis pydredd ci. Mae cŵn yn dueddol o ddod i arfer â'r drefn arferol, felly dechreuwch drwy frwsio eu dannedd unwaith yr wythnos a'i gynyddu'n raddol.

Sut i ymolchi'ch ci fel y byddech chi mewn siop anifeiliaid anwes: cwestiynau cyffredin

Pan fydd y tiwtor yn dewis ymolchi ei anifail anwes gartref, mae rhai amheuon bob amser. Er enghraifft, pa mor aml y dylid rhoi bath i'ch ci? Mater arall a drafodwyd yn helaeth yw rhoi bath i gŵn bach. Gwiriwch y wybodaeth bwysig isod.

Amlder bath

Unwaith y mis yw'r amlder bath delfrydol, fodd bynnag, gall cŵn sy'n cerdded gyda'u gwarcheidwaid neu sy'n byw mewn fflat ymolchi bob 15 diwrnod.

Peidiwch â rhoi bath i'ch ci bach bob dydd, oherwydd gall rhai problemau croen a gwallt godi gyda lleithder cyson.

A all cŵn bach gael eu golchi?

Y peth delfrydol yw i gŵn bach gael eu bath ar ôl dau fis yn unig. Yn ogystal, nes iddynt gwblhau'r brechlynnau, rhaid iddynt gymryd cawod.gartref yn unig. Os yw'r ci bach yn dal yn ifanc iawn, ceisiwch osgoi ymolchi a sychwch â lliain llaith heb unrhyw gynnyrch i gael gwared ar unrhyw weddillion.

Sut alla i gadw fy nghi i arogli'n hirach?

Mae'r cynghorion uchod yn ddigon i gadw'ch ci i arogli'n hirach o lawer. Fodd bynnag, gallwch roi persawr penodol ar gyfer gwallt anifeiliaid ar ei got ar ôl sychu.

Yn ogystal, gallwch ddefnyddio cadachau persawrus i lanhau'ch anifail anwes yn ystod un bath ac un arall. Byddwch yn ymwybodol o gynhyrchion sy'n arogli'n gryf iawn ac yn gallu llidro'r anifail anwes.

A allaf ddefnyddio cynhyrchion gyda D-Panthenol ar fy nghi?

Mae gan y rhan fwyaf o gynhyrchion o ansawdd da D-Panthenol, cydran nad yw'n gadael y gwallt yn seimllyd. Yn ogystal, mae'n dod â disgleirio ac yn helpu i ddadwneud y clymau a all ffurfio yn ystod y gawod neu a ffurfiwyd cyn y gawod. Felly, nid oes unrhyw wrtharwyddion ynghylch ei ddefnydd.

Defnyddiwch gynhyrchion yn unol â'r cyfarwyddiadau

Gyda'r holl ragofalon uchod, bydd eich ci yn arogli'r un peth â phan fyddwch chi'n mynd ag ef i'r siop anifeiliaid anwes , ond gyda'r fantais o gael eiliad gwerth chweil gydag ef , sy'n cael ei bath ei flewog . Cymerwch yr eiliad i arsylwi a oes ganddo ffwr heb arwyddion o alergedd. Peidiwch ag anghofio defnyddio cynhyrchion o safon ar eich ci bob amser ac unrhyw arwydd bod rhywbeth o'i ledylid ymgynghori â milfeddyg. A gadewch i'r hwyl ddechrau, rhowch bath i'ch blewog heddiw.

Nawr eich bod chi'n gwybod holl gyfrinachau ac awgrymiadau'r siop anifeiliaid anwes, bydd eich ci'n arogli'n dda, bydd ei got yn feddal a bydd y bath yn para. amser hir yn hirach!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.